Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

Ob-3611/16, Stran 2749
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16 in 66/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 200 z dne 26. 7. 2016, str. 140), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1617 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865) zadnjič popravljene s popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 41);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211, z dne 8. 8. 2015, str. 7);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe in vsebine programov razvoja podeželja, obveščanja javnosti o teh programih in količnikih za pretvorbo v glave velike živine (UL L št. 115, z dne 29. 4. 2016, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
– Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 201 z dne 1. 7. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje);
– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C (2016) 1833 z dne 23. marca 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si);
– Sklepa Evropske komisije št. C(2016) 6391 z dne 10. oktobra 2016 o združljivosti sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode – velika podjetja – PRP 2014–2020« s Pogodbo o delovanju EU. Shema državne pomoči se vodi pod identifikacijsko številko SA.44142 (2016/N) z veljavnostjo do 31. decembra 2020. Naznanilo o prejetju sklepa je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 70/16;
– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči št. M002-2399253-2016 z dne 27. oktobra 2016 za shemo »de minimis« pomoči »Naložbe namenjene učinkoviti rabi energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči,
objavlja
2. javni razpis za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
Razpisana sredstva: 
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 11.250.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 3.750.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka
od 3. 1. 2017 do vključno 13. 3. 2017 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe, so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po vložitve vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi morebitni splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev do 9. 12. 2019.
Cilj podukrepa:
Izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom ter večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov.
Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga št. 7 k razpisni dokumentaciji)
2. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 29. člena Uredbe je podpora iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: podukrep 4.2) namenjena naložbam v:
a) predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202, z dne 7. 6. 2014, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi). Predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode se šteje zlasti: rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen sušenja hmelja (v nadaljnjem besedilu: predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode);
b) predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, pri čemer so nekmetijski proizvodi tisti, ki niso določeni v Prilogi I k Pogodbi (v nadaljnjem besedilu: predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode);
c) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave. V skladu z 12. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje trženje kmetijskih proizvodov pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo (v nadaljnjem besedilu: trženje kmetijskih proizvodov).
2. Do podpore so v skladu z drugim odstavkom 29. člena Uredbe upravičene naložbe v:
a) ureditev ali obnovo objektov, vključno s pripadajočo opremo za namen predelave kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode ali trženja kmetijskih proizvodov;
b) ureditev ali obnovo skladiščnih kapacitet in nakup pripadajoče opreme;
c) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda;
č) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina;
d) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter zmanjšanje toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo;
e) nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.
V skladu z 19. točko 2. člena Uredbe je ureditev objekta iz te točke gradnja v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in investicijsko vzdrževanje objekta.
3. Do podpore za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in za predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode so v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Uredbe poleg naložb iz prejšnje točke upravičene tudi naložbe v nakup nadgradnje in opreme lastnega transportnega sredstva za predelavo ter naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin. Lastninsko pravico na transportnem sredstvu izkazuje vlagatelj z overjeno kopijo prometnega dovoljenja ter dokazilom št. D6.7 »Lastnina transportnega sredstva oziroma mobilne prodajalne«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
4. Do podpore za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov so poleg naložb iz 2. točke tega poglavja v skladu s četrtim odstavkom 29. člena Uredbe upravičene naložbe v ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nakup nadgradnje lastnih mobilnih prodajaln in pripadajoče opreme za trženje kmetijskih proizvodov, namenskih aparatov za prodajo ter opreme za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov. Lastninsko pravico na mobilni prodajalni in transportnem sredstvu oziroma mobilni prodajalni za dostavo izkazuje vlagatelj z overjeno kopijo prometnega dovoljenja ter z dokazilom št. D6.7 »Lastnina transportnega sredstva oziroma mobilne prodajalne«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
5. Naložbe iz 1. točke tega poglavja, ki v skladu s petim odstavkom 29. člena Uredbe prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
a) ureditev čistilnih naprav;
b) tehnologije za zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene;
c) ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode;
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin;
d) zmanjševanje količine odpadkov;
e) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa, pri čemer mora delež lesa znašati vsaj 0,073 m3 lesa na m2 bruto površine objekta.
6. Če je naložba iz podtočke a) do d) prejšnje točke del naložbe iz podtočke a) do d) 2. točke tega poglavja, se šteje, da celotna naložba prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, če stroški naložb iz podtočke a) do d) prejšnje točke predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh upravičenih stroškov celotne naložbe.
7. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode v povezavi z naložbami iz podtočk č) in d) 2. točke tega poglavja, se v skladu z osmim odstavkom 29. člena Uredbe podpora dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
8. Glede na velikost sta v skladu s 33. členom Uredbe vrsti naložb:
a) enostavne naložbe nad 15.000 eurov do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe (v nadaljnjem besedilu: enostavne naložbe);
b) zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe (v nadaljnjem besedilu: zahtevne naložbe).
Priznana vrednost naložbe je vrednost celotne naložbe brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), ki jo prijavi vlagatelj v vlogi na javni razpis.
9. V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe so naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, naslednje:
a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnjah objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, kar se izkazuje z energetsko izkaznico ali elaboratom gradbene fizike;
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe vlagatelja;
– naložbe v ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa, pri čemer mora delež lesa znašati vsaj 0,073 m3 lesa na m2 bruto površine objekta;
b) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja, so naložbe iz 5. točke drugega poglavja tega javnega razpisa;
c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:
– naložbe v nove objekte, naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljavni patent ali licenco ali naložbe za proizvodnjo novih ali izpopolnjenih proizvodov;
– naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega procesa so novi ali izpopolnjeni proizvodi.
3. Upravičenec
1. V skladu s 30. členom Uredbe je upravičenec do podpore:
a) zadruga;
b) zavod;
c) gospodarska družba ali
č) gospodarsko interesno združenje.
2. Upravičenec iz prejšnje točke je v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 30. člena Uredbe veliko podjetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov, pri čemer se upošteva povezanost podjetij v skladu s Prilogo I Uredbe 702/2014/EU.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis:
1. Vložiti mora vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
2. V skladu s prvim odstavkom 100. člena Uredbe mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:
a) ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu s tretjim in petim odstavkom 57. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: zakon, ki ureja kmetijstvo);
b) mora imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije;
c) mora imeti poravnane vse davčne obveznosti do države;
č) ne sme imeti neporavnanih nalogov za izterjavo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s (27) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;
d) ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
e) ne sme biti v težavah v smislu 15. točke pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje in Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249, 31/7/2014 str. 1–28);
f) za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona, ki ureja kmetijstvo;
g) ni upravičen do stroška DDV;
h) iz vloge na javni razpis mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije v skladu s 3. točko osmega poglavja tega javnega razpisa;
i) nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu;
j) če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino prostorov v objektu, ki jo upravičeni prostori zasedajo;
k) če kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz priložene projektne dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo;
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis še ne izvedenih del in stroškov;
– ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja na javni razpis;
Če iz priložene projektne dokumentacije ni razviden popis del in stroškov iz prve do tretje alineje te točke, vlagatelj priloži dokazilo št. D1.6 »Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
l) če gre za naložbo, v okviru katere so bila že izvedena gradbena dela in nakup opreme pred vložitvijo vloge na javni razpis, mora priložiti popis že izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, če to ni razvidno iz projektne dokumentacije. Vlagatelj izpolni obrazec D6.8 »Začetek nastalih stroškov«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
m) če gre za naložbo v nakup in postavitev aparata za trženje kmetijskih proizvodov na nepremičnini, ki ni v lasti upravičenca, je treba k vlogi na javni razpis priložiti overjeno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici na tej nepremičnini za obdobje najmanj pet let po zaključku naložbe, za kar se šteje datum zadnjega izplačila sredstev za naložbo ter soglasje lastnika ali solastnika, če to soglasje ni vsebovano v pogodbi iz te podtočke. Vlagatelj priloži dokazilo št. D2.4. »Overjena pogodba o najemu« in dokazilo št. D2.5. »Izjava, da nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, niso predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino«, ki sta prilogi prijavnemu obrazcu;
n) mora imeti na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba v gradnjo novega objekta, lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico;
o) če gre za ureditev objektov, razen investicijsko vzdrževanje objekta, mora predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo del (v nadaljnjem besedilu: PZI) v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Objekt, na katerega se nanaša gradbeno dovoljenje, mora biti namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe, kar je razvidno iz gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje se mora glasiti na vlagatelja;
p) če gre za naložbo v opremo ali investicijsko vzdrževanje obstoječega objekta, ki je v skladu z uredbo, ki ureja razvrstitev objektov glede na zahtevnost gradnje:
– zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt ali
– nezahteven objekt, mora predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta za obstoječi objekt;
r) računi in predračuni se morajo glasiti na vlagatelja;
s) v vlogi na javni razpis mora opredeliti časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev;
š) vlagatelj mora glede izpolnjevanja pogojev iz podtočk a), b), c), d) in f) te točke predložiti izjavo »Izjava vlagatelja glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa« iz osmega poglavja prijavnega obrazca.
3. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode v povezavi z naložbami iz podtočk a), b), c) in e) 2. točke drugega poglavja tega javnega razpisa vlagatelj v skladu s tretjim odstavkom 100. člena Uredbe ter poglavjem 3.4 pod (70) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje pred datumom vložitve vloge na javni razpis ne sme začeti z izvajanjem naložbe. Za začetek izvajanja naložbe se šteje začetek izvajanja projekta ali dejavnosti v skladu s 25. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje. Vlagatelj izpolnjevanje tega pogoja izkazuje z obrazcem št. D6.9 »Izjava o izvajanju naložbe pred datumom vložitve vloge«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
4. V skladu s 34. členom Uredbe mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:
a) naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se izkazuje z interno stopnjo donosnosti naložbe, ki se izračuna v skladu s Prilogo št. 4 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Interna stopnja donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD) mora biti višja od dolgoročne obrestne mere po konvergenčnem merilu Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa;
b) predložiti mora poslovni načrt, v katerem izkaže:
– ekonomsko upravičenost naložbe iz prejšnje podtočke in
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz drugega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU. Vrste naložb, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, so določene v 9. točki drugega poglavja tega javnega razpisa;
c) poslovni načrt iz prejšnje podtočke mora vsebovati sestavine, določene v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa in mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe, vendar najmanj za obdobje petih let od datuma vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi na javni razpis;
č) poslovni načrt iz podtočke b) mora temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih iz izkaza poslovnega izida za obdobje od 1. januarja do 31. decembra za leto 2015;
d) pri naložbah v zbiranje vode (vodni zbiralniki, vodohrani itd.) morajo imeti objekti za shranjevanje vode zmogljivost vsaj 10 m3;
e) naložbe v trženje kmetijskih proizvodov se nanašajo na:
– kmetijske proizvode vlagatelja, ki mora biti vpisan v RKG. Če je vlagatelj zadruga, se upoštevajo kmetijski proizvodi članov zadruge, ki so vpisani v RKG;
– predelane kmetijske proizvode iz lastne predelave vlagatelja;
f) trženje kmetijskih proizvodov se opravlja v ločenih, posebej za to namenjenih prostorih:
– na naslovu ali sedežu kmetijskega gospodarstva ali pravne osebe;
– na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega obrata;
– v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja prodaja kmetijskih proizvodov njenih članov;
– na premičnih prodajnih stojnicah;
– v mobilnih prodajalnah;
– namenskih aparatih za prodajo kmetijskih proizvodov;
g) če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, je treba vlogi na javni razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben. Vlagatelj priloži dokazilo št. D6.5 »Vpliv naložbe na okolje v skladu z uredbo, ki ureja posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje«, ki je priloga javnemu obrazcu;
h) lahko vloži več vlog na ta javni razpis. Za vsako vlogo se predloži samostojen poslovni načrt iz podtočke b) te točke.
5. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora vlagatelj za predložene dokumente, izdane v tujem jeziku, zagotoviti slovenski prevod, če je to potrebno.
6. Vlagatelj k vlogi na javni razpis priloži izjavo o velikosti in povezanosti podjetja na dokazilu št. D10 »Dokazila o velikosti in povezanosti podjetja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
7. Če gre za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti iz 5. točke drugega poglavja tega javnega razpisa, mora vlagatelj glede na namen naložbe k vlogi priložiti:
a) za naložbe iz podtočke a), naložbe v varčevanje z vodo in uporabo reciklirane vode iz podtočke b) in naložbe iz podtočke c) 5. točke drugega poglavja tega javnega razpisa se izkazuje varčevanje z vodo z elaboratom, ki ga izdela odgovorni projektant za področje vodnogospodarskih ureditev ali čistilnih naprav. Vlagatelj priloži dokazilo št. D6.6.1 »Elaborat, ki ga izdela odgovorni projektant za področje vodnogospodarskih ureditev ali čistilnih naprav«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
b) za naložbe v zmanjšanje izpustov iz podtočke b), naložbe iz podtočke č) in naložbe iz podtočke d) 5. točke drugega poglavja tega javnega razpisa se izkazuje zmanjšanje izpustov z elaboratom, ki ga izdela odgovorni projektant za področje izdelave gospodarjenja oziroma ravnanja z odpadki. Vlagatelj priloži dokazilo št. D6.6.2 »Elaborat, ki ga izdela odgovorni projektant za področje za področje zmanjšanje izpustov« ali dokazilo št. D6.6.3. »Elaborat, ki ga izdela odgovorni projektant za področje ravnanja ali gospodarjenja z odpadki«, ki sta prilogi prijavnemu obrazcu.
8. Izračun deleža lesa pri gradnji objekta iz podtočke e) 5. točke drugega poglavja tega javnega razpisa se za zahtevne in manj zahtevne objekte navede v PZI, za objekte, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj, pa v opisu naložbe iz tretje alineje podtočke b) enajstega poglavja tega javnega razpisa.
4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
V skladu s 35. členom Uredbe mora vlagatelj izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
a) če gre za naložbo v nakup in postavitev aparata za trženje kmetijskih proizvodov na nepremičnini, ki ni v lasti upravičenca, je treba k vlogi na javni razpis priložiti overjeno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici na tej nepremičnini za obdobje najmanj pet let po zaključku naložbe, za kar se šteje datum zadnjega izplačila sredstev za naložbo ter soglasje lastnika ali solastnika, če to soglasje ni vsebovano v pogodbi iz te točke. Vlagatelj priloži dokazilo št. D2.4. »Overjena pogodba o najemu« in dokazilo št. D2.5. »Izjava, da nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, niso predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino«, ki sta prilogi prijavnemu obrazcu;
b) v skladu s 1. delom Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje mora za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode iz podtočke b) 1. točke drugega poglavja tega javnega razpisa v vlogi opisati stanje brez podpore, to je obratni hipotetični scenarij ali alternativni projekt oziroma dejavnost, in predložiti dokazila v podporo obratnem hipotetičnem scenariju, opisanem v vlogi. Obratni hipotetični scenarij mora biti verodostojen in iz njega mora biti razviden spodbujevalni učinek naložbe oziroma izvedljivost naložbe, kar se dokazuje na način in z dokumenti iz pod (77), (95) in (96) Del I. III. poglavja Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje. Obratni hipotetični scenarij lahko oceni ARSKTRP s pomočjo izvedenca. Vlagatelj utemeljuje spodbujevalni učinek z dokazilom št. D7.2 »Obratni hipotetični scenarij« in z izjavo št. D7.1 »Izjava o verodostojnosti obratnega hipotetičnega scenarija«, ki sta prilogi javnemu obrazcu;
c) če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode v povezavi z naložbami iz 7. točke drugega poglavja tega javnega razpisa mora vlagatelj vlogi na javni razpis priložiti pisno izjavo:
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po predpisih, ki urejajo državne pomoči. Vlagatelj predloži izjavo št. D3.1 »Izjava vlagatelja o že dodeljenih javnih sredstvih za iste vrste upravičenih stroškov«, ki je priloga javnemu obrazcu;
– o vseh pomočeh de minimis, ki jih je vlagatelj oziroma enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh letih in v tekočem koledarskem letu. Vlagatelj predloži izjavo št. D3.2 »Izjava vlagatelja glede enotnega podjetja in združevanja pomoči de minimis, da s tem ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«, ki je priloga javnemu obrazcu;
– ali gre za enotno podjetje. Če gre za enotno podjetje, se navedejo podjetja, ki so z vlagateljem povezana. Vlagatelj navede podjetja v izjavi št. D3.2 »Izjava vlagatelja glede enotnega podjetja in združevanja pomoči de minimis, da s tem ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«, ki je priloga javnemu obrazcu.
Enotno podjetje je enotno podjetje iz 24. točke 2. člena Uredbe.
4.3. Posebni pogoji za naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov
Če gre za naložbe podtočk č) in d) 2. točke drugega poglavja tega javnega razpisa, morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev iz 4.1 poglavja tega javnega razpisa, v skladu s 36. členom Uredbe izpolnjevati tudi posebne pogoje:
a) proizvedena energija iz naložbe, ki je predmet tega javnega razpisa, ni namenjena prodaji;
b) pri naložbah v ureditev ali obnovo objektov je treba vlogi na javni razpis priložiti:
– energetsko izkaznico v skladu s predpisom, ki ureja izdelavo in izdajo energetskih izkaznic stavb ali energetski pregled, če gre za enostaven ali nezahteven objekt v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje ter v primeru naložb v investicijsko vzdrževanje objektov, razen za objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;
– elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah v skladu s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, če gre za zahteven ali manj zahteven objekt v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, razen za objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;
c) naložbe v pridobivanje toplotne ali toplotne in električne energije iz lesne biomase so upravičene do podpore, če so del naložbe v ureditev objektov, kar je razvidno iz poslovnega načrta. Šteje se, da je naložba v pridobivanje toplotne ali toplotne in električne energije iz lesne biomase del naložbe v ureditev objekta tudi, če se izvede v drugem objektu in se proizvedena energija uporablja izključno za namen objekta, ki je predmet naložbe v ureditev objektov, za katero uveljavlja podporo na tem javnem razpisu;
č) pri naložbah v opremo, namenjeno učinkoviti rabi energije, je treba upoštevati minimalne standarde za energetsko učinkovitost, kot jih določajo predpisi, ki urejajo energetiko: Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12, 90/12 in 17/14 – EZ-1), Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03, 88/03, 75/10, 53/11, 17/14 – EZ-1 in 22/16), Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 81/10 in 17/14 – EZ-1) in Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase (Uradni list RS, št. 37/09 in 17/14 – EZ-1). Upoštevanje minimalnih standardov za energetsko učinkovitost se izkazuje v dokazilu št. D1.2.3 »Opis naložbe, iz katerega je razvidna tehnološka izboljšava objekta oziroma zamenjave opreme in inštalacij« ali dokazilu št. D1.3.5 »Upoštevanje minimalnih standardov za energetsko učinkovitost, kot jih določajo predpisi, ki urejajo energetiko v primeru naložb v opremo namenjeno učinkoviti rabi energije« ali dokazilu št. D1.4.5 »Upoštevanje minimalnih standardov za energetsko učinkovitost, kot jih določajo predpisi, ki urejajo energetiko v primeru naložb v opremo, namenjeno učinkoviti rabi energije«, ki so priloge prijavnemu obrazcu;
d) pri pridobivanju toplotne energije iz biomase mora biti surovina za pridobivanje energije kmetijski proizvod;
e) če gre za naložbe v pridobivanje toplotne ali toplotne in električne energije iz biomase, uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem ter oljnic ni dovoljena;
f) pri naložbah v proizvodnjo elektrike in toplotne energije mora biti iz tehnične dokumentacije h kurilni napravi razvidno, da ta ne presega mejnih vrednosti izpustov v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16).
5. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 31. člena Uredbe so do podpore za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov upravičeni stroški:
a) stroški ureditve ali obnove objektov. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
b) stroški nakupa opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-komunikacijske tehnologije;
c) splošni stroški iz 98. člena Uredbe.
2. Višina upravičenih stroškov se določi v skladu s 95. členom Uredbe, in sicer:
a) za stroške iz prejšnje točke se uporablja katalog stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16, v nadaljnjem besedilu: katalog stroškov);
b) upravičeni stroški se določijo do višine stroškov, ki so določene v katalogu stroškov iz podtočke a) te točke in so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Priloga št. 3 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Za stroške, ki so navedeni Prilogi št. 3 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v Prilogi št. 3 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz kataloga stroškov. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Prilogi št. 3 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe;
c) če je vlagatelj naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnje točke uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stroškov. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je priznana vrednost iz Priloge št. 3 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz Priloge št. 3 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Prilogi št. 3 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;
č) če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine, se višina upravičenih stroškov, ki se nanašajo na gradbeno obrtniška dela, določi na podlagi tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu višine upravičenih stroškov upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;
d) če stroški niso določeni v katalogu stroškov, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;
e) pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih poslovanja.
5. V skladu s 96. členom in 32. členom Uredbe, se podpora ne dodeli za:
a) naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
b) stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev;
c) stroške naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru programov organizacij pridelovalcev, v skladu z Uredbo 1308/2013/EU;
č) plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
d) davek na dodano vrednost;
e) obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
f) upravne takse;
g) stroške leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme, pridobitev patentov, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk;
h) druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
i) stroške materiala, opreme ali drugih del v okviru naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni razpis, razen splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe;
j) stroške arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora;
k) nakup dostavnih in servisnih vozil;
l) ureditev klavnic in nakup pripadajoče opreme z letno zmogljivostjo nad 1.000 GVŽ;
m) proizvodnjo bioetanola in biodizla;
n) stroške nakupa rabljene mehanizacije in opreme ter
o) strošek iz naslova obratnih sredstev.
6. V skladu z 98. členom Uredbe so do podpore upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb iz 1. točke drugega poglavja tega javnega razpisa, med katere spadajo:
a) plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev;
b) stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije;
c) stroški izdelave poslovnega načrta;
č) plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti;
d) stroški geodetskih del;
e) stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del;
f) stroški informiranja in obveščanja javnosti, v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter
g) stroški sodnega tolmača.
7. V skladu z 98. členom Uredbe stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe.
8. V skladu z 98. členom Uredbe višina upravičenih splošnih stroškov znaša do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
9. Splošni stroški iz 6. točke tega poglavja so v skladu z 99. členom Uredbe upravičeni do podpore, če so nastali od 1. januarja 2014.
10. V skladu s 94. členom Uredbe glede združevanja podpor veljajo določila:
a) sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva;
b) ne glede na prejšnji odstavek se podpora po tem javnem razpisu v okviru istih upravičenih stroškov lahko združuje z drugimi podporami iz naslova državnih pomoči, če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost podpore, določeni z Uredbo 1305/2013/EU, Uredbo 702/2014/EU in Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije;
c) vlagatelj izkazuje izpolnjevanje pogojev iz podtočk a) in b) te točke z izjavo v dokazilu št. D3.1 »Izjava vlagatelja o že dodeljenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
č) podpora z upravičenimi stroški iz tega poglavja javnega razpisa, dodeljena na podlagi Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, se lahko združuje z vsako drugo podporo iz naslova državnih pomoči, če se podpora nanaša na različne upravičene stroške;
d) podpora po tem javnem razpisu se ne sme združevati z nobeno podporo iz naslova pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost podpore ali znesek podpore, ki sta določena v Uredbi 702/2014/EU in Smernicah za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;
e) za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode v povezavi z naložbami iz podtočk č) in d) 2. točke drugega poglavja tega javnega razpisa se podpora lahko združuje z drugimi pomočmi de minimis pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU. Vlagatelj izkazuje izpolnjevanje tega pogoja v dokazilu št. D3.2 »Zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Podukrep se v skladu s prvim odstavkom 91. člena Uredbe izvaja z zaprtim javnim razpisom.
2. V skladu s prvim odstavkom 38. člena Uredbe se vloge, prispele na javni razpis, ocenjujejo na podlagi meril za ocenjevanje vlog, ki so določena v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel Organ upravljanja PRP 2014–2020 in je dostopen na spletih straneh MKGP: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014–2020/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014–2020. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk do porabe razpisanih sredstev.
3. V skladu s 93.a členom Uredbe se v primeru, če ima vlagatelj sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C, v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), vloga na javni razpis, ne glede na ostala merila za izbor, oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, pri čemer se dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju vstopnega praga iz prejšnje točke.
4. Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, predvsem: prijavnega obrazca, projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov oziroma so podatki nepravilni, se merilo v tem delu oceni z 0 točk.
5. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe se vloga, ki je popolna, oceni na podlagi meril za izbor.
6. Merila za ocenjevanje vlog so:
Merila
Enostavne naložbe (Maks. 
št. točk)
Zahtevne naložbe (Maks. 
št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
30
30
Interna stopnja donosnosti 
20
20
Gospodarnost poslovanja (razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja)
10
10
2. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK NALOŽBE
10
5
Socialni vidik podjetja (socialno ali invalidsko podjetje ali zadruga)
10
5
3. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
10
5
Koeficient razvitosti občin 
5
2
Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih 
5
3
4. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE
15
25
Prednostni sektorji predelave ali trženja
15
15
Vključenost v sheme kakovosti
/
10
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
5
Vključitev vlagatelja v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja (članstvo v organizaciji proizvajalcev, branžnih in medbranžnih organizacijah, zadrugah ipd.)
5
5
6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM: VAROVANJE OKOLJA, INOVACIJE IN PODNEBNE SPREMEMBE
30
30
Okoljski prispevek izvedene naložbe (ureditev čistilnih naprav, nižja poraba vode) 
10
10
Inovacije
5
10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 
15
10
Skupaj 
100
100
Podrobnejša merila
Merila
enostavne naložbe
zahtevne naložbe
I.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
30
30
1.
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:
20
20
upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa. Podlaga za ocenitev ISD je bilanca stanja ter izkaz poslovnega izida za leto 2015. Če je vlagatelj univerzalni pravni naslednik, se pri ocenjevanju ISD lahko upoštevajo podatki iz računovodskih izkazov prenesenega podjetja. Interna stopnja donosnosti mora biti višja od 0,62 %:
a) za predelavo kmetijskih proizvodov – zavod, gospodarska družba in gospodarsko interesno združenje:
– ISD več kot 12 % do vključno 15 %
20
20
– ISD več kot 9 % do vključno 12 %
17
17
– ISD več kot 6 % do vključno 9 %
14
14
– ISD več kot 3 % do vključno 6 %
11
11
– ISD več kot 0,62 % do vključno 3 % ali več kot 15 %,
9
9
b) za predelavo kmetijskih proizvodov – zadruge, socialna in invalidska podjetja:
– ISD več kot 9 % do vključno 12 %
20
20
– ISD več kot 6 % do vključno 9 %
17
17
– ISD več kot 3 % do vključno 6 %
14
14
– ISD več kot 2 % do vključno 3 %
11
11
– ISD več kot 0,62 % do vključno 2 % ali več kot 12 %,
9
9
c) za trženje kmetijskih proizvodov – zavod, gospodarska družba in gospodarsko interesno združenje:
– ISD več kot 7 % do vključno 10 %
20
20
– ISD več kot 5 % do vključno 7 %
17
17
– ISD več kot 3 % do vključno 5 %
14
14
– ISD več kot 2 % do vključno 3 %
11
11
– ISD več kot 0,62 % do vključno 2 % ali več kot 10 %,
9
9
č) za trženje kmetijskih proizvodov – zadruge, socialna in invalidska podjetja:
– ISD več kot 6 % do vključno 9 %
20
20
– ISD več kot 4 % do vključno 6 %
17
17
– ISD več kot 3 % do vključno 4 %
14
14
– ISD več kot 2 % do vključno 3 %
11
11
– ISD več kot 0,62 % do vključno 2 % ali več kot 9 %.
9
9
2.
GOSPODARNOST POSLOVANJA – maksimalno število točk:
10
10
Gospodarnost poslovanja je razvidna iz BON obrazca za leto 2015, ki je dokazilo
št. D4.1 »Dokazilo o boniteti« iz priloge prijavnega obrazca, ki ga vlagatelj priloži vlogi na javni razpis. Če je vlagatelj univerzalni pravni naslednik se pri ocenjevanju gospodarnosti poslovanja lahko upoštevajo podatki iz računovodskih izkazov prenesenega podjetja.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu s podtočko c) 2. točke sedmega poglavja tega javnega razpisa.
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,15
10
10
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,09 do vključno 1,15
8
8
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,06 do vključno 1,09
6
6
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,03 do vključno 1,06
4
4
– gospodarnost poslovanja je do vključno 1,03
2
2
II. 
DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
5
1.
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE ALI ZADRUGA) – maksimalno število točk:
10
5
Vlagatelj je zadruga oziroma socialno ali invalidsko podjetje.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
III.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
5
1.
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
5
2
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo izvedena naložba.
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8
5
2
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3
3
1
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3
1
1
2.
LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH – maksimalno število točk: 
Naložba se izvaja na problemskih območjih iz Priloge št. 9 Uredbe.
5
3
IV.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
15
25
1.
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:
15
15
Naložba se nanaša na predelavo ali trženje kmetijskega proizvoda iz enega od naslednjih sektorjev: sadje, zelenjava, žita ali prašičje meso.
Vlagatelj v poslovnem načrtu navede letno količino kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu s prvo alinejo podtočke a) 2. točke sedmega poglavja tega javnega razpisa ter 3. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe.
2.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Naložba se nanaša na predelavo ali trženje proizvodov, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v eno od naslednjih shem kakovosti:
0
10
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem),
– izbrana kakovost,
– višja kakovost in
– integrirana pridelava.
Vlagatelj izkazuje vključenost v sheme kakovosti z dokazilom št. D6.4.1 »Vlagatelj priloži kopijo certifikata za proizvode iz shem kakovosti«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Če je vlagatelj zadruga ali organizacija proizvajalcev in se naložba nanaša na trženje kmetijskih proizvodov njenih članov, se točke na podlagi tega merila priznajo, če ima certifikat ali odločbo o oceni vina najmanj 50 odstotkov članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, katerih kmetijski proizvodi se tržijo v okviru te naložbe. Vlagatelj izkazuje vključenost v sheme kakovosti, ter člane, katerih kmetijski proizvodi se bodo tržili, z dokazili št. D6.4.2.1 »Kopije certifikatov članov« in dokazilom št. D6.4.2.2 »Seznam članov«, ki sta prilogi prijavnemu obrazcu.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu drugo alinejo podtočke b) 2. točke sedmega poglavja tega javnega razpisa.
V.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
5
5
VKLJUČITEV VLAGATELJA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
5
5
Vlagatelj je član branžnih ali medbranžnih organizacij s področja podprte dejavnosti ali združenja zadrug ipd. Članstvo v društvih se ne upošteva. Obvezno dokazilo k vlogi je dokazilo št. D8 »Dokazila o vključenosti vlagatelja v horizontalno in vertikalno povezovanje«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
VI.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM: VAROVANJE OKOLJA, INOVACIJE IN PODNEBNE SPREMEMBE – maksimalno število točk:
30
30
1.
VAROVANJE OKOLJA – maksimalno število točk: 
Naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja, so:
10
10
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % celotne vrednosti naložbe,
2
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % celotne vrednosti naložbe,
3
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % celotne vrednosti naložbe,
4
4
– naložba predstavlja več kot 20 % celotne vrednosti naložbe ali če gre za samostojno naložbo.
5
5
Vlagatelj za uveljavljanje tega merila predloži elaborat v skladu s podtočko a) 7. točke 4.1 poglavja tega javnega razpisa. Iz elaborata mora biti razvidno stanje pred naložbo in stanje ob zaključku naložbe.
b) tehnologije za zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi;
4
4
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje obseg proizvodnje;
6
6
– ponovna uporaba odpadne vode;
4
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
2
2
Vlagatelj za uveljavljanje tega merila predloži elaborat, ki ga glede na naložbo v skladu s podtočko a) ali podtočko b) 7. točke 4.1 poglavja tega javnega razpisa. Iz elaborata mora biti razvidno stanje pred naložbo in stanje ob zaključku naložbe.
c) naložbe v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode do vključno 10 %,
2
2
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 10 % do vključno 20 %,
4
4
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 20 %.
6
6
Kot letna poraba vode se šteje voda pridobljena iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira (lastne vrtine) in ne vključuje padavinske, odpadne ali ponovno uporabljene vode.
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom vložitve vloge na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je razvidno iz poslovnega načrta.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
4
4
Vlagatelj za uveljavljanje tega merila predloži elaborat v skladu s podtočko b) 7. točke 4.1 poglavja tega javnega razpisa. Iz elaborata mora biti razvidno stanje pred naložbo in stanje ob zaključku naložbe.
d) zmanjševanje količine odpadkov
– zmanjševanje količine odpadkov.
4
4
Vlagatelj za uveljavljanje tega merila predloži elaborat v skladu s podtočko b) 7. točke 4.1 poglavja tega javnega razpisa. Iz elaborata mora biti razvidno stanje pred naložbo in stanje ob zaključku naložbe.
e) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa
– delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,121 m3 lesa na m2 bruto površine objekta,
8
8
– delež lesa pri gradnji objektov je od 0,094 do 0,12 m3 lesa na m2 bruto površine objekta,
5
5
– delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do 0,093 m3 lesa na m2 bruto površine objekta.
3
3
Ne upoštevajo se etaže. Izračun deleža lesa pri ureditvi za zahtevne in manj zahtevne objekte se navede v PZI, za objekte, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj, pa v opisu naložbe iz tretje alineje podtočke b) enajstega poglavja tega javnega razpisa.
Vlagatelj ne more uveljavljati merila varovanja okolja iz naslova ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa, če to uveljavlja v okviru merila podnebne spremembe in prilagoditev nanje.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje možne ocenitve 10 točk.
2.
INOVACIJE – maksimalno število točk:
5
10
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod, ki ga vlagatelj do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Vlagatelj izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu.
– vlagatelj ima patent ali se z naložbo uvaja nov proizvod, za katerega vlagatelj nima patenta ali licence,
5
10
– vlagatelj ima licenco ali se z naložbo uvaja izpopolnjen proizvod.
3
5
3.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE 
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
15
10
a) naložbe v učinkovito rabo energije:
naložbe iz podtočke d) 2. točke drugega poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov celotne vrednosti naložbe. V primeru uveljavljanja tega merila je obvezno dokazilo energetska izkaznica iz prve alineje podtočke b) 4.3 poglavja tega javnega razpisa ali elaborat gradbene fizike iz druge alineje podtočke b) 4.3 poglavja tega javnega razpisa, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu,
6
3
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
naložbe iz podtočke č) 2. točke drugega poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov celotne vrednosti naložbe,
6
3
c) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 bruto površine objekta,
12
8
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 m3 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 bruto površine objekta,
9
5
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,073 m3 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 bruto površine objekta.
5
3
Ne upoštevajo se etaže. Izračun deleža lesa pri gradnji objekta se za zahtevne in manj zahtevne objekte navede v PZI, za objekte, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj, pa v opisu naložbe iz tretje alineje podtočke b) enajstega poglavja tega javnega razpisa.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje možne ocenitve 15 ali 10 točk.
7. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev
1. V skladu s 106. členom Uredbe mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:
a) podprta naložba se mora uporabljati za namen podukrepa 4.2 še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev;
b) podprta naložba se v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU ne sme premestiti iz Evropske unije 10 let od zadnjega izplačila sredstev;
c) mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev;
č) mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja pooblaščenem s strani MKGP in drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije;
d) mora izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec v skladu s 40. členom Uredbe po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:
a) najkasneje v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnega obsega, načrtovanega v poslovnem načrtu (npr.: obseg predelave ali trženja);
b) če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke iz naslova merila:
– prednostni sektorji predelave, mora pet let po zadnjem izplačilu sredstev zagotavljati letno količino kmetijskih proizvodov, ki so predmet predelave ali trženja najmanj v obsegu, ki ga je načrtoval v poslovnem načrtu,
– vključenost v sheme kakovosti, mora pet let po zadnjem izplačilu sredstev imeti certifikat za shemo kakovosti, za katero je pridobil dodatne točke ali odločbo o oceni vina. Če je upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev, mora pet let po zadnjem izplačilu sredstev imeti certifikat ali odločbo o oceni vina najmanj 50 odstotkov članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, katerih kmetijski proizvodi se tržijo v okviru te naložbe;
c) gospodarnost poslovanja, ki je razvidna iz BON obrazca za leto 2015, mora ohranjati še pet let po zadnjem izplačilu sredstev;
č) obveznost vodenja knjigovodstva mora izpolnjevati pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev. Upravičenec mora zagotavljati evidentiranje poslovnih dogodkov po priporočenem enotnem sedemmestnem kontnem načrtu, ki je objavljen na spletni strani MKGP in knjigovodske podatke do 31. marca vsako leto poslati na ARSKTRP;
d) mora o izpolnjenih obveznostih iz te točke ter o učinkih naložbe v skladu s 103. členom Uredbe poročati za naslednjih pet celotnih koledarskih let po izplačilu sredstev. Poročilo se predloži na obrazcu iz Priloge 2 »Poročilo o izpolnjevanju ciljev« k razpisni dokumentaciji in sicer do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Obrazec se objavi na spletni strani ASKTRP.
3. V skladu s 107. členom Uredbe se:
a) podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva, objavijo na spletni strani ARSKTRP v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU;
b) na spletni strani MKGP objavijo podatki o firmi in sedežu pravne osebe ter višini dodeljene pomoči v skladu s (128) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.
8. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji v skladu z 41. členom Uredbe:
a) stopnja javne podpore znaša 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se poveča za:
– 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, kar upravičenec izkazuje s certifikatom o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov v primeru trženja kmetijskih proizvodov oziroma s certifikatom o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov, če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov;
– 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti iz 5. točke drugega poglavja tega javnega razpisa;
– 5 odstotnih točk za naložbe v mesno ali mlečnopredelovalne obrate upravičencev, ki so vključeni v ukrep dobrobit živali;
– 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, ki se izvedejo na problemskih območjih iz Priloge št. 9 Uredbe;
b) za naložbe za predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in trženje kmetijskih proizvodov se stopnje podpore iz prejšnjega odstavka tega člena lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe;
c) za naložbe za predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in je upravičenec veliko podjetje stopnja javne podpore, ne glede na določbe podtočk a) in b) prve točke tega poglavja, v skladu z določbami tretjega poglavja in 3.1. oddelka 2. dela Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje znaša:
– 25 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe, ki se v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči izvajajo na območju teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija;
– 15 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe, ki se v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne pomoči izvajajo na območju teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija, če se odločba o pravici do sredstev izda do 31. decembra 2017 oziroma 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, če se odločba o pravici do sredstev izda od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2020;
č) če se upravičencu podpora za naložbo dodeli na podlagi Uredbe 1407/2013/EU oziroma Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje in je ta podpora, plačljiva na podlagi več zahtevkov za izplačilo sredstev, se pri odobritvi podpore izvede diskontiranje pomoči v skladu z drugim pododstavkom šestega odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU oziroma (88) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje glede diskontiranja pomoči. Z odločbo o pravici do sredstev se diskontira celotna vrednost dodeljenih sredstev glede na predlagano časovno dinamiko. Uporabi se zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/;
d) najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eurov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa 4.2 pridobi največ 5.000.000 eurov podpore;
f) podpora za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode v povezavi z naložbami za pridobivanje energije in energetsko učinkovitost se dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU;
g) razpoložljiva sredstva, namenjena izvajanju podukrepa 4.2 v programskem obdobju 2014–2020, so opredeljena v Prilogi 1 Uredbe;
h) sredstva, namenjena izvajanju podukrepa 4.2, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev EKSRP v višini 75 odstotkov.
2. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvod ali naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske in nekmetijske proizvode, se v skladu s sedmim odstavkom 29. člena Uredbe podpora dodeli v skladu s tretjim poglavjem in 3.1 oddelkom II. dela Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.
3. Zaprtost finančne konstrukcije v skladu s 101. členom Uredbe:
a) vlagatelj mora v vlogi na javni razpis izkazati zaprtost finančne konstrukcije, ki omogoča izvedbo naložbe. Zaprtost finančne konstrukcije navede v prijavnem obrazcu v poglavju 4.2 Finančna konstrukcija;
b) vlagatelj za zahtevne naložbe iz podtočke b) 8. točke drugega poglavja tega javnega razpisa v vlogi na javni razpis izkaže zaprtost finančne konstrukcije iz prejšnje točke z izjavo banke. Vlagatelj priloži dokazilo št. D4.3. »Izjava banke o izvedljivosti naložbe v primeru zahtevnih naložb nad 200.000 eurov priznane vrednosti naložbe«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
c) ne glede na določbe iz podtočke b) te točke javni zavodi zaprtost finančne konstrukcije iz podtočke a) te točke izkazujejo s sklepom sveta zavoda ali sklepom občinskega sveta, s katerim je bil potrjen finančni načrt in program dela javnega zavoda za leto objave javnega razpisa, iz katerega mora biti razvidna rezervacija finančnih sredstev za namen izvedbe naložbe, za katero se javni zavod prijavlja na javni razpis. Vlagatelj priloži dokazilo št. D4.4. »Overjena kopija sklepa sveta zavoda ali sklepa občinskega sveta v primeru zahtevnih naložb, ki jih izvajajo javni zavodi«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;
č) finančno sposobnost upravičenca za kritje stroškov izvedbe naložbe nad 1.000.000 eurov priznane vrednosti brez DDV lahko oceni ARSKTRP s pomočjo izvedenca, v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
9. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
V skladu z 91. členom Uredbe se:
a) sredstva za podukrep 4.2 razpišejo z zaprtim javnim razpisom v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 51. člena zakona, ki ureja kmetijstvo;
b) oddaja vlog na javni razpis začne 3. 1. 2017;
c) na spletni strani MKGP in ARSKTRP, skupaj z javnim razpisom objavi razpisno dokumentacijo in navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev.
10. Vlaganje vlog
V skladu z 92. členom Uredbe:
a) vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
b) se vlagatelj pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnje podtočke prijavi pri ARSKTRP;
c) ARSKTRP za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje podtočke vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP;
č) prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija;
d) prijavni obrazec, ki je vnesen v informacijski sistem ARSKTRP, je potrebno natisniti ter z izpisom številke dokumenta in podpisom vlagatelja, skupaj s prilogami poslati priporočeno na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali oddati na vložišču ARSKTRP. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je v Prilogi št. 8 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa;
e) na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa »2. Javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja«;
f) podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronski sistem se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP;
g) predračuni in druga dokazila se morajo glasiti na vlagatelja.
11. Obvezna dokazila k vlogi na javni razpis
V skladu s 37. členom Uredbe so obvezne priloge, ki jih mora upravičenec priložiti vlogi na ta javni razpis in brez katerih se v skladu z 52. členom zakona, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi:
a) poslovni načrt iz podtočke b) 4. točke 4.1 poglavja tega javnega razpisa;
b) če se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj ali nakup opreme:
– opis stanja pred naložbo, s slikami dejanskega stanja zemljišča oziroma obstoječega objekta;
– tloris tehnološke izboljšave objekta po naložbi,
– opis naložbe, iz katerega je razvidna tehnološka izboljšava objekta oziroma zamenjava opreme in inštalacij;
c) PZI, če se naložba nanaša na ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje;
č) pogodba oziroma soglasje iz podtočke a) 4.2 poglavja tega javnega razpisa.
12. Obravnava vlog
1. V skladu s prvim odstavkom 93. člena Uredbe se obravnava vlog začne s preveritvijo njene popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Za datum in čas prejema dopolnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) pisne oddaje dopolnjene vloge. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda;
2. V skladu z drugim odstavkom 93. člena Uredbe se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda;
3. 3. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi meril iz šestega poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk iz 2. točke šestega poglavja tega javnega razpisa, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za ta javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo;
4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog v tem javnem razpisu in sicer na način:
– ekonomski vidik naložbe 35 %;
– družbeno socialni vidik naložbe 7 %;
– geografski vidik naložbe 8 %;
– proizvodna usmeritev naložbe 15 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje 10 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: varovanje okolja, inovacije in podnebne spremembe 25 %;
5. V skladu s petim odstavkom 93. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne;
6. V skladu s šestim odstavkom 93. člena Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP;
7. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU se zavrne vloga na javni razpis in zahtevek za izplačilo, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa 4.2;
8. Če se skladu s sedmim odstavkom 93. člena Uredbe pomoč dodeli po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, se v izreku odločbe o pravici do sredstev navede višina pomoči, ki je dodeljena po pravilu de minimis, pri čemer se izrecno sklicuje na Uredbo 1407/2013/EU.
13. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo
1. Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev morajo biti skladno s 102. in 104. členom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:
a) sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev;
b) zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec ali njegov pooblaščenec in ga pošlje na ARSKTRP, razen zahtevka za predplačilo iz drugega odstavka 105. člena Uredbe, ki se vloži v fizični obliki na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana;
c) V primeru enega zahtevka za izplačilo sredstev mora biti naložba pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev zaključena in plačani vsi računi. V primeru dveh ali več zahtevkov za izplačilo sredstev, mora biti zaključen del naložbe, ki predstavlja zaključeno vsebinsko oziroma tehnološko celoto;
č) če gre za naložbe v objekte, morajo biti gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja;
d) upravičenec mora zahtevku za izplačilo priložiti naslednja dokazila:
– originalne izvode računov, elektronske in e-račune;
– dokazilo o plačilu (položnica oziroma blagajniški prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrjen kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska pogodba);
– če gre za gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih objektov mora upravičenec priložiti končno gradbeno situacijo, ki jo potrdijo nadzornik, izvajalec del in upravičenec;
– v primeru naložb, kjer gre za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti (oprema, do katere po končani investiciji med kontrolo na kraju samem ni več možnega dostopa), je treba ob zahtevku priložiti fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje ter tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje;
– če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika, je treba k zahtevku za izplačilo sredstev priložiti kopijo celotne dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, da je kopija enaka originalu;
– v primeru naložb v opremo mora upravičenec priložiti račun ali račun s specifikacijo, iz katerega je razvidna vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in nazivna moč;
– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške;
e) v primeru naložb v zahtevne ali manj zahtevne objekte, mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev imeti pravnomočno uporabno dovoljenje in projekt izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: PID). PID in uporabno dovoljenje mora upravičenec hraniti na kraju samem, ter ju predložiti na zahtevo ARSKTRP;
f) če gre za naložbo v opremo ali investicijsko vzdrževanje obstoječega objekta, ki je v skladu z uredbo, ki ureja razvrstitev objektov glede na zahtevnost gradnje, zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora upravičenec predložiti pravnomočno uporabno dovoljenje za ta objekt;
g) če je upravičenec kandidiral za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti ta del naložbe zaključen v celoti in zanj pridobljena vsa upravna dovoljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu s področno zakonodajo;
h) upravičenec mora v primeru vseh vrst gradenj in rekonstrukcij voditi in hraniti knjigo obračunskih izmer, ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le v primeru, ko upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so npr. pleskanje, fasadarska dela itd. Če so obrtniška dela del gradnje oziroma rekonstrukcije, je vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih izmer mora upravičenec hraniti na kraju samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP;
i) na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca;
j) če je strošek naložbe določen v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Priloga št. 3 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, upravičenec ob zahtevku za izplačilo sredstev predloži račun. Če strošek ni določen v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži tri ponudbe;
k) računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca;
l) upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo v skladu s časovno dinamiko, opredeljeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za izplačilo je treba vložiti najkasneje na datum opredeljene v odločbi o pravici do sredstev;
m) upravičenec lahko vloži največ:
– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za enostavne, ki vključuje morebitno predplačilo;
– tri zahtevke za izplačilo sredstev, če gre za zahtevne naložbe, ki vključuje morebitno predplačilo;
o) upravičenec lahko predlaga spremembo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo določene v odločbi o pravici do sredstev v skladu s 54. členom zakona, ki ureja kmetijstvo. ARSKTRP lahko podaljša rok za vložitev zahtevka do največ 12 mesecev, vendar ne več kot do datuma vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen v prvega poglavju tega javnega razpisa.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke morajo biti ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev skladno z 39. členom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:
a) predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo v primeru naložbe v enostavni ali nezahtevni objekt ali opreme v teh objektih, za katere se ne zahteva uporabnega dovoljenja ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev;
b) živilski obrat mora biti vpisan v register obratov v skladu s pravilnikom, ki ureja registracijo in odobritev obratov na živilskem področju;
c) mora imeti certifikat o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil, če uveljavlja višjo stopnjo podpore v skladu s prvo alinejo podtočke a) 1. točke osmega poglavja tega javnega razpisa.
2. Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa razvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja vira sofinanciranja.
3. Vlagatelj lahko skladu s prvim odstavkom 105. člena Uredbe uveljavi predplačilo v znesku 30 odstotkov vrednosti javne podpore, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) vložitev zahtevka za predplačilo mora vlagatelj napovedati v vlogi na javni razpis. Zahtevek za predplačilo se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev;
b) upravičenec lahko uveljavlja predplačilo v 30 dneh od prejema odločbe o pravici do sredstev z vložitvijo zahtevka za predplačilo. Zahtevku za predplačilo mora priložiti bančno garancijo v višini 100 odstotkov zneska predplačila, kot to določa prvi odstavek 63. člena Uredbe 1305/2013/EU;
c) bančna garancija mora biti veljavna še vsaj šest mesecev od datuma vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, katerega vrednost je večja od višine predplačila;
č) bančna garancija se lahko sprosti, ko so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 63. člena Uredbe 1305/2013/EU;
d) bančna garancija se zaseže delno ali v celoti, če pred potekom bančne garancije niso bila predložena ustrezna dokazila o nastanku stroškov v skladu s petim odstavkom 102. člena Uredbe oziroma če dokazila o nastanku stroškov niso predložena v višini izplačanega predplačila;
e) če upravičenec v skladu s 54. členom zakona, ki ureja kmetijstvo, vloži obrazložen zahtevek za spremembo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev, določene v odločbi o pravici do sredstev, mora v primeru, da je pridobil predplačilo, ki ga je zavaroval z bančno garancijo in ta še ni bila sproščena, zahtevku za spremembo časovne dinamike predložiti tudi podaljšano bančno garancijo;
f) podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (Besedilo velja za EGP), (UL L št. 206 z dne 30. 7. 2016, str. 1).
3. Skladno s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 9. december 2019.
14. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se s prvim odstavkom 108. člena Uredbe izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrol je odgovorna ARSKTRP.
2. V skladu z drugim odstavkom 108. člena Uredbe ter v skladu s 1. točko 51. člena Uredbe 809/2014/EU ARSKTRP izvaja kontrole na kraju samem pred izdajo odločbe o pravici do sredstev.
3. V skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe ter prvim odstavkom 66. člena Uredbe 1305/2013/EU, lahko MKGP preverja pravilnost izvajanja podukrepa 4.2.
4. V skladu s četrtim odstavkom 108. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU in 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 2 Uredbe, ki je Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
5. V skladu s petim odstavkom 108. člena Uredbe se določba prejšnje točke ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.
6. V skladu s prvim odstavkom 109. člena Uredbe se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin, opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
7. V skladu z drugim odstavkom 109. člena Uredbe mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
8. V skladu s tretjim odstavkom 109. člena Uredbe se kraja in uničenje ali poškodovanje opreme, mehanizacije, objektov, razen gozdnih prometnic in cestne infrastrukture, v primeru požara in drugih škodnih dogodkov ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino iz prvega odstavka tega člena. V tem primeru mora upravičenec predmet podpore vrniti v stanje pred nastankom dogodka, v nasprotnem primeru mora upravičenec vrniti vsa dodeljena sredstva.
9. V skladu s četrtim odstavkom 109. člena Uredbe o višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP in na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
10. V skladu s šestim odstavkom 108. člena Uredbe, v primerih kršitev obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu s 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost