Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

Št. 5100-15/2016-1 Ob-3563/16, Stran 2765
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 8. in 135. člena (v zvezi s šesto alinejo) Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16), (v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), (v nadaljevanju: Zakon), Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (Uradni list RS-MP, št. 4/93), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav (Uradni list RS, št. 64, 20. 6. 2006 – MP, št. 14, stran 1024–1032) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016, št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29, z dne 26. 9. 2016, 6319-2/2013-30, z dne 10. 10. 2016 in št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016, (v nadaljevanju: Metodologija) objavlja
javni razpis 
za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2017–2019
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektov na spodaj navedenih področjih:
Nove tehnologije za energijo
– Materiali
– Napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice
– Produkcija, shranjevanje in distribucija vodika
– Sončna energija
– Biomasa
– Nanotehnologije
Jedrska energija
– Jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče)
– Shranjevanje (disposal) radioaktivnih odpadkov
– Nove reaktorske tehnologije
– Jedrski podatki
– Reaktorska dozimetrija
Potresna varnost
– Odpornost materialov in zgradb na potrese (resistance of materials and buildings to earthquakes)
Prilagajanje klimatskim spremembam
Temeljne raziskave v fiziki
– Optika in laserji
Znanosti o življenju
– Novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter staranje
– Možganski tumorji: imaging in nove terapije
Raziskave globalne varnosti
– Monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem)
– Detekcija skritih objektov in eksplozivov
Projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Komisariat za alternativne energije in atomsko energijo Francoske republike (v nadaljnjem besedilu: CEA).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom in predpisi agencije.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s CEA in tako omogočiti poglobitev znanja ter znanstveno-tehnološki napredek na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, in vzpodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
5.1. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in II. podpoglavje poglavja A. v Metodologiji. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
5.2 Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav (francoski vodja mora biti zaposlen pri CEA). Slovenski in francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Franciji: CEA – Centre de Saclay, International Affairs Division, kontaktna oseba: gospa Sophie Avril, e-pošta Sophie.AVRIL@cea.fr).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje direktor agencije. V postopku za izbor prijav se obravnavajo tiste prijave, ki izpolnjujejo pogoje, določene z razpisom in razpisno dokumentacijo. Strokovna komisija ocenjuje prijave skladno s 138. členom Pravilnika o postopkih in Metodologijo.
Strokovna komisija slovenskemu delu pooblaščenega mednarodnega telesa (Skupnemu slovensko-francoskemu upravnemu odboru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in CEA), v nadaljnjem besedilu: skupni odbor, preda seznam prijav s pripadajočimi ocenami iz 138. člena Pravilnika o postopkih. Skupni odbor na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave projektov ter sprejme finančno ovrednoten prednostni seznam prijav, ki je zavezujoč za obe državi.
Finančno ovrednoten predlog prednostnega seznama prijav za (so)financiranje skupnih projektov bo dogovorjen sporazumno na 12. skupnem odboru aprila 2017. Sklep o izboru prijav za (so)financiranje sprejme direktor agencije, pri čemer upošteva s strani skupnega odbora posredovani finančno ovrednoteni prednostni seznam prijav.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi dveh let 2017–2019 znaša okvirno 420.000 EUR oziroma 210.000 EUR na leto.
(So)financiranje v letih 2017–2019 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za (so)financiranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija izvaja (so)financiranje izbranih projektov na podlagi sklenjene pogodbe o (so)financiranju z raziskovalno organizacijo (RO) iz Republike Slovenije
Agencija bo slovenskim raziskovalcem (so)financirala stroške dela raziskovalcev, neposredne materialne stroške, stroške storitev v zvezi z raziskovalnim delom in stroške amortizacije. Prijavitelji odobrenih projektov bodo prejeli sredstva na podlagi predloženega finančnega načrta, v skladu z dinamiko določeno v pogodbi. Nakup opreme, investicijsko vzdrževanje, stroški priprave in prijave na razpis, niso upravičljivi stroški.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, oblika prijav, način predložitve prijav in opremljenost prijav
Papirno prijavo je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in CEA za obdobje 2017–2019.« z napisanim nazivom in naslovom prijavitelja na ovojnici, na naslov: Javna agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije do 9. 2. 2017 do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 9. 2. 2017 (poštni žig) do 14. ure ali dostavljene v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, do 9. 2. 2017 do 14. ure.
Papirna prijava mora vsebovati:
– prijavni obrazec ARRS-MS-CEA-2017 ter morebitne priloge v enem izvodu v papirni obliki z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe raziskovalne organizacije (RO) in vodje predlaganega projekta ter žigom raziskovalne organizacije (RO)
in
– na elektronskem nosilcu podatkov (CD, DVD ali USB ključ) priložen prijavni obrazec (in morebitne priloge) v formatu Microsoft Word ali Acrobat, poimenovan ARRS-MS-CEA-2017-Pr, kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega projekta (zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format Microsoft Word). Na elektronskem nosilcu podatkov priloženi prijavni obrazci morajo biti vsebinsko popolnoma enaki kot papirni, pri čemer je za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
V vsaki ovojnici z zgornjo oznako, je lahko le ena prijava.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 13. 2. 2017 ob 11. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni maja 2017.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Marjetici Primožič, po tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po e-pošti: Marjetka.Primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost