Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3453. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju zavarovalne osnove, stran 10699.

  
Na podlagi trinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) izdaja ministrica za finance v soglasju z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o določanju zavarovalne osnove 
1. člen 
V Pravilniku o določanju zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 89/13, 11/15 in 83/16) se v 11. členu v tretjem odstavku črta besedilo »ali z obvestilom davčnemu organu, če se prispevki ne izračunavajo v obračunu prispevkov za socialno varnost«,
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obračunska obdobja od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 007-676/2017
Ljubljana, dne 6. decembra 2017
EVA 2017-1611-0098
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 
 
Soglašam! 
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti