Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

Ob-3564/16, Stran 2793
Na podlagi določb Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih (Uradni list RS, št. 77/09, 100/11, 43/14) Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih za leto 2017 (v nadaljevanju: javni razpis)
I. Naziv in sedež naročnika: Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, Resljeva 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: JZ Mladi zmaji).
II. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad (v nadaljevanju: ČMC Bežigrad), Četrtnem mladinskem centru Črnuče (v nadaljevanju: ČMC Črnuče), Četrtnem mladinskem centru Šiška (v nadaljevanju: ČMC Šiška) in v Četrtnem mladinskem centru Zalog (v nadaljevanju: ČMC Zalog). Vsi četrtni mladinski centri so združeni v JZ Mladi zmaji.
Namen javnega razpisa je mladim obiskovalcem Četrtnih mladinskih centrov v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) ponuditi možnost kakovostnega in varnega preživljanja prostega časa s spodbujanjem vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva.
III. Definicije uporabljenih pojmov
Četrtni mladinski centri (v nadaljevanju: ČMC) so varni in ustvarjalni prostori za mlade, kjer lahko pridobivajo informacije, socialne izkušnje, sklepajo prijateljstva, gradijo pozitivno samopodobo in razvijajo pozitivne osebnostne lastnosti. ČMC-ji ponujajo brezplačne ali simbolično plačljive dejavnosti, dogodke in na različne načine poskušajo mlade izobraževati, soočati z drugačnim in najpomembnejše spodbujati aktivno participacijo. Temeljni cilj je mladim in posledično njihovim družinam iz območja Mestne občine Ljubljana zagotoviti možnosti razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti.
Mladinske nepridobitne organizacije so organizacije, ki so registrirane v skladu z zakonodajo, ki zagotavljajo nepridobitnost in izvajajo aktivnosti za mlade.
Mladinske aktivnosti (v nadaljevanju aktivnosti) v ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC Šiška in ČMC Zalog so skupinske prostočasne aktivnosti, ki so namenjene mladim obiskovalcem ČMC-jev in drugim mladim iz območja Mestne občine Ljubljana, izvajajo pa se v njihovem lokalnem okolju.
Izvajalec aktivnosti je oseba z ustreznimi referencami, ki v imenu mladinske nepridobitne organizacije izvaja mladinsko aktivnost v ČMC-ju.
IV. Vsebina javnega razpisa
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis za izvajanje aktivnosti v ČMC Bežigrad (Vojkova 73, Ljubljana), ČMC Črnuče (Dunajska 367, Ljubljana), ČMC Šiška (Tugomerjeva 2, Ljubljana) in ČMC Zalog (Zaloška c. 220, Ljubljana).
Aktivnosti se nanašajo na naslednja vsebinska področja:
a) film in/ali fotografija,
b) gledališče in/ali cirkuška delavnica,
c) striparska in/ali grafitarska delavnica,
č) oblikovanje in vizualne komunikacije,
d) ustvarjalnost in inovativnost,
e) glasba in/ali ples,
f) oblikovanje in izdelava malih uporabnih predmetov, ročne spretnosti,
g) nega telesa in ličenje,
h) športne aktivnosti na prostem in/ali v dvorani,
i) pogovorne aktivnosti/delavnice,
j) izleti in tabori,
k) ekologija,
l) igre,
m) tehnične delavnice,
n) potopisna predavanja,
o) računalniški tečaji,
p) kuhanje in gospodinjska opravila,
z namenom spodbujanja razvoja vseživljenjskih veščin, krepitve aktivnega in odgovornega državljanstva ter ozaveščanja mladih obiskovalcev ČMC-jev o naslednjih področjih:
– nenasilje,
– solidarnost do drugih,
– družbeno angažirano delovanje,
– socialno odgovorno delovanje,
– sprejemanje drugačnosti,
– medkulturno učenje,
– preprečevanje diskriminacije,
– usposabljanje za prostovoljno delo,
– samostojno odločanje,
– zdrav način življenja.
V. Osnovni pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v tem razpisu in razpisni dokumentaciji. Vlagatelji se s prijavo strinjajo z merili ocenjevanja aktivnosti tega javnega razpisa.
