Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

Št. 671-0009/2017-03 Ob-3624/17, Stran 2932
Javni razpis 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa (LPŠ) v MO Slovenj Gradec za leto 2018
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, ID: SI92076912; MŠ: 5883903000.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa: Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbeni načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), 7. člen Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 69/17), Letni program športa, sprejet na 32. seji občinskega sveta, dne 29. 11. 2017, Sklep župana MO Slovenj Gradec o začetku postopka javnega razpisa in imenovanju komisije za vodenje postopka za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2018, št.: 671-0009/2017-01, z dne 17. november 2017.
3. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev LPŠ v MO Slovenj Gradec v letu 2018. MO Slovenj Gradec bo v letu 2018 sofinancirala naslednja področja in programe športa:
1. Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine vključno otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija in šport starejših.
2. Prioritetni izvajalci LPŠ.
3. Razvojne dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.
4. Organiziranost v športu:
– delovanje društev in zvez.
5. Športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve.
Letni program športa je objavljen na internetni strani MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si.
4. Pogoji in merila za izbor in sofinanciranje izvajalcev LPŠ v MO Slovenj Gradec
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 69/17) in pogojev in meril, ki so sestavni del odloka.
Odlok je objavljen na internetni strani MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si.
5. Upravičenci za prijavo na javni razpis
Izvajalci LPŠ in upravičeni vlagatelji so osebe, ki so kot izvajalci športnih programov določeni v drugem odstavku 6. in 7. člena Zakona o športu in izpolnjujejo ostala določila Zakona o športu.
Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofinanciranja z LPŠ opredeljenih programov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež v MOSG,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.
Izvajalci programov športa, ki nimajo sedeža v MOSG, izpolnjujejo pa ostale pogoje, so lahko sofinancirani, če izvajajo programe na območju in za občane MOSG.
Javni izobraževalni zavodi so upravičeni do sofinanciranja programov, ki jih izvajajo v sodelovanju z društvi oziroma neprofitnimi izvajalci programov športa, pri čemer se sofinancira samo strokovni kader.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
Izbrani izvajalci so v skladu z 31. členom Zakona o športu, dolžni javno objaviti izračun cene programa ter sorazmerno zmanjšati strošek udeležencev programa.
6. Okvirni obseg javnih sredstev za sofinanciranje v letu 2018
Okvirna višina javnih sredstev za sofinanciranje letnega programa športa v MO Slovenj Gradec, zagotovljena na proračunski postavki 36. šport, znaša skupno 406.000 €, po posameznih področjih pa:
1. Športni programi, proračunska postavka 3610: 328.000 €
2. Prioritetni izvajalci LPŠ, proračunska postavka 3619: 42.000 €
3. Razvojne dejavnosti, proračunska postavka 3621: 2.000 €
4. Organiziranost v športu, proračunska postavka 3682: 16.300 €
5. Športne prireditve in promocija športa, proračunska postavka 3631: 17.700 €.
Dejanska višina sredstev se uskladi s sprejetim proračunom za leto 2018.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene porabljena v proračunskem letu 2018 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
8. Razpisna dokumentacija, rok za prijavo in način oddaje vlog
Razpis se prične z dnevom objave razpisa na spletnem portalu in oglasni deski MO Slovenj Gradec.
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec pogodbe.
Vloge, izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo vlagatelji oddati osebno ali poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec.
Rok oddaje vlog je do ponedeljka, 15. januarja 2018 ali tega dne priporočeno po pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2018«.
Vlogo lahko oddate skenirano ali podpisano z digitalnim podpisom tudi v elektronski obliki na elektronski naslov sport@slovenjgradec.si, z obveznim vpisom zadeve: »Javni razpis – Šport 2018«.
9. Odpiranje vlog
Postopek razpisa vodi komisija, imenovana s sklepom župana MO Slovenj Gradec.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu prispetja.
Odpiranje in ocenjevanje vlog ni javno.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločbe o izbiri in obsegu sofinanciranja.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja odobrenih proračunskih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.
10. Informacije in dostop do dokumentacije
Razpisna dokumentacija je v razpisnem roku na voljo na spletni strani MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si, oziroma na sedežu MO Slovenj Gradec.
Dodatne informacije: na e-naslov viktor.susec@slovenjgradec.si ali po tel. 881-21-50.
Mestna občina Slovenj Gradec