Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

Št. 8020-2/2016-29 Ob-3599/16, Stran 2775
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR–2), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15, v nadaljevanju: UMZDRO), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Splošni pogoji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Pravilnik Sklada) in Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2016 in 2017 s spremembami in dopolnitvami (postavke za leto 2016 – v nadaljevanju PFN), ter
– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah) in Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list L 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis« za gospodarstvo),
objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti – ANS 2016
1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Sklada, in sicer za namene:
– A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu,
– A2 – projekti kmetijske predelave in trženja
– B1 – podjetniški projekti brez obratnih sredstev
– B2 – podjetniški projekti z obratnimi sredstvi
– C – razvojna dokumentacija in razvojni projekti.
2. Namen razpisa je spodbujanje začetnih investicij na področju primarne kmetijske pridelave, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, podjetništva ter razvojnih projektov razvojnih inštitucij.
3. Cilj razpisa je spodbujanje gospodarskih osnov na območju avtohtonih narodnih skupnosti.
4. Skupna višina razpisanih sredstev je 2.200.000,00 EUR, od tega 2.000.000,00 EUR ugodnih posojil ter 200.000,00 EUR nepovratnih sredstev po sledeči razdelitvi razpisanih sredstev:
Namen
Razpisana sredstva (v EUR)
Skupna sredstva
Območje italijanske 
narodnostne skupnosti
Območje madžarske narodnostne skupnosti
Posojilo
Nepovratna sredstva
Posojilo
Nepovratna sredstva
Posojilo
Nepovratna sredstva
A1
2.000.000,00
20.000,00
600.000,00
20.000,00
1.400.000,00
0,00
A2
B1
B2
C
0,00
180.000,00
0,00
40.000,00
0,00
140.000,00
SKUPAJ
2.000.000,00
200.000,00
600.000,00
60.000,00
1.400.000,00
140.000,00
Pri namenih A1, A2, B1 in B2 se sredstva po javnemu razpisu pri projektih z območja madžarske narodnostne skupnosti dodelijo le kot ugodno posojilo, pri projektih z območja italijanske narodnostne skupnosti pa v kombinaciji ugodnega posojila in nepovratnih sredstev, pri namenu C pa se za projekte z obeh območij dodelijo le v obliki nepovratnih sredstev.
5. Razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. Podrobnejša obrazložitev je navedena v Povabilu k oddaji vloge.
6. Upravičena območja, na katerih imajo vlagatelji pravico izvajati projekt, so naslednja:
Na narodnostno mešanih območjih z madžarsko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih:
Na narodnostno mešanih območjih z italijansko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih skupnostih:
– v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
– v občini Ankaran: Ankaran/ Ancarano,
– v občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, Jagodje,
– v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ Kapornak,
– v občini Koper: Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini,
– v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria (mesto), Prade/ Prade, Premančan, Škofije/ Val- marin, Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano in
– v občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Portorož/ Portorose,
– v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/ Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsölakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/ Pince, Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyetryános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in
Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja.
– v občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec glede na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1/A2, B1/B2 ali C, ki se izpolnjen, skupaj z zahtevanimi prilogami posreduje na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije glede na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1/A2, B1/B2 ali C, ki vsebuje podrobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev dokumentacije za prijavo na javni razpis, v primeru namena A1 in A2 tudi obrazec za opis projekta ter vzorce dokumentacije, in sicer:
– vzorec pogodbe, ki ga je potrebno parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju sredstev in je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za črpanje sredstev,
– vzorce poročil o projektu, ki jih je potrebno po zaključku projekta ter v času spremljanja projekta ter posredovati na Sklad (v primeru namena C le po zaključku projekta) in bodo po zaprtju javnega razpisa dosegljivi na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci ter
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis. 
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/avtohtoni-narodni-skupnosti, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca, ki je izdelan v elektronski obliki.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3. Roki in način prijave:
1. Roka za oddajo prijav sta: 10. 1. 2017 in 6. 3. 2017.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do posameznega roka javnega razpisa, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do roka, do 14. ure.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga ANS (z ustreznim pripisom glede na namen A1, A2, B1, B2 ali C)«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
4. Razpisni pogoji
1. Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev po namenih A1, A2, B in B2 so: velika (le pri namenu B1), srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer:
Namen
Vlagatelji 
Posebni pogoji
A1
Kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: KG): 
– kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
Vlagatelji se pri namenu A1 ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Priloga I Pogodbe EU).
A2
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in so vpisana v evidenco KG, ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet; 
– izvajajo projekt in opravljajo dejavnost s področja kmetijstva.
Vlagatelji se pri namenu A2 ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe EU oziroma z dopolnilnimi dejavnostmi s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov. V kolikor pa gre za dopolnilno dejavnost na KG pri namenu A2, morajo vlagatelji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15) ter dejavnost opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti še vsaj 3 leta po zaključenem projektu.
B1
– Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1);
– samozaposlene osebe oziroma fizične osebe, ki se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi in so registrirane z dejavnostjo po drugih zakonih (tj. vlagatelji, ki opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti, v skladu z zakonom);
– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad).
– Projekti vlagateljev pri namenu B1 morajo biti povezani z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
– Projekti velikih podjetij na območju Obalno-kraške regije lahko pri namenu B1 prejmejo le sredstva za potrebe nove gospodarske dejavnosti, ki pomeni:
– vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba o SKD), kot dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju na zadevnem območju.
B2
/
Vlagatelji pri namenih A1, A2, B1 in B2 morajo dejavnost opravljati na območju Republike Slovenije in projekt izvajati na narodnostno mešanih območjih, ki so navedena v 6. točki 1. poglavja tega razpisa.
Pri namenih A1, A2, B1 in B2 se dopušča, da na javnem razpisu kandidirajo tudi tuje gospodarske družbe, vendar bo Sklad sklenil pogodbo le s podjetjem (podružnico), ki bo registrirana v Republiki Sloveniji.
2. Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev v primeru namena C so:
Namen
Vlagatelji 
Posebni pogoji
Razvojne institucije, ki opravljajo razvojne naloge v regiji in so vključene v regijske razvojne mreže ter jih potrdita avtohtoni narodni skupnosti (v nadaljevanju: vlagatelji).
Vlagatelji morajo razvojno in/ali investicijsko dokumentacijo za projekt, ki se nanaša na pripravljalna in/ali izvedbena dela ali materialne stroške projektov, izvajati na narodnostno mešanih območjih, ki so navedena v 6. točki 1. poglavja tega razpisa.
3. V primeru namena A1 in A2 se za opredelitev velikosti vlagateljev uporabljajo določbe iz Priloge I, vlagateljev Kmetijske uredbe za skupinske izjeme, oziroma v primeru vlagateljev za namena B1, B2 in C pa Priloga I Uredbe o skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Priloga I).
Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov glede na določila Priloge I.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
4. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: (velja za vse namene: A1, A2, B1, B2 ter C, pri slednjih se določila upoštevajo smiselno):
– ima bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2 ali 3 za pravne osebe in s.p (omejitev ne velja za vlagatelje ustanovljene po 1. 1. 2016) oziroma je kreditna sposobnost ocenjena manj kot dobra za kmete in samozaposlene osebe. Metodologija za izračun bonitete je pri vlagateljih, ki niso kmetje oziroma samozaposlene osebe, objavljena na spletni strani Sklada, v razdelku predpisi (določilo ne velja za namen C);
– prijavlja projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt (v primeru namena C so izjema glede negativnega denarnega toka le vloge s projekti, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je projekt upravičen);
– ne izkazuje možnosti za zavarovanje posojila po presoji Sklada;
– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s sredstvi Sklada;
– nima poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada (v primeru namena C izpolnjene pogodbene obveznosti do Sklada, če je že bil prejemnik nepovratnih sredstev), zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave RS;
– izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem državnih pomoči v Evropski uniji;
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8 s spr. in dop., v nadaljevanju: ZFPPIPP);
– je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– je v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme (v primeru namena A1 in A2) oziroma 18. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah (v primeru namena B1, B2 in C) ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
– mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– ne izpolnjuje ostalih pogojev v tem razpisu.
Vlagatelj mora preveriti tudi ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do spodbud glede na posamezni namen, ki so navedena v 6. poglavju javnega razpisa, in sicer: v primeru namenov A1 in A2 v odstavku e.) 1.2 točki, v primeru namena B1 v odstavku f.) 2.2 točki ter v primeru namenov B2 in C v odstavku c.) 3.2 točki.
5. Do uveljavljanja stroška DDV je upravičen vlagatelj, ki ni identificiran za namene DDV in o tem priloži ustrezno potrdilo FURS.
6. V trenutku izplačila dodeljenih sredstev mora imeti tuje podjetje, ki prejme sredstva, v sodnem registru RS registrirano vsaj podružnico (ne velja za namen C).
5. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za sredstva na predpisanem prijavnem obrazcu glede na posamezni namen (A1/A2, B1/B2 ali C) s pripadajočimi prilogami, ki so navedene v 11. poglavju tega razpisa.
2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, oddana v rokih in na predpisani način, ki vsebuje vso zahtevano dokumentacijo, navedeno v 11. poglavju z naslovom vsebina vloge.
3. Vloga vlagatelja mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost vlagatelja,
– opis projekta, vključno z dnevom začetka in dokončanja,
– lokacijo projekta,
– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih ter neupravičenih stroškov projekta,
– vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumenti) pri projektu, vključno s sredstvi Sklada.
4. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na vlagatelja ter na prijavljen projekt.
5. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v EUR.
6. Odgovorna oseba vlagatelja mora podati po razpisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke tako, da jih je mogoče preveriti. V primeru posredovanja lažnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe bo Sklad nemudoma začel z ustreznimi odškodninskimi in kazenskimi postopki.
7. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
8. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila v slovenski jezik, ki ga s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz dokazil morajo biti razvidni predmet nakupa, vrednost z in brez DDV.
9. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev pogodbe, avans, plačilo are ipd.), zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. V kolikor je bil projekt pred tem že začet, ne bo več upravičen do sredstev. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je datum oddaje vloge (v kar ne vključuje izdelavo študije ali razvojne dokumentacije oziroma projektne zasnove pri namenu C).
10. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziroma imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
11. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila in pri namenu C vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
12. Prijavljeni projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta, razen pri izdelavi študije ali razvojne dokumentacije oziroma projektne zasnove.
13. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov (ne velja za namen C).
14. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje (ne velja za namen C).
6. Upravičeni in neupravičeni stroški ter dodatni pogoji po posameznih namenih
1. Namena A1 in A2
1.1. Upravičeni in neupravičeni stroški projekta za namena A1 in A2:
Potrebno je predložiti: nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe izdane po 1. 7. 2016 za celoten prijavljen projekt.
Upravičeni stroški projekta (brez DDV) za namena A1 in A2 lahko nastajajo po datumu vložitve vloge na javni razpis.
– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov;
– nakup nove ali rabljene mehanizacije oziroma strojev in opreme (z vključujočo računalniško programsko opremo). 
Rabljena mehanizacija oziroma stroji in/ali oprema morajo biti proizvedeni od 1. 1. 2012 dalje.
V primeru, da je projekt sofinanciran s strani drugih javnih virov (Republike Slovenije, EU, lokalne skupnosti) višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči.
V ta namen mora vlagatelj predložiti dokazila o drugih javnih virih oziroma v primeru nakupa rabljene mehanizacije oziroma strojev in/ali opreme … pridobiti izjavo s strani prodajalca o že prejetih državnih pomočeh.
Nepremičnine morajo biti praviloma ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste (izjema so kakšne nujne služnosti ipd.).
Neupravičeni stroški za namen A1 so:
Neupravičeni stroški za namen A2 so:
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin; 
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
– nakup živali; 
– investicije na področju namakanja in z njimi povezani stroški.
– stroški v zvezi z naložbo v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane.
Skupni neupravičeni stroški za namena A1 in A2 so:
– stroški samostojnega nakupa nepremičnin, in sicer kmetij in zemljišč – kmetijskih in gozdnih; 
– davki, dajatve, razne takse in režijski stroški; 
– stroški zavarovanja; 
– refinanciranje obresti, nadomeščanje starih posojil in zakupov; 
– obratna sredstva; 
– stroški nadzora; 
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta).
1.2. Dodatni pogoji za namena A1 in A2
a) Pri namenih A1 in A2 mora upravičenec z odobrenim projektom najpozneje 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju kmetijstva in prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od spodaj opredeljenih ciljev, ki ga opredeli v prijavnem obrazcu in v investicijski dokumentaciji, in sicer:
– Pri namenu A1:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti KG, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; 
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
– doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev, vključno s stanjem ohranjenosti biotske raznovrstnosti vrst in habitatov ter povečevanjem javne uporabnosti območja Natura 2000 ali drugih sistemov visoke naravne vrednosti, opredeljenih v nacionalnih ali regionalnih programih razvoja podeželja držav članic, če so naložbe neproizvodne;
– obnova proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah, ter preprečevanje škode zaradi navedenih dogodkov.
– Pri namenu A2:
– zmanjšati proizvodne stroške; 
– izboljšati proizvodnjo; 
– izboljšati kakovost. 
V primeru, da projekt ne izkazuje navedenih ciljev glede na posamezni namen, je vlagatelj dolžan Skladu predložiti pisne obrazložitve odstopanj.
b) Pri namenu A1 je naložba lahko povezana s proizvodnjo biogoriv ali energije iz obnovljivih virov na ravni kmetije, če taka proizvodnja ne presega povprečne letne porabe goriv ali energije na zadevni kmetiji, za kar mora vlagatelj v primeru takšne vrste naložbe upoštevati še dodatna pravila, v skladu s 30. členom Pravilnika Sklada.
c) Pri obeh namenih mora biti naložba v skladu z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljena navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo zadevnega naložbenega projekta.
d) Pri namenu A2 se pomoč ne dodeli za naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije. Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni uredbi.
e) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– zaproša za sredstva za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer za sredstva, ki so neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– zaproša za sredstva, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
– želi izvesti projekt, ki ne sodi v sektor primarne kmetijske proizvodnje iz seznama v Prilogi I Pogodbe EU oziroma ni s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe EU;
– posluje oziroma sodi projekt, ki ga želi izvesti, v sektor ribištva in gojenja vodnih organizmov.
2. Namena B1 in B2
2.1. Upravičeni in neupravičeni stroški za namena B1 in B2:
za namen B1
za namen B2
Potrebno je predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe izdane po 1. 7. 2016 za celoten prijavljen projekt.
Upravičeni stroški projekta (brez DDV oziroma z DDV, v kolikor je vlagatelj glede na določila javnega razpisa upravičen do uveljavljanja DDV*) za namena B1 in B2 lahko nastajajo po datumu vložitve vloge na javni razpis.
* Vlagatelj pri namenu B1 in B2 je upravičen do stroška DDV, samo če priloži dokazilo oziroma potrdilo, ki ga izda FURS o nevključitvi v sistem DDV.
nakup nepremičnin, tj. objektov s pripadajočimi zemljišči, ter poslovnih prostorov (nepremičnine morajo biti praviloma ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste, izjema so kakšne nujne služnosti ipd.)
gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov (pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela ipd. ter stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in obrtniških delih, stroški nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del)
nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom), in sicer pri velikih podjetjih pri namenu B1 izključno nova, pri MSP pa lahko tudi rabljena, vendar proizvedena od 1. 1. 2012 dalje
nakup nematerialnih naložb (vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja), do največ 20 % upravičenih stroškov projekta
Dodatni upravičeni stroški samo za namen B1
Dodatni upravičeni stroški samo za namen B2
– stroški svetovalnih storitev MSP-jem, kot so svetovanje, pomoč in usposabljanje za izmenjavo znanja in izkušenj ter izboljšanje sodelovanja MSP, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci. Zadevne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičeni stroški iz tega sklopa lahko predstavljajo največ do 10 % upravičenih stroškov projekta;
– velika podjetja niso upravičena do stroškov svetovalnih storitev. 
– obratna sredstva (nakup materiala, blaga, storitve, plače), in sicer ne glede na velikost podjetja, do največ 
20 % upravičenih stroškov projekta.
Neupravičeni stroški za namen B1 so:
Neupravičeni stroški za namen B2 so:
– stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– stroški nakupa osebnih vozil; 
– stroški pripravljalnih študij, usposabljanj (z izjemo stroškov svetovalnih storitev MSP-jem, kot so opredeljeni v okviru upravičenih stroškov za namen B1 po tem razpisu);
– obratna sredstva; 
– nakup rabljenih osnovnih sredstev, če so ta že bila sofinancirana z javnimi sredstvi.
– stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev.
Skupni neupravičeni stroški za namena B1 in B2 so:
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta); stroški davka na dodano vrednost, v primeru če glede na določila javnega razpisa niso upravičeni ter drugih davkov in dajatev; samostojen nakup zemljišč in stanovanjska gradnja; sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo; zavarovanja; stroški dokumentacije; vlaganja za zasebno rabo; sredstva namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje starih posojil in zakupov.
2.2. Dodatni pogoji za namena B1 in B2
a) Upravičenec mora pri namenu B1 in B2 z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči pričakovane učinke na področju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih tehnologij ali njenih posodobitev, uvajanja novih proizvodov oziroma proizvodnih izboljšav, proizvodnje izdelkov z visoko dodano vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega trženja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih delovnih mest, okoljskega vpliva investicije) in izpolnjevati sledeča kvantitativna merila:
– za 5 % povečati število zaposlenih oziroma za najmanj 1 zaposlenega, v kolikor 5 % predstavlja manj kot 1 zaposlenega, ali ohraniti število zaposlenih ob bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju tehnološkega procesa,
– ter poskušati doseči 3 % povečanje kosmatega donosa od poslovanja in 3 % povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.
Povečanje števila zaposlenih se meri kot absolutna razlika med povprečnim številom zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge (podatek AJPES oziroma iz potrjenega izkaza uspeha na dan 31. 12. 2015) in številom zaposlenih na dan 31. 12. najkasneje 2 leti po zaključku projekta na račun povečanja števila zaposlenih pri vlagatelju zaradi izvedbe projekta. Prezaposlitve delavcev med povezanimi podjetji ne štejejo kot novo ustvarjena delovna mesta.
b) Pri sredstvih, ki so dodeljena za diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih ta poslovna enota prej ni proizvajala, morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del (velja za namen B1).
c) Pri sredstvih, ki so dodeljena za bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih (velja za namen B1).
d) Za del enotnega investicijskega projekta se šteje vsaka začetna investicija, ki jo je začel isti investitor in z njim povezana podjetja v obdobju treh let od datuma začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake po uredbi o SKD (velja za namen B1).
e) Velikemu podjetju je pri namenu B1 mogoče dodeliti sredstva le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi izpolnil najmanj enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejetih sredstev Sklada skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez prejetih sredstev Sklada ne bi mogel izpeljati.
f) Do spodbud pri namenu B1 ni upravičen vlagatelj, ki:
– posluje na področju oziroma projekt, ki ga želi izvesti sodi v sektor:
– ribištva in gojenja vodnih organizmov; 
– ladjedelništva, 
– proizvodnje in distribucije energije ter energetske infrastrukture; 
– premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L, št. 336, 21. 12. 2010, str. 24);
– primarne kmetijske proizvodnje, opredeljene v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji;
 predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– jeklarstva in železarstva za podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;
– industrije sintetičnih vlaken za podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;
– prometa in s tem povezane infrastrukture, navedene v 45. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;
– deluje v dejavnosti, povezani z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– prijavlja projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– je na zadevnem območju prenehal z enako ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena Uredbe o skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o SKD.
g) Določila glede neupravičenosti vlagatelja do spodbud in pridobitve izjave (oboje po pravilu »de minimis« pomoči za gospodarstvo) pri namenu B2 so navedena v odstavku c.) in d.) 3.2 točke tega poglavja javnega razpisa.
3. Namen C
3.1. Upravičeni in neupravičeni stroški za namen C
Potrebno je predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe izdane po 1. 7. 2016 za celoten prijavljen projekt.
Upravičeni stroški projekta (brez DDV oziroma z DDV, v kolikor je vlagatelj glede na določila javnega razpisa upravičen do uveljavljanja DDV*) oziroma vlaganja v osnovna opredmetena sredstva za namen C lahko nastajajo po datumu vložitve vloge na javni razpis.
* Vlagatelj pri namenu C je upravičen do stroška DDV, samo če priloži dokazilo oziroma potrdilo, ki ga izda FURS o nevključitvi v sistem DDV.
– materialni stroški projektov, ki pomenijo stroške nakupa nove opreme, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje oziroma prenove, stroški nakupa objekta s pripadajočimi zemljišči;
– stroški promocijskih dejavnosti; 
– stroški zagona podjetja vključno s stroški novo zaposlenih v podjetju, povezanih z izvedbo začetnega projekta, vendar za največ obdobje po oddaji vloge do zaključka črpanja sredstev;
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena.
Neupravičeni stroški za namen C so:
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta); stroški davka na dodano vrednost, v primeru če glede na določila javnega razpisa niso upravičeni ter drugih davkov ter dajatev; stroški tekočega poslovanja; vlaganja v zasebno rabo; stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev; stroški samostojnega nakupa zemljišč; stroški nakupa rabljene opreme.
Sredstva po javnem razpisu tudi niso namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje finančnega zakupa.
3.2. Dodatni pogoji za namen C
a) Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku prispevati vsaj k enemu izmed navedenih ciljev: izboljšanje gospodarske ali komunalne infrastrukture, izboljšanje lokalne ali regionalne javne infrastrukture, boljša kakovost bivanja, večji poudarek skrbi za okolje in/ali pozitiven vpliv na gospodarski razvoj.
b) V kolikor se projekt nanaša na investicijo v cono, mora biti le-ta na območju, ki je določeno s prostorskim izvedbenim aktom – zazidalnim, ureditvenim ali lokacijskim načrtom za predmetno cono, in je hkrati namenjeno izključno poslovnim dejavnostim.
c) Do spodbud pri namenih C in B2 ni upravičen vlagatelj, ki posluje v sektorju oziroma za: (po pravilu »de minimis« pomoči za gospodarstvo):
– ribištva in akvakulture;
– primarne kmetijske proizvodnje iz seznama I v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevno podjetje da na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– sredstva za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot so sredstva, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– sredstva, pogojena s prednostjo rabe domačih proizvodov pred uvoženimi;
– enotno podjetje, ki je po pravilu »de minimis« v zadnjih treh proračunskih letih, vključno s pričakovano pomočjo po tem razpisu, pridobilo več kot 200.000 EUR (podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 EUR).
d) V primeru namenov C in B2 mora Sklad od vlagatelja pomoči pred dodelitvijo sredstev »de minimis« pomoči pridobiti izjavo, kakor je opredeljeno v 17. členu Pravilnika Sklada in v primeru namena C v 7. točki Prijavnega obrazca ANS-C oziroma v primeru namena B2 v 8. točki Prijavnega obrazca ANS-B1/B2 (izjava vlagatelja), in sicer da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev in z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
4. Financirani projekti oziroma upravičeni stroški na področju osnovnih sredstev se morajo pri pravnih osebah (javnega in zasebnega prava) in s.p.-jih ter drugih fizičnih osebah (velja za vse namene: A1, A2, B1, B2 ter C):
– vključiti v aktivo podjetja in se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo;
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepovezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo ustanoviteljem s.p.-ja oziroma med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami, v primeru namena A1 in A2 po Kmetijski uredbi za skupinske izjeme oziroma v primeru namenov B1, B2 in C po Uredbi o skupinskih izjemah. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah (navedeno velja tudi za obratna sredstva razen plač pri namenu B2);
– ohraniti na upravičenih območjih avtohtonih narodnih skupnosti in v lasti vlagatelja vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja;
– v primeru nematerialnih investicij:
– pri namenu B1 (B2 – brez obratnih sredstev), mora le-te uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela sredstva, in morajo ostati povezane s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, vsaj 5 let v primeru velikega podjetja in 3 leta v primeru mikro, malega ali srednje velikega podjetja;
– pri namenu A1 ali A2 mora le-te uporabljati izključno v KG, ki je prejelo sredstva in morajo ostati v KG vsaj 3 leta v funkciji in na lokaciji projekta.
V primeru, da je vlagatelj projekta kmet ali samozaposlena oseba oziroma fizična oseba, se upoštevata druga in tretja alinea te točke, za kmete pa še drugi odstavek četrte alinee te točke. Pri namenu C pa navedena določila veljajo le za upravičene stroške v osnovna opredmetena sredstva, ki morajo biti opredeljena v investicijski dokumentaciji o prijavljenem projektu in pri katerih se smiselno upoštevata prva in druga alinea te točke. Projekti morajo ostati na upravičenih območjih avtohtonih narodnih skupnosti vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja.
5. Osnovna sredstva pri namenih A1, A2, B1 in B2, razen pri namenu C, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka pod pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen ter pod pogojem, da se gospodarska dejavnost ohrani na določenem območju 5 let oziroma 3 leta, upoštevaje velikost podjetja. Upravičenec mora o tem predhodno pridobiti soglasje Sklada.
7. Finančni pogoji:
1. Skupna višina dodeljenih sredstev po namenih
Namen
Določbe glede državnih pomoči
Višina sofinanciranja 
Razmerje med posojilom in nepovratnimi sredstvi po razpisu – LE PRI PROJEKTIH ITALIJANSKIH NARODNIH SKUPNOSTI
Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov po razpisu
Najmanjša in največja višina zaprošenega POSOJILA oziroma v primeru
namena C
le nepovratnih sredstev
Shema državne pomoči
A1
– Najvišji znesek dodeljene državne pomoči na podjetje oziroma na vlagatelja in na naložbeni projekt, glede na zgornje meje iz Kmetijske uredbe za skupinske izjeme, ne sme preseči 500.000 EUR.
– Najvišji dovoljeni odstotek državnih pomoči znaša do 50 %.
Do 100 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV)
– Delež posojila napram nepovratnim sredstvom pri projektih italijanskih narodnih skupnosti je v razmerju 30:1.
Najmanjša 5.000,00 EUR.
– Najmanjša 5.000,00 EUR.
– Največja 250.000,00 EUR.
Shema državne pomoči za skupinske izjeme za področje kmetijstva s št. priglasitve: K-BE003-5940117-2015.
A2
– Najvišji znesek dodeljene državne pomoči na podjetje oziroma na vlagatelja in na naložbeni projekt, glede na zgornje meje iz Kmetijske uredbe za skupinske izjeme ne sme preseči 7.500.000 EUR.
– Najvišji dovoljeni odstotek državnih pomoči znaša do 50 %.
B1
Najvišji dovoljen odstotek državnih pomoči znaša za: 
Do največ 75 % upravičenih stroškov
Najmanjša 6.700,00 EUR.
– Najmanjša višina 5.000,00 EUR.
– Največja pri 
Regionalni shemi državnih pomoči: 
– regionalna shema državnih
– velika podjetja do 25 % Vzhodna SLO oziroma do 15 % Zahodna SLO;
projekta (brez DDV oziroma z DDV, v kolikor je vlagatelj glede
projektih madžarskih narodnih skupnosti 500.000,00 EUR
oziroma pri projektih
pomoči št.: BE02-2399245-2014 in
– regionalna shema državnih pomoči MSP
– srednje velika podjetja do 35 % Vzhodna SLO oziroma do 25 % Zahodna SLO;
na določila javnega razpisa upravičen do uveljavljanja DDV) in do
italijanskih narodnih skupnosti 300.000,00 EUR.
št. BE03-2399245-2014.
– mala oziroma mikro podjetja do 45 % Vzhodna SLO oziroma do 35 % Zahodna SLO.
Legenda:
najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči.
– Vzhodna SLO;- Pomurje
– Zahodna SLO;- Obalno-kraška
V primeru velikih investicijskih projektov, z upravičenimi stroški nad 50 mio EUR, pri stroških svetovanj za MSP in pri vlagateljih, ki so v treh letih pred objavo razpisa, prejeli pomoč v obliki tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še dodatna pravila s področja državnih pomoči.
B2
Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju, ne sme presegati
Do 100 % upravičenih stroškov projekta (brez
– Delež posojila napram nepovratnim sredstvom
Najmanjša 5.000,00 EUR.
– Najmanjša višina 5.000,00 EUR.
– Največja 
pri projektih 
Shema državne pomoči po pravilu »de minimis« s št. priglasitve: M001-5940117-2015.
zneska, določenega za pomoč »de minimis« v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči in velja ne glede na obliko ali namen pomoči. Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo ne sme presegati 200.000 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v
DDV oziroma z DDV, v kolikor je vlagatelj glede na določila javnega razpisa upravičen do uveljavljanja DDV).
pri projektih italijanskih narodnih skupnosti je v razmerju 30:1.
madžarskih narodnih skupnosti 500.000,00 EUR oziroma pri projektih italijanskih narodnih skupnosti 300.000,00 EUR.
C
komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 EUR) v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema.
Če podjetje opravlja komercialne cestne prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, za katere se uporablja zgornja meja v višini 200.000 EUR, se zgornja meja v višini 200.000 EUR uporablja za to podjetje, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da korist za dejavnost cestnega tovornega prometa ne presega 100.000 EUR.
Do 100 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV oziroma z DDV, v kolikor je vlagatelj glede na določila javnega razpisa upravičen do uveljavljanja DDV).
– Najmanjša 5.000,00 EUR.
– Največja 
do višine 
razpoložljivih 
nepovratnih 
sredstev glede 
na posamezno 
območje.
2. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu po posameznem namenu odobren le en projekt oziroma vloga.
3. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o projektu.
4. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter da z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis« (v primeru namena C se določila smiselno upoštevajo).
5. Sredstva, pridobljena po tem javnem razpisu, se lahko kombinirajo z drugimi javnimi sredstvi, vendar le do najvišje dovoljene višine državne pomoči. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. V kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti Sklad.
6. Sredstva se dodelijo v EUR.
7. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo projekta ter v primeru namena B1 prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev v upravičeni vrednosti projekta, v katera niso vključena javna sredstva.
V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2015 znaša 97.584.713,69 EUR.
9. Posojilni pogoji:
Višina posojila 
(v EUR)
Obrestna mera
Skupna doba vračanja 
(moratorij ter odplačilna doba)
Moratorij na odplačevanje glavnice
Vračanje posojila in obresti
v primeru prijave projektov namenov A1 in A2
do vključno 100.000,00
3-mesečni Euribor + 0,60 % letno
10 let
2 leti
mesečno
nad 100.000,00
15 let
3 leta
Višina posojila 
(v EUR)
Obrestna mera
Skupna doba vračanja 
(moratorij ter odplačilna doba)
Moratorij na odplačevanje glavnice
Vračanje posojila in obresti
v primeru prijave projektov namena B1 in B2
do vključno 100.000,00
3-mesečni Euribor + 0,60 % letno
10 let
1 leto
mesečno
nad 100.000,00 do vključno 300.000,00
12 let
2 leti
nad 300.000,00 do vključno 500.000,00
15 let
3 leta
– V primeru, da je 3-mesečni Euribor negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– Skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z vključenim moratorijem).
– Skupna doba vračanja posojila praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ 36 mesecev moratorija.
– Pred podpisom pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisni od višine dodeljenega posojila in ekonomske dobe projekta.
8. Pogoji sklepanja pogodbe in urejanja zavarovanja
1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi sredstev, bo s Skladom sklenil pogodbo.
2. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma odločbe o dodelitvi sredstev upravičencu. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve sredstev. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila ter posredovanja nepovratnih sredstev bremenijo upravičenca in so opredeljeni v Povabilu k oddaji vloge in na povezavi http://www.regionalnisklad.si/predpisi – Izsek iz Tarifnega pravilnika Sklada.
4. V kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, plača stroške v skladu s cenikom, veljavnim v času predčasnega vračila.
5. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic, in v kolikor je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik tudi z overjeno izvršnico ter z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu z 20. členom Splošnih pogojev Sklada, ki so dostopni na povezavi http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, in sicer pred podpisom pogodbe. Sklad ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine.
7. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva dodeljena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
9. Pogoji črpanja sredstev
1. Črpanje sredstev:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje posojila in/ali nepovratnih sredstev pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci;
– je dokumentarno z možnostjo nakazila posojila izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih virov ali z nakazilom upravičencu v primeru dokumenta v tuji valuti. V slednjem primeru mora upravičenec v roku 5 delovnih dni Skladu predložiti bančno potrdilo o plačilu celotnih obveznosti;
– je možno izvesti tudi po fazah;
– se začne po ureditvi zavarovanja (slednje ne velja za namen C) in podpisu pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa, da so kopije priloženih dokumentov enake originalom ter da so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno s pogodbami in/ali naročilom in/ali dobavo;
– kopije računov, situacij, plačilnih list oziroma druga ustrezna dokumentacija (pogodbe o zaposlitvi, dodatki) z datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve vloge na javni razpis in smiselno v skladu s točkami 1.1 (namenov A1 in A2), 2.1 (namenov B1 in B2) in 3.1 (namen C) 6. poglavja tega javnega razpisa; kopije pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po datumu oddaje vloge na javni razpis. V kolikor so dokazila v tujem jeziku, upravičenec priloži njihov prevod, ki ga potrdi s svojim podpisom. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe z izvajalcem. Dela pri projektu, kar vključuje tudi naročila ter plačila avansov, ne smejo biti pričeta pred datumom oddaje vloge na javni razpis;
– potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni računi, potrjene kompenzacije …) v primeru namena B1 kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe (najmanj 25 %) pri posameznem dokumentu za črpanje posojila oziroma kot dokazila o že opravljenih plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga za izvršitev refundacije;
– v primeru izvajanja pogodbenih del kopija pogodb z izvajalci;
– upoštevajo se naslednji zneski: 
Namen
Pojasnilo
A1
Upoštevajo se zneski brez DDV, in sicer 100 % posameznega dokumenta za črpanje.
A2
B1
Upoštevajo se zneski: 
– brez DDV oziroma z DDV za tiste upravičence, ki na podlagi priloženega dokazila FURS o nevključenosti v sistem DDV ob oddaji zahtevka/ov uveljavlja DDV kot upravičen strošek in
– največ do 75 % posameznega dokumenta za črpanje.
B2
Upoštevajo se zneski: 
– brez DDV oziroma z DDV za tiste upravičence, ki na podlagi priloženega dokazila FURS o nevključenosti v sistem DDV ob oddaji zahtevka/ov uveljavlja DDV kot upravičen strošek in
– 100 % posameznega dokumenta za črpanje.
C
– oziroma v primeru namena C, v kolikor se projekt nanaša na investicijo v izdelavo študije ali razvojne dokumentacije oziroma projektne zasnove tudi: študijo oziroma drugo dokumentacijo.
2. Rok črpanja dodeljenih sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
3. V kolikor upravičenec v določenem roku in na dogovorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev.
10. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2019 (skrajni rok zaključka projekta). Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi sredstev in v pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces oziroma v primeru namena C tudi izdelana razvojna in investicijska dokumentacija ter dokončana druga izvedbena dela projekta.
2. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta, o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja projekta (3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja oziroma 5 let za velika podjetja, po pogodbenem roku za zaključek projekta) ter pri namenu C v roku 2 mesecev po pogodbenem roku za zaključek projekta in v ta namen posredovati izpolnjeni Poročili o projektu (v primeru namena C le Poročilo o projektu), za kar se zaveže tudi v pogodbi.
V poročilih (v primeru namena C le Poročilo) mora upravičenec poročati o projektu na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičenca, da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka projekta. Sklad bo s kazalniki učinkov dodeljenih sredstev spremljal realizacijo ciljev, in sicer:
– v primeru namenov A1 in A2 iz a.) odstavka 1.2 točke 6. poglavja javnega razpisa;
– v primeru namenov B1 in B2 iz a.) odstavka 2.2 točke 6. poglavja javnega razpisa;
– v primeru namena C iz a.) odstavka 3.2 točke 6. poglavja javnega razpisa.
3. Sklad bo spremljal namensko porabo in realizacijo navedenih ciljev s kazalniki učinkov dodeljenih sredstev pri upravičencu.
4. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo sredstev, tako da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila oziroma v primeru namena C najmanj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja oziroma najmanj 3 leta v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij.
5. Upravičenec mora omogočiti Skladu pregled projekta in/ali ogled predmeta zavarovanja.
6. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. dokumentacija za ugotovitev popolnosti vloge, izdelava strokovnega mnenja, preveritev zavarovanja …).
7. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje sredstev in ne glede na pogodbena določila odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo sredstev (posojila in/ali nepovratna sredstva) s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), v kolikor ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev Sklada ali kršitve določil javnega razpisa.
8. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju Sklada, na svoje stroške namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo Sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu.
9. Upravičenec oziroma lahko lastnik projekta pri namenu C mora zagotoviti opravljanje dejavnosti, ki je predmet projekta še vsaj naslednjih 5 let po končanem projektu za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s predhodno pridobljenim soglasjem Sklada.
11. Vsebina vloge:
11.1 Dokumentacija za vse namene A1, A2, B1, B2 in C:
Oznaka priloge
Opis priloge
1. OBR
Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan ter žigosan originalni prijavni obrazec glede na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1/A2, B1/B2 ali C. Prijavni obrazec mora biti skladen s predloženo investicijsko dokumentacijo o projektu.
2. POG
S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe.
3. INV
Investicijska dokumentacija, ki je opredeljena pri posameznem namenu investiranja v nadaljevanju tega poglavja.
4. REG
Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja:
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 12. 2016, z označbo registrirane dejavnosti vlagatelja oziroma prijavljenega projekta, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt.
– za kmetijska gospodarstva pri namenu A1 in A2 tudi:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register KG ter kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te dejavnosti.
– Obrtniki lahko priložijo obrtno dovoljenje.
– Samozaposlene osebe oziroma fizične osebe priložijo ustrezno dokazilo o registraciji.
– V kolikor potrebujejo vlagatelji za izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. koncesijo ipd.), jih priložijo k vlogi.
– Priloga REG-SOC: Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1). Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence socialnih podjetij objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v kolikor pa podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.
5. OBV
Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačil, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
6. ZKL
Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na razpis. V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, pa še kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posojila in pri namenu C vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja) in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu projektu. V kolikor Sklad z.k. izpiskov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc, bo k temu pozval vlagatelja.
7. NAK
Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 7. 2016 in iz njih mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z DDV in brez DDV. V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije (v primeru namena A1), opreme ali nepremičnin je potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna starost opreme, v kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije Sklad ne bo upošteval kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških projekta.
8. FURS
V kolikor vlagatelj želi pri namenu B1 ali B2 ali C uveljavljati DDV kot upravičen strošek pri projektu, priloži Potrdilo FURS, da ni vključen v sistem DDV in poda izjavo v prilogi 1 Prijavnega obrazca ANS-B1/B2 ali ANS-C (Vzorec vloge za izdajo potrdila FURS o nevključitvi v sistem DDV je tudi del že navedene priloge k prijavnima obrazcema).
9. TEH
Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
10. GRA
V primeru graditve ali izvajanja del na objektih morajo biti gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja, za kar vlagatelj predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor dovoljenje ni potrebno, je potrebno priložiti izjavo, iz katere je to razvidno.
11. SKL
Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
12. LAST
Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo razvidno zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.
13. BIL
Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil izkaze poslovanja za vlagatelja za leto 2015, in sicer Bilanco stanja na dan 31. 12. 2015, Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015 ter Bilančnega dobička oziroma bilančne izgube za leto 2015 (le v kolikor slednjega vlagatelj izdeluje). V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam (ne velja za kmete pri namenu A1 in A2).
14. POS
V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
15. ZAV
(celotna priloga ne velja za namen C)
Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garancija, hipoteka, bančni depozit itd.), kar vlagatelj opredeli tudi v obrazcu za prijavo.
Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zagotovitvi predlaganih instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:
– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi.
– V primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavarovalnice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne franšize;
– pri posojilu do 30.000,00 EUR za vlagatelje z bonitetno oceno najmanj 6 oziroma pri kmetih in samozaposlenih osebah z bonitetno oceno določeno kot najmanj dobro, ki poslujejo že vsaj dve polni koledarski leti, praviloma z osebnim solidarnim poroštvom. Porok mora razpolagati z neobremenjenimi nepremičninami v razmerju 1:2,5 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega premoženja po oceni GURS-a) ter izkazovati najmanj dobro kreditno sposobnost. Posojilo se pri tej obliki zavaruje še s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic, posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o dohodkih, zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki o poroku v Prijavnem obrazcu ANS-A1/A2 ali ANS-B1/B2.
– V primeru hipoteke na nepremičnini je potrebno ob prijavi vloge predložiti zemljiškoknjižne izpiske za predlagano nepremičnino, pred sklenitvijo posojilne pogodbe pa še cenitev predmeta zavarovanja, ki ni starejša od enega leta od oddaje vloge na razpis. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se upošteva vrednost nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za Sklad nezavezujoče.
– Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti, kot sledi: 
 
 
Oznaka priloge
Opis priloge
1. OBR
Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan ter žigosan originalni prijavni obrazec glede na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1/A2, B1/B2 ali C. Prijavni obrazec mora biti skladen s predloženo investicijsko dokumentacijo o projektu.
2. POG
S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe.
3. INV
Investicijska dokumentacija, ki je opredeljena pri posameznem namenu investiranja v nadaljevanju tega poglavja.
4. REG
Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja:
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 12. 2016, z označbo registrirane dejavnosti vlagatelja oziroma prijavljenega projekta, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt.
– za kmetijska gospodarstva pri namenu A1 in A2 tudi:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register KG ter kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te dejavnosti.
– Obrtniki lahko priložijo obrtno dovoljenje.
– Samozaposlene osebe oziroma fizične osebe priložijo ustrezno dokazilo o registraciji.
– V kolikor potrebujejo vlagatelji za izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. koncesijo ipd.), jih priložijo k vlogi.
– Priloga REG-SOC: Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1). Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence socialnih podjetij objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v kolikor pa podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.
5. OBV
Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačil, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
6. ZKL
Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na razpis. V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, pa še kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posojila in pri namenu C vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja) in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu projektu. V kolikor Sklad z.k. izpiskov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc, bo k temu pozval vlagatelja.
7. NAK
Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 7. 2016 in iz njih mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z DDV in brez DDV. V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije (v primeru namena A1), opreme ali nepremičnin je potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna starost opreme, v kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije Sklad ne bo upošteval kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških projekta.
8. FURS
V kolikor vlagatelj želi pri namenu B1 ali B2 ali C uveljavljati DDV kot upravičen strošek pri projektu, priloži Potrdilo FURS, da ni vključen v sistem DDV in poda izjavo v prilogi 1 Prijavnega obrazca ANS-B1/B2 ali ANS-C (Vzorec vloge za izdajo potrdila FURS o nevključitvi v sistem DDV je tudi del že navedene priloge k prijavnima obrazcema).
9. TEH
Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
10. GRA
V primeru graditve ali izvajanja del na objektih morajo biti gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja, za kar vlagatelj predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor dovoljenje ni potrebno, je potrebno priložiti izjavo, iz katere je to razvidno.
11. SKL
Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
12. LAST
Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo razvidno zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.
13. BIL
Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil izkaze poslovanja za vlagatelja za leto 2015, in sicer Bilanco stanja na dan 31. 12. 2015, Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015 ter Bilančnega dobička oziroma bilančne izgube za leto 2015 (le v kolikor slednjega vlagatelj izdeluje). V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam (ne velja za kmete pri namenu A1 in A2).
14. POS
V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
15. ZAV
(celotna priloga ne velja za namen C)
Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garancija, hipoteka, bančni depozit itd.), kar vlagatelj opredeli tudi v obrazcu za prijavo.
Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zagotovitvi predlaganih instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:
– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi.
– V primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavarovalnice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne franšize;
– pri posojilu do 30.000,00 EUR za vlagatelje z bonitetno oceno najmanj 6 oziroma pri kmetih in samozaposlenih osebah z bonitetno oceno določeno kot najmanj dobro, ki poslujejo že vsaj dve polni koledarski leti, praviloma z osebnim solidarnim poroštvom. Porok mora razpolagati z neobremenjenimi nepremičninami v razmerju 1:2,5 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega premoženja po oceni GURS-a) ter izkazovati najmanj dobro kreditno sposobnost. Posojilo se pri tej obliki zavaruje še s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic, posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o dohodkih, zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki o poroku v Prijavnem obrazcu ANS-A1/A2 ali ANS-B1/B2.
