Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

Ob-3626/17, Stran 2919
Na podlagi prvega in drugega odstavka 144. in 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) in v skladu s programom Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetim v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/4 z dne 14. 2. 2017 in v okviru Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/11 z dne 30. 5. 2017, ter v skladu z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16) in na podlagi Pogodbe št. 2550-17-311010 o izvajanju ukrepov v letu 2017 na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 z dne 28. 7. 2017, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) objavlja
javni razpis NVO17
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:
1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
3. informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
5. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
6. trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
7. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.
Sofinancirani bodo projekti, s katerimi se bodo na enem ali več od zgoraj navedenih vsebinskih področij izvajale aktivnosti, kot so:
– ozaveščanje in izobraževanje ciljnih skupin z namenom boljšega poznavanja in razumevanja problematike ter večje pripravljenosti za spremembo vedenja in odločanja,
– promocija in izvajanje ukrepov in sprememb vedenja ciljnih skupin,
– promocija okoljskih naložb med potencialnimi investitorji (občani, pravne osebe in lokalne skupnosti) in odpravljanje ovir pri odločanju za okoljske naložbe,
– predstavitev, testiranje in/ali prenos dobrih praks iz tujine ali drugih sektorjev, spodbujanje izvajanja sektorskih javnih politik ter oblikovanje in uveljavljanje novih rešitev in predlogov.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali:
– kakovostno analizo problema, ki ga projekt naslavlja, ter izvedbo konkretnih, usklajenih, optimalno učinkovitih in dolgoročno zastavljenih aktivnosti z merljivimi rezultati in učinki na okoljske cilje,
– izvedbo kakovostnega komunikacijskega načrta ter diseminacijo rezultatov,
– nadgradnjo že obstoječih projektov in dobrih praks z vsebinskih področij ter
– oblikovanje učinkovitih partnerstev za naslavljanje identificiranih problemov, vključno s partnerji iz gospodarstva, medijev in javnega sektorja.
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati k zmanjšanju obremenitev okolja, blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter trajnostnemu razvoju družbe s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in/ali izboljšanja kakovosti zraka, zlasti s:
– podporo razvoja, krepitve zmogljivosti in mreženja nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki so eni izmed ključnih akterjev na področju krepitve ozaveščenosti javnosti in varstva javnega interesa;
– povečanjem ozaveščenosti in sprememb vedenja javnosti preko spodbujanja večje kakovosti ozaveščevalnih in promocijskih projektov ter projektov najboljše prakse (t. i. best practice projects) okoljskega nevladnega sektorja na vsebinskih področjih;
– promocijo Eko sklada in spodbud Eko sklada za okoljske naložbe med (potencialnimi) investitorji v naložbe, ki jih Eko sklad sofinancira z ugodnimi krediti in nepovratnimi sredstvi (subvencijami), ter v drugih, zlasti dolgoročno pomembnih ciljnih javnostih (npr. otroci in mladostniki).
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in doprinos vsakega izmed partnerjev k izvedbi projekta.
Prijavitelji in partnerji morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil (prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Eko sklad bo za potrebe tega javnega razpisa dokazila glede izpolnjevanja nekaterih pogojev pridobil tudi iz uradnih evidenc.
3.1. Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji morajo izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
– so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in registrirane v skladu z veljavnim Zakonom o društvih, veljavnim Zakonom o ustanovah ali veljavnim Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi);
– so nevladne organizacije, ki imajo na dan objave javnega razpisa priznan status delovanja v javnem interesu po veljavnem Zakonu o varstvu okolja ali veljavnem Zakonu o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS, št. 35/14 in 4/17);
– so bili registrirani najkasneje na dan objave tega javnega razpisa;
– prijaviteljem ali osebam, ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), in
– niso v stečajnem postopku.
3.2. Upravičeni projektni partnerji
Upravičeni projektni partnerji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in registrirane v skladu z veljavnim Zakonom o društvih, veljavnim Zakonom o ustanovah ali veljavnim Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi);
– so bili registrirani najkasneje na dan objave tega javnega razpisa;
– partnerjem ali osebam, ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), in
– niso v stečajnem postopku.
3.3. Drugi osnovni pogoji
Prijavitelji in projektni partnerji:
– za stroške projektov, ki so financirani po tem javnem razpisu, ne smejo uveljavljati povračila iz drugih javnih sredstev, kot so proračun Republike Slovenije, lokalni proračuni, sredstva EU, donacije Norveškega EGP Finančnega mehanizma ali Švicarskega prispevka (prepoved dvojnega financiranja);
– so neposredno odgovorni za pripravo in vodenje predlaganega projekta in ne smejo delovati kot posredniki;
– imajo zadostne vire financiranja, da zagotovijo obstoj organizacije v obdobju trajanja projekta, ter imajo izkušnje vodenja oziroma izvajanja projektov, ki so podobni v smislu obsega in vsebine;
– nimajo neporavnanih finančnih obveznosti do Eko sklada.
4. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele, pravilno označene in popolne vloge na predpisanih obrazcih, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke javnega razpisa in ki predlagajo rešitve na najmanj enem od vsebinskih področij, opredeljenih v predmetu javnega razpisa.
Pri ocenjevanju se bodo upoštevala naslednja merila:
Merilo
maksimalno št. točk
1. Kakovost projekta
35
2. Ustreznost in dodana vrednost projekta
25
3. Razširjanje in trajnost rezultatov projekta
15
4. Kakovost in ustreznost finančnega načrta
15
5. Usposobljenost za izvedbo
10
SKUPAJ
100
Skupaj lahko prijavitelj doseže največ 100 točk.
Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev do sofinanciranja upravičeni projekti z najvišjim številom točk. Sofinancirani so lahko le projekti, ki bodo dosegli vsaj 65 točk.
Podrobnejši opis postopka izbora projektov in razčlenitev meril za ocenjevanje sta v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev in višina zaprošenih sredstev za posamezni projekt
Višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem javnem razpisu je skupaj 600.000 EUR, od katerih bo iz sredstev Eko sklada predvidoma dodeljenih do 300.000 EUR in iz sredstev Sklada za podnebne spremembe predvidoma do 300.000 EUR.
Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu za posamezni projekt zaprosi za sofinanciranje od najmanj 20.000 EUR do največ 60.000 EUR oziroma do 95 % upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški so podrobneje razčlenjeni v razpisni dokumentaciji, ki je del tega javnega razpisa.
Prijavitelj mora ob prijavi na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, natančno opredeliti finančno konstrukcijo projekta in jasno razmejiti vire financiranja.
Razliko najmanj 5 % upravičenih stroškov morajo kriti prijavitelji ali njihovi partnerji iz lastnih sredstev ali drugih virov. Lastni prispevek se lahko v višini do 4.000 EUR zagotovi v naravi s prostovoljskim delom, ki se ovrednoti v skladu s Pravilnikom o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16). Osnova za določanje obračuna je število opravljenih ur na projektu in urna postavka. Število opravljenih ur izhaja iz časovnice oziroma izjave nosilca projekta in prostovoljca o številu opravljenih ur na projektu ter vrsto opravljenega prostovoljskega dela.
Z eno vlogo lahko prijavitelj kandidira za sofinanciranje največ enega projekta. Za posamezen projekt se lahko dodeli največ eno sofinanciranje po tem javnem razpisu. Isti prijavitelj lahko vloži največ dve vlogi.
6. Trajanje projekta in izplačilo sredstev
Projekt nevladnih organizacij mora biti zaključen najkasneje do 31. januarja 2019 (rok za oddajo zaključnega poročila in plačilo zadnjega računa). Izdatki projekta, ki bodo nastali pred datumom sklenitve pogodbe, niso upravičeni do financiranja po tem javnem razpisu.
Eko sklad bo upravičencem na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju projekta, skladno z dokončno odločbo, s katero je bil projekt izbran za sofinanciranje, in glede na razpoložljiva sredstva, izplačal predplačilo v višini 70 % odobrenega zneska za sofinanciranje, pri čemer bo 30 % izplačano iz sredstev Sklada za podnebne spremembe, 40 % oziroma razlika do 70 % pa iz sredstev Eko sklada. Preostala odobrena sredstva, ki so predmet sofinanciranja, bodo glede na razpoložljiva sredstva na račun upravičencev nakazana po potrditvi zaključnega poročila s prilogami. Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo in oddajo zaključnega poročila ter izplačila so opredeljeni v točki 8.5 javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, ki je del tega javnega razpisa.
7. Razpisna dokumentacija in način prijave na javni razpis
Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.ekosklad.si v rubriki Razpisi (https://www.ekosklad.si/razpisi).
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko potencialni prijavitelji dobijo na naslovu ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis NVO 2017«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana do najkasneje 3 dni pred rokom za oddajo vloge.
Vloga na javni razpis mora v skladu z razpisno dokumentacijo vsebovati izpolnjeno prijavnico in vse priloge, ki so obvezne sestavine vloge. Obvezne sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane, kjer je to zahtevano, predložene v slovenskem jeziku in ovrednotene v EUR. Natisnjene naj bodo obojestransko in naj ne bodo spete s spiralo.
Vsaka vloga mora biti oddana v svoji zaprti ovojnici, na kateri mora biti z vidno oznako navedeno »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO 2017« in zapisan naziv in naslov prijavitelja.
8. Roki
8.1. Rok za prejem in način oddaje vloge
Vloge v fizični obliki morajo prispeti v Glavno pisarno Eko sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, najkasneje do 22. januarja 2018 do 12. ure, oziroma morajo biti oddane na pošto priporočeno najkasneje do vključno 22. januarja 2018. Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji morajo najkasneje do vključno 22. januarja 2018 oddati tudi elektronsko verzijo projektne prijavnice s prilogami na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si.
8.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 26. januarja 2018 ob 10. uri, na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.
8.3. Rok za dopolnitev
V primeru nepopolne vloge bo Eko sklad najkasneje v roku 30 dni od vložitve vloge pisno pozval prijavitelja, da v določenem roku 15 dni vlogo dopolni. Če prijavitelj nepopolne vloge v navedenem roku ne dopolni, ali če bo nepopolna tudi po zahtevani dopolnitvi, se njegova vloga s sklepom zavrže. Dopolnitve niso dopustne v delu, ki se nanaša na merila. Sprememba vsebine vloge po izteku roka za oddajo vlog ni dopustna.
8.4. Rok za obvestilo o izbiri
Eko sklad bo prijaviteljem posredoval odločbo o izboru oziroma zavrnitvi najkasneje v 60 dneh od dneva odpiranja vlog.
8.5. Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo in oddajo zaključnega poročila ter izplačila
Rok za zaključek projekta je 31. januar 2019. Za zaključek projekta se šteje datum plačila zadnjega računa oziroma oddaja zahtevka za izplačilo in zaključnega poročila s prilogami.
V primeru objektivnih razlogov se lahko rok za zaključek projekta podaljša, vendar za največ trideset dni. Podaljšanje pogodbenega roka je mogoče le pred njegovim potekom in se šteje za spremembo projekta, o kateri odloči Eko sklad. V primeru zamude roka za oddajo zaključnega poročila pogoji za izplačilo sredstev niso izpolnjeni.
Izplačilo predplačila bo glede na razpoložljiva sredstva predvidoma izvedeno v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju in prejemu zahtevka za izplačilo predplačila. Izplačilo preostanka odobrenih sredstev sofinanciranja bo glede na razpoložljiva sredstva izvedeno v predvidoma 60 dneh po prejemu zahtevka za izplačilo zaključnega izplačila ter prejemu in potrditvi zaključnega poročila s prilogami. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju določil javnega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije.
9. Ostalo
Pri odločanju o dodelitvi pravice do sofinanciranja se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Prijavitelji lahko pridobijo pravico do sofinanciranja ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine sofinanciranja ter meril za izbor projektov, če izpolnijo pogoje javnega razpisa.
Za vlogo in odločbo o izboru oziroma zavrnitvi se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) ne plačuje.
Na osnovi izbrane vloge bo upravičencu posredovana odločba o izboru, hkrati pa bo tudi pozvan k podpisu pogodbe. Vsi prijavitelji, ki ne bodo izbrani, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s posredovanjem odločbe o zavrnitvi.
Odločba o izboru oziroma zavrnitvi je v upravnem postopku dokončna, zoper njo pritožba ni dovoljena. Prijavitelj ima pravico odločbo izpodbijati v upravnem sporu z vložitvijo tožbe pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana, v roku 30 dni po prejemu te odločbe. Tožba se vloži neposredno pisno pri navedenem sodišču ali se mu pošlje po pošti. Tožbi je treba poleg te odločbe v izvirniku ali prepisu priložiti tudi po en prepis ali kopijo tožbe in prilog za toženca, če je kdo prizadet z odločbo, pa tudi zanj. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
10. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o izboru do treh let po zadnjem izplačilu sredstev z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo razpisnih sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe projekta z določili javnega razpisa, pripadajoče razpisne dokumentacije in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil javnega razpisa ali pogodbe o sofinanciranju je upravičenec dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljenih razpisnih sredstev.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad