Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

Št. 5100-16/2016-1 Ob-3590/16, Stran 2766
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi s 145. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-26 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29 z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016 in št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11. 2016; v nadaljevanju: Metodologija), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWO v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Flamski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno z določili flamskega javnega razpisa in ga odda na razpisu FWO (gl. povezavo).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne flamsko slovenske raziskovalne projekte.
5. Pogoji za prijavitelje in vodje raziskovalnih projektov
(1) Agencija bo sofinancirala slovenski del skupnih flamsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO sofinancirala flamski del.
(2) Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.
(3) Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.
(4) Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15; v nadaljevanju: uredba), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni raziskovalni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
(5) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
(6) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov.
(7) Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru raziskovalnih projektov.
(8) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.
(9) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.
(10) Znesek sofinanciranja flamskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWO, mora presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.
(11) Slovenski del skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 75.000 EUR letno.
(12) Raziskovalni projekti se izvajajo kot temeljni projekti.
(13) Raziskovalni projekti trajajo najmanj tri in največ štiri leta.
(14) Slovenski in flamski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani morata biti jasno razvidna.
6. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa: agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje z začetkom leta 2018 sprejela okvirno do 10 slovenskih delov skupnih flamsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO sofinancirala flamski del. Slovenski del skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt ne sme presegati 75.000 EUR letno.
7. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način in drugi pogoji sofinanciranja.
Upravičeni stroški se določijo skladno z uredbo. Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili uredbe, financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.
8. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek bo vodila FWO. Agencija na podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji s FWO (ARRS-FWO) – Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures z dne 19. 11. 2012 sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih flamsko slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu FWO v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje.
Po zaključenem postopku ocenjevanja FWO obvesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih FWO predlaga v sofinanciranje, ZSA obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
9. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-PROJ-LA-2017. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Prijava na vodilno agencijo FWO” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
9.2. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-PROJ-LA-2017-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta v Sloveniji) se odda na elektronski poštni naslov: LA.FWO@arrs.si.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 3. 4. 2017 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije, najkasneje do 3. 4. 2017 do 15. ure (poštni žig).
Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS- DP-KS-2016.
Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis.
10. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 6. 4. 2017 ob 10. uri, v prostorih agencije.
V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste pravočasne in pravilno označene prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71, e-pošta: mojca.boc@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost