Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3463. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 10734.

  
Na podlagi četrtega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 – ZŠpo-1), 11. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12 in 29/17) in 24. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je Svet fundacije (v nadaljevanju: svet) na 26. dopisni seji, dne 14. 11. 2017, sprejel Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju izvajanjaletnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določajo področja letnega programa športa v skladu z Zakonom o športu in z Odlokom o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: odlok) in Resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program športa), razmerja sofinanciranja področij letnega programa športa, pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje letnega programa športa ter za izbiro izvajalcev športnih programov, način določitve višine sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: fundacija) in namensko porabo sredstev fundacije.
Pojmi, ki se uporabljajo v tem pravilniku, so podrobneje opredeljeni v Zakonu o športu, nacionalnem programu športa in izvedbenem načrtu nacionalnega programa športa.
2. člen 
(finančna sredstva) 
Finančna sredstva fundacije se določajo z letnim finančnim načrtom. Finančni načrt, ki ga sprejme fundacijanajkasneje do 25. septembra, vsebuje načrtovane finančne tokove za naslednje koledarsko leto, morebitne finančne presežke tekočega leta ter poslovne rezerve. Na podlagi finančnega načrta fundacija najkasneje do 5. oktobra sprejme letni program športa fundacije za naslednje koledarsko leto.
3. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
Za sofinanciranje programov lahko kandidirajo izvajalci, kot so določeni v Zakonu o športu.
Fundacija lahko v razpisu določi ustrezno finančno korekcijo pri dodeljevanju sredstev sofinanciranja za tiste izvajalce, ki imajo do fundacije neporavnane obveznosti iz preteklega obdobja ali kako drugače ne izpolnjujejo svojih obveznosti do fundacije. Podrobneje se razlogi za finančno korekcijo in njena višina določijo v samem razpisu. Pri tem fundacija upošteva neizpolnjevanje finančnih obveznosti do fundacije.
4. člen 
(izbor programov in način določanja višine sofinanciranja) 
Izbor programov in višina sofinanciranja v posameznih področjih letnega programa športa se izračuna na podlagi točkovnega sistema tega pravilnika.
II. RAZMERJA RAZDELITVE SREDSTEV PO PODROČJIH LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
5. člen 
(razmerja sofinanciranja po področjih) 
V skladu z letnim programom športa se sredstva za programe športa razdelijo po področjih na naslednji način:
– za športne programe ne manj kot 50 % in ne več kot 62 % sredstev,
– za športne objekte in površine za šport v naravi ne manj kot 25 % in ne več kot 35 % sredstev,
– za razvojne dejavnosti v športu ne manj kot 9 % in ne več kot 14 % sredstev,
– za športne prireditve in promocijo športa ne manj kot 6 % in ne več kot 10 % sredstev,
– za družbeno in okoljsko odgovornost v športu do 1 % sredstev.
Za delovanje fundacije se lahko v letnem programu športapredvidi do 5 % sredstev fundacije.
6. člen 
(letni program športa) 
Programe in višino sredstev z letnim programom športa določi fundacija.
2.1. Športni programi
7. člen 
(predmet sofinanciranja in razporeditev višine sredstev) 
S sredstvi za športne programe se sofinancirajo programi na naslednjih področjih:
1. Tekmovalni šport od 80 % do 85 % sredstev za naslednji podpodročji:
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport od 40 % do 50 % sredstev,
– vrhunski šport od 50 % do 60 % sredstev.
2. Šport za vse od 15 % do 20 % sredstev za naslednja podpodročja:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine do 50 % sredstev,
– obštudijske športne dejavnosti do 15 % sredstev,
– športna rekreacija do 50 % sredstev,
– šport starejših do 30 % sredstev.
2.2. Športni objekti in površine za šport v naravi
8. člen 
(predmet sofinanciranja in razporeditev višine sredstev) 
S sredstvi za gradnje športnih objektov se sofinancira naslednje programe:
– prenove in posodabljanja športnih objektov do 70 % sredstev,
– površine za šport v naravi, dostopne vsem prebivalcem do 15 % sredstev,
– novogradnje športnih objektov do 70 % sredstev,
– vgradne športne naprave in športna oprema, ki zagotavlja uporabnost objektov do 15 % sredstev.
Za gradnjo športnih objektov lahko fundacija za največ triletno obdobje razpiše okvirna sredstva, ki v drugem in tretjem letu ne presegajo 30 % sredstev za gradnjo športnih objektov v prvem letu, opredeljenih v letnem programu športa. Sredstva financiranja drugega in tretjega leta so lahko dodeljena le programom oziroma investicijam, ki se izvajajo že v prvem letu sofinanciranja.
2.3. Razvojne dejavnosti v športu
9. člen 
(predmet sofinanciranja in razporeditev višine sredstev) 
S sredstvi za razvojne dejavnosti v športu se sofinancirajo programi na naslednjih področjih:
– statusne pravice športnikov in strokovna podpora programom od 65 % do 80 % sredstev,
– založništvo v športu od 5 % do 10 % sredstev,
– znanstveno in strokovno raziskovalna dejavnost v športu ter drugi projekti za razvoj športa od 5 % do 10 % sredstev,
– informacijska in komunikacijska tehnologija na področju športa do 10 % sredstev.
Na področju statusnih pravic športnikov in strokovne podpore programom se sofinancirajo naslednji programi:
– štipendije za vrhunske in nadarjene športnike do 35 % sredstev,
– spremljanje pripravljenosti športnikov do 60 % sredstev,
– nabava in razvoj programov ter opreme za diagnostiko v športu do 25 % sredstev,
– nadstandardno zavarovanje športnikov do 10 % sredstev,
– sklad vrhunskih športnikov do 5 % sredstev.
2.4. Športne prireditve in promocija športa
10. člen 
(predmet sofinanciranja in razporeditev sredstev)
S sredstvi za športne prireditve in promocijo športa se sofinancirajo programi na naslednjih področjih:
– športne prireditve od 75 % do 95 % sredstev,
– javno obveščanje v športu od 1 % do 5 % sredstev,
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu do 5 % sredstev.
2.5. Družbena in okoljska odgovornost v športu
11. člen 
(predmet sofinanciranja in razporeditev sredstev) 
S sredstvi za družbeno in okoljsko odgovornost v športu se sofinancirajo programi v višini do 1 % sredstev.
III. PRAVICA DO SOFINANCIRANJA, POGOJI IN MERILA ZA DELITEV SREDSTEV 
3.1. Športni programi
3.1.1.Tekmovalni šport
12. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se sofinancirajo programi:
– priprave in nastopi nacionalnih reprezentanc otrok in mladine, ki nastopajo pod okriljem nacionalne panožne športne zveze (v nadaljevanju: NPŠZ),
– priprave in nastopi nacionalnih reprezentanc otrok in mladine, ki potekajo pod okriljemOlimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljevanju: OKS-ZŠZ).
Na področju vrhunskega športa se sofinancirajo programi:
– priprave in nastopi nacionalnih reprezentanc, v katere so vključeni vrhunski športniki, ki nastopajo pod okriljem NPŠZ,
– priprave in nastopi nacionalnih reprezentanc, ki potekajo pod okriljem OKS-ZŠZ,
– priprave in nastopi nacionalnih reprezentanc, ki potekajo pod okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite Slovenije (v nadaljevanju: ZŠIS-POK),
– priprave in nastopi nacionalnih reprezentanc, ki potekajo pod okriljem Slovenske univerzitetne športne zveze (v nadaljevanju: SUSA) in jih organizira Mednarodna študentska športana zveza (v nadaljevanju: FISU).
Izvajalci večpanožnih šprtnih programov so OKS-ZŠZ, ZŠIS-POK in SUSA.
13. člen 
(izvajalci programov in pogoji sofinanciranja) 
Za sofinanciranje programov tekmovalnega športa lahko kandidirajo izvajalci programov pod naslednjimi pogoji:
– da so v program iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika vključeni športniki (mladinskega ali perspektivnega razreda) po kategorizaciji OKS-ZŠZ;
– da so v program iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika vključeni registrirani športniki NPŠZ;
– da so v program iz prve alineje drugega odstavka 12. člena tega pravilnika vključeni vrhunski športniki (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po kategorizaciji OKS-ZŠZ;
– da so v program iz druge alineje drugega odstavka 12. člena tega pravilnika vključeni vrhunski športniki NPŠZ;
– da so v program iz tretje alineje drugega odstavka 12. člena tega pravilnika vključeni registrirani športniki invalidi (svetovnega ali mednarodnega razreda) po kategorizaciji OKS-ZŠZ;
– da so v program iz četrte alineje drugega odstavka 12. člena tega pravilnika vključeni športniki študenti.
14. člen 
(merila za izbor programov tekmovalnega športa) 
Programi tekmovalnega športa se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merila
Število točk
Opisnik
Kompetentnost strokovnih delavcev
1
Športna panoga ima strokovno usposobljen ali izobražen kader
0
Športna panoga nima strokovno usposobljenega ali izobraženega kadra
Konkurenčnost športne panoge
1
Športna panoga je vključena v mednarodne organizacije
0
Športna panoga ni vključena v mednarodne organizacije
Nacionalni ali lokalni pomen športne panoge
1
Športna panoga ima uradno potrjen tekmovalni sistem
0
Športna panoga nima uradno potrjenega tekmovalnega sistema
Število športnikov oziroma razširjenost športne panoge
1
V program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport so vključeni športniki (mladinskega ali perspektivnega razreda) po kategorizaciji OKS-ZŠZ
oziroma 
v program vrhunskega športa so vključeni vrhunski športniki (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po kategorizaciji OKS-ZŠZ
0
V program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport niso vključeni športniki (mladinskega ali perspektivnega razreda) po kategorizaciji OKS-ZŠZ
oziroma 
v program vrhunskega športa niso vključeni vrhunski športniki (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega razreda) po kategorizaciji OKS-ZŠZ
Uspešnost športne panoge
1
Športniki iz športne panoge se udeležujejo mednarodnih tekmovanj 
0
Športniki iz športne panoge se ne udeležujejo mednarodnih tekmovanj 
Programi, ki zberejo 5 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
15. člen 
(merila za vrednotenje programov za dodelitev finančnih sredstev) 
Fundacija pri finančnem vrednotenju upošteva razvrstitev športnih panog v razrede, in sicer javno objavljeno razvrstitev ministrstva, pristojnega za šport, ki je veljavna na dan objave javnega razpisa.
Pri sofinanciranju izvajalcev vrhunskega športa in izvajalcev športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se upošteva le en prijavljeni program izvajalca za posamezno športno panogo znotraj podpodročja. Pri večpanožnih programih nacionalnih reprezentanc imajo prednost pri izboru športna tekmovanja: olimpijske igre, svetovne igre, evropske igre in univerzijade.
Fundacija programe ovrednoti na podlagi razvrstitve športnih panog v razrede, glede na njihovo uspešnost in uspešnost programa z vidika tekmovalnih dosežkov v naslednjem razmerju:
Merilo: uspešnost športne panoge
Delež merila v skupni oceni
Uspešnost NPŠZ: razvrstitev športne panoge v razred 
60 %
Uspešnost programa: tekmovalni rezultati v obdobju kategorizacije
20 %
Uspešnost programa: pomembni tekmovalni rezultati v zadnjem letu, pri športnih panogah, ki imajo tekmovanja na več let pa se upoštevajo ekmovalni rezultati zadnjega velikega tekmovanja iste tekmovalne ravni
20 %
Programi večpanožnih nacionalnih reprezentanc se vrednotijo glede na vrsto tekmovanja (število tekmovalcev, obseg priprav in oddaljenost) in javni interes. Vsebino programov fundacija ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic, ločeno za področje vrhunskega športa in področje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za obdobje trajanja projekta glede na pripravljalni cikel za posamezni dogodek.
Vrednotenje programov večpanožnih reprezentanc za področje vrhunskega športa je v naslednji preglednici:
MERILA
Vrednost uteži glede na celoten model
Spremenljivke
Vrednost spremenljivke glede na merilo
Vrednost spremenljivke glede na celoten model
Število tekmovalcev vključenih v program 
0,3
Število športnikov olimpijskega razreda
50
15,00 %
Število športnikov svetovnega razreda
30
9,00 %
Število športnikov mednarodnega razreda
20
6,00 %
Obseg priprav (dni)
0,2
Število športnikov za olimpijske igre ALI olimpijske igre invalidov (30 dni priprav za vsako)
60
12,00 %
Število športnikov za sredozemske igre ALI evropske igre ALI svetovne igre ALI svetovne igre invalidov ALI evropske igre invalidov (10 dni priprav za posamezno vrsto tekmovanja)
25
5,00 %
Število športnikov za poletno ALI zimsko univerzijado (7 dni priprav za vsako univezijado)
15
3,00 %
Oddaljenost tekmovanja po kontinentih
0,2
Avstralija
25
5,00 %
Amerika
25
5,00 %
Azija
20
4,00 %
Afrika
20
4,00 %
Evropa
10
2,00 %
Javni interes programa (vrsta tekmovanja)
0,3
Olimpijske igre ALI olimpijske igre invalidov
50
15,00 %
Sredozemske igre ALI evropske igre ALI svetovne igre
30
9,00 %
Poletna ALI zimska univerzijada
20
6,00 %
SKUPAJ:
1
 
100,00 %
Vrednotenje programov večpanožnih reprezentanc za področje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je v naslednji preglednici:
MERILA
Vrednost uteži glede na celoten model
Spremenljivke
Vrednost spremenljivke glede na merilo
Vrednost spremenljivke glede na celoten model
Število tekmovalcev vključenih v program
0,3
Število športnikov perspektivnega razreda
70
21,00 %
Število športnikov mladinskega razreda
30
9,00 %
Obseg priprav (dni)
0,2
Število športnikov za mladinske olimpijske igre (30 dni priprav)
60
12,00 %
Število športnikov za sredozemske igre ALI evropske igre ALI svetovne igre ALI svetovne in evropske igre invalidov (10 dni priprav za vsako)
25
5,00 %
Število športnikov za poletno ALI zimsko univerzijado ALI olimpijski festival evropske mladine (7 dni priprav za vsako)
15
3,00 %
Oddaljenost tekmovanja po kontinentih
0,2
Avstralija
25
5,00 %
Amerika
25
5,00 %
Azija
20
4,00 %
Afrika
20
4,00 %
Evropa
10
2,00 %
Javni interes programa (vrsta tekmovanja)
0,3
Mladinske olimpijske igre 
50
15,00 %
Sredozemske igre ALI evropske igre ALI svetovne igre
30
9,00 %
Olimpijski festival evropske mladine
20
6,00 %
Skupaj:
1
100,00 %
16. člen 
(konkurenčnost športne panoge – razred športne panoge in kategorizirani športniki) 
Skladno z uvrstitvijo v razred športne panoge fundacija ovrednoti program NPŠZ s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merilo konkurenčnosti športne panoge
Razred športne panoge
Število točk
1
2.400
2
1.600
3
400
4
200
5
100
Za ocenjevanje uspešnosti programov vrhunskega športa fundacija upošteva olimpijski, svetovni in mednarodni, ki je objavljen v evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov OKS-ZŠZ, za ocenjevanje uspešnosti programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, pa perspektivni razred, ki je objavljen v evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov OKS-ZŠZ. V ekipnih športnih panogah, kjer imajo v isti konkurenci kategoriziranih več ekip, se druge ekipe vrednotijo polovično. Tekmovalne rezultate v obdobju kategorizacije fundacija ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Kategorizacija – razred
Individualne športne panoge 
(točk)
Ekipne športne panoge 
(točk za eno ekipo)
Olimpijski razred
6
45
Svetovni razred
4
30
Mednarodni razred
2
15
Perspektivni razred
1
7
Za vrednotenje pomembnejših tekmovalnih rezultatov programa v zadnjem letu, fundacija upošteva osvojene medalje in visoke uvrstitve na največjih tekmovanjih, pri panogah, ki imajo velika tekmovanja na dve leti, pa upošteva rezultate zadnjega velikega tekmovanja Tekmovanja kot so Olimpijski igre, Svetovno prvenstvo, Evropsko prvenstvo izničijo rezultate istovrstnega zadnjega velikega tekmovanja. Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov vrhunskega športa se upoštevajo osvojene medalje v članski kategoriji. Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se upoštevajo osvojene medalje mlajših članov, mladincev (starejši in mlajši). Pri tem ovrednoti konkurenčnost tekmovanja na podlagi razvrstitve športnih panog v skupine in ravni tekmovanja s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic. Število točk na podlagi osvojenih medalj na največjih tekmovanjih je zmnožek koeficientov pokazatelja konkurenčnosti tekmovanja, ravni tekmovanja in razreda športne panoge.
Vrednotenje pomembnejših tekmovalnih rezultatov:
Skupina po modelu – konkurenčnost tekmovanja 
(razen za medalje na OI, 
ki ni odvisna od konkurence 
in so v prvi skupini)
Medalja v individualnih športih na OI, MOI, SP, MSP, SPP, EP, EMP 
(točk)*
Medalja v ekipnih športih na OI, MOI, SP, MSP, SPP, EP, EMP 
(točk za eno ekipo)
Uvrstitev 
do 6. mesta na OI, SP in EP 
v individualnih športih (točk)
Uvrstitev 
do 8. mesta na OI, SP, EP v ekipnih športih (točk 
na ekipo)
1
24
120
12
60
2
16
80
8
40
3
8
20
4
10
4
2
10
1
5
5
1
5
0,5
2,5
*Obrazložitev kratic: (OI – Olimpijske igre; SP –Svetovno prvenstvo; MOI – Mladinske olimpijske igre; MSP – Mladinsko svetovno prvenstvo; SPP – Svetovno pokalno prvensto; EP – Evropsko prvenstvo; EMP – Evropsko mladinsko prvenstvo; SPMČ – Svetovno prvenstvo mlajših članov; EPMČ – Evropsko prvenstvo mlajših članov.
Tekmovanje članov (programi vrhunskega športa)
Količnik
Olimpijske igre (OI)
1,5
Svetovno prvenstvo (SP)
1,0
Svetovni pokal* – skupna uvrstitev ali svetovna rang lestvica – skupna uvrstitev
0,8
Evropsko prvenstvo (EP)
0,8
*Pri svetovnih pokalih se upoštevajo podatki OKS-ZŠZ, in sicer končna uvrstitev, ki velja za kategorizacijo, oziroma končna uvrstitev na svetovni rang lestvici, ki velja na dan objave razpisa.
Tekmovanja mlajših starostnih skupin (programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)
Količnik
Mladinske olimpijske igre, Mladinsko svetovno prvenstvo, Svetovno prvenstvo mlajših članov
1,0
Mladinsko evropsko prvenstvo, Evropsko prvenstvo mlajših članov
0,8
17. člen 
(načela delitve sredstev) 
Razdelitev sredstev za programe priprav in nastopov nacionalnih reprezentanc se oblikuje po naslednjih načelih:
– Na podlagi analize vlog se opredeli delež sredstev za programe NPŠZ in programe večpanožnih nacionalnih reprezentanc;
– NPŠZ se dodeli sredstva z indeksnim odstopanjem glede na lansko delitev v razponu 75 do 125, preračunano z indeksom rasti oziroma upada razpisanih sredstev; za NPŠZ, ki v prejšnjem letu niso prejele sredstev, se upošteva zadnja delitev sredstev iz prejšnjih razpisov, preračunano z indeksom rasti oziroma upada sredstev fundacije;
– NPŠZ, ki niso porabile sredstev v skladu s pogodbo oziroma niso dostavile poročila o namenski porabi sredstev za preteklo leto, se pri izračunu upošteva indeks 75 glede na izračun iz razpisa;
– Za panogo, ki prvič kandidira, se vzame izhodišče najmanjšega dodeljenega zneska, ki je 2.000 EUR.
18. člen 
(višina sofinanciranja) 
Sredstva, ki jih za izvajanje programov tekmovalnega športa izvajalcem namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
Upravičeni stroški športnih programov so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
Izvajalci programov tekmovalnega športa morajo najmanj 85 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa izkazati z neposrednimi stroški programa, definirami v javnem razpisu. Izvajalci programov tekmovalnega športa lahko kot upravičeni strošek programa uveljavljajo tudi del stroškov iz naslova delovanja (plače zaposlenih, materialni stroški), vendar največ do višine 15 % skupaj uveljavljenih stroškov programa.
3.1.2. Šport za vse
19. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se sofinancirajo programi:
– celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine,
– športni programi v času počitnic in pouka prostih dni:
– počitniški športni programi 
– športni tabori 
– obštudijska dejavnost študentov:
– celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti. 
Na področju športne rekreacije in športa starejših se sofinancirajo programi:
– celoletni ciljni športno rekreativni programi.
20. člen 
(pogoji za programe športa za vse) 
Pri izboru programov športa za vse imajo ob enakih pogojih prednost programi športnih društev. Večji javni interes imajo brezplačni programi.
Izvajalci programov športa za vse morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je v celoletni športni program prostočasne športne vzgoje otrok in mladine vključenih najmanj 80 udeležencev in se program izvaja najmanj 30 tednov v letu;
– da se celoletni športni program izvaja v obsegu najmanj 60 ur letno;
– da je v celoletni športni program obštudijskih športnih dejavnosti vključenih najmanj 150 udeležencev;
– da je v celoletni ciljni športno rekreativni program sterejših vključenih najmanj 60 udeležencev;
– da je v program športnega tabora vključenih najmanj 80 udeležencev;
– da se program športnega tabora izvaja v obsegu najmanj 5 dni skupaj;
– da je v program počitniških dejavnosti vključenih najmanj 150 udeležencev;
– da je obseg športnih dejavnosti v programu počitniških dejavnosti najmanj 60 % celotnega programa;
– da na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine programi, ki zagotavljajo osvajanje temeljnih športnih znanj in spretnosti in niso vključeni v selekcije športnih klubov ali društev in tekmovalni sistem NPŠZ.
Pri izboru programov se upošteva tudi prostorska razpršenost programov po posameznih statističnih regijah.
Izraz statistična regija, ki se uporablja v tem pravilniku, se upošteva v smislu statističnih teritorialnih enot, kot jih za zbiranje in izkazovanje statističnih podatkov upošteva Statistični urad Republike Slovenije.
Programe NPŠZ in nacionalnih športnih zvez (v nadaljevanju: NŠZ), obravnavamo kot programe samostojne statistične regije.
Če kandidati kandidirajo s programi podizvajalcev, mora biti najmanj 50 % podizvajalcev športnih društvev. Kandidati morajo v vlogi, za vsakega podizvajalca, navesti naslednje podatke:
– nazive podizvajalcev, ki bodo izvajali prijavljeni program,
– nazive programov posameznih podizvajalcev,
– število udeležencev v posameznih programih podizvajalcev,
– vrednosti posameznih programov podizvajalcev,
– ceno za udeležence posameznih programov podizvajalcev v preteklem letu.
Kandidati morajo predložiti natančno vsebino programa, delo strokovnega in organizacijskega kadra, materialne stroške in finančni načrt programa.
21. člen 
(merila za izbor sofinanciranja programov) 
Programi športa za vse se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
Opisnik
Cena športnega programa
10
Programi so brezplačni za udeležence in programi, ki se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (izvajalci so: NPŠZ, NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske športne zveze)
6
Programi so brezplačni za udeležence in programi, ki se izvajajo na nacionalni ali regionalni ali lokalni ravni (športna društva)
3
Programi niso brezplačni in se izvajajo na nacionalni ali regionalni ravni (izvajalci so: NPŠZ, NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske športne zveze in športna društva)
1
Programe izvajajo športne organizacije po veljavnem zakonu o športu, ki niso predhodno navedene v opisnikih tega merila pri 10 točkah, pri 6 točkah ali pri 3 točkah
Kompetentnost strokovnih delavcev
6
V projektu sodeluje več kot 50 % strokovno izobraženega ali strokovno usposobljenega kadra 1 ali 2 stopnje
3
V projektu sodeluje manj kot 50 % strokovno izobraženega ali strokovno usposobljenega kadra 1 ali 2 stopnje
1
V projektu večinoma sodeluje strokovno usposobljen kader 1 stopnja
Število vadečih
10
V statistični regiji primanjkuje programov in program za 80 % presega število udeležncev iz 20. člena tega pravilnika
6
V statistični regiji delno primanjkuje programov in program za 40 % presega število udeležncev iz 20. člena tega pravilnika
2
Zasičenost z vsebinsko podobnimi programi v statistični regiji in program ki dosega število udeležncev iz 20. člena tega pravilnika
0
Zasičenost z vsebinsko podobnimi programi istega izvajalca in program ki dosega število udeležncev iz 20. člena tega pravilnika
Programi, ki zberejo najmanj 19 od 26 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
22. člen 
(vrednotenje programov za dodelitev finančnih sredstev) 
Razdelitev sredstev za programe športa za vse se oblikuje na podlagi vsote točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
Predlog sofinanciranja izbranih programov se oblikuje na podlagi kazalcevin postopka finančnega vrednotenja programov:
Kazalec
Število točk
Vrednost programa
0–100
– Obseg programa (število udeležencev v programu, trajanje programa, število vadbenih ur, število izvajalcev, predračunska vrednost programa …)
0–50
– Organizacijske značilnosti (število podizvajalcev, kadrovska struktura, krajevna razpršenost …)
0–20
– Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, preglednost sistema sofinanciranja izvajalcev programa, realizacija v preteklih letih, cena programa za udeleženca …)
0–30
Uresničevanje javnega interesa s programom
0–100
– Programi prostočasne športne vzgoje otroke in mladino
0–35
– Programi športne rekreacije 
0–20
– Izvajalec programov so športna društva pod okriljem krovne športne organizacije
0–20
– Programi športa študentov
0–5
– Program ima večji delež športnih vsebin
0–10
– Zasičenost z športnimi programi po modelu regijske razpršenosti
0–10
Postopek finančnega vrednotenja programov poteka tako, da se sešteje točke obeh kazalcev in dobi vsoto točk. Razpisana sredstva se deli z vsoto števila točk vseh programov in tako dobimo vrednost točke, izraženo v EUR. Višino sofinanciranja se določi z zmnožkom med vrednostjo točke in številom točk, ki jih posamezni program prejme pri vrednotenju. Sredstva za posamezen program se zaokrožijo na 100 EUR natančno, pri čemer se vrednosti manjše od 50 EUR zaokrožijo navzdol, vrednosti enake ali večje od 50 EUR pa navzgor (v nadaljnjem besedilu: pravilo zaokroževanja).
23. člen 
(višina sofinanciranja športnih programov) 
Sredstva, ki jih za izvajanje programov športa za vse izvajalcem namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
Upravičeni stroški športnih programov so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
Izvajalci programov morajo najmanj 80 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa izkazati z neposrednimi stroški programa, definirami v javnem razpisu. Izvajalci športnih programov lahko kot upravičeni strošek programa uveljavljajo tudi del stroškov iz naslova delovanja (plače zaposlenih, materialni stroški), vendar največ do višine 20 % skupaj uveljavljenih stroškov programa.
3.2. Športni objekti in površine za šport v naravi
24. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Sredstva za gradnjo športnih objektov so lahko za posamezno investicijo odobrena večkrat, vendar ne za del investicije, ki je bil v preteklosti že sofinanciran, in največ do višine, opredeljene v 25. členu tega pravilnika.
Za sofinanciranje programov lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki so lastniki športnih objektov ali osebe, ki niso lastniki športnih objektov, s soglasjem lastnika športnega objekta. Pisno soglasje lastnika športnega objekta mora biti priloženo k vlogi na javni razpis.
Za sofinanciranje posodabljanja športnih objektov, novogradenj in vgradnih športnih naprav, športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objekta, ter površin za šport v naravi, lahko kandidirajo tisti, ki predložijo ustrezen investicijski dokument, pripravljen skladno s podzakonskim predpisom, ki ureja metodologijo za pripravo investicijske dokumentacije za investicijske projekte. Če je za novogradnjo ali posodabljanje športnega objekta potrebno gradbeno dovoljenje, mora kandidat do 31. 1. v letu, na katerega se nanaša javni razpis, predložiti veljavno gradbeno dovoljenje. V primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, mora kandidat predložiti izjavo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, najkasneje do datuma, do katerega je potrebno predložiti gradbeno dovoljenje.
Za dokazovanje merila dostopnosti vsem prebivalcem v programih iz 8. člena tega pravilnika, kandidat predloži mnenje NPŠZ, občinske športne zveze, ki je potrjen s strani pristojnega organa zveze, iz katerega je razvidna vloga, položaj in pomen športnega objekta in vlaganja v športni objekt.
Izvajalci morajo s sredstvi, pridobljenimi s strani fundacije, razpolagati v skladu z veljano zakonodajo. Če zakon tako določa, mora izvajalec v šestih mesecih po pridobitvi uporabnega dovoljenja pri pristojnem organu, pri katerem se vodi razvid javnih športnih objektov, vložiti popolno vlogo za vpis športnega objekta, na katerem je bila izvedena sofinancirana investicija.
25. člen 
(višina sofinanciranja programov športnih objektov) 
Sredstva za prenovo ali gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, lahko pri velikih investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, predstavljajo največ 30 % predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50 % predračunske vrednosti celotne investicije.
Fundacijas sklepom lahko določi maksimalno višino sofinanciranja velikih investicij in to vrednost objavi v javnem razpisu.
26. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Prednost pri izboru programov gradnje športnih objektov imajo programi:
– ki so vpisani v razvid javnih športnih objektov,
– velike investicije, ki so v sklepni fazi oziroma male investicije, ki se bodo začele izvajati in bodo izvedene v letu kandidature,
– ki odražajo področno razpršenost programov,
– ki dajejo prednost investicijam novogradenj,
– ki dajejo prednost površinam za šport v naravi, ki so vsem brezplačno dostopne,
– ki obsegajo energetsko in ekološko sanacijo športnih objektov.
Objekti kot so adrenalinski parki, ZIP LINE in drugi podobni programi niso predmet financiranja.
Pri vrednotenju lahko fundacija uporabi naslednje dodatne informacije o programih: prednostna razvrstitev NPŠZ in prednostna razvrstitev OKS-ZŠZ – regijske pisarne; dostopnost širšemu krogu prebivalstva; regijska umeščenost programa; panožna razpršenost programov. Na podlagi vsebine investicij, ustreznih dodatnih mnenj NPŠZ in OKS-ZŠZ in opredelitve manjkajočih športnih objektov fundacijazviša ali zniža izhodiščno oceno. Pri šolskih telovadnicah se upošteva športni standard, ki nadgrajuje šolski standard in sofinancirana investicija omogoči tudi tekmovalno dejavnost športnim društvom za potrebe tekmovanj (npr. višina stropa za odbojko).
Fundacija ovrednoti programe športnih objektov, športnih naprav in opreme ter športnih površin za šport v naravi s pripadajočim številom točk po posameznih merilih iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
Opisnik
Dostopnost vsem prebivalcem
10
Program je v celoti dostopen vsem prebivalcem in zelo dobro uresničuje javni interes na področju športa
6
Program je delno dostopen vsem prebivalcem in delno uresničuje javni interes na področju športa 
2
Program je slabo dostopen vsem prebivalcem v manjši meri uresničuje javni interes na področju športa
Obstoj športnih objektov in površin 
za šport v naravi
6
Nove športne površine 
4
Obnova, rekonstrukcija in posodobitev obstoječih športnih objektov in površin
2
Vgradne športne naprave in športna oprema, ki zagotavlja uporabnost objekta (koši, semafor, ozvočenja …)
Vrednost investicije 
(LK – leto, v katerem se bo program predvidoma zaključil; LP – leto kandidature za sredstva; LZ – leto začetka programa)
5
Program predračunske vrednosti pod 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, ki bo končan v letu v katerem kandidirajo za sredstva (LK – LP=0)
4
Program predračunske vrednosti nad 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, ki bo končan v letu, za katerega program kandidira na sredstva fundacije (LK – LP=0)
3
Program predračunske vrednosti nad 62.500 euro brez davka na dodano vrednost in bo predvidoma končan čez eno leto, za katerega program kandidira na sredstva (LK – LP =1); oziroma predviden začetek programa predračunske vrednosti pod 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost v letu, za katerega program kandidira na sredstva fundacije (LZ – LP=0) in ne bo končan v letu, v katerem kandidirajo za sredstva (LK – LP > 0).
2
Predviden začetek programa v letu ali kasneje, v katerem program kandidira na sredstva (LZ – LP => 0) oziroma ostali primeri za programe predračunske vrednosti pod 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost (LK – LP <= -1; LZ – LP >= 1) in ostali primeri za programe predračunske vrednosti nad 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost.
Zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog
5
Program v prvi tretjini seznama statistične regije glede na vsoto točk meril Dostopnost vsem prebivalcem, Obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi in Vrednost investicije
3
Program v drugi tretjini seznama statistične regije glede na vsoto točk meril Dostopnost vsem prebivalcem, Obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi in Vrednost investicije
2
Program v tretji tretjini seznama statistične regije glede na vsoto točk meril Dostopnost vsem prebivalcem, Obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi in Vrednost investicije
Programi, ki zberejo najmanj 20 od 26 možnih točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
27. člen 
(vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev) 
Razdelitev sredstev za programe gradnje športnih objektov se oblikuje po naslednjem postopku:
– na podlagi analize vlog se opredeli delež sredstev za različne skupine programov glede na predračunsko vrednost programov in projekte,
– upošteva se predračunska vrednost vlaganj v športne površine,
– pri programih, ki jih je fundacija sofinancirala v preteklih letih, se predračunsaka vrednost zniža za vrednost investicije, ki je bila v preteklosti že sofinancirana s strani fundacije.
Postopek finančnega vrednotenja programov poteka tako, da se opredeli delež sredstev za različne skupine programov glede na predračunsko vrednost investicij in projektov (male in velike investicije, lahko pa tudi druge skupine programov, ki jih glede na analizo prispelih vlog določi fundacija).
3.3. Razvojne dejavnosti v športu
3.3.1. Statusne pravice športnikov
28. člen 
(merila za izbor sofinanciranih programov) 
Za sofinanciranje programov štipendije za vrhunske in nadarjene športnike, nadstandardno zavarovanje športnikov in sklad vrhunskih športnikov, lahko kandidira OKS-ZŠZ, v kolikor:
– ima uveljaven akt za dodelitev štipendij, ki zagotavlja dodelitev sredstev za štipendije športnikom v olimpijskih in neolimpijskih športnih panogah,
– ima uveljaven akt za sofinanciranje nadstandardnega zavarovanja športnikov,
– ima uveljaven akt za sklad vrhunskih športnikov.
Programi štipendije za vrhunske in nadarjene športnike, nadstandardno zavarovanje športnikov in sklad vrhunskih športnikov se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merila
Število točk
Opisnik
Nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge
1
Športna panoga tekmuje na uradnih mednarodnih 
tekmovanjih
0
Športna panoga ne tekmuje na uradnih mednarodnih tekmovanjih
Naziv športnika oziroma športna uspešnost
1
V program štipendiranja so vključeni športniki, ki so dosegli pomemben mednarodni dosežek v olimpijski ali neolipijski športni panogi individualnih ali ekipnih športov ALI v program nadstandardnega zavarovanja športnikov so vključeni športniki, ki so dosegli pomemben mednarodni dosežek v olimpijski ali neolipijski športni panogi individualnih ali ekipnih športov ALI v program sklada vrhunskih športnikov so vključeni športniki, ki so dosegli pomemben mednarodni dosežek v olimpijski ali neolipijski športni panogi individualnih ali ekipnih športov
0
V program štipendiranja niso vključeni športniki, ki so dosegli pomemben mednarodni dosežek v olimpijski ali neolipijski športni panogi individualnih ali ekipnih športov ALI v program nadstandardnega zavarovanja športnikov niso vključeni športniki, ki so dosegli pomemben mednarodni dosežek v olimpijski ali neolipijski športni panogi individualnih ali ekipnih športov ALI v program sklada vrhunskih športnikov niso vključeni športniki, ki so dosegli pomemben mednarodni dosežek v olimpijski ali neolipijski športni panogi individualnih ali ekipnih športov
Število športnikov oziroma razširjenost športne panoge
1
V program štipendiranja je vključeno vsaj 50 športnikov iz 10 različnih športnih panog ALI v program nadstandardnega zavarovanja športnikov je vključeno vsaj 50 športnikov iz 10 različnih športnih panog ALI v program sklada vrhunskih športnikov je vključeno vsaj 5 športnikov iz 2 različnih športnih panog 
0
V program štipendiranja ni vključeno vsaj 50 športnikov iz 10 športnih panog v program nadstandardnega zavarovanja športnikov ni vključeno vsaj 50 športnikov iz 10 različnih športnih panog ALI v program sklada vrhunskih športnikov ni vključeno vsaj 5 športnikov iz 2 različnih športnih panog
Uspešnost in konkurenčnost športne panoge
1
V program so vključeni tudi kategorizirani športniki prvih treh skupin športnih panog iz razvrstitve športnih panog v razrede
0
V program niso vključeni tudi kategorizirani športniki prvih treh skupin športnih panog iz razvrstitve športnih panog v razrede
Programi, ki zberejo 4 točke, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
Programi spremljanja pripravljenosti športnikov in programi nabave in razvoja programov ter opreme za diagnostiko v športu, se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merila
Število točk
Opisnik
Nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge
1
Športna panoga tekmuje na uradnih mednarodnih 
tekmovanji
0
Športna panoga ne tekmuje na uradnih mednarodnih tekmovanji
Naziv športnika oziroma športna uspešnost
1
V program so vključeni športniki v olimpijski ali neolipijski športni panogi individualnih ali ekipnih športov, ki so dosegli pomemben mednarodni dosežek, ki je podlaga za pridobitev kategorizacije
0
V program niso vključeni športniki v olimpijski ali neolipijski športni panogi individualnih ali ekipnih športov, ki so dosegli pomemben mednarodni dosežek, ki je podlaga za pridobitev kategorizacije
Število športnikov oziroma razširjenost športne panoge
1
V program je vključeno vsaj 50 % kategoriziranih športnikov
0
V program ni vključeno vsaj 50 % kategoriziranih športnikov
Uspešnost in konkurenčnost športne panoge
1
V program je vključeno več kot 50 % kategoriziranih športnikov prvih treh skupin športnih panog iz razvrstitve športnih panog v razrede
0
V program ni vključeno več kot 50 % kategoriziranih športnikov prvih treh skupin športnih panog iz razvrstitve športnih panog v razrede
Programi, ki zberejo 4 točke, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
29. člen 
(vrednotenje programov za dodelitev finančnih sredstev) 
Razdelitev sredstev za programe statusnih pravic športnikov, se oblikuje na podlagi vsote točk vrednosti programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
Program štipendij za vrhunske in nadarjene športnike se ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Kazalec
Število točk
Vrednost programa
0–100
Obseg programa (število vključenih športnikov, trajanje programa, predračunska vrednost programa)
0–60
Organizacijske značilnosti (jasno izdelani kriteriji delitve sredstev, sredstva so namenjena športnikom različnih športnih panog)
0–20
Možnost realizacije (kadrovska struktura, realizacija v preteklosti, možnost sofinanciranja)
0–20
Uresničevanje javnega interesa
0–100
Programi, ki se izvajajo na nivoju celotne države in zajemajo športnike različnih športnih panog
0–100
Programi spremljanja pripravljenosti športnikov se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Kazalec
Število točk
Vrednost programa
0–100
Obseg programa (število vključenih vrhunskih športnikov, kvalitetni nivo vključenih športnikov, obseg storitev, finančna vrednost programa)
0–50
Možnost realizacije (kadrovske, tehnološke in prostroske zmožnosti, realizacija v preteklosti, možnost sofinanciranja)
0–50
Uresničevanje javnega interesa
0–100
Uporabnost programa (program se izvaja in je koordiniran na nacionalnem nivoju, program se izvaja na lokalnem nivoju in je koordiniran s strani NPŠZ, program se izvaja za več športnih panog)
0–50
Dodana vrednost programa (program vključuje sodelovanje znanstvene stroke in prispeva k razvoju sodobnih metod treninga in novih merilnih postopkov)
0–50
Programi nabave in razvoja programov ter opreme za diagnostiko v športu se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Kazalec
Število točk
Vrednost programa
0–1.000
Obseg programa (ocenjena finančna vrednost programa)
0–500
Kompleksnost programa (večjo vrednost predstavljajo kompleksnejši programi, ki zahtevajo vključevanje strokovnjakov različnih področij)
0–250
Možnost realizacije (kadrovske in prostorske zmožnosti, realizacija v preteklosti, možnost sofinanciranja)
0–250
Uresničevanje javnega interesa
0–1.000
Uporabnost programa (večjo uporabnost predstavljajo programi, ki se izvajajo na nivoju celotne države in zajemajo športnike različnih športnih panog)
0–500
Dodana vrednost programa (večjo dodano vrednost predstavljajo bolj kompleksni programi, ki zahtevajo sodelovanje znanstvene stroke, in prispevajo k razvoju več športnih panog)
0–500
Program nadstandardnega zavarovanja kategoriziranih športnikov se ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Kazalec
Število točk
Vrednost programa
0–100
Obseg programa (število vključenih športnikov, trajanje programa, predračunska vrednost programa)
0–60
Organizacijske značilnosti (sredstva so namenjena športnikom različnih športnih panog)
0–20
Možnost realizacije (kadrovska struktura, realizacija v preteklosti, možnost sofinanciranja)
0–20
Uresničevanje javnega interesa
0–100
Programi, ki se izvajajo na nivoju celotne države in zajemajo športnike različnih športnih panog
0–100
Program sklada vrhunskih športnikov se ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Kazalec
Število točk
Vrednost programa
0–100
Število vključenih športnikov (število upravičencev glede na pretekla leta)
0–60
Kvalitetni nivo prejemnikov (prejemniki zlatih, srebrnih in bronastih odličij na OI oziroma SP)
0–30
Možnost sofinanciranja (predvidena višina sredstev z drugih virov)
0–10
Postopek finančnega vrednotenja programov poteka v skladu s postopkom zaokroževanja.
Višino sofinanciranja za izvajanje programov, ki jih izvajalcu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
Upravičeni stroški programa so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
3.3.2. Založništvo v športu
30. člen 
(predmet sofinanciranja) 
S sredstvi za založniško dejavnost se sofinancira naslednje programe:
– strokovne revije za teoretična in praktična vprašanja športnega treniranja in športne rekreacije in deli revij s tovrstno tematiko,
– znanstvene revije s področja športa,
– strokovna in znanstvena dela iz osnovnih in mejnih področij športa,
– strokovna in znanstvena dela s področja športnega treniranja in športne rekreacije,
– prosto dostopne športne strokovne in znanstvene revije na spletu,
– zborniki strokovnih in znanstvenih posvetov v športu, ter almanahi ob pomembnejših mejnikih športnih organizacij 50 let, 75 let, 100 let, 125 let in vsakih nadaljnjih 25 let.
Ponatisi, prevodi, pravilniki, kriteriji, tekmovalni sistemi, letni almanahi, zbirke rezultatov, objavljene publikacije na spletu in spletne strani niso predmet sofinanciranja.
31. člen 
(pravica do sofinanciranja in pogoji) 
Za sofinanciranje programov založništva v športu lahko kandidirajo izvajalci iz 3. člena tega pravilnika ter morajo predložiti:
– vsebinski opis dela in natančni finančni načrt,
– za strokovne publikacije s področja športa zagotovijo najmanj eno recenzijo uveljavljenega strokovnjaka, ki bo objavljena v knjigi,
– publikacija mora iziti v letu sofinanciranja,
– prodajna cena publikacije mora biti zmanjšana za znesek sofinanciranja publikacije, za katerega bo izdaja publikacije sofinancirana iz javnih sredstev,
– pripravljeno gradivo za prijavljeni program.
Za sofinanciranje strokovnih knjig morajo prosilci ob prijavi predložiti pozitivno mnenje recenzenta in ga predložiti k vlogi na javni razpis.
32. člen 
(merila za izbor sofinanciranih programov) 
Prednost pri izboru programov založništva v športu imajo programi iz prvih štirih alinej prvega odstavka 30. člena tega pravilnika.
Programi se ovrednotijo s pripadajočim številom točk v dveh fazah.
V prvi fazi se programi ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
Opisnik
Deficitarnost 
10
V celoti uresničuje javni interes: program je uporaben v športni praksi; vsebina je povezana s športno rekreacijo ali športnimi panogami, ki so višje vrednotene z vidika nacionalnega modela razvrščanja športnih panog ministrstva, pristojnega za šport 
6
Pretežno uresničuje javni interes: program je delno uporaben v športni praksi; vsebina je povezana z športnimi panogami, ki so srednje visoko vrednotene z vidika nacionalnega modela razvrščanja športnih panog ministrstva, pristojnega za šport 
0
Slabo uresničuje javni interes: vsebina programa je manj uporabna v športni praksi ali se ne dotika panog višje vrednotenih z vidika nacionalnega modela razvrščanja športnih panog ministrstva, pristojnega za šport
Reference
10
Dobre zmožnosti in uspešna realizacija v preteklih letih (revije izdaja najmanj 7 let); reference avtorjev (red.prof., izr.prof., doc.dr., dr.)
6
Solidne zmožnosti; delno uspešna realizacija v preteklih letih oziroma prva kandidatura za podobne programe; reference avtorjev (uveljavljen strokovnjak iz prakse, neuveljavljen strokovnjak)
0
Slabe zmožnosti oziroma slaba realizacija sredstev v preteklih letih; avtor še nima referenc s področja objave; vir sredstev so le sredstva fundacije in sredstva, pridobljena iz naslova prodaje na trgu, lastnih sredstev ni predvidenih
Programi, ki zberejo najmanj 16 od 20 možnih točk, se uvrstijo v izbor vlog, ki jih financira fundacija.
Kandidate s programi, ki so vrednoteni z najmanj 16 točkami, se pozove, da dostavijo pripravljena gradiva in pogodbe z založniki, v primeru da ne bodo sami založili publikacij. Kandidate, ki imajo prijavljenih več programov, se pozove, da prednostno razvrstijo svoje programe. Prednostno razvrstitev potrdi pristojni organ kandidata.
33. člen 
(vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev) 
Programi se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
Opisnik
Tip publikacije
1 do 3
Knjige, glasila gospodarskih družb, SP, zavodov za šport, zasebnih športnih delavcev in lokalne skupnosti
3 do 4
Almanah društva ali zveze
4 do 6
Strokovna revija društva
6 do 8
Strokovna knjiga društva
8 do 10
Strokovna knjiga ali revija zveze
8 do 10
Znanstvena knjiga zveze
8 do 10
Znanstvena revija fakultete
8 do 10
Strokovna revija fakultete
Število avtorskih pol
1
Do 2 poli
3
3–4 pole
5
5–6 pol
7
7–8 pol
8
9–10 pol
9
11–12 pol
10
Več kot 12 pol
Referenčnost avtorjev 
(naziv avtorjev)
10
Recenzija red. prof.
9
Recenzija izr. prof.
8
Recenzija doc. dr.
7
Recenzija dr.
7 do 10
Uveljavljen strokovnjak iz prakse
1 do 5
Brez recenzije ali neuveljavljen strokovnjak
Število izvodov
1 do 2
Do 300
3 do 4
301–600
5 do 6
601–900
7 do 8
901–1200
9 do 10
1201 in več
34. člen 
(razdelitev sredstev) 
Razdelitev sredstev za programe založništva v športu se oblikuje na podlagi vsote točk meril deficitarnost in reference. Večje možnosti uresničevanja javnega interesa na področju športa in zaradi tega višje vrednotenje imajo:
– revije s strokovnimi vsebinami, ki jih izdajajo združenja in nacionalne športne zveze, revije s strokovnimi vsebinami, namenjene otrokom in mladini ter znanstvene revije s področja športa;
– programi z višjo kakovostjo vsebine programa z vidika strokovnosti, izvirnosti, izrazoslovja in jezikoslovja.
Točke, dosežene v drugi fazi, se pomnožijo s faktorjem 2,0 in se prištejejo točkam, dodeljenim v prvi fazi. Skupaj je možno zbrati največ 100 točk.
Fundacijana podlagi razpisanih sredstev in izbranih vlog določi delež – odstotek sofinanciranja programov po naslednjih kriterijih:
– programom, ki so prejeli 40 do 59 točk se dodeli do 30 % sofinanciranja od zaprošenih sredstev,
– programom, ki so prejeli 60 do 79 točk se dodeli do 60 % sofinanciranja od zaprošenih sredstev,
– programom, ki so prejeli 80 do 100 točk se dodeli do 80 % sofinanciranja od zaprošenih sredstev.
35. člen 
(višina sofinanciranja programov) 
Sredstva, ki jih za izvajanje programa založništva v športu izvajalcu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
Upravičeni stroški programa so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
3.3.3. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
36. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti v športu se s sredstvi za raziskovanje in razvoj športa sofinancirajo naslednji programi:
– ciljno raziskovalni projekti v športu: programi spremljanja in razvoja športne vadbe, znanstveni in strokovni raziskovalni projekti (do 5 projektov v okviru enega javnega razpisa) in
– drugi razvojni projekti.
37. člen 
(pravica do sofinanciranja in pogoji) 
Za sofinanciranje programov znanstveno raziskovalne dejavnosti v športu lahko kandidirajo športne organizacije in visokošolski zavodi, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe športne smeri v kolikor izdela projekt, iz katerega sta razvidna vsebina in finančni načrt.
38. člen 
(merila za izbor sofinanciranih programov) 
Za sofinanciranje programov znanstveno raziskovalne dejavnosti v športu lahko kandidirajo prosilci, ki predložijo program, iz katerega mora biti razvidna vsebina in natančen finančni načrt ter ustrezne kadrovske in tehnološke zmožnosti.
Znanstveno raziskovalni projekti se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
Opisnik
Izvedljivost in gospodarnost projekta
10
Uspešna realizacija v preteklih letih, ima referenčne kadrovske, prostorske ter finančne zmožnosti za uspešno realizacijo
6
Solidne kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti; delno uspešna realizacija v preteklih letih oziroma prva kandidatura za podobne programe
0
Slabe zmožnosti; slaba realizacija v preteklih letih, brez kadrovskih, prostorskih in finančnih zmožnosti
Razvojna kakovost
6
Nacionalna raven
4
Regionalna raven
2
Lokalna raven
Relevantnost 
in potencialni vpliv projekta
5
Področje programa je skladno s področjem sofinanciranja, program je uporaben v športni praksi, športna panoga spada v prve tri razrede vrednotenja športnih panog po merilih ministrstva, pristojnega za šport, mnenje NPŠZ: en program uvršča v prvo prioriteto, program je uporaben za več športnih panog
3
Program delno uporaben v športni praksi: možnost sofinanciranja iz drugih virov, ni prva prioriteta NPŠZ
0
Program ni skladen s področjem sofinanciranja, je manj uporaben v športni praksi, podvajanje vsebine z drugimi programi ipd.
Reference
5
Projektni vodja in projektna skupina za področje prijavljenega projekta ima reference vodenja 5 projektov
3
Projektni vodja in projektna skupina za področje prijavljenega projekta ima reference vodenja 3 projektov
0
Projektni vodja in projektna skupina za področje prijavljenega projekta nima ustreznih referenc za vodenje projektov
Projekti, ki zberejo najmanj 20 od 26 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
Drugi razvojni projekti se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
Opisnik
Izvedljivost 
in gospodarnost 
projekta
10
Program ima pozitivno mnenje NPŠZ ali ŠZ in je skladen s področjem sofinanciranja, program je uporaben v športni praksi. 
6
Program delno uporaben v športni praksi, ima možnost sofinanciranja iz drugih virov.
0
Program ni skladen s področjem sofinanciranja, je manj uporaben v športni praksi, podvajanje vsebine z drugimi programi ipd.
Razvojna kakovost
6
Nacionalna raven
4
Regionalna raven
2
Lokalna raven
Relevantnost 
in potencialni vpliv projekta
5
Uspešna realizacija v preteklih letih, ima referenčne kadrovske, prostorske ter finančne zmožnosti za uspešno realizacijo
3
Solidne kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti; delno uspešna realizacija v preteklih letih oziroma prva kandidatura za podobne programe
0
Slabe zmožnosti; slaba realizacija v preteklih letih, brez kadrovskih, prostorskih in finančnih zmožnosti
Reference
5
Projektni vodja in projektna skupina za področje prijavljenega projekta ima reference vodenja 5 projektov
3
Projektni vodja in projektna skupina za področje prijavljenega projekta ima reference vodenja 3 projektov
0
Projektni vodja in projektna skupina za področje prijavljenega projekta nima ustreznih referenc za vodenje projektov
Projekti, ki zberejo najmanj 20 od 26 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
39. člen 
(vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev) 
Predlog financiranja izbranih znanstveno raziskovalnih programov se oblikuje na podlagi naslednjih kazalceviz spodnje preglednice:
Kazalec
Število točk
Vrednost programa
0–500
– Obseg programa – projekt pokriva najmanj 5 športnih panog
0–250
– Obseg programa – projekt pokriva 3 športne panoge
0–150
– Obseg programa – projekt pokriva 1 športno panogo
0–100
Uresničevanje javnega interesa s programom
0–1500
– Uporabni programi, ki se izvajajo pod okriljem OKS-ZŠZ ali NPŠZ ali športne zveze in so v njihovem interesu
0–1000
– Programi, kjer se pričakuje večji učinek (programi, ki pokrivajo potrebe več športov, večje število strokovnjakov, mulitpliciranje sredstev še iz drugih virov)
0–500
Postopek finančnega vrednotenja programov poteka v skladu s postopkom zaokroževanja.
Sredstva, ki jih za izvajanje znanstveno raziskovalnih programov izvajalcu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 %upravičenih stroškovprograma.
Upravičeni stroški programa so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
3.3.4. Informacijsko-komunikacijska tehnologija
40. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije na področju športa se sofinancirajo naslednji programi:
– spletni in mobilni servis v športu in
– razvoj in nakup poslovnih aplikacij in informacijske opreme za podporo poslovodenju športnih organizacij.
41. člen 
(merila za izbor sofinanciranih programov) 
Programi infomacijsko-komunikacijske tehnologije se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
Opisnik
Deficitarnost
10
Prijavitelj je sredstva za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju: IKT) prejel na javnem razpisu tri leta pred objavo tekočega javnega razpisa ali prej oziroma sredstev za IKT ni še nikoli prejel
6
Prijavitelj je sredstva za IKT prejel na javnem razpisu dve leti pred objavo tekočega javnega razpisa ali prej
0
Prijavitelj je na zadnjem javnem razpisu prejel sredstva za IKT
Dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije
za uporabnike
10
Nacionalna raven
6
Regionalna raven
2
Lokalna raven
Uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije
10
Program v celoti uresničuje pogoje iz 42. člena tega pravilnika: predmet programa je skladen s področjem sofinanciranja, program je uporaben v športni praksi
6
Program ne izpolnjeje v celoti pogojev iz 42. člena tega pravilnika: možnost sofinanciranja iz drugih virov, ni prva prioriteta NPŠZ
0
Program ni skladen s pogoji iz 42. člena tega pravilnika
Programi, ki zberejo najmanj 22 od 30 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
Pri vrednotenju uporabnosti programa na področju infomacijsko-komunikacijske tehnologije, fundacija upošteva vsebinski vidik programa in možnost dodane vrednosti sofinanciranja s strani fundacije. Višje so vrednoteni programi, ki so uporabni v športni praksi in rešujejo organizacijsko in tehnološko problematiko NPŠZ.
42. člen 
(vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev) 
Večje možnosti uresničevanja javnega interesa na področju infomacijsko-komunikacijske tehnologije v športu in zaradi tega višje vrednotenje imajo:
– programi NPŠZ razvoja in nakupa poslovnih aplikacij za podporo kakovostnejšemu poslovodenju športnih organizacij (povezava z izvajanjem usposabljanja strokovnih in organizacijskih kadrov; ravnanje z ljudmi, učinkovito upravljanje športnih objektov),
– programi NPŠZ izdelave modela za izdelavo tipiziranih poročil za podporo odločanju in poročil na zahtevo za podporo odločanju in izvajanju stalnih ter občasnih raziskav.
Predlog financiranja programov na področju infomacijsko-komunikacijske tehnologije v športu se oblikuje na podlagi kazalcev in sicer iz spodnje preglednice:
Kazalec
Število točk
Vrednost programa
0–50
– Obseg programa (pokrivanje več strokovnih področij)
0–20
– Stroškovna struktura programa (lastna sredstva, sredstva fundacije, drugi viri)
0–10
– Možnost realizacije (možnost realizacije z vidika drugih sofinancerjev ob upoštevanju kadrovskih in tehnoloških zmožnostih)
0–20
Uresničevanje javnega interesa s programom
0–150
– Uporabni programi, ki se izvajajo pod okriljem OKS-ZŠZ ali NPŠZ in so v njihovem interesu
0–100
– Programi z večjo dodano vrednostjo, kjer se pričakuje večji učinek (programi, ki pokrivajo potrebe več športov, večje število strokovnjakov, mulitpliciranje sredstev še iz drugih virov)
0–50
Postopek finančnega vrednotenja programov poteka v skladu s postopkom zaokroževanja.
Sredstva, ki jih za programe infomacijsko komunikacijske tehnologije izvajalcu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškov programa.
Upravičeni stroški programa so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
3.4. Športne prireditve in promocija športa
43. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju športnih prireditev se sofinancirata programa:
– množične športne prireditve,
– nacionalne športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu.
Na področju javnega obveščanja se sofinancira program:
– nacionalna kampanja za spodbujanje rednega ukvarjanja s športom.
Na področju športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu se sofinancira program:
– muzejska dejavnost s področja športa.
3.4.1. Športne prireditve
3.4.1.1. Množične športne prireditve in nacionalne športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu 
44. člen 
(izvajalci programov in pogoji sofinanciranja) 
Izvajalci programov športnih prireditev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da se programi športnih prireditev izvajajo na državnem ali regionalnem ali lokalnem nivoju,
– da se program športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu izvaja tradicionalno na državni ravni.
Če kandidati kandidirajo s programi podizvajalcev, mora biti najmanj 50 % podizvajalcev športnih društvev. Kandidati morajo v vlogi, za vsakega podizvajalca, navesti naslednje podatke:
– nazive podizvajalcev, ki bodo izvajali prijavljeni program,
– nazive programov posameznih podizvajalcev,
– število udeležencev v posameznih programih podizvajalcev,
– vrednosti posameznih programov podizvajalcev,
– ceno za udeležence posameznih programov podizvajalcev v preteklem letu.
Kandidati morajo predložiti natančno vsebino programa, delo strokovnega in organizacijskega kadra, materialne stroške in finančni načrt programa.
3.4.1.1.1. Programi množičnih športnih prireditev 
45. člen 
(merila za izbor sofinanciranih programov) 
Programi množičnih športnih prireditev se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
Opisnik
Mednarodna oziroma lokalna odmevnost
9
Nepridobitno izvajanje na nacionalni ali regionalni ravni (NPŠZ, NŠZ, OKS-ZŠZ, občinske športne zveze)
6
Nepridobitno izvajanje na lokalni ravni (športna društva, javni zavodi za šport)
3
Pridobitno izvajanje oziroma nepridobitno izvajanje nešportnih organizacij (gospodarske družbe, zasebni zavodi, druge organizacije)
Množičnost 
8
Množične športno prireditve z udeležbo najmanj 500 aktivnih udeležencev, v mestnih občinah pa z najmanj 1000 aktivnih udeležencev
6
Množične športno prireditve z udeležbo najmanj 300 v mestnih občinah pa z najmanj 600 aktivnih udeležencev 
3
Množične športno prireditve z udeležbo najmanj 200 v mestnih občinah pa z najmanj 400 aktivnih udeležencev
0
Množične športno prireditve z udeležbo do 200 v mestnih občinah pa 
do 400 aktivnih udeležencev
Raven prireditve
8
Nacionalna in regionalna raven – primanjkuje programov 
6
Lokalna raven – primanjkuje programov
3
Nacionalna, regionalna in lokalna raven – zasičenost s programi
Ustreznost vsebine (pretežno športna)
5
V celoti športna vsebina
2
Najmanj 50 % športnih vsebin
0
Manj kot 50 % športnih vsebin
Programi, ki zberejo najmanj 22 od 30 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
3.4.1.1.2. Programi nacionalne športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu 
46. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Sofinancira se nacionalne športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu:
– podelitev priznanj za tradicionalen izbor športnika leta na državni ravni, za vse športne panoge skupaj. Kandidira lahko kandidat, ki dobi soglasje OKS-ZŠZ;
– podelitev priznanj za športne dosežke na državni ravni. Kanidira lahko OKS-ZŠZ, v kolikor ima za podelitev priznanj uveljavljen pravilnik s kriteriji.
Programi nacionalne športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
Opisnik
Mednarodna oziroma lokalna odmevnost
10
Prireditve na nacionalni ravni z medijskim poročanjem (direktni prenos)
6
Prireditve na lokalnem nivoju mestne občine z medijskim poročanjem (direktni prenos)
3
Prireditve na lokalnem nivoju občine brez medijskega poročanja (direktni prenos)
Množičnost
6
Na prireditvi se podeljujejo priznanja vrhunskim in perspektvinim športnikom na nacionalni ravni
3
Na prireditvi se podeljujejo priznanja vrhunskim in perspektvinim športnikom na lokalni ravni
1
Na prireditvi se podeljujejo priznanja vsem starostnim skupinam na lokalni ravni
Raven prireditve
5
Nacionalna raven
3
Regijska raven
1
Lokalna raven
Ustreznost vsebine (pretežno športno)
5
V celoti športno promocijska vsebina
3
Delno športno promocijska vsebina
0
Ni športno promocijske vsebine
Programi, ki zberejo 18 od 26 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
47. člen 
(vrednotenje programov za dodelitev finančnih sredstev) 
Predlog sofinanciranja izbranih programov množičnih športnih prireditev in športno promocijskih prireditev za podelitev priznanj v športu se oblikuje na podlagi kazalcev iz spodnje preglednice:
Kazalec
Število točk
Vrednost programa
0–100
Obseg programa (tradicija podelitve, število ur, vrednost programa …)
0–60
Organizacijske značilnosti (kadrovska struktura, krajevna razpršenost …)
0–20
Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, preglednost sistema sofinanciranja izvajalcev programa, realizacija v preteklih letih)
0–20
Uresničevanje javnega interesa s programom
0–100
Izvajalec programov so krovne organizacije in lokalne športne zveze
0–45
Program na nacionalni ravni
0–25
Program na regiski ravni
0–20
Programi na lokalni ravni
0–10
Postopek finančnega vrednotenja programov poteka v skladu s postopkom zaokroževanja.
48. člen 
(višina sofinanciranja) 
Sredstva, ki jih za izvajanje športnih prireditev izvajalcem namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
Upravičeni stroški športnih programov so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
3.4.2. Javno obveščanje o športu
49. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju javnega obveščanja v športu se sofinancira nacionalna kampanja za spodbujanje rednega ukvarjanja s športom.
50. člen 
(merila za izbor sofinanciranih programov) 
Programinacionalne kampanje za spodbujanje rednega ukvarjanja s športom se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merilo
Število točk
Opisnik
Nacionalni oziroma lokalni doseg medija
10
Objave v štirih ali več različnih vrstah medijev nacionalnega dosega
6
Objave v treh različnih vrstah medijev nacionalnega dosega
4
Objave do dveh različnih vrstah medijev nacionalnega dosega
Pogostost pojavljanja
6
Tedensko oziroma najmanj 35 objav letno
4
Dvakrat mesečno oziroma najmanj 20 objav letno
2
Enkrat mesečno oziroma najmanj 10 objav letno
Vsebina 
10
Vsaj 75 % programa predstavljajo programi iz 2. točke 7. člena tega pravilnika
6
Vsaj 50 % programa predstavljajo programi iz 2. točke 7. člena tega pravilnika
3
Vsaj 25 % programa predstavljajo programi iz 2. točke 7. člena tega pravilnika
0
Program ne predstavlja programov iz 2. točke 7. člena tega pravilnika
Programi, ki zberejo najmanj 22 od 26 točk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
51. člen 
(vrednotenje programa za dodelitev višine finančnih sredstev) 
Predlog sofinanciranja izbranih programov javnega obveščanja v športu se oblikuje na podlagi kazalcev iz spodnje preglednice:
Kazalec
Število točk
Vrednost programa
0–100
Obseg programa (število oddaj oziroma medijske prisotnosti, vrednost programa, realizacija v preteklih letih)
0–50
Organizacijske značilnosti (predvajanje večjega števila različnih skupin športov oziroma športnih panog)
0–25
Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, preglednost sistema financiranja izvajalcev programa, realizacija v preteklih letih, drugi predvideni sofinancerji)
0–25
Uresničevanje javnega interesa s programom
0–100
Program ima multiplicirane učinke sofinanciranja, saj se pokriva tudi iz drugih virov
0–30
Uspešna realizacija v preteklih letih; kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti za uspešno realizacijo
0-30
Izvajalec programov so medijske hiše
0–20
Program ima večji pozitiven vpliv na informiranost za zdravje
0–10
Šport ni le sredstvo za doseganje drugih ciljev (socialni, humanitarni, preventivni programi ipd.)
0–10
Postopek finančnega vrednotenja programa poteka v skladu s postopkom zaokroževanja.
52. člen 
(višina sofinanciranja) 
Sredstva, ki jih za izvajanje javnega obveščanja v športu izvajalcem namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 50 % upravičenih stroškov športnega programa.
Upravičeni stroški športnih programov so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
3.4.3. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
53. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Muzejska dejavnost v športu obsega zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljanje deščine slovenskega športa. Pri izboru programov ohranjanja športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu lahko kandidirajo izvajalci, ki so registrirani za tovrstno dejavnost. Prednost pri izboru imajo javni muzeji.
S sofinanciranjem športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu spodbujamo ohranitev in promocijo športne dediščine ter razvoj muzejske dejavnosti v športu. Na tem področju lahko kandidirajo kandidati, ki imajo status državnega muzeja za področje športa, opredeljenega z zakonom o varstvu kulturne dediščine.
54. člen 
(merila za izbor sofinanciranih programov) 
Programi za športno dediščino in muzejsko dejavnost v športu se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merila
Število točk
Opisnik
Izvedljivost projekta
1
Glede na finančno konstrukcijo kandidata projekt je izvedljiv
0
Glede na finančno konstrukcijo kandidata projekt ni izvedljiv
Nacionalni oziroma lokalni pomen projekta
1
Predmet programa je kulturna dediščine s področja športa in muzejsko dejavnost v športu
0
Predmet programa ni kulturna dediščine s področja športa in muzejske dejavnosti v športu
Programi, ki zberejo 2 točki, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
55. člen 
(vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev) 
Predlog financiranja programov športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu se oblikuje na podlagi kazalcev iz spodnje preglednice:
Kazalec
Število točk
Vrednost programa
0–100
Obseg programa (število zbranega muzejskega gradiva, število razstav, realizacija v preteklih letih, planirano število dopolnjene muzejske zbirke)
0–50
Organizacijske značilnosti (dostopnost vsem prebivalcem, število športnih vsebin različnih športnih panog)
0–25
Finančni načrt programa (stroškovna struktura, delež režijskih stroškov, vrsta stroškov, preglednost sistema financiranja muzejske dejavnosti, realizacija v preteklih letih, drugi predvideni sofinancerji)
0–25
Uresničevanje javnega interesa s programom
0–100
Program ima multiplicirane učinke sofinanciranja, saj se pokriva tudi iz drugih virov
0–30
Uspešna realizacija v preteklih letih; kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti za uspešno realizacijo
0–40
Izvajalec programa so muzeji
0–30
Postopek finančnega vrednotenja programov poteka v skladu s postopkom zaokroževanja.
56. člen 
(višina sofinanciranja) 
Sredstva, ki jih za izvajanje programov športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu izvajalcu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
Upravičeni stroški programa so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
3.5. Družbena in okoljska odgovornost v športu
57. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Na področju družbene in okoljske odgovornosti v športu se sofinancira:
– nacionalna kampanja spodbujanja športnega obnašanja v športu,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in preprečavanje dopinga v vrhunskem, kakovostnem in rekreativnem športu,
– projekti ambosadorja za šport, strpnost in fair play.
Za sofinanciranje programov družbena in okoljska odgovornost v športu lahko kandidira OKS-ZŠZ za programe iz prve in tretje alineje prvega odstavka tega člena, v kolikor ima uveljaven akt za sofinanciranje družbene in okoljske odgovornosti v športu. Za drugo alinejo prvega odstavka tega člena lahko kandidira Slovenska antidopig organizacija (v nadaljevanju: SLOADO), če predloži program, potrjen s strani OKS-ZŠZ in verificiran s strani upravnega odbora SLOADO, iz katerega morata biti razvidna vsebina in natančen finančni načrt.
Programidružbene in okoljske odgovornosti v športu se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Merila
Število točk
Opisnik
Izvedljivost projekta
1
Po finančni konstrukciji projekt je izvedljiv in dosega pričakovane učinke fundacije
0
Po finančni konstrukciji projekt ni izvedljiv in ne dosega pričakovane učinke fundacije
Nacionalni oziroma lokalni pomen projekta
1
Projekt vsebinsko pokriva področje nacionalne kampanje spodbujanja športnega obnašanja v športu ALI področje 
preprečevanja uporabe nedovoljenih poživil in postopkov preprečavanja dopinga v vrhunskem, kakovostnem in rekreativnem športu ALI področje projektov ambosadorja za šport, strpnost in fair play
0
Projekt vsebinsko ne pokriva področja nacionalne kampanje spodbujanja športnega obnašanja v športu ALI področja preprečevanja uporabe nedovoljenih poživil in postopkov preprečavanja dopinga v vrhunskem, kakovostnem in rekreativnem športu ALI področja projektov ambosadorja za šport, strpnost in fair play
Odličnost projekta
1
Projekt je zastavljen glede na vsebinski, organizacijski in finančni kriterij
0
Projekt ni zastavljen glede na vsebinski, organizacijski in finančni kriterij
Programi, ki zberejo 3 točke, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
3.5.1. Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja v športu
58. člen 
(višina sofinanciranja) 
Sredstva, ki jih za izvajanje programa nacionalne kampanje za spodbujanje športnega obnašanja o športu izvajalcu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
Upravičeni stroški programa so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
3.5.2. Preprečevanje dopinga v športu
59. člen 
(višina sofinanciranja) 
Sredstva, ki jih za izvajanje programa preprečevanja dopinga v športu izvajalcu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
Upravičeni stroški programa so sestavni del besedila javnega razpisa in pogodbe.
3.5.3. Ambosador za šport, strpnost in fair play
60. člen 
(predmet sofinanciranja) 
V programu se sofinancirajo projekti ambasadorja za šport, strpnost in fair play, ki deluje pod okriljem OKS-ZŠZ, in so namenjeni ozaveščanju športnikov in drugih udeležencev v vseh pojavnih oblikah športa o negativnih posledicah športnega obnašanja in uporabe nedovoljenih poživil.
61. člen 
(višina sofinanciranja) 
Sredstva, ki jih za izvajanje programa ambasadorja za šport, strpnost in fair play izvajalcu namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškovprograma.
Upravičeni stroški programa ambasadorja za šport, strpnost in fair play so sestavni del beseila javnega razpisa in pogodbe.
Za programe nacionalne kampanje spodbujanja športnega obnašanja v športu, doping testiranj v športu, ambasadorja za šport, strpnost in fair play, morajo izvajalci najmanj 80 % skupaj uveljavljanih upravičenih stroškov programa izkazati z neposrednimi stroški programa. Kot upravičeni strošek programa lahko uveljavljajo tudi del stroškov iz naslova delovanja (plače zaposlenih, materialni stroški), vendar največ do višine 20 % skupaj uveljavljenih stroškov programa.
IV. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
62. člen 
(javni razpis) 
Izvajalce letnega programa športa fundacije se izbere na podlagi javnega razpisa v skladu z določbami Zakona o športu in tega pravilnika.
Javni razpis za prihodnje leto se objavi predvidoma do 15. oktobra tekočega leta v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh fundacije. Kandidati oddajo vloge v roku 30 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
63. člen 
(postopek odpiranja vlog) 
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje fundacija, skladno z določbami Zakona o športu.
Komisija fundacije v roku 15 dni po poteku roka za oddajo vlog, preveri prejete vloge in jih obravnava skladno z določbami Zakona o športu.
O prejetih vlogah komisija izdela zapisnik.
64. člen 
(delo komisije) 
Popolne vloge vrednoti komisija fundacije po metodologijah, ki izhajajo iz določb tega pravilnika. Ob vrednotenju vlog lahko komisija od kandidatov zahteva dodatne informacije, podatke in strokovna mnenja. Če kandidat zahtevanih dodatnih informacij ne predloži v zahtevanih rokih, komisija pripravi predlog razdelitve sredstev na osnovi razpoložljivih podatkov.
Višina dodeljenih sredstev ne sme presegati višine zaprošenih sredstev, ki jih je kandidat navedel v vlogi.
Komisija pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov letnega programa športa fundacije.
65. člen 
(izbira izvajalcev letnega programa športa) 
Na podlagi predloga komisije, fundacija sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem. Na podlagi sprejetega sklepa fundacija izda odločbe.
Fundacija vroči kandidatom odločbe, skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločbo je mogoče vložiti ugovor v roku 8 dni od vročitve.
O ugovoru odloči fundacija, odločitev o izbiri je s tem dokončna.
Fundacija rezultate javnega razpisa objavi na svojih spletnih straneh, po dokončnosti odločitev o ugovorih.
V. SKLEPANJE POGODB IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV 
66. člen 
(sklenitev pogodb o sofinanciranju,) 
Ob izdaji odločbe o izbiri fundacija izbrane izvajalce pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se izbrani izvajalec v roku osmih dni od prejema pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Z izbranimi izvajalci fundacija sklene pogodbe, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge načine za nadzor nad namensko porabo sredstev.
Izvajalci, ki so izbrani za sofinanciranje programov s področja gradnje športnih objektov, morajo pred podpisom pogodbe, fundaciji predložiti pisno izjavo, ki izkazuje verodostojnost in resnost finančne konstrukcije prijavljenega programa (sklep občinskega sveta o rezervaciji sredstev, dokazilo o rezervaciji sredstev v proračunu, sklep o dodelitvi sredstev s strani ministrstva, sklenjena zavezujoča pogodba s sofinancerji, pogodba o javno-zasebnem partnerstvu ipd.).
67. člen 
(nadzor porabe sredstev) 
Izbrani izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva za namen, opredeljen v pogodbi, smotrno in v skladu s posredovano razpisno dokumentacijo in sprejetim sklepom fundacije.
Pri opravljanju nadzora nad namensko porabo sredstev, ki ga izvaja ali naroči fundacija, so izvajalci dolžni nadzornim organom omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo o izvajanju programov ter dati vse potrebne podatke in pojasnila v povezavi z uporabo teh sredstev.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
68. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje Državni zbor Republike Slovenije, in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. novembra 2017
Predsednica 
Sveta Fundacije za šport 
mag. Katja Koren Miklavec l.r.

AAA Zlata odličnost