Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3459. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije, stran 10731.

  
Na podlagi šestega odstavka 238. člena in 330. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17; v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 47/15) se besedilo točke (b) prvega odstavka 1. člena sklepa spremeni tako, da se glasi:
"(b) takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj in ugovorov ter obravnavo uradnih obvestil s strani Banke Slovenije;".
2. člen 
Besedilo drugega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Zavezanec za plačilo takse je vložnik zahteve, ugovora oziroma uradnega obvestila v postopku odločanja Banke Slovenije oziroma Evropske centralne banke.".
3. člen 
V sedmem odstavku 4. člena se v prvem stavku besedilo "2. člena" nadomesti z besedilom "3. člena".
4. člen 
V prvem odstavku 6. člena se za besedilom "izdajo dovoljenj," doda besedilo "ugovorih ter".
5. člen 
V 8. členu se na koncu besedila 4. točke črta beseda "in".
Na koncu besedila 5. točke se pika nadomesti z vejico in doda besedilo "in".
Doda se nova 6. točka, ki se glasi:
"6. dovoljenje za opravljanje dodatne neizvršne direktorske funkcije znaša 200 točk.".
6. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
"15. člen
(dovoljenja in uradna obvestila) 
Taksa za izdajo posameznega dovoljenja oziroma obravnavo posameznega uradnega obvestila po Uredbi (EU) št. 575/2013, Uredbi (EU) št. 648/2012 ter drugih predpisih iz drugega odstavka 9. člena ZBan-2, za katere taksa ni opredeljena v preostalih členih tega sklepa, znaša 500 točk.".
7. člen 
V 16. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Taksa za odločanje o ugovoru in ostala dejanja Banke Slovenije v postopku odločanja o zahtevah na podlagi ZBan-2 ali drugih predpisov iz drugega odstavka 9. člena ZBan-2 znaša 400 točk.".
8. člen 
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se ta sklep ne uporablja za postopke izdaje dovoljenja, soglasja, priznanja ali odločanja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa, če je bila ob vložitvi zahteve obveznost plačila takse za izdajo dovoljenja, soglasja, priznanja ali odločanja določena v Sklepu o letnih nadomestilih za opravljanje o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 47/15) ali če obveznost plačila takse za izdajo dovoljenja, soglasja, priznanja ali odločanja, ni obstajala.
Ljubljana, dne 12. decembra 2017
dr. Primož Dolenc l.r.
Namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije