Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3482. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja “ob pasareli” pri ŠRC Bonifika, stran 10804.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; ZPNačrt) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja “ob pasareli” pri ŠRC Bonifika 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja “ob pasareli” pri ŠRC Bonifika (v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Z OPPN se bo uredilo območje, ki se nahaja med obstoječo hitro cesto Koper–Izola in športno rekreacijskim centrom Bonifika. Ureditveno območje OPPN je namenjeno centralnim dejavnostim (KC – 56) ter rekreaciji in urbanemu zelenju (KZ – 25).
Z OPPN se pristopa k prostorsko-urbanistični ureditvi obravnavanega območja, kot dopolnitev programa kontaktnega prostora ŠRC Bonifika in prometno ter komunalno ureditev območja. OPPN bo povzel značilnosti območja in predvidene vplive in povezave obstoječega in načrtovanega stanja prostora.
3. 
Pravna podlaga za pripravo OPPN 
Pravno podlago za začetek postopka priprave OPPN predstavljajo:
– Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98),
– Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01 in Uradni list RS, št. 96/04, 97/04 in 79/09),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91 in Uradni list RS, št. 16/07, 39/07, 65/10, 14/11, 18/14, 76/15, 43/17).
4. 
Območje OPPN 
Veljavni planski akti Mestne občine Koper določajo namensko rabo ureditvenega območja OPPN. Namenska raba parcel znotraj ureditvenega območja OPPN je ureditveno območje za poselitev, podrobnejša namenska raba pa je območje za centralne dejavnosti in območje za rekreacijo in urbano zelenje. Ureditveno območje OPPN obsega parcele ali dele parcel s št. 1509/1, 1631, 1510/3, 1510/6, 1505/2, 1556/7, 1506 k.o. 2605 Koper.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ali smernic nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Načrtovalec izdela OPPN na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine, smernic nosilcev urejanja prostora ter ustreznih strokovnih podlag.
6. 
Nosilci urejanja prostora 
Nosilci urejanja prostora so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, Koper
– ohranjanje narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola
– ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran (v vednost)
– področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.), Dunajska 7, 1000 Ljubljana
Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
– vodooskrba:
Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
Marjetica Koper, Ulica 15. maja 14, Koper
– področje zvez:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– distribucija energije:
Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava OPPN se bo vodila skladno z zakonskimi roki, ki so določeni v Zakonu o prostorskem načrtovanju. V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki določeni v Zakonu o varstvu okolja.
8. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor. Pripravo OPPN financira Mestna občina Koper, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje.
9. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 3505-39/2017
Koper, dne 12. decembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Visto l'articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – sentenza della CC, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 ZUreP-2; ZPNačrt) ed in virtù dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sull'avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale per la sistemazione dell'area “lungo la passerella” presso il Centro sportivo e ricreativo di Bonifika 
1. 
Oggetto della delibera 
Con la presente delibera si avvia la predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale per la sistemazione dell'area “lungo la passerella” presso il Centro sportivo e ricreativo di Bonifika (nel seguito PRPC).
2. 
Valutazione dello stato e motivazioni per la predisposizione del PRPC 
Mediante in PRPC verrà sistemata l'area situata tra l'esistente strada a scorrimento veloce Capodistria – Isola e il Centro sportivo e ricreativo di Bonifika. La zona d'intervento è destinata ad attività comuni (KC – 56), alla ricreazione e al verde urbano (KZ – 25).
Con il PRPC si intraprende la sistemazione territoriale- urbanistica della zona d'intervento, quale integrazione del programma di sistemazione della zona di contatto del Centro sportivo e ricreativo di Bonifika, nonché quale sistemazione della rete stradale e della zona urbana. Il PRPC riunirà le caratteristiche dell’area e gli impatti previsti sullo stato attuale e su quello programmato.
3. 
Basi giuridiche per la predisposizione del PRPC 
Le basi giuridiche per la predisposizione del PRPC sono le seguenti:
– Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino uff., n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98),
– Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino uff., n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98),
– Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 16/99, 33/01 e Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04 e 79/09),
– Decreto sulle norme tecniche di attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d'influenza (Bollettino uff., n. 29/91 e Gazzetta uff., n. 16/07, 39/07, 65/10, 14/11, 18/14, 76/15, 43/17).
4. 
Zona d'intervento del PRPC 
Gli atti di panificazione del territorio in vigore del Comune città di Capodistria definiscono la destinazione d'uso della zona del PRPC. La destinazione d'uso delle particelle nella zona d'intervento del PRPC è l'urbanizzazione, la destinazione d’uso particolareggiato è la zona per le attività comuni, per la ricreazione e le zone urbane verdi. La zona d'intervento del PRPC comprende le particelle, o parti di esse, numerate 1509/1, 1631, 1510/3, 1510/6, 1505/2, 1556/7, 1506, tutte del c. c. 2605 Capodistria.
La zona d’intervento potrà essere estesa alle aree limitrofe qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
5. 
Modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche 
Il pianificatore, nel predisporre il PRPC, si attiene alla raffigurazione dello stato del territorio, al vigente piano territoriale comunale, alle linee guida fornite dagli enti preposti alla pianificazione del territorio ed agli approfondimenti tecnici.
6. 
Enti preposti alla pianificazione del territorio 
Gli enti preposti alla pianificazione del territorio sono:
– recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e settore idrico:
Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direzione per la gestione delle acque, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare e dei fiumi dell’Adriatico, Via del porto 12, Capodistria
– beni naturali:
Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola
– patrimonio culturale:
Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana
Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano (per conoscenza)
– settore della difesa:
Ministero della difesa della RS, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana
– rete stradale:
Comune città di Capodistria, Ufficio per i servizi pubblici ed il traffico, Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria
Società per le autostrade della RS (DARS, s.p.a.), Dunajska 7, Lubiana
Ministero delle infrastrutture, Direzione della RS per le infrastrutture, Tržaška cesta 19, Lubiana
– approvvigionamento idrico:
Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria
– scarico delle acque reflue e trattamento dei rifiuti:
Marjetica Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria
– ambito delle comunicazioni:
Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria
– distribuzione dell'energia elettrica:
Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria
Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Altri partecipanti:
Repubblica di Slovenia, Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato per l'ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, Lubiana
Vengono aggiunti anche altri enti qualora, durante la predisposizione del documento, ciò risultasse necessario.
7. 
Tempi di predisposizione del PRPC 
La predisposizione del PRPC verrà realizzata nel rispetto delle scadenze definite nella Legge sulla pianificazione territoriale. Qualora il Ministero competente in ambito di tutela ambientale, decidesse che per il PRPC in questione sia necessario compiere una procedura di valutazione integrale degli impatti sull’ambiente, nella predisposizione vengono rispettate anche tutte le scadenze prescritte dalla Legge sulla tutela dell’ambiente.
8. 
Obblighi riferiti alla predisposizione del PRPC 
L'ente procedente del documento è il Comune città di Capodistria, il procedimento di predisposizione e di approvazione dell'atto è condotto dall'Ufficio per l'ambiente e il territorio del Comune città Capodistria. La predisposizione del PRPC viene finanziata dal Comune città di Capodistria, il quale stipula a tale fine un contratto con l'esecutore; quest’ultimo deve possedere i requisiti per la pianificazione del territorio, prescritti dalla legge.
9. 
Pubblicazione e decorrenza della validità 
La presente delibera viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; la delibera viene pubblicata pure sul sito internet del Comune città di Capodistria.
N. 3505-39/2017
Capodistria, 12 dicembre 2017
 
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.