Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3456. Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, stran 10723.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega odstavka 8. člena in petega odstavka 17. člena Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju ZCKR) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep podrobneje določa:
– zbiranje in obdelavo podatkov ter vsebino podatkov in informacij o poslovnih subjektih v centralnem kreditnem registru (v nadaljevanju CKR);
– opredelitev drugih izpostavljenosti do poslovnih subjektov za namen vključitve v sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov;
– vsebino podatkov in informacij o poslovnih subjektih v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokratnem veljavnem besedilu.
2. ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV TER VSEBINA PODATKOV IN INFORMACIJ O POSLOVNIH SUBJEKTIH V CENTRALNEM KREDITNEM REGISTRU 
2. člen 
(Poročevalske enote) 
(1) Banka Slovenije zbira podatke in informacije o zadolženosti poslovnih subjektov ter upravljanju kreditnih tveganj kreditodajalcev v zvezi s poslovnimi subjekti na podlagi standardiziranega poročanja v skladu z drugim odstavkom 6. člena ZCKR.
(2) Banka Slovenije na svoji spletni strani objavi seznam članov sistema izmenjave informacij, ki so hkrati tudi poročevalske enote v centralni kreditni register.
3. člen 
(Obveznost poročanja) 
Banke in podružnice bank držav članic ali tretjih držav, ki so ustanovljene v Republiki Sloveniji, kot jih definira ZCKR, posredujejo podatke za centralni kreditni register v skladu s Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 21/16) in vsakokrat veljavnim Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij.
4. člen 
(Vsebina podatkov) 
V CKR se obdelujejo podatki o postavkah poročanja v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij:
A0201
Poravnalni račun pri centralni banki
A0301
Obvezna rezerva pri centralni banki
A0408
Krediti, razen sindiciranih kreditov
A0410
Odkupljene terjatve
A0411
Vloge, razen potrdil o vlogah
A0416
Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti
A0417
Druga finančna sredstva
A0418
Terjatve iz finančnega najema
A0419
Sindicirani krediti
A0602
Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev
A0603
Potrdila o vlogah
A0604
Podrejeni dolžniški vrednostni papirji
A0801
Točke/delnice skladov denarnega trga
A0901
Delnice investicijskih skladov vključno s točkami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga
A1103
Delnice neodvisnih družb
A1104
Delnice odvisnih družb
A1105
Delnice pridruženih družb
A1106
Delnice skupaj obvladovanih družb
A1202
Lastniški deleži v neodvisne družbe
A1203
Lastniški deleži v odvisne družbe
A1204
Lastniški deleži v pridružene družbe
A1205
Lastniški deleži v skupaj obvladovane družbe
A2405
Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev
A2406
Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev
A2407
Promptni posli z nakupom tujih valut
A2408
Promptni posli s prodajo tujih valut
A2601
Čeki, poslani na unovčenje
A2901
Čeki
A2913
Predujmi za neopredmetena sredstva
A2917
Terjatve za plačane davke od dohodkov pravnih oseb
A2919
Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve
A2928
Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta
A2932
Terjatve do kupcev
A2937
Odložene terjatve za davke
A2941
Predujmi za opredmetena osnovna sredstva
A2942
Predujmi za druge namene
A2943
Terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih zahtevkov
P2605
Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev
P2606
Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev
5. člen 
(Informacije vključene v CKR) 
V CKR se o posamezni postavki obdelujejo naslednje informacije glede izpostavljenosti poslovnih subjektov, ki izvirajo iz kreditnih poslov in drugih izpostavljenosti:
Oznaka in naziv šifranta oziroma vrednostnega podatka iz Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (navodilo je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije)
1.
(9.)
Sektor
2.
(11.)
Država
3.
(12.)
Mednarodne institucije
4.
(13.)
Valuta
5.
(14.)
Originalna zapadlost
6.
(15.)
Preostala zapadlost
7.
(16.)
Vrste kreditov
8.
(17.)
Iztržljivost finančnih instrumentov
9.
(133.)
Oznaka skupine za namen izračunavanja kreditnih izgub
10.
(134.)
Kreditno oslabljene izpostavljenosti že ob začetnem pripoznanju (POCI)
11.
(19.)
Obstoječi/novi posli
12.
(21.)
Tip indeksacije
13.
(22.)
Spremenljivost skupne obrestne mere
14.
(24.)
Vrsta referenčne obrestne mere
15.
(26.)
Oznaka komitenta
16.
(29.)
Pogodbeni znesek
17.
(31.)
Realna oziroma nominalna obrestna mera (novi posli)
18.
(32.)
Subvencionirana obrestna mera (novi posli)
19.
(33.)
Skupna obrestna mera (novi posli)
20.
(34.)
Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)
21.
(35.)
Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli)
22.
(36.)
Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)
23.
(38.)
Obrestna občutljivost
24.
(39.)
Obdobje ponovne določitve obrestne mere
25.
(40.)
Možnost predčasnega odpoklica
26.
(41.)
Znesek po nominalni vrednosti
27.
(43.)
Razpoložljivost premoženja
28.
(44.)
Namen finančnih instrumentov in drugih postavk
29.
(114.)
Vrste izvedenih finančnih instrumentov
30.
(46.)
Vrste tveganja
31.
(116.)
Strukturiran finančni instrument
32.
(48.)
Povezane družbe po statistični definiciji
33.
(49.)
Model vrednotenja
34.
(52.)
Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov
35.
(54.)
Delitev sektorja S.14
36.
(55.)
Vrsta institucije
37.
(57.)
Znesek zapadlega dela finančnega sredstva – glavnice
38.
(125.)
Znesek zapadlega dela finančnega sredstva – drugo
39.
(58.)
Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo)
40.
(59.)
Znesek zavarovanja z delnicami in deleži
41.
(60.)
Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji
42.
(61.)
Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami
43.
(62.)
Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici
44.
(63.)
Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov
45.
(64.)
Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije
46.
(65.)
Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami
47.
(66.)
Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami
48.
(67.)
Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja
49.
(80.)
Znesek knjigovodske vrednosti postavke
50.
(81.)
Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah
51.
(82.)
Znesek obračunanih obresti
52.
(83.)
Znesek razmejenih obresti
53.
(84.)
Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov
54.
(85.)
Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev
55.
(86.)
Znesek popravkov vrednosti zaradi skupinskih oslabitev finančnih sredstev
56.
(88.)
Znesek izključenih prihodkov
57.
(89.)
Akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja
58.
(90.)
Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti
59.
(94.)
Vrednost delte
60.
(97.)
Vključitev poštene vrednosti (IFI)
61.
(98.)
Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja
62.
(99.)
Povezana družba v skupini po CRR
63.
(100.)
Vrsta restrukturiranja
64.
(101.)
Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja
65.
(106.)
Oznaka bonitete komitenta
66.
(107.)
Interni odnosi znotraj družbe (v razmerju do posojilodajalca)
67.
(108.)
Oznaka partije (ključ)
68.
(121.)
Oznaka posla, ki nima oznake partije
69.
(109.)
ISIN koda
70.
(110.)
Portfelj po CRR
71.
(111.)
Število lotov
72.
(112.)
Datum sklenitve posla
73.
(131.)
Datum prve pogodbe s komitentom (za restrukturirane izpostavljenosti)
74.
(126.)
Datum izdaje finančnega instrumenta
75.
(113.)
Datum zapadlosti posla
76.
(115.)
Projektno financiranje
77.
(117.)
Število dni zamud na nivoju celotne izpostavljenosti do dolžnika
78.
(118.)
Število dni zamude na nivoju posameznega posla (partije)
79.
(119.)
Donosna/nedonosna izpostavljenost po Ebini definiciji
80.
(120.)
Datum spremembe statusa donosne/nedonosne izpostavljenost po Ebini definiciji
81.
(123.)
Datum zadnjega restrukturiranja
82.
(124.)
Kreditna nadomestitvena vrednost izvedenega finančnega instrumenta
83.
(129.)
Znesek izkazanih rezervacij po MSRP
84.
(130.)
Znesek še neodplačanega dolga komitenta iz zunajbilančne evidence
85.
(132.)
Znesek neodplačanega dolga
86.
(400.)
Verjetnost neplačila (PD) (na nivoju komitenta)
87.
(401.)
Stopnja neplačila (na nivoju komitenta)
88.
(402.)
Z izpostavljenostjo tehtana stopnja neplačila (na nivoju komitenta)
89.
(403.)
Izguba ob neplačilu (LGD) (na nivoju posla)
90.
(404.)
Stopnja izgube (StI) (na nivoju posla)
91.
(405.)
Dejanski konverzijski faktor (na nivoju posla)
92.
(406.)
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje z delnicami in deleži
93.
(407.)
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje z dolžniškimi vrednostnimi papirji
94.
(408.)
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje z bančnimi vlogami
95.
(409.)
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – terjatve, zavarovane pri zavarovalnici
96.
(410.)
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje z enotami kolektivnih naložbenih podjemov
97.
(411.)
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije
98.
(412.)
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje s poslovnimi nepremičninami
99.
(413.)
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje s stanovanjskimi nepremičninami
100.
(414.)
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje z drugimi oblikami zavarovanja
101.
(415.)
Stopnja poplačila za nezavarovano izpostavljenost (SPnez) (na nivoju posla)
102.
(500.)
Znesek dokončnega odpisa
103.
(501.)
Datum dogodka
3. OPREDELITEV DRUGIH IZPOSTAVLJENOSTI O ZADOLŽENOSTI POSLOVNIH SUBJEKTOV 
6. člen 
(Opredelitev drugih izpostavljenosti) 
Kot Druge izpostavljenosti poslovnih subjektovse štejejo naslednje izpostavljenosti oziroma postavke iz Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij:
– izpostavljenosti iz izvedenih finančnih inštrumentov po kreditni nadomestitveni vrednosti (postavke A2405, A2406 ter P2605 in P2606);
– naložbe v vrednostne papirje – v delnice in druge deleže v kapitalu ter iztržljive dolžniške vrednostne papirje (postavke A0602, A0603, A0604, A0801, A0901, A1103, A1104, A1105, A1106, A1202, A1203, A1204, A1205);
– terjatve iz nakupa ali prodaje tujih valut (postavki A2407, A2408);
– čeki (postavki A2601, A2901);
– predujmi za opredmetena in neopredmetena sredstva ter druge namene (postavke A2941, A2913, A2942);
– terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve (postavke A2917, A2919, A2937);
– terjatve do kupcev (postavka A2932);
– terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih zahtevkov (postavka A2943) in
– druga finančna sredstva in druge poslovne terjatve (postavki A2928, A0417).
4. VSEBINA PODATKOV IN INFORMACIJ O ZADOLŽENOSTI POSLOVNIH SUBJEKTOV V SISTEMU IZMENJAVE INFORMACIJ 
7. člen 
(Vsebina podatkov in informacij v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov) 
S tem členom se določa vsebina podatkov in informacij, ki se izmenjujejo v sistemu izmenjave informacij v zvezi s poslovnimi subjekti. Podatki ne vključujejo osebnih podatkov. Izračunavajo in prikazujejo se v skladu z metodologijo, ki je določena s podzakonskim predpisom Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ, objavljenega v vsakokrat veljavni obliki tudi na spletni strani Sistema izmenjave informacij SISBIZ.
(1) Na referenčni datum veljavni matični podatki iz Poslovnega registra Slovenije ali registra tujih poslovnih subjektov:
– Polni naziv
– Skrajšani naziv
– Naslov
– Pošta
– Država
– Sedež
– Status
– Davčna številka
– Matična številka/Šifra BS – identifikacijska oznaka tujega poslovnega subjekta
– Datum vpisa v sodni register
– Datum izbrisa iz sodnega registra
– Pravnoorganizacijska oblika
– Velikost podjetja
– Glavna dejavnost
– Šifra sektorja
(2) Zgodovina negativnih dogodkov
Podatki o stečaju ali prisilni poravnavi ali drugem postopku zaradi insolventnosti, ki se vodi zoper poslovni subjekt v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje. Banki Slovenije podatke v zvezi z insolvenčnimi postopki poslovnih subjektov posreduje Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije:
– Številka postopka
– Tip postopka
– Datum začetka
– Datum zaključka
– Končanje – tip
– Pravnomočnost zaključka
(3) Izpostavljenost poslovnega subjekta na nivoju celotnega bančnega sistema
V sistem izmenjave informacij se v zvezi z zadolženostjo poslovnih subjektov v bančnem sistemu iz naslova kreditnih poslov in drugih izpostavljenosti vključujejo za vsakega člana sistema posebej in v skupnem seštevku po stanju na referenčni datum podatki o:
– izvedenih finančnih instrumentih po kreditni nadomestitveni vrednosti,
– dolžniških vrednostnih papirjih, ki niso v posesti za trgovanje, v znesku neodplačanega dolga:
– od tega znesek zapadlega dela dolga ter največjem doseženem št. dni zamude na nivoju posamezne pogodbe, če poslovni subjekt zamuja z zneskom več kot 200 EUR in 15 dni,
– črpanih kreditih in terjatvah, vključno z unovčenim delom izdanih finančnih poroštev ali drugih pogojnih obveznosti, v znesku neodplačanega dolga:
– od tega znesek zapadlega dela dolga in največjem dosežen št. dni zamude na nivoju posamezne pogodbe, če poslovni subjekt zamuja z zneskom več kot 200 EUR in 15 dni,
– od tega znesek restrukturiranih kreditov in terjatev, 
– odobrenih nečrpanih kreditih in kreditnih linijah, ki jih poslovni subjekt v skladu s pogodbo še lahko črpa,
– izdanih finančnih poroštvih v znesku potencialne izpostavljenosti,
– drugih danih jamstvih, akreditivih in drugih pogojnih obveznostih v znesku potencialne izpostavljenosti.
