Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3492. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica, stran 10833.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 18. seji dne 6. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica 
I. SPLOŠNO 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje subvencij za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb ter nakup in vgradnjo hišnih črpališč (v nadaljevanju črpališče) na omrežje javne kanalizacije na območju Občine Sodražica.
(2) Občina Sodražica skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije – novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017 (v nadaljnjem tekstu OP RS), sprejetim dne 11. 11. 2010, vključno s Spremembo OP RS z dne 14. 7. 2011 in Operativnim programom Občine Sodražice sprejetim dne 4. 10. 2017, za namen subvencioniranja nakupa in gradnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot na poselitvenih območjih, zagotavlja proračunska sredstva.
(3) Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena v BPK(5). 1 PE je enak 60 g BPK(5)/dan (PE). Za uporabo tega pravilnika je PE uporabljen kot enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
II. VIŠINA SREDSTEV 
2. člen 
(1) Višina sredstev je določena v proračunu Občine Sodražica za posamezno proračunsko leto. Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do porabe proračunskih sredstev tekočega leta, za ta namen. V primeru, da višina dodeljenih subvencij presega razpoložljiva sredstva, se popolne in pravočasne vloge prenesejo in obravnavajo v naslednjem razpisnem obdobju v enakem vrstnem redu glede na datum in uro prispetja.
(2) Višina subvencije za vsako MKČN znaša 50 % nabavne vrednosti MKČN brez DDV, vendar največ do 800,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN, je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba, vendar največ do 800,00 EUR. Skupna višina dodeljenih sredstev v tem primeru ne sme presegati nabavne vrednosti MKČN brez DDV.
(3) Višina subvencije za vsako črpališče znaša 50 % nabavne vrednosti črpališča brez DDV, vendar največ do 500,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo. V primeru črpanja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z enim črpališčem, je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba, vendar največ do 500,00 EUR brez DDV. Skupna višina dodeljenih sredstev v tem primeru ne sme presegati nabavne vrednosti črpališča brez DDV.
(4) V primeru povezovanja lastnikov iz več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, ali črpališče morajo vsi lastniki več stanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo ali črpališče, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
3. člen 
Na podlagi določene višine proračunskih sredstev, se vsako leto objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za pridobitev subvencije. Če proračun občine za tekoče leto ne zagotavlja sredstev za izvajanje subvencioniranja po tem pravilniku, se pravilnik ne izvaja.
III. UPRAVIČENCI 
4. člen 
(1) Do subvencije za nakup in vgradnjo MKČN ali črpališča je upravičena fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je lastnik/solastnik stanovanjske stavbe, za katero se ureja odvajanje in čiščenje odpadnih voda v skladu s prvim odstavkom prvega člena tega pravilnika, in, ki stoji na območju Občine Sodražica ter ima stalno oziroma začasno prebivališče v Občini Sodražica, stavba pa stoji na območju občine, kjer po občinskem predpisu ni predvidena izgradnja javne kanalizacije ali na podlagi 3. odstavka tega člena. Upravičenec je upravičen do dodelitve sredstev samo enkrat.
(2) V prvem javnem razpisu na podlagi 3. člena tega pravilnika so do subvencioniranja nakupa in vgradnje MKČN ali črpališča upravičene tudi osebe, navedene v prvem odstavku tega člena, ki so izvedle nakup in vgradnjo MKČN ali črpališča pred veljavnostjo tega pravilnika, vendar le, če izpolnjujejo pogoje, določene v prvem odstavku 5. člena pravilnika.
(3) Do subvencije niso upravičene fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji stanovanjske stavbe, ki stoji ali je v gradnji na območjih, za katere po občinskem predpisu predvideno odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje komunalnih odpadnih vod na javni komunalni čistilni napravi.
(4) Na podlagi ugotovitve in izjave izvajalca javne službe, da stavbe v območju, kjer že obstaja javna kanalizacija ali je predvidena izgradnja javne kanalizacije, ni tehnično možno ali ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski sistem, se lahko odobri subvencijo po tem pravilniku.
IV. POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE 
5. člen 
(1) Pogoji za pridobitev subvencije so naslednji:
– MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametra odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 89/15);
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z določili 4. člena v prejšnji alineji navedene uredbe;
– MKČN mora biti zgrajena izven območij poselitve, kjer se predvideva izgradnja kanalizacije;
– MKČN ali črpališče mora biti vgrajeno v skladu s pravili, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod in prevzeto s strani izvajalca;
(2) Vlagatelji morajo predložiti:
– izpolnjeno in podpisano vlogo;
– dokazilo, da je objekt, za katerega se uveljavlja subvencioniranje MKČN ali črpališče, legalno zgrajen;
– dokazilo o nakupu male čistilne naprave, iz katerega mora biti razvidna cena, vrsta in tip MKČN, ter da je nakup opravil vlagatelj;
– izjavo o ustreznosti vgrajene MKČN ali črpališča s strani izvajalca lokalne gospodarske javne službe;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo ali črpališče, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN ali črpališča, ki ni časovno omejen in navesti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN ali črpališča.
Natančnejše pogoje za dodelitev subvencij, Občina Sodražica določi vsako leto posebej v besedilu razpisa na podlagi tega pravilnika.
V. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
6. člen 
(1) Občina Sodražica vsako proračunsko leto objavi nov razpis za dodelitev subvencij po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, roke in postopke ter vsebino vloge za dodelitev subvencij. Za dodelitev sredstev vlagatelj zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica. Vlagatelji lahko vlogo oddajo le v času trajanja razpisa.
(2) Občina Sodražica v javnem razpisu določi rok in način prijave tudi za uveljavljanje pravic upravičencem iz drugega odstavka 4. člena pravilnika.
VI. UREDITEV MEDSEBOJNIH RAZMERIJ 
7. člen 
(1) O upravičenosti zahtevka odloča strokovna služba občinske uprave, ki županu posreduje predlog o dodelitvi subvencije. Na podlagi predloga občinske uprave o dodelitvi subvencije odloči župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti v roku 15 dni, ko občinska uprava pripravi predlog dodelitve subvencije.
(2) Medsebojno razmerje med Občino Sodražica in prejemnikom subvencije se opredeli s pisno pogodbo o subvencioniranju.
(3) V roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca.
8. člen 
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. Če se ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Sodražica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
VII. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-8/2017
Sodražica, dne 7. decembra 2017
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.