Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

VL 48472/2017 Os-3514/17, Stran 2945
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T - 2 d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Jure Valjavec, proti dolžniku Aleksandru Bolko, Zgornji Jakobski Dol 1, Jakobski Dol, ki ga zastopa zač. zast. odv. Nina Naglič, Partizanska cesta 11, Maribor – dostava, zaradi izterjave 577,86 EUR, sklenilo:
Dolžniku Aleksandru Bolko, Zgornji Jakobski Dol 1, Jakobski Dol, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Nina Naglič, Partizanska cesta 11, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2017