Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3462. Pravila Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 10732.

  
Na podlagi 23. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je svet fundacije sprejel:
– na 25. dopisni seji, dne 27. 10. 2017, Pravila Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
P R A V I L A 
Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravila določajo znak fundacije, urejajo organizacijo fundacije, način dela organov in strokovnih teles fundacije, pravila postopka sprejemanja odločitev pri izvajanju dejavnosti, pogoje in postopek imenovanja predsednika sveta, podpredsednika sveta ter članov komisij fundacije ter način izplačevanja sejnin in povračil potnih stroškov za člane organov fundacije.
2. člen 
Fundacija je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima po Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12 in 29/17; v nadaljnjem besedilu: ZLPLS), Odloku o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: odlok), po teh pravilih, pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in drugih splošnih aktih.
3. člen 
Fundacija ima znak, ki je sestavni del imena fundacije. Znak fundacije je sestavljen iz črk F in Š ter dveh debelih puščic; prva izhaja iz dna črke Š in se v polkrožnem loku končuje v dnu črke F, druga pa izhaja iz vrha črke F in se v polkrožnem loku končuje kot strešica črke Š.
II. ORGANI FUNDACIJE 
4. člen 
Organi fundacije so svet fundacije (v nadaljnjem besedilu: svet), predsednik sveta in komisije.
1. Svet fundacije
5. člen 
Svet se konstituira skladno z ZLPLS in odlokom.
Svet upravlja fundacijo in opravlja naloge, določene v ZLPLS in odloku ter imenuje komisije.
Člani sveta opravljajo svoje delo nepoklicno.
Svet sprejme poslovnik o organizaciji in načinu dela organov fundacije.
2. Predsednik sveta
6. člen 
Poslovodni organ fundacije je predsednik sveta, ki opravlja svoje delo nepoklicno.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed sebe na redni seji, ki se opravi najkasneje v 30 dneh od imenovanja članov sveta. Predsednika sveta izvolijo člani sveta z večino glasov vseh članov.
Kandidate za predsednika sveta predlagajo člani sveta. Glasuje se tajno z glasovnicami. Če je za predsednika sveta predlaganih več kandidatov, se kandidate uvrsti na glasovni listič po abecednem redu. Če v prvem glasovanju nihče ne dobi večine glasov vseh članov sveta, se na listo za drugo glasovanje uvrstita tista dva, ki sta v prvem glasovanju prejela največ glasov. Če nobeden od kandidatov v drugem krogu ne dobi večine glasov vseh članov sveta, je za predsednika sveta izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino glasov navzočih članov.
7. člen 
Predsednik sveta organizira in vodi poslovanje fundacije, predstavlja in zastopa fundacijo in je odgovoren za zakonitost dela fundacije.
Predsednik sveta zlasti:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi za izvrševanje sklepov sveta,
– skrbi za izvajanje pravil, pravilnika in drugih aktov sveta,
– obvešča javnost o delu sveta,
– opravlja druge naloge v skladu s sklepi sveta.
Predsednik sveta je za svoje delo odgovoren svetu.
Če sklep sveta ni v skladu z zakoni ali podzakonskimi akti, predsednik sveta o tem pisno obvesti svet. V primeru, da svet vztraja pri njegovi izvršitvi, predsednik sveta sklepa ne izvrši in o tem v roku 8 dni pisno obvesti ustanovitelja.
8. člen 
Predsednik sveta s sredstvi fundacije razpolaga samo za namen in v obsegu, ki jih je opredelil svet s svojimi sklepi.
Predsednik sveta je odgovoren za razpolaganje s sredstvi fundacije v skladu z odlokom.
Predsednik sveta samostojno sklepa posle do vrednosti 5.000,00 EUR, nad to vrednostjo pa mora za sklenitev posla pridobiti soglasje sveta.
Omejitev porabe sredstev za poslovanje se lahko spreminja glede na potrebe fundacije, vendar mora predsednik sveta skrbeti, da višina sredstev, potrebnih za poslovanje fundacije, ne ogroža premoženja, potrebnega za izpolnjevanje namenov fundacije.
9. člen 
Predsednik sveta pripravi predlog finančnega načrta fundacije, predlog letnega programa športa fundacije, predlog pravilnika ter predloge drugih splošnih aktov fundacije.
10. člen 
Razrešitev predsednika sveta lahko predlaga najmanj ena tretjina članov sveta. Predlog za razrešitev mora biti obrazložen pisno. Predsednik sveta je razrešen, če je za razrešnico glasovala večina vsehčlanov sveta.
2.1. Podpredsednik sveta
11. člen 
Podpredsednika sveta izvolijo člani izmed sebe na redni seji z večino glasov vseh članov sveta.
Za postopek izvolitve podpredsednika sveta se smiselno uporabljajo določbe o izvolitvi predsednika sveta.
12. člen 
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku sveta pri njegovem delu in opravlja v dogovoru z njim posamezne naloge iz njegove pristojnosti. Če je predsednik sveta zadržan ali iz drugih razlogov ne more opravljati svoje funkcije, ga nadomešča podpredsednik sveta.
13. člen 
Razrešitev podpredsednika sveta lahko predlaga najmanj ena tretjina članov sveta. Predlog za razrešitev mora biti obrazložen pisno. Podpredsednik sveta je razrešen, če je za razrešnico glasovala večina vseh članov sveta.
14. člen 
Odločanje 
Svet odloča na sejah.
Svet veljavno odloča, če se seje udeleži večina članov in sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
Svet z večino glasov vseh članov sveta sprejme pravila fundacije.
O finančnem načrtu, zaključnem računu in pravilniku odloča svet z dvotretjinsko večino vseh navzočih članov sveta.
15. člen 
Glasovanje 
Glasovanja so javna, razen tistih, za katera svet z večino glasov odloči, da so tajna, in glasovanja o volitvah.
3. Komisije
16. člen 
Komisije so stalne in občasne.
Stalna komisija je komisija, ki jo skladno z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17), imenuje svet.
Znotraj stalne komisije svet lahko imenuje ožja delovna telesa (v nadaljnjem besedilu: ODT).
Svet lahko imenuje tudi občasne komisije za pomoč pri delu sveta. Svet ob imenovanju občasne komisije določi tudi mandat te komisije.
Svet lahko v komisije imenuje tudi zunanje člane.
17. člen 
Svet z imenovanjem komisije določi tudi število članov posamezne komisije, pri čemer mora biti večina članov komisije sestavljena iz članov sveta.
Člane komisij imenuje in razrešuje svet fundacije z večino glasov navzočih članov sveta. Mandat člana komisije preneha s sklepom sveta o razrešitvi, s potekom mandata ali s potekom mandata sveta, ki ga je imenoval.
Člani komisije izmed sebe z večino glasov izvolijo predsednika komisije, ki mora biti tudi član sveta.
III. IZPLAČEVANJE SEJNIN IN POVRAČILO POTNIH STROŠKOV 
18. člen 
Člani sveta, člani komisij in ODT imajo za udeležbo na rednih in izrednih sejah pravico do izplačila sejnine.
Člani sveta, člani komisij in ODT imajo pravico do povračila potnih stroškov iz naslova prisotnosti na sejah iz prejšnjega odstavka.
Člani sveta, člani komisij in ODT ter osebe po pisni odredbi predsednika sveta imajo pravico do povračila potnih stroškov iz naslova prisotnosti na sestanku, na katerega so pisno napoteni s strani predsednika sveta.
19. člen 
Sejnine za udeležbo na sejah sveta, na sejah komisij in sejah ODT, se obračunavajo skladno z uredbo Vlade Republike Slovenije, ki ureja sejnine in povračila stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.
20. člen 
Potni stroški se obračunavajo skladno z uredbo, ki ureja povračila potnih stroškov v gospodarstvu.
Razdalja za povračilo potnih stroškov se obračunava po načelu od naslova do naslova.
IV. POGODBENA RAZMERJA 
21. člen 
Predsednik sveta za potrebe fundacije (pravno, finančno svetovanje, strokovno svetovanje s področja športa itd.) sklepa pogodbe s fizičnimi in pravnimi osebami na podlagi sklepov sveta.
22. člen 
Administrativne naloge za fundacijo opravlja ministrstvo, pristojno za šport.
V. SPREMEMBA PRAVIL 
23. člen 
Spremembo pravil lahko predlaga najmanj ena tretjina članov sveta oziroma predsednik sveta.
Hkrati s predlogom za spremembo pravil je potrebno predložiti tudi besedilo sprememb pravil.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
Z uveljavitvijo teh pravil prenehajo veljati Pravila fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, 92/07, 53/10 in 97/14).
25. člen 
Ta pravila se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje Državni zbor Republike Slovenije, in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. oktobra 2017
Predsednica 
Sveta Fundacije za šport 
mag. Katja Koren Miklavec l.r.

AAA Zlata odličnost