Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3486. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Odranci, stran 10823.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17), 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 128. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 – ZDoh-2R) je Občinski svet Občine Odranci na 20. redni seji dne 5. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Odranci 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo plače in drugi prejemki občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Odranci.
2. člen 
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Župan in podžupan opravljata svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. Podžupan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Osnovna plača za poklicne občinske funkcionarje je določena s plačilnim razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju.
3. člen 
V skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, se župan Občine Odranci, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, uvrsti v skupino VII (do 2000 prebivalcev) in s tem v 46. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo.
Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo dobil če bi funkcijo opravljal poklicno. Za nepoklicno opravljanje funkcije županu ne pripada dodatek za delovno dobo.
4. člen 
V skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, se podžupan Občine Odranci, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, uvrsti v skupino VII (do 2000 prebivalcev), za katero je določen plačni razred v razponu od 32. do 38. plačnega razreda. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana, lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Če podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanu ne pripada dodatek za delovno dobo.
5. člen 
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plačila članom občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Odranci.
Sredstva se zagotovijo v proračunu v posameznem proračunskem letu.
6. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme letno presegati 7,5 % plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na sejah občinskega sveta 80,00 EUR neto,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 20,00 EUR neto,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 15,00 EUR neto.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen 
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do sejnine.
Sejnina se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji odbora v višini 100,00 EUR neto za predsednika oziroma 80,00 EUR neto za člana,
– udeležba na redni seji občinskega sveta 20,00 EUR neto.
Sejnine predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
8. člen 
Predsednik in njegov namestnik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik ter tajnik imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana.
Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do nadomestila v višini dvajset odstotkov povprečnega izplačila za poklicno opravljanje funkcije župana.
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v znesku dveh dnevnic za službeno pot v državi, ki traja nad 12 ur, do katere so upravičeni zaposleni v občinski upravi.
9. člen 
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
10. člen 
Pravice iz 9. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog tajnik občine.
11. člen 
Sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov, se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Odranci.
12. člen 
Plače in drugi prejemki se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
13. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 58/99, 31/03 in 8/07).
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143-20/2017
Odranci, dne 5. decembra 2017
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.