Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3458. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah, stran 10730.

  
Na podlagi drugega odstavka 93. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejši obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah (v nadaljevanju: banka).
(2) Dodatno revizorjevo poročilo iz prvega odstavka tega člena se pripravi na posamični podlagi ter tudi na konsolidirani podlagi, če je banka zavezana k izpolnjevanju bonitetnih zahtev na konsolidirani podlagi, kot je opredeljena v poglavju 2 naslova II dela 1 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013).
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(Opredelitev pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-2 oziroma Uredbe (EU) št. 575/2013 in v predpisih, izdanih na njuni podlagi.
3. člen 
(Uporaba določb drugih zakonov in predpisov) 
Dodatni revizijski pregled se opravi v skladu z Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K), mednarodnimi standardi revidiranja in pravili revidiranja Slovenskega inštituta za revizijo, ob upoštevanju določb ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter drugih predpisov po drugem odstavku 9. člena ZBan-2.
2. OBSEG IN VSEBINA DODATNEGA REVIZIJSKEGA PREGLEDA 
4. člen 
(Splošno o dodatnem revizijskem pregledu) 
(1) Dodatni revizijski pregled obsega pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju tveganj v banki.
(2) Pri pregledu izpolnjevanja pravil o upravljanju tveganj v banki revizor upošteva naravo, obseg in zapletenost tveganj, ki izhajajo iz poslovnega modela banke in dejavnosti, ki jih opravlja banka.
5. člen 
(Ustreznost upravljanja tveganj) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda, ali banka redno posodablja in dokumentira spremembe:
(a) strategij in politik prevzemanja in upravljanja tveganj, vključno z razmejitvijo med pomembnimi in nepomembnimi tveganji;
(b) postopkov ocenjevanja izpostavljenosti tveganjem, vključno s predpostavkami, ki jih uporablja pri ocenjevanju izpostavljenosti tveganjem;
(c) procesa zgodnjega odkrivanja povečanih tveganj, vključno z uporabljenimi kazalniki.
6. člen 
(Kreditne izpostavljenosti) 
(1) V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor na naključnem vzorcu:
(a) 10 izmed 50 največjih kreditnih izpostavljenosti pregleda pravočasnost oblikovanja popravkov vrednosti oziroma rezervacij za kreditne izgube v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na podlagi Uredbe (ES) št. 1606/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243 z dne 11. septembra 2002, str. 1) in Uredbe Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 320 z dne 29. novembra 2008, str. 1) (v nadaljevanju MSRP);
(b) 10 izmed 50 največjih nedonosnih in restrukturiranih kreditnih izpostavljenosti pregleda pravilnost poročanja nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti v skladu s pravili iz Priloge V Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 680/2014) po stanju na dan 31. decembra preteklega leta;
(c) 10 izmed 50 največjih donosnih restrukturiranih kreditnih izpostavljenosti v poskusni dobi, ki so bile predhodno obravnavane kot nedonosne restrukturirane kreditne izpostavljenosti, pregleda pravilnost poročanja v skladu s pravili iz Priloge V Uredbe (EU) št. 680/2014 po stanju na dan 31. decembra preteklega leta;
(d) 10 izmed 50 največjih kreditnih izpostavljenosti, kjer je v primerjavi s prejšnjim poslovnim obdobjem zabeležen največji obseg ukinitve popravkov vrednosti oziroma rezervacij za kreditne izgube, pregleda njegovo utemeljenost v skladu z MSRP.
(2) Za namen pregleda iz prvega odstavka tega člena je potrebno poimensko navesti izpostavljenosti, zajete v naključni vzorec kreditnih izpostavljenosti, pri tem pa naj se, kjer je to mogoče, vzorec kreditnih izpostavljenosti za posamezne namene določene v točkah (a) do (d) prvega odstavka tega člena medsebojno razlikuje.
7. člen 
(Vrednotenje nepremičnin in premičnin, pridobljenih za poplačilo izpostavljenosti) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor po stanju na dan 31. decembra preteklega leta pregleda ustreznost vrednotenja nepremičnin in premičnin, pridobljenih za poplačilo kreditnih izpostavljenosti, in sicer na vzorcu 10 največjih nepremičnin oziroma premičnin glede na njihovo vrednost.
3. OBSEG IN VSEBINA DODATNEGA REVIZORJEVEGA POROČILA 
8. člen 
(Splošno o dodatnem revizorjevem poročilu) 
(1) V zvezi z dodatnim revizijskim pregledom iz 2. poglavja tega sklepa revizor pripravi dodatno revizorjevo poročilo.
(2) V dodatnem revizorjevem poročilu iz prvega odstavka tega člena revizor za vsako od področij iz 2. poglavja tega sklepa povzame ključne ugotovitve opravljenega revizijskega pregleda in poroča po vsebinskih sklopih oziroma vzorčnih primerih, ki jih je pregledal.
(3) V dodatnem revizorjevem poročilu iz prvega odstavka tega člena revizor navede tudi:
(a) morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene pri revizijskem pregledu,
(b) priporočila za izboljšave na področjih, kjer so bile ugotovljene pomanjkljivosti,
(c) če je smiselno, tudi ugotovitve glede izpolnjevanja revizorjevih priporočil iz preteklih let.
4. KONČNI DOLOČBi 
9. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri revizijskem pregledu letnega poročila banke za poslovno leto 2017.
10. člen 
(Prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 104/15).
Ljubljana, dne 12. decembra 2017
dr. Primož Dolenc l.r.
Namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije