Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3452. Pravilnik o zdravstvenih pregledih pomorščakov, stran 10688.

  
Na podlagi tretjega odstavka 152. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo in 41/17) ministrica za zdravje v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o zdravstvenih pregledih pomorščakov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (prenovitev) (UL L št. 323 z dne 3. 12. 2008, str. 33), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2012/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 78), in Direktivo Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2009, str. 30), določa:
– splošne in posebne zdravstvene pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pomorščaki za opravljanje dela in nalog na ladji (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni pogoji),
– način, postopek in roke za opravljanje zdravstvenih pregledov za ugotavljanje izpolnjevanja zdravstvenih pogojev,
– način in postopek izdajanja zdravniških spričeval, evidenco zdravniških spričeval in dokumentacijo v zvezi z opravljenimi zdravstvenimi pregledi in izdanimi zdravniškimi spričevali,
– izvajanje obvezne imunoprofilakse in kemoprofilakse proti nalezljivim boleznim,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravniki, ki ugotavljajo zmožnost za opravljanje dela in nalog na ladji (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni zdravniki).
II. ZDRAVSTVENI POGOJI ZA POMORŠČAKE 
2. člen 
(smernice za izvajanje zdravstvenih pregledov zdravstvene sposobnosti za pomorščake) 
Pri oceni izpolnjevanja zdravstvenih pogojev za opravljanje dela in nalog na ladji, pri presoji trajne ali začasne nezmožnosti osebe ter pri načinu in postopku ugotavljanja izpolnjevanja zdravstvenih pogojev pomorščakov za opravljanje dela in nalog na ladji se uporabljajo »Smernice za izvajanje predhodnih in rednih pregledov zdravstvene sposobnosti za pomorščake (Guidelines on the medical examinations of seafarers)«, vključno s poznejšimi različicami, ki sta jih objavili Mednarodna organizacija dela in Mednarodna pomorska organizacija (v nadaljnjem besedilu: Smernice), in so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za zdravje in Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
3. člen 
(nezmožnost opravljanja dela na ladji) 
Za delo na ladji ni zmožna oseba, za katero se s predhodnim zdravstvenim pregledom ugotovi, da:
– je njeno zdravstveno stanje nezdružljivo z opravljanjem dela in nalog na ladji zaradi zdravstvenega stanja samega, zaradi določenih zdravil za zdravljenje teh stanj oziroma zato, ker to zdravstveno stanje nujno zahteva dietno prehrano,
– njeno zdravstveno stanje lahko ogroža zdravje drugih oseb na ladji,
– njeno zdravstveno stanje lahko v času bivanja na ladji privede do zapletov, ki bi zahtevali nujen kirurški ali drug medicinski poseg ali
– bi se lahko njeno zdravstveno stanje zaradi daljšega bivanja na ladji, škodljivih vplivov delovnega okolja, neugodnih klimatskih vplivov in drugih specifičnosti na ladji občutno poslabšalo.
4. člen 
(nezmožnost za nadaljnjo opravljanje dela na ladji) 
Za nadaljnje delo na ladji ni zmožen pomorščak, pri katerem se z obdobnim zdravstvenim pregledom ugotovi, da:
– je njegovo zdravstveno stanje trajno nezdružljivo z opravljanjem dela in nalog na ladji ali
– bi se lahko njegovo zdravstveno stanje z nadaljnjim opravljanjem dela in nalog na ladji znatno poslabšalo.
5. člen 
(zmožnost za opravljanje dela na ladji) 
Za opravljanje dela in nalog na ladji je zmožna oseba, ki izpolnjuje standarde, zahteve in merila iz:
– Dodatka A Smernic: Standardi za vid,
– Dodatka B Smernic: Standardi za sluh,
– Dodatka C Smernic: Zahteve za telesno zmožnost,
– Dodatka D Smernic: Merila za telesno zmožnost pri uporabi zdravil in
– Dodatka E Smernic: Merila za telesno zmožnost pri običajnih zdravstvenih stanjih.
6. člen 
(zdravstvene kontraindikacije) 
(1) Za presojo stanj, ki lahko pomenijo zdravstvene kontraindikacije za opravljanje dela in nalog na ladji, ugotovljene pri predhodnem oziroma obdobnem zdravstvenem pregledu, se smiselno uporablja tretji stolpec tabele Dodatka E Smernic.
(2) Zdravstvene kontraindikacije iz prejšnjega odstavka so lahko:
– trajne: vsa zdravstvena stanja, ki trajno omejujejo oziroma onemogočajo opravljanje dela in nalog na ladji,
– začasne: vsa zdravstvena stanja, ki začasno omejujejo oziroma onemogočajo opravljanje dela in nalog na ladji.
III. VRSTE, NAČIN IN ROKI OPRAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV 
7. člen 
(vrste zdravstvenih pregledov) 
Zdravstveni pregledi, s katerimi se ugotavlja zmožnost za opravljanje dela in nalog na ladji, so:
– predhodni zdravstveni pregledi in
– obdobni zdravstveni pregledi pomorščaka.
8. člen 
(predhodni zdravstveni pregled) 
Predhodni zdravstveni pregled opravi:
– kandidat za pomorščaka pred prvo zaposlitvijo in
– pomorščak po več kot 24-mesečni prekinitvi dela na ladji.
9. člen 
(obdobni zdravstveni pregled) 
(1) Obdobni zdravstveni pregled pomorščaka se opravi najmanj vsakih 24 mesecev oziroma v krajših časovnih razmikih, če gre za zdravstveno stanje, ki zahteva pogostejšo oceno, kar določi pooblaščeni zdravnik. Če se pooblaščeni zdravnik odloči za pogostejšo oceno zdravstvenega stanja pomorščaka, svojo odločitev pisno utemelji v dokumentaciji, ki jo vodi na podlagi 14. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za pomorščaka, ki še ni dopolnil 18 let, in za tiste pomorščake, ki so vkrcani na tankerjih s kemikalijami, obdobni pregled opravi vsakih 12 mesecev.
10. člen 
(obseg predhodnega in obdobnega zdravstvenega pregleda) 
(1) Predhodni zdravstveni pregledi kandidatov za pomorščaka in pomorščakov ter obdobni zdravstveni pregledi pomorščakov se izvajajo v obsegu, skladnim s 3. delom Smernic, ki vsebuje navodila za pooblaščene zdravnike, ter ob upoštevanju usmeritev iz 16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. odstavka 1. dela Smernic.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v okviru predhodnega zdravstvenega pregleda izvede še:
– usmerjen psihološki pregled glede na delovne obremenitve pomorščaka,
– rentgenski pregled pljuč,
– elektrokardiogram,
– laboratorijske preiskave: krvna slika (SR, krvni sladkor, hemogram, SGOT, SGPT, gama GT, CDT), serološke preiskave na HIV, preiskava urina s sedimentom.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v okviru obdobnega zdravstvenega pregleda izvedejo tudi naslednje laboratorijske preiskave: krvna slika (SR, krvni sladkor, hemogram, SGOT, SGPT, gama GT), serološke preiskave na HIV, preiskava urina s sedimentom.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se ob indikaciji:
– v okviru predhodnega in obdobnega zdravstvenega pregleda opravi tudi preiskava na sifilis,
– v okviru obdobnega zdravstvenega pregleda opravi tudi preiskava na parazitonoštvo za malarijo, če se pomorščaki vračajo iz držav, kjer je malarija endemična in – v okviru obdobnega zdravstvenega pregleda opravi tudi preiskava na črevesne parazitarne bolezni, če se pomorščaki vračajo iz držav tropskega ali subtropskega pasu ter drugih endemskih držav.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko pri predhodnem zdravstvenem pregledu kandidata za pomorščaka in pomorščaka in obdobnem zdravstvenem pregledu pomorščaka pooblaščeni zdravnik odloči, da za presojo zmožnosti za opravljanje dela in nalog na ladji, opravi ali zahteva dodatne diagnostične preiskave, dodatne preglede pri drugih zdravnikih specialistih ali kot konzultante vključi zdravnike specialiste drugih strok ter druge zdravstvene delavce z ustreznimi znanji s področja varnosti in zdravja v pomorskem prometu. Če se zdravnik za to odloči, svojo odločitev pisno utemelji v dokumentaciji iz 14. člena tega pravilnika.
IV. IZVAJANJE IMUNOPROFILAKSE IN KEMOPROFILAKSE PROTI NALEZLJIVIM BOLEZNIM 
11. člen 
(imunoprofilaksa in kemoprofilaksa) 
Imunoprofilaksa in kemoprofilaksa proti nalezljivim boleznim se za pomorščake v skladu s posebnimi predpisi, ki veljajo za potnike v mednarodnem prometu, izvaja na Nacionalnem inštitut za javno zdravje in njegovih območnih enotah.
V. NAČIN IN POSTOPEK IZDAJANJA ZDRAVNIŠKIH SPRIČEVAL 
12. člen 
(identiteta pregledovanca) 
Pred zdravstvenim pregledom je treba potrditi identiteto pregledovanca tako, da ta predloži veljavni osebni dokument s fotografijo.
13. člen 
(izdaja zdravniškega spričevala) 
Pooblaščeni zdravnik najpozneje v desetih dneh po opravljenem zdravstvenem pregledu izda zdravniško spričevalo na obrazcu, ki je v Prilogi 1 tega pravilnika.
VI. EVIDENCA IN DOKUMENTACIJA 
14. člen 
(vodenje dokumentacije) 
(1) Pooblaščeni zdravnik o vsakem zdravstvenem pregledu vodi dokumentacijo, ki vsebuje vsaj:
– vprašalnik za izdajo zdravniškega spričevala iz Priloge 2 tega pravilnika, ki ga izpolni pregledovanec pred zdravstvenim pregledom,
– obrazec za zdravniški pregled pomorščaka iz Priloge 3 tega pravilnika, ki ga izpolni pooblaščeni zdravnik,
– zdravniško spričevalo, ki ga izpolni pooblaščeni zdravnik.
(2) Vso dokumentacijo, ki je bila zbrana v zvezi z opravljanjem zdravstvenih pregledov, hrani pooblaščeni zdravnik kot arhivsko gradivo v skladu z veljavnimi predpisi.
15. člen 
(vodenje evidence) 
(1) O opravljenih zdravstvenih pregledih in izdanih zdravniških spričevalih se vodi evidenca.
(2) V evidenco se po zaporednih številkah vpisujejo osnovni podatki o osebi, ki opravlja predhodni ali obdobni zdravstveni pregled po tem pravilniku, in podatki o izdanih zdravniških spričevalih.
(3) Odgovorna oseba za vodenje evidence iz prejšnjega odstavka je pooblaščeni zdravnik.
16. člen 
(pritožba na posebno zdravniško komisijo) 
Pregledovanec oziroma delodajalec, ki se ne strinja z zdravniškim spričevalom, ki ga je izdal pooblaščeni zdravnik, lahko vloži pritožbo na posebno zdravniško komisijo za promet na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: komisija). Pritožba se vloži v pisni obliki v 15 dneh od izročitve zdravniškega spričevala.
17. člen 
(sestava in delo komisije) 
(1) Komisijo imenuje minister, pristojen za zdravje, med strokovnjaki s področja medicine dela, prometa in športa. Člani komisije se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani.
(2) O posameznem primeru odloča komisija v sestavi treh članov, ki jih določi predsednik ali njegov namestnik, od katerih mora biti en član specialist s področja medicine dela, prometa in športa, ki ima pooblastilo za opravljanje pregledov pomorščakov. Pooblaščeni zdravnik, ki je izdal zdravniško spričevalo, ne sme biti član komisije.
(3) Na zahtevo komisije se v presojo ocene izpolnjevanja zdravstvenih pogojev po tem pravilniku lahko vključujejo tudi specialisti različnih specialnosti ali psiholog, ki pri izdaji zdravniškega spričevala niso sodelovali.
(4) Komisija o svojem delu sprejme poslovnik.
18. člen 
(odločitev komisije) 
(1) Komisija mora o pritožbi odločiti najpozneje v 30 dneh od prejema pritožbe in svojo odločitev posredovati predlagatelju v osmih dneh po sprejemu odločitve.
(2) Odločitev posebne zdravniške komisije je dokončna.
(3) Stroške dela komisije krije pregledovanec ali delodajalec, ki je vložil pritožbo.
VII. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI POOBLAŠČENI ZDRAVNIKI 
19. člen 
(pogoji) 
(1) Zdravstvene preglede pomorščakov opravlja zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju pomorske medicine ali ki se je vsaj eno leto dodatno izobraževal na področju medicine prometa (v besedilu: pooblaščeni zdravnik) in je zaposlen pri pravni ali fizični osebi, ki ima dovoljenje ministra, pristojnega za zdravje, za opravljanje zdravstvene dejavnosti s področja medicine dela, prometa in športa.
(2) Pooblastilo za izvajanje zdravstvenih pregledov iz tega pravilnika izda minister, pristojen za zdravje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(rok za imenovanje posebne zdravniške komisije) 
Minister, pristojen za zdravje, imenuje komisijo iz 17. člena tega pravilnika v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika.
21. člen 
(veljavnost pooblastila) 
Pooblastila za opravljanje zdravstvenih pregledov, ki so bila izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo še šest mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
22. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ugotavljanju in oceni zdravstvene zmožnosti članov posadke na ladjah (Uradni list RS, št. 82/03 in 53/06).
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2017-2711-0044
Ljubljana, dne 29. novembra 2017
EVA 2017-2711-0044
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 
 
Soglašam! 
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo