Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

Št. 900-1/2017/92 Ob-3621/17, Stran 2935
Svet zavoda Prometne šole Maribor, Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor, v skladu z 58. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 in 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in na podlagi sklepa 9. redne seje Sveta zavoda z dne 5. 12. 2017 razpisuje delovno mesto
direktorja/ravnatelja (m/ž)
Prometne šole Maribor/OE Višje prometne šole Maribor
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo direktor/ravnatelj (m/ž) izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 55., 58., 92., 96., 100. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 33. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske enote in zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 5. 2018. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat, ki ni zaposlen za nedoločen čas na Prometni šoli Maribor, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, potrdilo o veljavnem nazivu predavatelja višje strokovne šole, opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, pridobljeni pedagoško-andragoški izobrazbi – izjema tretji odstavek 33. člena ZVSI, opravljenem ravnateljskem izpitu – peti odstavek 53. člena ZOFVI, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju – najmanj 5 let, originalno potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 30 dni, originalno potrdilo okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za direktorja/ravnatelja Prometne šole Maribor/OE Višje prometne šole Maribor – Ne odpiraj« v roku 15 dni od objave razpisa na naslov Svet zavoda, Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda in OE Višja prometna šola Maribor za mandatno obdobje in življenjepis (europass).
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Prometne šole Maribor