Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

Št. 705-116/2017 Ob-3607/17, Stran 2937
Na podlagi drugega odstavka 86. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15 in 23/17 – ZZSve; v nadaljevanju: ZS) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv 
k predložitvi vlog za imenovanje
1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in podpodročjih:
psihologija – klinična psihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
medicina – psihiatrija,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – medicina dela, prometa in športa,
medicina – interna medicina,
medicina – revmatologija,
medicina – forenzična toksikologija in alkoholometrija,
medicina – kardiologija,
pedagoška stroka – pedagoška stroka,
mediji – odnosi z javnostmi,
promet – tahografi,
geodezija – urejanje lastniških mej – geodetske evidence,
ribolov – sladkovodni ribolov,
forenzično preiskovaje gospodarskega prostora – forenzični računovodja,
forenzično – kriminalistično tehnične preiskave – preiskave rokopisov in podpisov,
ekonomija – bančništvo,
ekonomija – davki,
veterinarstvo – medicina psov in mačk,
veterinarstvo – medicina ptic, malih sesalcev in plazilcev,
veterinarstvo – bujatrika,
veterinarstvo – veterinarsko javno zdravstvo in varna hrana,
veterinarstvo – zdravstveno varstvo kopitarjev,
veterinarstvo – zdravstveno varstvo in sistem reje perutnine,
veterinarstvo – veterinarska patologija,
gradbeništvo – geotehnika,
gradbeništvo – gradbena tehnologija,
gradbeništvo – gradbeni objekti,
gradbeništvo – kamnoseštvo,
gradbeništvo – komunala,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva,
gradbeništvo – operativa in projektiranje,
gradbeništvo – podi,
gradbeništvo – projektiranje,
gradbeništvo – stavbarstvo,
gradbeništvo – stavbna zemljišča,
gradbeništvo – tesarstvo in krovstvo,
gradbeništvo – visoke gradnje,
gradbeništvo – zaključna dela,
stroji in oprema – analize – raziskave – izvedeniška mnenja,
stroji in oprema – energetska oprema in naprave,
stroji in oprema – energetski delovni stroji,
stroji in oprema – hrup in oprema,
stroji in oprema – hrup in vibracije,
stroji in oprema – inštalacijska oprema in naprave,
stroji in oprema – kovinska in nekovinska predelovalna oprema, stroji in naprave,
stroji in oprema – procesna tehnološka oprema in naprave,
stroji in oprema – transportna oprema in naprave,
varstvo pri delu in požarna varnost – varstvo pri delu splošno,
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in podpodročjih ter
kmetijstvo – agro in hidromelioracije,
kmetijstvo – hmeljarstvo,
kmetijstvo – hortikultura,
kmetijstvo – kmetije,
kmetijstvo – kmetijska zemljišča,
kmetijstvo – kmetijska in gradbena zemljišča,
kmetijstvo – kmetijska proizvodnja,
kmetijstvo – kmetijska tehnika in mehanizacija,
kmetijstvo – pedologija,
kmetijstvo – poljedelstvo,
kmetijstvo – sadjarstvo,
kmetijstvo – varstvo rastlin,
kmetijstvo – vinogradništvo,
kmetijstvo – vrtnarstvo,
kmetijstvo – živinoreja,
gozdarstvo – gozdna zemljišča,
gozdarstvo – gozdni prostor,
gozdarstvo – gozdovi,
gozdarstvo – les,
gozdarstvo – lesna masa,
gradbeništvo – geotehnika,
gradbeništvo – gradbena tehnologija,
gradbeništvo – gradbeni stroji,
gradbeništvo – gradbeni objekti,
gradbeništvo – komunala,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – nepremičnine,
gradbeništvo – ocena investicij in finančna presoja na področju gradbeništva,
gradbeništvo – operativa in projektiranje,
gradbeništvo – podi,
gradbeništvo – projektiranje,
gradbeništvo – sanacije in rekonstrukcije,
gradbeništvo – stavbna zemljišča,
gradbeništvo – tesarstvo in krovstvo,
gradbeništvo – visoke gradnje,
gradbeništvo – zaključna dela,
stroji, oprema in premičnine – inštalacijska oprema in naprave,
stroji, oprema in premičnine – stroji in naprave,
stroji in oprema – analize – raziskave – izvedeniška mnenja,
stroji in oprema – energetska oprema in naprave,
stroji in oprema – energetski delovni stroji,
stroji in oprema – hrup in vibracije,
stroji in oprema – inštalacijska oprema in naprave,
stroji in oprema – kovinska in nekovinska predelovalna oprema, stroji in naprave,
stroji in oprema – procesna tehnološka oprema in naprave,
stroji in oprema – transportna oprema in naprave,
stroji in oprema – zavarovalne škode na strojih, opremi in vozilih,
računalništvo – računalništvo,
3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
arabski jezik,
kitajski jezik,
francoski jezik,
nemški jezik,
poljski jezik,
romski jezik,
litvanski jezik,
latvijski jezik,
estonski jezik,
ukrajinski jezik,
ruski jezik,
bosanski jezik,
srbski jezik,
hrvaški jezik,
makedonski jezik.
Pogoji za imenovanje
Za sodnega izvedenca in sodnega cenilca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje prvega odstavka 87. člena v povezavi z 92. členom ZS:
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega oziroma cenilskega dela, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu sodišča,
5. ima univerzitetno izobrazbo ali končan magistrski študijski program in ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto izvedenskega oziroma cenilskega dela,
6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati izvedensko oziroma cenilsko delo,
7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedeništvom oziroma cenilstvom.
Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je poleg izpolnjevanja pogojev iz 1. do 5. točke prvega odstavka 87. člena v povezavi s 93. členom ZS tudi uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na svoji spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/ objavilo obrazca vlog za imenovanje za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače. Kandidati za sodne izvedence/sodne cenilce ter sodne tolmače se prijavijo z objavljenima obrazcema.
Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Rok za vložitev vloge: 30 dni po objavi javnega poziva.
Ministrstvo za pravosodje