Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3477. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic večjega števila hudih neurij v letu 2017, stran 10798.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M    O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic večjega števila hudih neurij v letu 2017 
Št. 410-157/2017
Koper, dne 1. decembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 41/04 – ZVO-1, 28/06, 51/06 – UPB1 in 97/10), in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 30. novembra 2017 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic večjega števila hudih neurij v letu 2017 
1. člen 
Za financiranje izdatkov za odpravo posledic večjega števila hudih neurij v letu 2017 se uporabijo sredstva proračunske rezerve Mestne občine Koper do višine 70.000,00 EUR.
2. člen 
Sredstva iz 1. člena se namenijo za interventno odstranitev sproženih plazov, interventno čiščenje cest, pločnikov in kanalizacijskih sistemov, odstranitev in odvoz polomljenih dreves iz javnih površin ter izvedbo ostalih ukrepov vezanih na posledice preteklih neurij.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-157/2017
Koper, dne 30. novembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O    I L   D E C R E T O 
sull’utilizzo dei fondi di riserva previsti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per il finanziamento delle spese sostenute per fronteggiare le conseguenze del numero elevato di nubifragi nel 2017 
N. 410-157/2017
Capodistria, 1 dicembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC), visto l’articolo 49 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/11 – testo unico ufficiale, 14/13 – ret., 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617), l’articolo 37 della Legge sulla protezione da calamità naturali e da altre emergenze (Gazzetta ufficiale della RS, n. 64/94, 33/00 – Sentenza della CC, 87/01 – ZMatD, 41/04 – ZVO-1, 28/06, 51/06 – UPB1 e 97/10) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 30 novembre 2017, ha approvato il
D E C R E T O 
sull’utilizzo dei fondi di riserva previsti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per il finanziamento delle spese sostenute per fronteggiare le conseguenze del numero elevato di nubifragi nel 2017 
Articolo 1 
Ai fini di assicurare il finanziamento delle spese relative agli interventi per i danni causati dal numero elevato di nubifragi nel 2017, si utilizzano i mezzi garantiti dal fondo di riserva del bilancio del Comune città di Capodistria fino ad un massimo di Euro 70.000,00.
Articolo 2 
I fondi di cui all'articolo 1 sono destinati all'attuazione del programma d'intervento che prevede la rimozione delle frane, la pulizia delle strade, dei marciapiedi e del sistema fognario, nonché la rimozione e il trasporto degli alberi danneggiati dalle aree pubbliche e altri interventi di ripristino successivi ai nubifragi.
Articolo 3 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-157/2017
Capodistria, 30 novembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.