Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3358. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2017, stran 11373.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP)), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 22. redni seji dne 1. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2017 
1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/16) se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Spremembe 
proračuna 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
23.036.835,65
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.584.609,60
70
DAVČNI PRIHODKI
10.424.194,00
700 Davki na dohodek in dobiček
9.426.544,00
703 Davki na premoženje
703.150,00
704 Domači davki na blago in storitve 
294.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.160.415,60
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.851.378,00
711 Takse in pristojbine
12.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
19.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
35.447,60
714 Drugi nedavčni prihodki
242.590,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
621.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
11.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
610.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
8.377.223,65
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.237.132,50
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
6.140.091,15
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
454.002,40
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
454.002,40
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
25.556.886,19
40
TEKOČI ODHODKI
4.384.372,60
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.179.907,53
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
175.180,58
402 Izdatki za blago in storitve
2.858.056,49
403 Plačila domačih obresti
91.228,00
409 Rezerve
80.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
7.505.922,43
410 Subvencije
537.069,72
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.366.856,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
489.786,41
413 Drugi tekoči domači transferi
3.103.210,30
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
13.447.091,16
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
13.447.091,16
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
219.500,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
178.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
41.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–3.520.050,54
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
3.040.150,00
50
ZADOLŽEVANJE
3.040.150,00
500 Domače zadolževanje
3.040.150,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
770.099,46
55
ODPLAČILA DOLGA
770.099,46
550 Odplačilo domačega dolga
770.099,46
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–250.000,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.270.050,54
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.520.050,54
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
250.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/«
2. člen 
Drugi odstavek 18. člena Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/16) se spremeni tako, da se glasi:
»O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča predsednik sveta krajevne skupnosti, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja ne sme presegati 100 % obsega področja proračunske porabe.«
3. člen 
Tretji odstavek 19. člena Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/16) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posredni proračunski uporabniki, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
(2) Posredni proračunski uporabniki proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2017 zadolžijo do skupne višine 300.000,00 EUR.
(3) Soglasje izda občinski svet.
(4) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanovitelj je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, v letu 2017 ne smejo izdajati poroštev.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-35/2016-3400/
Kočevje, dne 1. decembra 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost