Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

Ob-3565/16, Stran 2811
Svet zavoda UPI – ljudske univerze Žalec v skladu z ZOFVI razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
UPI – ljudske univerze Žalec 
Razpisni pogoji, ki jih morajo kandidati/kandidatke obvezno izpolnjevati:
– ustrezna izobrazba (najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje);
– pedagoško-andragoška izobrazba;
– strokovni izpit;
– 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta v izobraževanju odraslih;
– priložen program vodenja UPI – ljudske univerze Žalec.
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Kandidati/kandidatke morajo k prijavi priložiti potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/-a za dobo 5 let, od 6. 4. 2017 dalje. Delo na delovnem mestu direktorja/direktorice se opravlja polni delovni čas.
Kandidati/kandidatke pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda UPI – ljudske univerze Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec, v roku 8 dni od objave tega razpisa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda UPI – ljudske univerze Žalec 

AAA Zlata odličnost