Osnovni pogoji javnega razpisa so:
a) Vlagatelji so pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije:
– društva in zveze društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2),
– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB1, 91/05 – popr.),
– zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
– mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij, skladno s petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 103/07, 99/13, 46/14),
– študentske organizacije, ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94),
– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije (izpolnjevanje tega pogoja vlagatelji/izvajalci aktivnosti dokazujejo z izpiskom iz sodnega registra oziroma z izpiskom iz ustreznega razvida pravnih oseb, ki se ne vpisujejo v sodni register).
b) Vsak vlagatelj lahko kandidira z največ eno vlogo za posamezni ČMC (skupaj z največ štirimi vlogami). V primeru, da vlagatelj za posamezni ČMC vloži več kot eno vlogo, bo JZ Mladi zmaji upošteval le prvo prispelo vlogo za posamezen ČMC, ostale vloge bodo izločene.
c) Vsaj en izvajalec aktivnosti, ki bo neposredno izvajal aktivnosti za vlagatelja, mora pred prijavo na javni razpis obvezno obiskati ČMC, v katerem aktivnost prijavljajo. Svoj obisk morajo vlagatelji ali izvajalec aktivnosti predhodno najaviti po elektronski pošti info@mladizmaji.si, dokazujejo pa ga s podpisanim potrdilom o obisku izvajalca/ev aktivnosti v ČMC-ju (priloga št. 1), ki ga po končanem obisku prejmejo s strani koordinatorja ČMC-ja. Izvajalcem, ki so v okviru prijav na javni razpis Mladih zmajev leta 2016 že izvajali aktivnosti v posameznem centru, ni potrebno prilagati tega potrdila.
Do sofinanciranja niso upravičeni vlagatelji, ki na dan objave tega javnega razpisa nimajo izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do JZ Mladi zmaji iz preteklega javnega razpisa in vlagatelji, ki jim je bila v preteklem letu pogodba o sofinanciranju prekinjena iz razlogov na strani vlagatelja.
VI. Posebni pogoji za prijavo na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje posebne pogoje:
– vsaj 90 % udeležencev aktivnosti morajo predstavljati mladi med 10. in 29. letom starosti,
– vsebina vloge se nanaša na eno od vsebinskih razpisnih področij, ki so opredeljene v IV. poglavju – Vsebina javnega razpisa,
– aktivnost mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2017,
– sodelovanje v aktivnosti je za udeležence brezplačno,
– aktivnost se mora izvajati v prostorih ČMC-ja, za katerega se vlagatelji prijavljajo s posamezno vlogo. Aktivnosti se lahko izvajajo tudi v bližnji okolici ČMC-jev (npr. športne površine, zelenice itd.) oziroma drugje, če to vlagatelji ustrezno obrazložijo,
– v primeru uporabe drugih prostorov oziroma javnih površin morajo vlagatelji poskrbeti za ustrezno dovoljenje za uporabo drugih prostorov oziroma javnih površin, kadar je to potrebno, in poskrbeti za ustrezno varnost udeležencev, po potrebi tudi za nezgodno zavarovanje,
– na razpis se ne morejo prijaviti vlagatelji, ki so bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ali so bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Potrdilo o nekaznovanosti za vsakega vlagatelja je obvezna priloga razpisa,
– aktivnost se mora izvajati v dogovoru s koordinatorji ČMC-jev v letu 2017,
– vlagatelj mora sam zagotoviti tehnično in programsko opremo, ki je potrebna za izvajanje aktivnosti in je ne zagotavlja JZ Mladi zmaji. Oprema, ki je na voljo v ČMC-jih, je opredeljena v XV. poglavju tega razpisa,
– vlagatelji ne morejo kandidirati za pridobitev sredstev na tem javnem razpisu, če so za isti projekt že pridobili druga javna (občinska ali državna) sredstva. Dvojno sofinanciranje projekta ni dovoljeno.
Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:
sklop A (delavnice in izleti):
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani JZ Mladi zmaji v okviru posamezne vloge ne sme presegati 2.500,00 EUR
– najvišja zaprošena vrednost sofinanciranja za stroške dela je 9,00 EUR neto na uro dejansko opravljenega dela izvajalca aktivnosti,
– posamezna aktivnost, ki pomeni neposredno delo z mladimi, se mora izvajati vsaj 1x tedensko po 2 uri oziroma 120 minut,
– odobrena aktivnost (oziroma sklop delavnic) se mora izvesti v minimalnem obsegu 10 ur neposrednega dela z mladimi ali v obliki celodnevne aktivnosti,
– posamezna aktivnost mora biti namenjena skupini do 15 udeležencev, razen v primeru izletov in športnih aktivnosti, pri katerih vlagatelj lahko omogoči udeležbo večjemu številu udeležencev. Pri aktivnostih, ki so namenjene večjemu številu udeležencev, mora vlagatelj zagotoviti temu primerno število izvajalcev,
– za izlete v tem sklopu se štejejo enkratni ali večkratni izleti, ki potekajo v območju Ljubljanskega potniškega prometa,
sklop B (izleti in tabori):
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani JZ Mladi zmaji v okviru posamezne vloge ne sme presegati 4.000,00 EUR,
– najvišja zaprošena vrednost sofinanciranja za stroške dela je 9,00 EUR neto na uro dejansko opravljenega dela izvajalca aktivnosti,
– izleti in tabori morajo potekati izven območja Ljubljanskega potniškega prometa,
– minimalen čas trajanja izleta oziroma aktivnosti je najmanj 8 ur (v ta čas je vključeno tudi čas vožnje),
– za tabore v tem sklopu štejejo večdnevne aktivnosti, katerih minimalen čas trajanja je 5 dni, minimalno število udeležencev na taboru je 10, maksimalno število pa 25 udeležencev,
– na 10 do 14 udeležencev izleta ali tabora pripadata 2 izvajalca aktivnosti, ki ju zagotovi vlagatelj in soudeležba 1 koordinatorja ČMC-ja, ki ga zagotovi JZ Mladi zmaji,
– na 15 do 25 udeležencev izleta ali tabora pripadajo 3 izvajalci, ki jih zagotovi vlagatelj aktivnosti in soudeležba 2 koordinatorjev ČMC-ja, ki ju zagotovi JZ Mladi zmaji,
– vlagatelj je pred izvedbo izleta ali tabora dolžan izvesti koordinacijski sestanek med izvajalci in koordinatorji ČMC-ja, ki se bodo udeležili izleta ali tabora,
– vlagatelj krije tudi stroške prevoza, nastanitve, prehrane in druge stroške udeležbe koordinatorjev ČMC-jev na aktivnostih izleta ali tabora.
VII. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Celotno vrednost aktivnosti sestavlja zaprošena vrednost sofinanciranja s strani JZ Mladi zmaji in delež drugih sofinancerjev. Delež sofinanciranja JZ Mladi zmaji in drugih sofinancerjev mora biti razviden v finančnem delu vloge (dokument št. 1).
Davek na dodano vrednost (DDV) je upravičen strošek na tem javnem razpisu, razen za vlagatelje, ki imajo pravico do odbitka vstopnega DDV. Vlagatelj dejstvo, ali ima pravico do odbitka vstopnega DDV ali ne, potrdi s pisno izjavo, ki je obvezna priloga pogodbe o sofinanciranju aktivnosti (dokument št. 2). V primeru dvoma si JZ Mladi zmaji pridržuje pravico, da od vlagatelja zahteva ustrezno potrdilo pristojnega davčnega organa.
Vlagatelji lahko v okviru posamezne vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov:
– stroškov dela največ 2 izvajalcev oziroma večjega števila izvajalcev pri tistih aktivnostih, kjer je predvideno večje število udeležencev (nad 30), pri čemer lahko stroški dela, ki so povezani s pripravo na izvedbo aktivnosti, predstavljajo največ 20 % glede na število ur neposrednega dela z udeleženci,
– stroškov materiala, ki ga za izvajanje aktivnosti potrebuje izvajalec in ki lahko znašajo največ 20 % zaprošene vrednosti finančnega dela vloge,
– stroškov najema (tehnične) opreme, ki je JZ Mladi zmaji ne zagotavlja in je nujno potrebna za izvedbo aktivnosti,
– drugih stroškov, ki so nujno potrebni za kakovostno izvedbo aktivnosti in ki lahko predstavljajo največ 10 % zaprošene vrednosti finančnega dela vloge (pavšalni stroški). Teh stroškov ni potrebno dokazovati z verodostojnimi listinami,
– vlagatelj krije stroške prevoza, nastanitve, prehrane in druge stroške udeležbe koordinatorjev ČMC-jev na aktivnostih izleta ali tabora in jih mora vključiti v finančni del vloge. Strošek dela koordinatorjev ČMC-jev na taboru krije JZ Mladi zmaji.
Ves nakupljeni material in rekviziti, navedeni in uveljavljeni v finančnem delu prijavnega obrazca, po končani aktivnosti ostanejo v lasti ČMC-jev, kjer se je aktivnost izvajala.
Sofinanciranje stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti, za katero se vlagatelji prijavljajo na javni razpis, ni mogoče.
Kot dokazilo o nastanku stroška je potrebno predložiti veljavne finančno računovodske izkaze oziroma verodostojne listine, ki se glasijo na vlagatelja in predstavljajo obveznosti, nastale v upravičenem obdobju v višini sofinancirane vrednosti prijavljene aktivnosti. Če JZ Mladi zmaji ugotovi, da je vlagatelj isti račun, ki ga je uveljavil kot strošek v tem javnem razpisu, uveljavil še v katerem drugem projektu, preneha obveznost JZ Mladi zmaji do prejemnika sredstev. Prejemnik sredstev mora v tem primeru že prejeta sredstva vrniti na račun JZ Mladi zmaji, vključno z zamudnimi obrestmi.
V primeru, da vlagatelj stroška iz računa ne uveljavlja v celoti, to opredeli in navede, v kakšnem odstotku oziroma sorazmernem deležu uveljavlja strošek iz računa oziroma drugega finančno računovodskega izkaza.
Za vsak strošek, pri katerem JZ Mladi zmaji ob pregledu zahtevka za izplačilo ne ugotovi neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo aktivnosti oziroma ugotovi, da nastali stroški niso neposredno povezani z izvedbo aktivnosti, lahko JZ Mladi zmaji od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjave, ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo aktivnosti. Če iz predloženih pojasnil ali izjave neposredna povezava ni razvidna oziroma, če vlagatelj ne predloži pojasnil ali izjave, se sofinanciranje tega stroška zavrne.
O vsakršni spremembi tekoče aktivnosti, ki je predmet sofinanciranja, je potrebno takoj, najkasneje pa v roku 15 dni od nastanka spremembe, pisno obvestiti JZ Mladi zmaji. Zamenjava izvajalcev aktivnosti, navedenih v prijavi na javni razpis, je, ne glede na fazo, v kateri je izvajanje aktivnosti, mogoča samo po predhodnem pisnem soglasju JZ Mladi zmaji in predložitvi potrdila o nekaznovanosti za novega izvajalca.
VIII. Merila za ocenjevanje aktivnosti
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa, bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Vlagatelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 52 točk.
Izpolnjevanje meril številka 5, 6, 7 in 10 je lahko ocenjeno s točkami od 1 do 3, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 3 pa popolno izpolnjevanje. Izpolnjevanje meril številka 1, 2, 3, 4, 8 in 11 je lahko ocenjeno s točkami od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 5 pa popolno izpolnjevanje. Izpolnjevanje merila številka 9 je lahko ocenjeno s točkami od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 10 pa popolno izpolnjevanje.
Merila za izbor vlog so naslednja:
I. Vsebinska merila:
1. Primernost časovnega načrtovanja aktivnosti
1 točka
Časovno načrtovanje ne zagotavlja kakovostne izvedbe načrtovane aktivnosti.
3 točke
Časovno načrtovanje delno zagotavlja kakovostno izvedbo načrtovane aktivnosti.
5 točk
Časovno načrtovanje popolnoma zagotavlja kakovostno izvedbo načrtovane aktivnosti.
2. Ustreznost referenc izvajalcev
1 točka
Izvajalca nimata ustreznih referenc 
za izvajanje aktivnosti.
3 točke
Izvajalca imata delno ustrezne reference 
za izvajanje aktivnosti.
5 točk
Izvajalca imata ustrezne reference 
za izvajanje aktivnosti.
3. Skladnost aktivnosti s potrebami ČMC-ja
1 točka
Aktivnost ni skladna s potrebami ČMC-ja.
2 točki
Aktivnost je v manjši meri skladna
s potrebami ČMC-ja.
3 točke
Aktivnost je polovično skladna s potrebami ČMC-ja.
4 točke
Aktivnost je v večji meri skladna s potrebami ČMC-ja.
5 točk
Aktivnost je popolnoma skladna s potrebami ČMC-ja.
4. Skladnost ciljev z vsebino prijavljene aktivnosti
1 točka
Cilji niso v skladu z vsebino prijavljene aktivnosti.
3 točke
Cilji so delno v skladu z vsebino prijavljene aktivnosti.
5 točke
Cilji so popolnoma v skladu z vsebino prijavljene aktivnosti.
5. Varnost – kako organizator poskrbi za varnost udeležencev na aktivnostih izven ČMC-jev
1 točka
Za varnost ni poskrbljeno. 
3 točke
Za varnost je poskrbljeno.
6. Ustreznost načina evalvacije aktivnosti
1 točka
Neustrezen način evalviranja. 
2 točki
Delno ustrezen način evalviranja.
3 točke
Popolnoma ustrezen način evalviranja.
II. Finančna merila:
7. Razvidnost namena porabe sredstev aktivnosti
1 točka
Iz tabele ni razviden namen porabe sredstev aktivnosti.
2 točki
Iz tabele je delno razviden namen porabe sredstev aktivnosti.
3 točke
Iz tabele je popolnoma razviden namen porabe sredstev aktivnosti.
8. Realnost ocenjene vrednosti posameznih finančnih postavk za aktivnosti
1 točka
Vse posamezne finančne postavke so ocenjene izrazito preveč ali premalo glede 
na vsebino posameznih srečanj aktivnosti.
2 točki
Večina posameznih finančnih postavk je ocenjenih izrazito preveč ali premalo glede 
na vsebino posameznih srečanj aktivnosti.
3 točke
Posamezne finančne postavke so ocenjene delno preveč ali premalo/ polovica finančnih postavk je ocenjenih preveč ali premalo glede na vsebino posameznih srečanj aktivnosti.
4 točke
Nekaj posameznih finančnih postavk je ocenjenih izrazito preveč ali premalo glede 
na vsebino posameznih srečanj aktivnosti.
5 točk
Posamezne finančne postavke so ocenjene realno glede na vsebino posameznih srečanj aktivnosti.
9. Realnost ocenjene celotne vrednosti aktivnosti
1 točka
Celotna vrednost aktivnosti je ocenjena izrazito preveč ali premalo glede na primerljive aktivnosti. 
3 točke
Celotna vrednost aktivnosti je v manjšem delu ocenjena glede na primerljive aktivnosti.
5 točk
Celotna vrednost aktivnosti je ocenjena delno preveč ali premalo glede na primerljive aktivnosti.
7 točk
Celotna vrednost aktivnosti je v večjem delu ocenjena v okviru ostalih primerljivih aktivnosti.
10 točk
Celotna vrednost aktivnosti je ocenjena 
v okviru ostalih primerljivih aktivnosti.
10. Skladnost odhodkov glede na načrtovano aktivnost
1 točka
Nobena od posameznih postavk odhodkov 
ne odraža dejanskih stroškov vseh aktivnosti in samo naštetih aktivnosti. 
2 točki
Večji delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške vseh aktivnosti 
in samo naštetih aktivnosti.
3 točke
Vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške vseh aktivnosti in samo naštetih aktivnosti.
11. Predvidena višina sofinanciranja aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji
1 točka
Predvideva se do 100 % sofinanciranja aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.
2 točke
Predvideva se do 90 % sofinanciranja aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.
3 točk
Predvideva se do 80 % sofinanciranja aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.
4 točk
Predvideva se do 70 % sofinanciranja aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.
5 točk
Predvideva se do 60 ali manj % sofinanciranja aktivnosti s strani JZ Mladi zmaji.
Pogoja za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v ČMC-ju v letu 2017 sta:
– pridobitev najmanj 26 skupnih točk v okviru meril in
– pridobitev najmanj 2 točk pri merilih 3, 6, 7, 8 in 10 ter 3 točk pri merilih 1, 2, 4, 5 in 9.
V kolikor vlagatelj kumulativno izpolnjuje zgoraj navedena pogoja, bo višina sofinanciranja odvisna od prejetih točk in števila vlagateljev po naslednjem ključu:
Št. zbranih točk
Predviden odstotek financiranja 
od višine zahtevanih sredstev
26–27
50 %
28–32
60 %
33–37
70 %
38–42
80 %
43–47
90 %
48–52
100 %
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, na podlagi meril iz tega poglavja, števila vlog na javnem razpisu in višine razpoložljivih sredstev, bodo izmed prispelih vlog v sofinanciranje izbrane vloge tistih vlagateljev, ki bodo pri ocenjevanju po merilih dosegle višje število točk.
V kolikor je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, sredstev pa ni dovolj za sofinanciranje vseh vlog, bo JZ Mladi zmaji vlagatelje, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, izbral z žrebom. O žrebu se vodi zapisnik.
IX. Sestava vloge
Sestava vloge:
1. Prijavni obrazec za leto 2017 (dokument št. 1).
2. Podpisano potrdilo o obisku ČMC-ja, kjer se bodo izvajale aktivnosti (priloga št. 1).
3. Potrdilo o nekaznovanosti – za vsakega izvajalca posebej.
4. Druge obvezne priloge iz prijavnega obrazca.
Vlagatelje na javni razpis opozarjamo, naj tiste dele vloge, v katerih se nahajajo zaupni podatki, posebej označijo kot poslovno skrivnost. Deli vloge, ki ne bodo posebej označeni kot poslovna tajnost, bodo, ob morebitni zahtevi za vpogled s strani drugih vlagateljev, posredovani v pregled ob upoštevanju določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US – v nadaljevanju ZDIJZ).
X. Okvirna višina sredstev in rok porabe dodeljenih sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjenih sofinanciranju mladinskih aktivnosti za leto 2017, znaša do 45.000,00 EUR. JZ Mladi zmaji si pridržuje pravico do spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja oziroma spreminjanja finančnega načrta JZ Mladi zmaji.
Dodeljena sredstva za leto 2017 morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2017.
Vlagatelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in bodo z JZ Mladi zmaji podpisali pogodbo, morajo oddati:
– prvo poročilo in zahtevek za izplačilo najkasneje do 15. 6. 2017
– končno poročilo in končni zahtevek za izplačilo najkasneje do 31. 1. 2018.
XI. Rok za oddajo vlog in način predložitve
Rok za oddajo vlog je sreda, 4. 1. 2017. Naslov za oddajo vlog je: JZ Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljubljana.
Posamezna vloga mora biti poslana priporočeno v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo ČMC-ja, v katerem se bo izvajala aktivnost, na prednji strani v naslednji obliki:
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Bežigrad« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Črnuče« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Šiška« ali
»Ne odpiraj – vloga: ČMC Zalog«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov vlagatelja. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami, omenjenimi v tem poglavju besedila javnega razpisa.
Primer naslovne strani ovojnice (slika je simbolična):
Slika 1
Primer zadnje strani ovojnice (slika je simbolična):
Slika 2
Vloge, ki ne bodo priporočeno oddane na pošto zadnji dan razpisnega roka ali osebno predložene do zadnjega dne razpisnega roka do 12. ure (uradne ure od 9. do 12. ure) na sedežu JZ Mladi zmaji, bodo štele za prepozne in bodo zavržene.
Za uvrstitev v postopek ocenjevanja vlog za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da bo štela kot formalno popolna:
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tem poglavju besedila razpisa javnega razpisa,
– vsebovati mora pravilno izpolnjen prijavni obrazec javnega razpisa za leto 2017,
– vlogi morajo biti priložena obvezna dokazila in druge priloge, ki jih zahteva ta razpisna dokumentacija.
XII. Datum odpiranja in pregled vlog
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih JZ Mladi zmaji.
Odpiranje vlog bo predvidoma 9. in 10. 1. 2017. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo v navedenem obdobju, se bo nadaljevalo naslednji delovni dan. Odpiranje vlog ni javno.
Na odpiranju bo razpisna komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
Na podlagi ugotovitve razpisne komisije, da je pravočasna in na način, opisan v XI. poglavju, oddana vloga upravičenega vlagatelja formalno nepopolna, bo razpisna komisija pozvala vlagatelja, da jo dopolni v treh dneh od prejema poziva k dopolnitvi. V primeru nepravočasne ali nepopolne dopolnitve, bo vloga izločena iz postopka javnega razpisa.
Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če jo bo podal upravičeni vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog na javni razpis, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki je navedena v IX. poglavju razpisa – Sestava vloge.
XIII. Odločanje v postopku in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga razpisne komisije bo o odobrenih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odločila direktorica JZ Mladi zmaji v roku 60 dni od datuma zaključka odpiranja vlog. O morebitni pritožbi zoper ta sklep odloča Svet zavoda JZ Mladi zmaji v roku 30 dni od prejema pritožbe.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v XI. točki javnega razpisa – Rok za oddajo vlog in način predložitve,
– ki ne bodo oddane na prijavnem obrazcu (vloga) javnega razpisa za leto 2017,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih dokumentov oziroma prilog, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki na podlagi ocenjevanja razpisne komisije ne bodo dosegle zadostnega števila točk, da bi se uvrstile v sofinanciranje.
XIV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega:
– Besedilo javnega razpisa.
– Prijavni obrazec (vloga) za leto 2017 (dokument št. 1).
– Vzorec pogodbe o financiranju izvedbe aktivnosti v ČMC-ju XXXX JZ Mladi zmaji za leto 2017 (dokument št. 2).
– Potrdilo o obisku v ČMC-ju (potrdilo se pridobi pri koordinatorjih ČMC-jev (priloga št. 1).
– Delno poročilo za leto 2017 (dokument št. 3).
– Končno poročilo za leto 2017 (dokument št. 4).
Razpisna dokumentacija, besedilo javnega razpisa in obrazci so objavljeni na spletni strani JZ Mladi zmaji www.mladizmaji.si in na spletni strani MOL www.Ljubljana.si.
XV. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije o javnem razpisu so zainteresiranim na voljo pri koordinatorjih posameznih ČMC-jev po e-pošti ali po telefonu vsak delovni dan od 14. do 16. ure.
ČMC Bežigrad
Katarina Žugman 051/659-025
Maja Majcen 051/659-029
cmcbezigrad@mladizmaji.si
http://www.mladizmaji.si/bezigrad
ČMC Črnuče
Aleš Susman 051/659-026
Erika Dolenc 051/659-030
cmccrnuce@mladizmaji.si
http://www.mladizmaji.si/crnuce
ČMC Šiška
Mateja Maver 051/659-028
Simon Rajšp 051/659-027
cmcsiska@mladizmaji.si
http://www.mladizmaji.si/siska
ČMC Zalog
Doris Novak 051/659-023
Marko Taljan 051/659-024
cmczalog@mladizmaji.si
http://www.mladizmaji.si/zalog
Uprava JZ Mladi zmaji (vsak delovnik od 9. do 14. ure)
Vanja Krmelj 01/306-40-64 ali 051/659-022
info@mladizmaji.si
Informativni dan, na katerem bo predstavljeno delovanje JZ Mladi zmaji in posameznih ČMC-jev ter na katerem bodo vlagatelji lahko pridobili dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom, bo v prostorih Uprave JZ Mladi zmaji (pritličje levo), Resljeva 18, Ljubljana, v torek, 13. 12. 2016, ob 10. uri. Svojo udeležbo na informativnem dnevu je potrebno predhodno potrditi na e-naslov: info@mladizmaji.si, najkasneje do petka, 9. 12. 2016.
Oprema, ki je na voljo vlagateljem/izvajalcem aktivnosti v ČMC-jih:
– mini glasbeni stolp (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC Šiška),
– LCD projektor,
– stacionarni računalnik,
– prenosni računalnik,
– 8 kanalna mešalna miza z USB priklopom,
– 2 visoko zmogljiva aktivna zvočnika (s stojali),
– 2 visoko kakovostna mikrofona,
– električne grelne plošče,
– TV sprejemnik (ČMC Črnuče, ČMC Šiška),
– DVD predvajalnik (ČMC Šiška),
– električni žar (ČMC Črnuče, ČMC Zalog),
– kombinirana kuhinjska pečica (ČMC Črnuče, ČMC Zalog),
– mini goli (ČMC Črnuče),
– stepalnik (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC Zalog),
– palični mešalnik (ČMC Črnuče, ČMC Šiška),
– indukcijska grelna plošča (ČMC Šiška),
– kuhinjska pečica (ČMC Šiška, ČMC Bežigrad),
– mikrovalovna pečica (ČMC Bežigrad, ČMC Šiška),
– električne klaviature (ČMC Zalog),
– akustična kitara (ČMC Bežigrad),
– hladilnik (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC Šiška, ČMC Zalog).
Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih 

AAA Zlata odličnost