Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

Št. 352-0004/2007-16 Ob-3612/17, Stran 2934
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, objavlja na osnovi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO, 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji z dne 16. 11. 2017, št. 5.1 in 5.2
javno dražbo 
občinskega stanovanja 
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.
II. Predmet prodaje
Stanovanje na naslovu Rečica ob Savinji 107a, 3332 Rečica ob Savinji, v pritličju na zahodni strani objekta – stavbe št. 362, na zemljišču s parc. št. 189/5, k.o. 921-Rečica ob Savinji, zgrajenega leta 1987. Stanovanje, ID znak 921-362-1, meri v izmeri 53,60 m2.Stanovanju pripadata balkon in klet. K stanovanju pripada tudi sorazmerni del oziroma pravica uporabe stopnišča, kotlovnice, sušilnice, kolesarnice. Zagotovljeno je parkirno mesto za osebna vozila.
Predmet prodaje je bremen prost.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
IV. Pogoji prodaje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in pravilno ter pravočasno pristopijo k javni dražbi.
Nakup se vrši po načelu videno-kupljeno, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
V. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena je 50.500,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR.
VI. Kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Občine Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.
VII. Čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo, 10. januarja 2018, z začetkom ob 13. uri.
VIII. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba se izkaže z osebnim dokumentom.
IX. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe: pred začetkom javne dražbe morajo dražitelji plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene, to je 5.050,00 EUR, na transakcijski račun Občine Rečica ob Savinji, št. SI56 0140 9010 0020 992 pri UJP Žalec, z obvezno navedbo namena nakazila »javna dražba – stanovanje«. Plačilo varščine se pred začetkom javne dražbe izkaže s potrdilom o vplačani varščini, kar šteje za dano ponudbo za nepremičnino najmanj po izklicni ceni, s katero dražitelji sprejmejo obveznost, da pristopijo k javni dražbi. V primeru odstopa od dražbe, varščina zapade v korist proračuna Občine Rečica ob Savinji. Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju nepremičnine se varščina šteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
X. Ogled predmeta javne dražbe: ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo (cenitveno poročilo), bo možen po predhodnem dogovoru. Vsi zainteresirani dražitelji dodatna pojasnila in informacije lahko dobijo pri Roku Jamnikarju, tel. 03/839-18-37 ali 03/839-18-30 (tajništvo), vsak delovni dan med 8. in 12. uro; e-pošta: svetovalec@obcina-recica.si.
XI. Ostale določbe
S kupcem (najugodnejšim dražiteljem) se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po javni dražbi. Če izbrani ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino in se šteje, da je kupec odstopil od pogodbe.
Celotno kupnino mora izbrani ponudnik oziroma kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe na TRR Občine Rečica ob Savinji, št. SI56 0140 9010 0020 992 pri UJP Žalec. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov bo Občina Rečica ob Savinji kupcu izročila originalni izvod prodajne pogodbe sposobne za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime kupca.
Davek, stroški sestave in notarske overitve pogodbe, stroški izvedbe pogodbe v zemljiško knjigo in ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastninske pravice bremenijo kupca.
Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
Občina Rečica ob Savinji lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
Objava javne dražbe je dostopna tudi na spletu organizatorja javne dražbe: http://www.obcina-recica.si/.
Občina Rečica ob Savinji