– V primeru hipoteke na nepremičnini je potrebno ob prijavi vloge predložiti zemljiškoknjižne izpiske za predlagano nepremičnino, pred sklenitvijo posojilne pogodbe pa še cenitev predmeta zavarovanja, ki ni starejša od enega leta od oddaje vloge na razpis. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se upošteva vrednost nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za Sklad nezavezujoče.
– Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti, kot sledi: 
 
 
Oznaka priloge
Opis priloge
1. OBR
Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan ter žigosan originalni prijavni obrazec glede na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1/A2, B1/B2 ali C. Prijavni obrazec mora biti skladen s predloženo investicijsko dokumentacijo o projektu.
2. POG
S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe.
3. INV
Investicijska dokumentacija, ki je opredeljena pri posameznem namenu investiranja v nadaljevanju tega poglavja.
4. REG
Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja:
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 12. 2016, z označbo registrirane dejavnosti vlagatelja oziroma prijavljenega projekta, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt.
– za kmetijska gospodarstva pri namenu A1 in A2 tudi:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register KG ter kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te dejavnosti.
– Obrtniki lahko priložijo obrtno dovoljenje.
– Samozaposlene osebe oziroma fizične osebe priložijo ustrezno dokazilo o registraciji.
– V kolikor potrebujejo vlagatelji za izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. koncesijo ipd.), jih priložijo k vlogi.
– Priloga REG-SOC: Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1). Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence socialnih podjetij objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v kolikor pa podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.
5. OBV
Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačil, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
6. ZKL
Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na razpis. V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, pa še kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posojila in pri namenu C vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja) in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu projektu. V kolikor Sklad z.k. izpiskov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc, bo k temu pozval vlagatelja.
7. NAK
Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 7. 2016 in iz njih mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z DDV in brez DDV. V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije (v primeru namena A1), opreme ali nepremičnin je potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna starost opreme, v kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije Sklad ne bo upošteval kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških projekta.
8. FURS
V kolikor vlagatelj želi pri namenu B1 ali B2 ali C uveljavljati DDV kot upravičen strošek pri projektu, priloži Potrdilo FURS, da ni vključen v sistem DDV in poda izjavo v prilogi 1 Prijavnega obrazca ANS-B1/B2 ali ANS-C (Vzorec vloge za izdajo potrdila FURS o nevključitvi v sistem DDV je tudi del že navedene priloge k prijavnima obrazcema).
9. TEH
Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
10. GRA
V primeru graditve ali izvajanja del na objektih morajo biti gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja, za kar vlagatelj predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor dovoljenje ni potrebno, je potrebno priložiti izjavo, iz katere je to razvidno.
11. SKL
Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
12. LAST
Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo razvidno zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.
13. BIL
Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil izkaze poslovanja za vlagatelja za leto 2015, in sicer Bilanco stanja na dan 31. 12. 2015, Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015 ter Bilančnega dobička oziroma bilančne izgube za leto 2015 (le v kolikor slednjega vlagatelj izdeluje). V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam (ne velja za kmete pri namenu A1 in A2).
14. POS
V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
15. ZAV
(celotna priloga ne velja za namen C)
Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garancija, hipoteka, bančni depozit itd.), kar vlagatelj opredeli tudi v obrazcu za prijavo.
Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zagotovitvi predlaganih instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:
– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi.
– V primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavarovalnice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne franšize;
– pri posojilu do 30.000,00 EUR za vlagatelje z bonitetno oceno najmanj 6 oziroma pri kmetih in samozaposlenih osebah z bonitetno oceno določeno kot najmanj dobro, ki poslujejo že vsaj dve polni koledarski leti, praviloma z osebnim solidarnim poroštvom. Porok mora razpolagati z neobremenjenimi nepremičninami v razmerju 1:2,5 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega premoženja po oceni GURS-a) ter izkazovati najmanj dobro kreditno sposobnost. Posojilo se pri tej obliki zavaruje še s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic, posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o dohodkih, zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki o poroku v Prijavnem obrazcu ANS-A1/A2 ali ANS-B1/B2.
– V primeru hipoteke na nepremičnini je potrebno ob prijavi vloge predložiti zemljiškoknjižne izpiske za predlagano nepremičnino, pred sklenitvijo posojilne pogodbe pa še cenitev predmeta zavarovanja, ki ni starejša od enega leta od oddaje vloge na razpis. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se upošteva vrednost nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za Sklad nezavezujoče.
– Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti, kot sledi: 
 
 
11.2 Dodatna dokumentacija za namene A1 in A2 oziroma B1 in B2:
Oznaka priloge
Opis priloge
za namen
A1 in A2
B1 in B2
1. INV
Investicijska dokumentacija, in sicer: 
– za projekte z upravičeno vrednostjo do 50.000,00 EUR (brez DDV) zadostuje Opis projekta (Opis projekta se nahaja v razpisni dokumentaciji za namen A1 in A2),
– poslovni načrt oziroma v primeru projekta z upravičeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV) investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Investicijska dokumentacija, in sicer: 
– za projekte z upravičeno vrednostjo do 50.000,00 EUR zadostuje skladno z navodili izpolnjen Prijavni obrazec ANS-B1/B2,
– poslovni načrt oziroma v primeru projekta z upravičeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Investicijska dokumentacija mora biti skladna s prijavnim obrazcem in ne sme biti starejša od 1. 11. 2016, pri njeni pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2015 in splošne diskontne stopnje, ki je 4 %. Vsi finančni izračuni morajo biti izdelani najmanj za dobo vračila posojila.
Sklad vlagatelje opozarja, da mora poslovni načrt vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, finančni in predračunski konstrukciji projekta, opis ter lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT analizo, ocena konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje) ter oceno učinkov projekta z analizo njegove upravičenosti in izračuni v njegovi ekonomski dobi oziroma najmanj za obdobje vračila posojila (izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja vloženih sredstev, neto sedanja vrednost projekta, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok projekta)).
Iz investicijske oziroma poslovne dokumentacije mora biti razvidno doseganje ciljev po javnem razpisu v skladu z a.) odstavkom 2.2 točke iz 6. poglavja javnega razpisa.
2. AVP
/
Velika podjetja v primeru namena B1 morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejetimi sredstvi Sklada in brez njih, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz e.) odstavka 2.2 točke
6. poglavja tega javnega razpisa. Vlagatelji v ta namen napravijo tudi dva modela izračuna, in sicer enega, ki upošteva pridobljena sredstva po tem razpisu, in drugega, ki teh sredstev ne vključuje.
3. RAB
V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije, opreme ali nepremičnin, je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa ni bil predhodno sofinanciran s strani drugih javnih virov (Republike Slovenije, EU, lokalne skupnosti), oziroma višina državne pomoči ne presega najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. V ta namen mora vlagatelj v primeru nakupa rabljene mehanizacije oziroma strojev in/ali opreme … pridobiti izjavo s strani prodajalca o že prejetih državnih pomočeh.
– Pri namenu B1 v primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov (Republike Slovenije, EU, lokalne skupnosti).
– Pri namenu B2 pa velja isto kot pri namenih A1 in A2 (podrobnosti so navedene v tej vrstici v 1. stolpcu).
4. TR
V kolikor je vlagatelj kmet predloži potrdilo o prometu na TR iz naslova dejavnosti KG za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge na Sklad.
V kolikor je vlagatelj samozaposlena oseba oziroma fizična oseba, mora predložiti fotokopijo Informativnega izračuna dohodnine oziroma Odločbe o odmeri dohodnine za zadnje razpoložljivo leto, iz katere morajo biti razvidni prihodki iz naslova dejavnosti vlagatelja. V primeru, da zahtevani podatki ne bodo v celoti razvidni vlagatelj predloži tudi Potrdilo o prometu na transakcijskem računu (TR) iz naslova dejavnosti vlagatelja, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge na Sklad.
5. PPL
V kolikor je vlagatelj kmet oziroma samozaposlena oseba oziroma fizična oseba predloži popis obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov), ki jih vlagatelj navede v Prijavnem obrazcu ANS-A1/A2 (kmet) oziroma v Prijavnem obrazcu ANS-B1/B2 (samozaposlena oseba) in zanje priloži amortizacijske načrte, iz katerih je razvidna njihova letna obveznost.
6. POB
Nosilec KG mora priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in se strinjajo z načrtovanim projektom.
/
7. ZAŠ
Dokazilo o zaščiteni kmetiji, v kolikor ima kmetija takšen status.
/
Neobvezna dokumentacija (V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi točk pri oceni projekta):
8. CEK
V primeru ekološke kmetije mora biti predložen certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi.
Kopija mednarodne ali nacionalne nagrade oziroma priznanja za inovacijo, inovativnost ali kvaliteto, registracije patenta, certifikata kakovosti za izdelek oziroma certifikata kakovosti poslovanja.
9. POGp
Pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-
proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom.
10. IZO
Potrdilo o izobrazbi vlagatelja. Če potrdila ne priloži, se upošteva dokončana srednješolska izobrazba in vlagatelj ne pridobi dodatnih točk pri ocenjevanju projekta.
11. MLA
Dokazilo, da je bila kmetija v zadnjih 5 letih prevzeta s strani mladega gospodarja do 40 let.
12. DRU
Dokazilo da je vlagatelj član mlade družine (za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok, oziroma 35 let in še nobeden otrok v času te prijave ni šoloobvezen).
11.3 Dodatna dokumentacija za namen C:
Oznaka priloge
Opis priloge
za namen
C
1. INV
Ustrezna investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z veljavnimi predpisi – Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodologijami, in sicer dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Vsebina investicijske dokumentacije se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.
Vlagatelji, ki so pravne osebe javnega prava (ne glede na njeno pravno obliko) in opravljajo storitve na trgu oziroma opravljajo tržno dejavnost, morajo v skladu z zakonodajo (Slovenskimi računovodskimi standardi, Uradni list RS, št. 118/05 s spr. in dop. – SRS, Zakonom o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop. – ZGD-1, Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, Uradni list RS, št. 33/11 – ZPFOLERD-1…) za posamezne dejavnosti ločeno voditi računovodstvo, za kar vlagatelj kot prilogo DIIP-u predloži tudi podatke o evidentiranju finančnih odnosov in o ločenem vodenju računovodske evidence po posameznih dejavnostih v skladu z zakonodajo, in sicer za tržno dejavnost in posebej za netržno dejavnost).
Izdelana investicijska dokumentacija mora biti v skladu s prijavljenim projektom. Finančna konstrukcija mora vsebovati predvidena nepovratna sredstva Sklada.
2. OPI
Kratek opis projekta v obsegu do petih A4 strani (priloga 2 v prijavnem obrazcu).
3. PVO
Kopija presoje vplivov na okolje ter druge dokumentacije oziroma študije, ki je bila narejena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom (velja le za projekte v primeru con).
4. SOG
Originalno soglasje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti glede potrditve prijave razvojne institucije oziroma vlagatelja pri namenu C z utemeljitvijo.
12. Merila za ocenjevanje – še niso dokončna, možne spremembe
1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih (velja za vse namene A1 in A2, B1 in B2 ter C):
– Regionalni vidik lokacije projekta – 30 točk
– Tržni in ekonomski elementi projekta – 40 točk v primeru namena A1 in A2 oziroma 50 točk v primeru namena B1 in B2 oziroma v primeru namena C kakovost prijavljenega projekta – 40 točk
– Ocena vlagatelja – 30 točk v primeru namena A1 in A2 oziroma 20 točk v primeru namena B oziroma v primeru namena C Izvedljivost projekta – 30 točk
2. Podrobnejša razdelitev meril za posamezen namen je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije glede na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1/A2 ali B1/B2 ali C.
3. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči skupno najmanj 48 točk, ne glede na posamezni namen.
13. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in o izboru upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz vloge so poslovna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega področja javnega razpisa.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku javnega razpisa. Odpiranje vlog je najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranji nista javni.
4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni obrazec in sledečo investicijsko dokumentacijo:
– v kolikor gre za projekte z upravičeno vrednostjo do 50.000,00 EUR, pri namenih A1 in A2 opis projekta, pri namenih B1 in B2 v celoti izpolnjen prijavni obrazec;
– poslovni načrt oziroma investicijski program;
– v primeru namena C DIIP;
sicer se zavržejo kot nepopolne.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od posameznega odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo. V kolikor narodna skupnost na zaprosilo vlagatelja ne izda mnenja o projektu v roku meseca dni od dneva oddaje vloge na razpis in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno skupnost zaprosil za izdajo mnenja, se šteje, da je vloga v tem pogledu popolna in gre v nadaljnjo obravnavo.
7. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se uvrstijo v naslednji razpisni rok, v kolikor pa tega ne bo več, se zavržejo.
8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo.
9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje, ločeno glede na posamezni namen (v skladu z 12. poglavjem tega javnega razpisa – merila za ocenjevanje). Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirane bodo vloge z najvišjim številom točk do porabe razpisanih sredstev.
10. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril v 12. poglavju tega javnega razpisa. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev znotraj posameznega odpiranja bodo imeli projekti, ki bodo dobili višje število točk. V kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu meril za izbor vlog, in sicer:
– tržni in ekonomski elementi projekta oziroma v primeru namena C kakovost prijavljenega projekta,
– regionalni vidik lokacije projekta,
– ocena vlagatelja, oziroma v primeru namena C izvedljivost projekta.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je bila oddana prva (upošteva datum in ura oddaje priporočeno na pošto ali osebno v tajništvu na sedežu Sklada).
11. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za ocenjevanje 12. poglavja ne dosežejo najmanj 48 točk, ne glede na posamezni namen, se kot neutemeljene zavrnejo.
12. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Ko pa gre za t. i. ostanke sredstev lahko komisija v primeru iz prejšnjega stavka predlaga dodelitev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska (posojilo in/ali nepovratna sredstva) in v obsegu razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošena sredstva 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg sredstev še 25.000,00 EUR, zato dodelitev sredstev v višini 25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti, kot je bil prijavljen ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta in razliko nadomesti iz lastnih virov. V kolikor vlagatelj tega v postavljenem roku ne bo storil oziroma na to ne pristane, lahko Sklad po enakem postopku ponudi sredstva vlagatelju, katerega vloga se je po oceni uvrstila kot naslednja, vendar v okviru časovnih možnosti razpisa.
Če bo vsota upravičeno zaprošenih sredstev višja od razpoložljivih sredstev, se bo vloge odobravalo glede na dosežene točke. Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo.
13. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na zbrano število točk tega javnega razpisa.
14. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
15. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada.
16. Sklad z odločbo o dodelitvi sredstev izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
17. Na podlagi prvega odstavka 10. člena ZSRR-2 ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost