Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3480. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 10801.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M    S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-4/2017
Koper, dne 1. decembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 30. novembra 2017 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Pri nepremičninah s parc. št. 3185/8, 3185/9, 3536/4, k.o. Bertoki, s parc. št. 3033/2, k.o. Dekani, s parc. št. 706/5, 849/2, 856/2, 857/11, 857/12, 857/13, 857/15, 857/17, 923/6, 1114/4, 1116/9, 1116/11, 1116/13, 1116/18, 1119/10, 1124/4, 1125/4, 1126/21, k.o. Hribi, s parc. št. 816/6, 816/7, 817/5, 1012/10, 2474/1, 2475/7, 2475/8, 3340, k.o. Marezige, s parc. št. 3107/2, 3108, 4618/1, 4625/1, 4878/5, k.o. Movraž, s parc. št. 6409/7, 6409/8, 6409/9, 6409/10, 6409/11, 6409/12, 6409/13, 6409/73, 6409/74, 6409/75, 6429/2, 6431/4, k.o. Semedela, s parc. št. 51/4, 52/4, 932/2, k.o. Šmarje, s parc. št. 3980/7, k.o. Truške, s parc. št. 3316/4, k.o. Vanganel, s parc. št. 4048, k.o. Zazid, vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 3185/8, 3185/9, 3536/4, k.o. Bertoki, s parc. št. 3033/2, k.o. Dekani, s parc. št. 706/5, 849/2, 856/2, 857/11, 857/12, 857/13, 857/15, 857/17, 923/6, 1114/4, 1116/9, 1116/11, 1116/13, 1116/18, 1119/10, 1124/4, 1125/4, 1126/21, k.o. Hribi, s parc. št. 816/6, 816/7, 817/5, 2474/1, 2475/7, 2475/8, 3340, k.o. Marezige, s parc. št. 3107/2, 3108, 4618/1, 4625/1, 4878/5, k.o. Movraž, s parc. št. 6409/7, 6409/8, 6409/9, 6409/10, 6409/11, 6409/12, 6409/13, 6409/73, 6409/74, 6409/75, 6429/2, 6431/4, k.o. Semedela, s parc. št. 51/4, 52/4, 932/2, k.o. Šmarje, s parc. št. 3980/7, k.o. Truške, s parc. št. 3316/4, k.o. Vanganel, s parc. št. 4048, k.o. Zazid, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-4/2017
Koper, dne 30. novembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O    L A   D E L I B E R A 
sull'acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
N. 478-4/2017
Capodistria, 1 dicembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC), nonché degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/0, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 212 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della RS, n. 102/04 – testo unico ufficiale, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza della CC, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 e 19/15), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 30 novembre 2017 ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sull'acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
Per i beni immobili insistenti sulle particelle n. 3185/8, 3185/9, 3536/4, c.c. di Bertocchi, sulla particella n. 3033/2, c.c. Dekani, sulle particelle n. 706/5, 849/2, 856/2, 857/11, 857/12, 857/13, 857/15, 857/17, 923/6, 1114/4, 1116/9, 1116/11, 1116/13, 1116/18, 1119/10, 1124/4, 1125/4, 1126/21, c.c. di Hribi, sulle particelle n. 816/6, 816/7, 817/5, 1012/10, 2474/1, 2475/7, 2475/8, 3340, c.c. di Marezige, sulle particelle n. 3107/2, 3108, 4618/1, 4625/1, 4878/5, c.c. di Movraž, sulle particelle n. 6409/7, 6409/8, 6409/9, 6409/10, 6409/11, 6409/12, 6409/13, 6409/73, 6409/74, 6409/75, 6429/2, 6431/4, c.c. di Semedella, sulle particelle n. 51/4, 52/4, 932/2, c.c di. Šmarje, sulla particella n. 3980/7, c.c. di Truške, sulla particella n. 3316/4, c.c. di Vanganello, sulla particella n. 4048, c.c. di Zazid, tutte proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II 
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente al bene immobile insistente sulle particelle catastali n. 3185/8, 3185/9, 3536/4, c.c. di Bertocchi, sulla particella n. 3033/2, c.c. di Dekani, sulle particelle n. 706/5, 849/2, 856/2, 857/11, 857/12, 857/13, 857/15, 857/17, 923/6, 1114/4, 1116/9, 1116/11, 1116/13, 1116/18, 1119/10, 1124/4, 1125/4, 1126/21, c.c. di Hribi, sulle particelle n. 816/6, 816/7, 817/5, 2474/1, 2475/7, 2475/8, 3340, c.c. Marezige, sulle particelle n. 3107/2, 3108, 4618/1, 4625/1, 4878/5, c.c. di Movraž, sulle particelle n. 6409/7, 6409/8, 6409/9, 6409/10, 6409/11, 6409/12, 6409/13, 6409/73, 6409/74, 6409/75, 6429/2, 6431/4, c.c. di Semedella, sulle particelle n. 51/4, 52/4, 932/2, c.c. di Šmarje, sulla particella n.3980/7, c.c. di Truške, sulla particella n. 3316/4, c.c. di Vanganello, sulla particella n. 4048, c.c. di Zazid.
III 
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-4/2017
Capodistria, 30 novembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.