Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

Št. 360-136/2017/2 Ob-3610/17, Stran 2938
Na podlagi 339. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 – EZ-1 in 81/15), 15. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – ZDU-1-UPB4, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09 – ZDU-1E, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 – ZDU-1F, 47/13 – ZDU-1G, 12/14 – ZDU-1H, 90/14 – ZDU-1I in 51/16 – ZDU-1J; v nadaljnjem besedilu: ZDU-1), Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14) in Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 6/10, 23/13 in 17/14 – EZ-1) Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, objavlja
javni natečaj 
za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic 
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega natečaja: predmet javnega natečaja je podelitev pooblastila izdajateljem za izdajo energetskih izkaznic. To pooblastilo se podeli kot javno pooblastilo.
3. Pogoji sodelovanja in prijave na javni natečaj
Na natečaj se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in zbornice. Gospodarske družbe oziroma zavodi morajo biti ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-UPB3, 33/11 – ZGD-1D, 91/11 – ZGD-1E, 32/12 – ZGD-1F, 57/12 – ZGD-1G, 44/13 – odl. US, 82/13 – ZGD-1H, 55/15 – ZGD-1I in 15/17 – ZGD-1J), Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ali Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 14/05 – ZGO-1-UPB1 popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07 – ZGO-1B, 108/09 – ZGO-1C, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12 – ZGO-1D, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 – ZGO-1E in 19/15 – ZGO-1F) s sedežem v Republiki Sloveniji. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki oziroma zavodi, ki se prijavljajo na razpis:
– ne smejo biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– imeti morajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije;
– morajo izpolnjevati naslednja pogoja:
– v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije imajo vpisano dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti – (71.1) Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje,
– ima zaposlenega vsaj enega neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic ali s pogodbo o delu z neodvisnim strokovnjakom za izdelavo energetskih izkaznic zagotovljeno izvajanje teh nalog.
Izdajatelji morajo izvesti postopek izdaje energetske izkaznice po vsaki zahtevi za njeno izdajo.
Izdajatelj bo dobil javno pooblastilo za obdobje petih let od dneva podpisa odločbe ministrstva.
5. Način prijave: popolna prijava prijavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, pod oznako »Vloga za javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev so javni.
6. Odpiranje vlog: javni natečaj je odprt pet let. Prispele vloge se obravnavajo vsak drugi teden v mesecu, ki sledi. Odpiranje ni javno.
7. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog bodo obveščeni v roku najmanj 60 dni od sprejema vloge.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internet naslovu http://www.gov.si/mzip.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim natečajem je mogoče dobiti pri kontaktni osebi: Erik Potočar (erik.potocar@gov.si).
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti