Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3476. Odlok o preimenovanju naselja Jelarji v naselje Elerji, stran 10797.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M    O D L O K 
o preimenovanju naselja Jelarji v naselje Elerji 
Št. 031-4/2017
Koper, dne 1. decembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 10. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 30. novembra 2017 sprejel
O D L O K 
o preimenovanju naselja Jelarji v naselje Elerji 
1. člen 
Naselje JELARJI se preimenuje v naselje ELERJI.
2. člen 
Stroški novih označevalnih tabel naselja in stroški novih tablic za hišne številke so stroški občinskega proračuna.
Stroški vpisa sprememb v osebne listine občanov s stalnim bivališčem v Jelarjih ali zamenjave le-teh so stroški proračuna, če so vloge za povrnitev stroškov podane v roku 30 dni od pričetka veljavnosti tega odloka.
3. člen 
Zaradi evidentiranja spremembe imena naselja župan v roku treh dni po objavi tega odloka obvesti geodetsko upravo o spremembi imena naselja Jelarji.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2018.
Št. 031-4/2017
Koper, dne 30. novembra 2017
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O    I L   D E C R E T O 
sulla modifica della denominazione dell’abitato di “Jelarji” in abitato “Elerji” 
N. 031-4/2017
Capodistria, 1 dicembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visto l'articolo 10 della Legge sulla definizione delle aree e sulla denominazione e sulla segnaletica negli abitati, delle vie e degli edifici – ZDOIONUS (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 25/08) e l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la sua seduta del giorno 30 novembre 2017 ha accolto
I L   D E C R E T O 
sulla modifica della denominazione dell’abitato di “Jelarji” in abitato “Elerji” 
Articolo 1 
La denominazione dell'abitato JELARJI viene modificata in abitato ELERJI.
Articolo 2 
Le spese per la nuova segnaletica dell'abitato e per le nuove targhe con numeri civici sono a carico del bilancio comunale.
Le spese per l'iscrizione della modifica nei documenti personali dei cittadini con residenza a Jelarji o il loro cambio sono a carico del bilancio comunale, solo nel caso in cui le richieste per il rimborso di tali spese vengono inoltrate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 3 
Al fine di notificare la modifica della denominazione dell'abitato, il Sindaco entro tre giorni dalla pubblicazione del presente decreto, avvisa l'Amministrazione geodetica in merito alla modifica della denominazione dell'abitato di Jelarji.
Articolo 4 
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e viene applicato dal 1º gennaio 2018.
N. 031-4/2017
Capodistria, 30 novembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.