Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

Št. 602-85/2016-18-(47/09) Ob-3589/16, Stran 2806
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) in Sklepa o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Kranj na 22. seji, dne 23. 11. 2016, Mestna občina Kranj objavlja
javni razpis 
za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Dejavnost, ki je predmet koncesije
Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ štiri oddelke I. starostnega obdobja na območju Mestne občine Kranj, in sicer na območju naslednjih šolskih okolišev:
– OŠ Franceta Prešerna Kranj,
– OŠ Orehek Kranj – matična šola,
– OŠ Predoslje Kranj,
– OŠ Simona Jenka Kranj (matična šola, PŠ Center, PŠ Primskovo),
– OŠ Staneta Žagarja Kranj,
– OŠ Jakoba Aljaža Kranj,
– OŠ Matije Čopa Kranj,
– OŠ Stražišče Kranj – matična šola (razen naselij Čepulje, Javornik, Planica, Pševo, Sveti Jošt nad Kranjem).
Posamezni šolski okoliši vzgojno-izobraževalnih zavodov so opredeljeni v odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.
3. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija, in začetek izvajanja dejavnosti: Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo izbranemu oziroma izbranim koncesionarju/em v skladu z merili iz 5. točke tega razpisa, in sicer za določen čas od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022. Koncesionar mora začeti opravljati dejavnost s 1. 9. 2017.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za dodelitev koncesije)
Na javni razpis za dodelitev koncesije se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– Kandidat mora biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje – priložiti dokazilo.
– Kandidat mora biti vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport – priložiti dokazilo.
– Kandidat mora imeti v obdobju veljavnosti koncesijske pogodbe, na območju Mestne občine Kranj, in sicer na območju šolskega okoliša, za katerega kandidira, zagotovljene prostore in opremo v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13) – izjava v prilogi.
– Kandidat mora imeti v obdobju veljavnosti koncesijske pogodbe zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) – izjava v prilogi.
– Kandidat mora v obdobju veljavnosti koncesijske pogodbe zagotavljati izvajanje deveturnega dnevnega programa – izjava v prilogi.
– Kandidat mora prijavi priložiti program razvoja s finančnim načrtom za obdobje veljavnosti koncesijske pogodbe ter letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018.
– Kandidat bo moral opravljati dejavnost za ceno programa, ki jo skladno s predpisi določi Svet Mestne občine Kranj – Specifikacija lastne cene programa po veljavni metodologiji (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) z izjavo v prilogi.
– Kandidat mora izpolnjevati morebitne druge pogoje za podelitev koncesije v skladu z veljavnimi predpisi – izjave v prilogi.
– Kandidat mora podati izjavo o pričetku dejavnosti, da bo dejavnost, ki je predmet koncesije, pričel izvajati s 1. 9. 2017 – izjava v prilogi.
– Kandidat mora najkasneje 8 dni pred začetkom izvajanja programa za predšolske otroke, objekt zavarovati za objektivno odgovornost in koncedentu priložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju (fotokopija zavarovalne police z dokazilom o plačilu premije) – izjava v prilogi.
– Kandidat mora parafirati vzorec koncesijske pogodbe – vzorec pogodbe v prilogi.
Način izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo ponudbe.
5. Merila za izbiro:
1. Število oddelkov 8 točk
Kandidat, ki bo ponudil en oddelek, bo ovrednoten z 2 točkama. V kolikor kandidat ponudi več kot en oddelek, se vsak oddelek posebej ovrednoti z 2 točkama.
2. Zagotavljanje notranjih prostorov in zunanjih površin
– v kolikor kandidat ponudi v skladu z 19. členom Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca:
– od 3 m2 do 3,3 m2notranje igralne površine na otroka, dobi dodatni 2 točki;
– od 3,4 m2 do 3,7 m2notranje igralne površine na otroka, dobi dodatne 3 točke;
– od 3,8 m2 do 4 m2notranje igralne površine na otroka, dobi dodatne 4 točke;
– več kot 4 m2notranje igralne površine na otroka, dobi dodatnih 5 točk,
– v kolikor kandidat zagotavlja lastne oziroma najete zunanje površine za igrišče, ki otrokom omogočajo izbiro raznovrstnih dejavnosti in so opremljene z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami, pridobi dodatnih 10 točk (8. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca). Ne štejejo se javne površine, ki jih je možno uporabljati za igrišče.
6. Navodila za izdelavo prijave na javni razpis (vloge) in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni dokumentaciji.
7. Izbira koncesionarja
Občinska uprava na predlog petčlanske razpisne komisije za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jo s sklepom imenuje župan Mestne občine Kranj, po končanem postopku (odpiranje, poročilo o ponudbah) predvidoma v 60 dneh izda odločbo o izbiri koncesionarja.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
Razpisna komisija bo točkovala v skladu z merili za izbiro le pravočasne, pravilno označene in popolne ponudbe. Prepozne in nepravilno označene ponudbe bodo zavržene. V kolikor ponudba ne bo vsebovala vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih v 4. točki razpisne dokumentacije, bo kandidat pozvan na dopolnitev. Če kandidat ponudbe v roku, ki ga bo določila razpisna komisija, ne bo ustrezno dopolnil glede zakonsko in s tem razpisom predpisanih pogojev, bo ponudba zavržena.
Če se na razpis ne javi nobeden kandidat ali če noben od kandidatov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predložijo dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
Izbrani bodo kandidati, ki bodo zbrali najvišje število točk, do zagotovitve 4 oddelkov I. starostnega obdobja.
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe o dodelitvi koncesije koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se začne izvajati po podpisu pogodbe, in sicer s 1. 9. 2017.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas do 31. 8. 2022.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega kandidata.
8. Način oddaje in rok za oddajo prijav na javni razpis
Kandidati za dodelitev koncesije morajo oddati prijavo na javni razpis v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija – Vrtec«. Na kuverti mora biti označen tudi naziv in naslov kandidata.
Kandidati lahko oddajo prijavo v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj ali pošljejo po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Pri odpiranju se bo upoštevalo vse ponudbe, ki bodo oddane osebno v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali bodo prispele po pošti najkasneje do dne 10. 1. 2017 do 10. ure.
9. Mestna občina Kranj bo o izbiri odločila z odločbo predvidoma v 60 dneh po izteku roka za prijavo.
10. Odpiranje prijav: odpiranje prijav na javni razpis bo dne 10. 1. 2017 ob 11. uri, v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Odpiranje prijav ne bo javno.
11. Informacije in pojasnila: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, pritličje – soba 95; dodatne informacije: mag. Janez Rakar, tel. 04/23-73-160, Darja Veternik, tel. 04/23-73-382, elektronski naslov: Janez.Rakar@kranj.si, Darja.Veternik@kranj.si, faks 04/23-73-167.
Mestna občina Kranj 

AAA Zlata odličnost