Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3331. Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

Drugi akti

3380. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3332. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017
3333. Pravilnik o proizvodnji, prometu na debelo in uvozu učinkovin ter registrih proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami in uvoznikov učinkovin
3334. Pravilnik o Službi za nadzor organizacije poslovanja sodišč
3335. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu izdaje potnega lista za begunca
3336. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah
3337. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov
3338. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin
3339. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
3340. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
3341. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti dela sheme pomoči po Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima s Pogodbo o delovanju Evropske unije
3381. Pravilnik o obrazcih in dokumentaciji za obračun finančnih obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

USTAVNO SODIŠČE

3342. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Brežicah
3343. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2017 do 15. 7. 2017

BANKA SLOVENIJE

3344. Sklep o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
3345. Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3346. Sklep o javni veljavnosti zasebnega izobraževalnega programa osnovne šole Inštituta za celostno vzgojo in izobraževanje otrok LILA
3382. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem

OBČINE

Brezovica

3348. Statut Občine Brezovica
3349. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
3350. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrepolje

3351. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Zdenska in Mala vas«
3352. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje za leto 2017
3353. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
3354. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro

Dol pri Ljubljani

3355. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 – 3. rebalans proračuna
3356. Sklep o izločitvi nepremičnine iz javnega dobra

Kočevje

3357. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje
3358. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2017
3359. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje
3360. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje – prva sprememba in dopolnitev (SD OPN 1)

Krško

3361. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško
3362. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
3363. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2017

Metlika

3364. Statut Občine Metlika

Miren-Kostanjevica

3365. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren

Murska Sobota

3366. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata članice Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota na naslednjega kandidata

Postojna

3367. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Planina PL 024 – del

Rogaška Slatina

3368. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017

Sevnica

3369. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2017
3370. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek
3371. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sevnica v letu 2017

Slovenska Bistrica

3372. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2017

Straža

3373. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža
3374. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža

Šentrupert

3379. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Šentrupert

Štore

3375. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Občine Štore

Trebnje

3376. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Trebnje
3377. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
3378. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje

POPRAVKI

3383. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti