Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3475. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., stran 10796.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3., 6., 7. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter 16. in 52. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 23. redni seji dne 21. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list RS, št. 28/10 z dne 14. 5. 2010) v nadaljevanju: Odlok.
2. člen 
V prvem odstavku 6. člena Odloka se k navedenim dejavnostim lokalnih gospodarskih javnih služb za opravljanje katerih je ustanovljeno javno podjetje, dodajo točke 8., 9. in 10., ki se glasijo:
8. oskrba s toplotno energijo,
9. proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
10. cevovodni transport.
V drugem odstavku 6. člena Odloka se k navedenim klasifikacijam dejavnosti, ki jih lahko opravlja javno podjetje poleg lokalnih gospodarskih javnih služb, umesti še sledeče dejavnosti:
D35.300
Oskrba s paro in vročo vodo,
D16.290 
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in prodja,
D49.500 
Cevovodni transport.
3. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-26/2017
Ilirska Bistrica, dne 21. novembra 2017
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.