Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3468. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017, stran 10782.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 21. redni seji dne 12. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017 
1. člen 
Z Odlokom o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017 se spreminja in dopolnjuje Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017 (Uradni list RS, št. 29/17).
2. člen 
2. člen Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017 (Uradni list RS, št. 29/17) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
2. rebalans proračuna leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.156.077
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.979.763
70
DAVČNI PRIHODKI
1.547.137
700 Davki na dohodek in dobiček
1.354.514
703 Davki na premoženje
70.002
704 Domači davki na blago in storitve
122.621
71
NEDAVČNI PRIHODKI
432.626
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
374.200
711 Takse in pristojbine
1.170
712 Denarne kazni
2.830
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.781
714 Drugi nedavčni prihodki
41.645
72
KAPITALSKI PRIHODKI
51.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
51.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
125.314
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
125.314
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.213.772
40
TEKOČI ODHODKI
756.543
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
259.565
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
42.816
402 Izdatki za blago in storitve
433.350
403 Plačila domačih obresti
300
409 Rezerve
20.512
41
TEKOČI TRANSFERI
875.134
410 Subvencije
14.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
535.830
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
49.415
413 Drugi tekoči domači transferi
275.889
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
576.095
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
576.095
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
6.000
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
6.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–57.695
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev v JP in družbah, ki so v lasti države in občina
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
173.660
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo kreditov
173.660
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–231.355
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–173.660
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
–57.695
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
401.355
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2017-1(1)
Dobrna, dne 12. decembra 2017
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.