Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3334. Pravilnik o Službi za nadzor organizacije poslovanja sodišč, stran 11271.

  
Na podlagi devetega odstavka 65.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o Službi za nadzor organizacije poslovanja sodišč 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja organizacijo dela Službe za nadzor organizacije poslovanja sodišč (v nadaljnjem besedilu: služba za nadzor), tako da določa vrste in načine izvajanja nadzora, vsebino poročila o nadzoru in način seznanjanja njegovih naslovnikov, spremljanje odprave nepravilnosti in ustreznosti upoštevanja priporočil za izboljšanje poslovanja sodišč ter poročanje o opravljenih nadzorih.
2. člen 
(naloge službe za nadzor) 
Služba za nadzor izvaja nadzor nad organizacijo poslovanja sodišč in opravlja druge naloge po določbah zakona, ki ureja sodišča, zakona, ki ureja sodne takse, zakona, ki ureja sodniško službo, zakona, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, in sodnem redu.
II. ORGANIZACIJA DELA 
3. člen 
(vodja službe za nadzor) 
(1) Vodja službe za nadzor je sodnik, ki je v skladu z zakonom dodeljen na delo na ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister) imenuje vodjo službe za nadzor za čas trajanja dodelitve.
(3) Naloge vodje službe za nadzor so vodenje, organiziranje, usmerjanje in usklajevanje dela službe za nadzor.
III. VRSTE IN NAČIN IZVAJANJA NADZORA TER POROČILO O NADZORU 
4. člen 
(vrste in način izvajanja nadzora) 
(1) Vrste nadzora so: redni, izredni in dodatni nadzor.
(2) Način izvajanja vrst nadzora iz prejšnjega odstavka je izvajanje nadzora neposredno pri sodišču ali izvajanje nadzora na podlagi predloženih dokumentov sodišča.
(3) Javne uslužbence za izvedbo posameznega nadzora določi vodja službe za nadzor, pri čemer posamezni nadzor izvajata najmanj dva javna uslužbenca, od katerih ima vsaj eden opravljen pravniški državni izpit.
(4) Če javni uslužbenec pri izvrševanju svojih nalog ugotovi, da bi njegov zasebni interes lahko vplival ali ustvarjal videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog, postopa v skladu z določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, in se nanašajo na preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov.
5. člen 
(redni nadzor) 
(1) Redni nadzori so vnaprej določeni z letnim načrtom nadzorov, ki ga na predlog vodje službe za nadzor sprejme minister za prihodnje koledarsko leto najkasneje do 15. decembra tekočega leta. V letnem načrtu nadzorov se določi vrsta in število sodišč, kjer bo opravljen nadzor, vsebina nadzorov ter okvirni terminski načrt nadzorov.
(2) Minister lahko med letom na predlog vodje službe za nadzor sprejme spremembe letnega načrta nadzorov.
(3) Minister z letnim načrtom nadzorov in njegovimi vsakokratnimi spremembami seznani Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vrhovno sodišče) in sodni svet.
(4) Služba za nadzor po seznanitvi iz prejšnjega odstavka objavi letni načrt nadzorov na spletni strani ministrstva.
6. člen 
(uvedba rednega nadzora) 
(1) Redni nadzor uvede vodja službe za nadzor z odredbo.
(2) Odredba se pošlje predsedniku sodišča, kjer se bo izvajal nadzor, in predsedniku neposredno višjega sodišča. Če se nadzor izvaja na Vrhovnem sodišču, se odredba pošlje tudi sodnemu svetu. Sodišču, kjer se bo izvajal nadzor, mora biti odredba vročena najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja nadzora.
(3) Odredba iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– navedbo oseb, ki bodo izvajale nadzor (ime in priimek uradnika z njegovim uradniškim nazivom in ime in priimek strokovno-tehničnega javnega uslužbenca s poimenovanjem njegovega delovnega mesta),
– opredelitev vsebine in zadev nadzora (obseg nadzora),
– način izvedbe nadzora in
– predvideni čas izvajanja nadzora.
7. člen 
(izredni nadzor) 
Izredni nadzor je vrsta nadzora, ki ga služba za nadzor izvede ne glede na letni načrt nadzorov, ko se seznani z domnevno nepravilnostjo pri poslovanju sodišča, za katero glede na njeno naravo, obseg, dolgotrajnost, ponavljanje ali druge okoliščine oceni, da je nadzor potreben.
8. člen 
(uvedba izrednega nadzora) 
(1) Izredni nadzor na predlog ali s soglasjem vodje službe za nadzor uvede minister z odredbo.
(2) Odredba se pošlje predsedniku sodišča, kjer se bo izvajal nadzor, ter predsedniku neposredno višjega sodišča. Če se nadzor izvaja na Vrhovnem sodišču, se odredba pošlje tudi sodnemu svetu. Sodišču, kjer se bo izvajal nadzor, mora biti odredba poslana najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja nadzora.
(3) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko skrajša, toda ne več kot na tri delovne dni, če to narekuje potreba po hitrem odzivu na medijske objave, novinarska in poslanska vprašanja, pisanja Državnega zbora Republike Slovenije, Državnega sveta Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, Varuha človekovih pravic in drugih državnih organov ter v podobnih primerih, ko je treba zaradi čim prejšnje razjasnitve dejanskega stanja, čim prejšnje zagotovitve nemotenega dela ali preprečitve nadaljnjega domnevno nepravilnega poslovanja nadzor izvesti posebej hitro.
(4) Odredba iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– navedbo, da je vodja službe za nadzor podal predlog ali soglasje za izvedbo izrednega nadzora,
– navedbo razlogov, ki utemeljujejo izvedbo izrednega nadzora,
– navedbo oseb z uradniškim nazivom (za uradniška delovna mesta) ali poimenovanjem delovnega mesta (za strokovno-tehnična delovna mesta), ki bodo izvajale nadzor,
– opredelitev vsebine in zadev nadzora (obseg nadzora),
– način izvedbe nadzora,
– predvideni čas izvajanja nadzora in
– navedbo razlogov za skrajšanje roka iz prejšnjega odstavka.
9. člen 
(osnutek poročila o nadzoru) 
(1) Služba za nadzor pripravi osnutek poročila o nadzoru, ki ga v 30 dneh od opravljenega nadzora pošlje predsedniku sodišča, kjer je bil opravljen nadzor, razen v primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena, ko mora biti poročilo o nadzoru poslano v 15 dneh od opravljenega nadzora.
(2) Osnutek poročila o nadzoru vsebuje:
– navedbo obsega nadzora,
– navedbo spisov, vpisnikov in druge dokumentacije, v katero je bilo vpogledano,
– ugotovitve nadzora, med njimi zlasti zahteve in predloge glede odprave nepravilnosti ter ukrepe ali priporočila za izboljšanje poslovanja sodišč,
– navedbe o že sprejetih ali izvedenih ustreznih ukrepih sodišča med izvajanjem nadzora in
– druge ugotovitve, pomembne za delovanje sodišča.
(3) Če so bile pri izvajanju nadzora ugotovljene nepravilnosti, ki niso bile odpravljene že med izvajanjem nadzora, osnutek poročila o nadzoru vsebuje tudi rok za njihovo odpravo.
(4) Sodišče iz prvega odstavka tega člena lahko v 30 dneh od vročitve osnutka poročila o nadzoru službi za nadzor posreduje pripombe na osnutek poročila o nadzoru, razen v primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena, ko je rok za posredovanje pripomb 15 dni od vročitve.
10. člen 
(poročilo o nadzoru) 
(1) Služba za nadzor po prejemu pripomb sodišča, kjer je bil opravljen nadzor, ali po poteku roka za posredovanje pripomb, če te niso bile posredovane, v naslednjih 30 dneh pripravi poročilo o nadzoru in ga pošlje predsedniku sodišča, kjer je bil opravljen nadzor, predsedniku neposredno višjega sodišča, predsedniku Vrhovnega sodišča in ministru. Če se je nadzor izvajal na Vrhovnem sodišču, se poročilo o nadzoru pošlje tudi sodnemu svetu.
(2) Poročilo o nadzoru poleg vsebine iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena vsebuje tudi navedbo tistih pripomb sodišča, ki jih služba za nadzor ni sprejela, in opredelitev razlogov službe za nadzor za neupoštevanje pripomb.
(3) Poročilo o nadzoru podpišejo osebe, ki so nadzor izvajale, in vodja službe za nadzor.
11. člen 
(odzivno poročilo) 
Sodišče pripravi odzivno poročilo, ki vsebuje poročilo o upoštevanju priporočil za izboljšanje poslovanja sodišč, navedbo ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in rok za njihovo odpravo. Če je sodišče do priprave odzivnega poročila že sprejelo ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, odzivno poročilo vsebuje tudi navedbo teh ukrepov.
12. člen 
(dodatni nadzor) 
(1) Dodatni nadzor je vrsta nadzora, s katerim glede na prejeto odzivno poročilo iz prejšnjega člena služba za nadzor preveri rezultate izvedenih ukrepov in spoštovanje rokov za njihovo izvedbo.
(2) O ugotovitvah dodatnega nadzora služba za nadzor pripravi poročilo, za katerega se smiselno uporabljajo določbe 9., 10. in 11. člena tega pravilnika.
13. člen 
(nadzor na podlagi predloženih dokumentov sodišča) 
(1) Nadzor na podlagi predloženih dokumentov sodišča se izvede, če služba za nadzor oceni, da nadzora ni treba izvesti neposredno na sodišču, ampak se bo lahko izvedel na podlagi podatkov in dokumentacije, ki jo bo posredovalo sodišče.
(2) Za izvedbo nadzora na podlagi predloženih dokumentov sodišča se smiselno uporabljajo določbe o rednem, izrednem in dodatnem nadzoru.
(3) Rok, ki ga določi služba za nadzor sodišču za posredovanje podatkov ali dokumentacije, je najmanj 15 dni. Ta rok se lahko skrajša, toda ne več kot na 5 delovnih dni, če to narekuje potreba po hitrem odzivu na medijske objave, novinarska in poslanska vprašanja, pisanja Državnega zbora Republike Slovenije, Državnega sveta Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, Varuha človekovih pravic in drugih državnih organov ter v podobnih primerih, ko je treba zaradi čim prejšnje razjasnitve dejanskega stanja, čim prejšnje zagotovitve nemotenega dela ali preprečitve nadaljnjega domnevno nepravilnega poslovanja nadzor izvesti posebej hitro.
(4) Če služba za nadzor po prejemu podatkov ali dokumentacije ugotovi, da je ta nepopolna ali da na ta način ni mogoče v celoti izvesti nadzora, lahko minister odredi, da se nadzor nadaljuje neposredno pri sodišču.
14. člen 
(nemoteno izvajanje nadzora) 
(1) Za nemoteno izvajanje nadzora sodišče omogoči službi za nadzor:
– vpogled, pregledovanje oziroma posredovanje podatkov, informacij in dokumentov, potrebnih za nadzor,
– brezplačno kopiranje in posredovanje dokumentacije za namen nadzora,
– razgovor s predsednikom sodišča, direktorjem sodišča, generalnim sekretarjem Vrhovnega sodišča in sodnim osebjem, pooblaščenim za posredovanje po oceni službe za nadzor relevantnih informacij in
– opravo drugih aktivnosti, potrebnih za izvedbo nadzora.
(2) Če služba za nadzor meni, da sodišče ni ravnalo v skladu z določbami iz prejšnjega odstavka, vodja službe za nadzor obvesti predsednika neposredno višjega sodišča, če se nadzor opravlja na okrajnem in okrožnem sodišču, predsednika višjega delovnega in socialnega sodišča, če se nadzor opravlja na delovnem sodišču in socialnem sodišču, predsednika Vrhovnega sodišča, če se nadzor opravlja na višjem sodišču in upravnem sodišču, ali sodni svet, če se nadzor opravlja na Vrhovnem sodišču, da ukrene vse potrebno za nemoteno izvedbo nadzora.
IV. POROČANJE O OPRAVLJENIH NADZORIH 
15. člen 
(letno poročilo) 
(1) Služba za nadzor pripravi letno poročilo o opravljenih nadzorih za preteklo leto do 31. januarja v tekočem letu.
(2) Poročilo vsebuje:
– poročila o izvedenih nadzorih na posameznih sodiščih,
– podatke in analizo o vrstah in številu izvedenih nadzorov, ugotovljenem stanju, predlaganih ukrepih ter o rezultatih izvedenih ukrepov,
– preglednico priporočil z oceno stopnje uresničenosti (v celoti, delno, neuresničeno) predlaganih ukrepov in priporočil ter vzrokov za njihovo neuresničenost oziroma delno uresničenost,
– splošno oceno in predloge za izboljšanje stanja organizacije poslovanja sodišč.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(prehodna določba) 
Vodja službe za nadzor pripravi predlog letnega načrta dela službe za nadzor za tekoče leto v dveh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
17. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-43/2014
Ljubljana, dne 1. decembra 2016
EVA 2014-2030-0016
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost