Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3359. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje, stran 11375.

  
Na podlagi 74. in 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 22. redni seji dne 1. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje 
1. člen 
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 18/10, 109/13 in 97/14) se v petem odstavku 15. člena za besedno zvezo »pisno prošnjo« doda besedilo »v celoti ali«.
Doda se nova prva alineja, ki se glasi:
»– če bo ustvarjenih najmanj 25 novih delovnih mest, se investitorja lahko v celoti oprosti plačila komunalnega prispevka;«.
Dosedanje prva, druga in tretja alineja postanejo druga, tretja in četrta alineja.
V desetem odstavku se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogoji iz prejšnjega odstavka so razvidni iz Priloge 1, ki je sestavni del tega odloka.«.
V enajstem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo komunalnega prispevka se lahko v celoti ali delno oprosti v skladu s pogoji petega in desetega odstavka tega člena, če tako odloči občinski svet«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pri klasifikaciji objektov se obvezno uporablja uredba, ki ureja klasifikacijo objektov in objekte državnega pomena«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2014-2304
Kočevje, dne 1. decembra 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost