Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

Št. 014-04/2016-002 Ob-3570/16, Stran 2799
Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, na podlagi Odloka o zapuščenih živalih v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 4/16), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/16), Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14) ter ob smiselni uporabi določil Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ponovno objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču za območje Občine Vodice
1. Podatki o naročniku / koncedentu:
– Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
– tel. 01/833-26-10
– telefaks: 01/833-26-30
– e-naslov: obcina@vodice.si
– matična številka: 5874637000
– ID za DDV: SI61348139
– transakcijski račun: SI56 0133 8010 0000 609.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o zapuščenih živalih v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 4/16).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na celotnem območju Občine Vodice.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje petih let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi upravljavec zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da razpolaga z ustreznim zavetiščem ter bo v zavetišču za celotno trajanje izvajanja koncesije zagotavljal potrebno število mest za potrebe koncedenta, vse v skladu z zakonom o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da izkaže strokovno, kadrovsko, tehnično, organizacijsko in finančno sposobnost za izvajanje koncesije,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da ima za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, ustrezno urejeno veterinarsko službo, oziroma izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe in varstva zapuščenih živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje ostale zakonske pogoje ter morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
Podrobnejši pogoji opravljanja gospodarske javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja:
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali – največ 90 točk,
– dosedanje izkušnje prijavitelja – največ 10 točk.
Skupno število vseh točk je največ 100 točk.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
8. Način financiranja javne službe
Gospodarska javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Vodice.
Javna služba, ki jo opravlja koncesionar, se razen iz občinskega proračuna financira tudi:
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– iz drugih virov.
9. Popolnost in pravilnost prijave na razpis
Prijava na razpis mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, izjave, dokazila, reference in potrdila.
Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedeni podatkov, bodo kot nepopolne zavržene.
Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
10. Rok in način prijave; javno odpiranje prijav
Naročnik bo upošteval vse prijave, ki bodo, ne glede na način predložitve, prispele na sedež naročnika Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice (uradni poštni naslov); v primeru osebne dostave oddati v prostorih Občinske uprave Občine Vodice, Škofjeloška cesta 7, Vodice; najpozneje do 21. 12. 2016 do 9. ure.
Prepozno prejete prijave ne bodo upoštevane.
Prijave je potrebno oddati v zaprti kuverti in jo označiti skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje prijav bo dne 21. 12. 2016 ob 10. uri, v prostorih Občinske uprave Občine Vodice, Škofjeloška cesta 7, Vodice. Predstavniki ponudnikov se na javnem odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.
11. Ponudbena cena
Prijavitelj poda ponudbeno ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 21. 3. 2017 (3 mesece od dneva, ki je določen za odpiranje ponudb).
Variantne ponudbe niso dopustne.
12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija, predvidoma v roku 3 dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo predvidoma v roku 3 dni od prejema obvestila, oziroma v primerno določenem roku, dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja predvidoma v 10 dneh po prejemu dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo prejme.
Občina si pridržuje pravico, da, brez kakršnih koli posledic zase, v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: Občina Vodice bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila predvidoma v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.
14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe: z izvajanjem gospodarske javne službe je potrebno pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
15. Informacije in razpisna dokumentacija
Kontaktna oseba koncedenta za posredovanje dodatnih informacij v zvezi z razpisom je Miran Sirc.
Razpisna dokumentacija ter obrazci razpisne dokumentacije so dostopni vsem zainteresiranim od dneva objave do zaključka javnega razpisa na spletni strani Občine Vodice http://www.vodice.si.
Občina Vodice 

AAA Zlata odličnost