Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

Št. 351-0115/2017 Ob-3611/17, Stran 2930
Na podlagi določila 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 42. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 16. člena Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15) in 19. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2017) objavljamo
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest v Občini Vojnik
1. Koncedent: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
2. Pravne podlage: Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/2017) in Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2017).
3. Predmet koncesije: predmet koncesije je opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest na območju Občine Vojnik.
4. Začetek in predviden čas trajanja koncesijskega razmerja: koncesijsko razmerje se sklene za 10 let po sklenitvi Pogodbe o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest v Občini Vojnik s predvidenim začetkom 1. 4. 2018.
5. Postopek izbire koncesionarja
Izbira koncesionarja se bo opravila po postopku konkurenčnega dialoga, v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
Koncedent v prvi fazi konkurenčnega dialoga, v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, izbere kandidate, s katerimi v drugi fazi vodi dialog, namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitvah za opravljanje javne službe. V tem dialogu lahko koncedent z izbranimi kandidati razpravlja o vseh vidikih načina izvajanja javne službe ter rešitve po potrebi med seboj primerja. Koncedent nadaljuje konkurenčni dialog s kandidati vse dotlej, dokler ne najde rešitve, ki ustreza njegovim ciljem in potrebam.
Po odločitvi, da je dialog zaključen, koncedent obvesti vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji fazi dialoga in jih pozove, da predložijo končne ponudbe, pripravljene ob upoštevanju rešitev, predstavljenih in opredeljenih med dialogom. Predložene ponudbe morajo vsebovati vse elemente, zahtevane in potrebne za opravljanje javne službe.
Koncedent sme od kandidata, ki je predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, zahtevati, da pojasni nekatere elemente svoje ponudbe ali pa da potrdi zaveze, podane v svoji ponudbi, če pojasnilo ali potrditev ne pomeni spremembe ponudbe, ki bi povzročila izkrivljanje konkurence oziroma imela diskriminatorni učinek.
6. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na uradni spletni strani Občine Vojnik: http://www.vojnik.si/aktualni-razpisi/aktualni-javni-razpisi v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila.
7. Kraj in rok za predložitev vlog in pogoji za njihovo predložitev
Vlagatelji morajo svoje vloge osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest v Občini Vojnik«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge morajo prispeti na naslov najkasneje do 17. 1. 2018 do 10. ure.
8. Vsebina vloge
Vlagatelj mora oddati vlogo na obrazcih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Koncedent bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne ponudbe. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Ponudba je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov koncedenta do datuma in ure, določene v tem javnem razpisu.
Ponudba je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitev,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
9. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju: pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev so določeni v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora izjave in ostale dokumente predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev: pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
10. Pogoji za predložitev skupne vloge: pogoji za predložitev skupne vloge so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe: ponudnik je dolžan predložiti ustrezno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe. Višina in oblika zavarovanja je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
12. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe.
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
14. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri kontaktni osebi Tanja Golec Prevoršek, tel. 03/780-06-28, e-pošta: pravna.sluzba@vojnik.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani ponudniki posredovati po e-pošti na naslov: pravna.sluzba@vojnik.si.
Koncedent bo vse odgovore na zastavljena vprašanja objavil na uradni strani Občine Vojnik: »http://www.vojnik.si/aktualni-razpisi/aktualni-javni-razpisi« v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila.
15. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: koncedent si pridružuje pravico, da najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudbe spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na uradni strani Občine Vojnik: http://www.vojnik.si/aktualni-razpisi/aktualni-javni-razpisi v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila. Koncedent bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudbe, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za ponudbo se pravice in obveznosti koncedenta (koncedenta) in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
16. Program opravljanja dejavnosti javne službe: ponudnik mora k prijavi predložiti program opravljanja javne službe z oceno stroškov za celotno obdobje opravljanja storitev, ki so predmet javnega razpisa.
17. Sklenitev pogodbe o koncesiji
Izbrani ponudnik bo dolžan skleniti pogodbo o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe o podelitvi koncesije.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. Koncedent ima pravico kadarkoli ustaviti začeti postopek predmetnega javnega razpisa, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
Občina Vojnik