(4) Vrsta uporabljenih zavarovanj za izpostavljenost do poslovnega subjekta
Na podlagi podatkov, ki jih posredujejo člani sistema, so prikazane informacije o vrstah zavarovanj, ki so jih kreditodajalci oziroma posamezni člani sistema prejeli od poslovnega subjekta za zavarovanje katerekoli pogodbe oziroma izpostavljenosti do tega poslovnega subjekta.
(5) Tehtana povprečna oznaka razvrstitve poslovnega subjekta v bančnem sistemu
V sistemu se izmenjuje podatek o tehtani povprečni oznaki razvrstitve poslovnega subjekta v bančnem sistemu, pri čemer se številčna vrednost razvrstitve določi v skladu s Prilogo 1 veljavnih Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ. Izračun tehtane povprečne oznake razvrstitve poslovnega subjekta in posledično podatek o vrednosti te razvrstitve temelji na razvrstitvi izpostavljenosti do poslovnega subjekta, ki jo opravijo banke in hranilnice v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij.
(6) Status izpostavljenosti poslovnega subjekta v bančnem sistemu glede na donosnost
Status izpostavljenosti poslovnega subjekta v bančnem sistemu glede na donosnost, ki se vključuje v sistem izmenjave, temelji na definiciji nedonosne izpostavljenosti iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1), z vsemi njenimi spremembami in dopolnitvami, tako preteklimi kot bodočimi (v nadaljevanju: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014). Na navedeni podlagi so vsem izpostavljenostim banke ali hranilnice (članice sistema izmenjave) do posameznega poslovnega subjekta, ki sodijo v okvir definicije nedonosnih izpostavljenosti iz prejšnjega stavka, dodeli enotna oznaka enega izmed statusov:
– nedonosna,
– donosna ali
– donosna izpostavljenost z nepomembnim delom nedonosnih izpostavljenosti.
(7) Podatek o restrukturiranju
Izmenjuje se informacija o izpostavljenostih do poslovnega subjekta, ki so bile deležne ukrepov restrukturiranja, in število bank, ki so te ukrepe izvedle. Informacija o ukrepih restrukturiranja temelji na definiciji restrukturiranja iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014.
(8) Podatek o restrukturirani izpostavljenosti na opazovanju po izhodu iz kategorije nedonosnihizpostavljenosti
Izmenjuje se informacija o restrukturiranih izpostavljenostih do poslovnih subjektov na opazovanju po izhodu iz kategorije nedonosnih izpostavljenosti in število bank, pri katerih se pojavljajo te izpostavljenosti.
(9) Podatki po pogodbah
Izmenjuje se seznam pogodb, na podlagi katerih je podana informacija o izpostavljenostih do poslovnega subjekta na nivoju bančnega sistema, s podatki o:
– oznaki pogodbe,
– valuti posla,
– vrsti posla,
– datumu sklenitve pogodbe oziroma izdaje finančnega instrumenta,
– datumu zapadlosti,
– višini potencialnega dolga,
– višini neodplačanega dolga in
– znesku ter številu dni zamude zapadlega dolga, če poslovni subjekt zamuja z zneskom več kot 200 EUR in 15 dni.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
(Prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 83/16).
9. člen 
(Uveljavitev in uporaba sklepa) 
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2018.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se do začetka uporabe novega sklepa uporablja še sklep iz 8. člena tega sklepa.
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije