Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3360. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje – prva sprememba in dopolnitev (SD OPN 1), stran 11379.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US: U-I-43/13-8) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 22. redni seji dne 1. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje – prva sprememba in dopolnitev (SD OPN 1) 
I. Uvodne določbe 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje – prva sprememba in dopolnitev (v nadaljevanju: SD OPN 1).
II. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje 
Občinski prostorski načrt Občine Kočevje (v nadaljevanju besedila: OPN) je bil sprejet 27. 10. 2016 na 21. redni seji Občinskega sveta in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/16 z dne 15. 11. 2016 (v veljavo stopi dne 30. 11. 2016). V obdobju po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve v postopku izdelave OPN Občine Kočevje je občina prejela nove pobude s strani zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb ter druge razvojne pobude za spremembo namenske rabe, ki pa jih v procesu priprave OPN ni bilo moč obravnavati oziroma vključiti v postopek. Po analizi prejetih pobud se le-te nanašajo na naslednje vsebinske sklope:
– pobude za spremembo namembnosti zemljišč s strani Občine Kočevje ter druge pobude v javnem interesu;
– pobude za spremembo namembnosti zemljišč s strani občanov in drugih fizičnih ali pravnih oseb;
– pobude pri katerih gre za uskladitve z dejanskim stanjem;
– sprememba oziroma dopolnitev (konkretiziranje) nekaterih segmentov v izvedbenih pogojih tekstualnega dela;
– določitev prostorskih izvedbenih pogojev na nekaterih območjih, kjer ti še niso določeni.
V procesu priprave sprememb in dopolnitev OPN se bo po potrebi uskladilo tudi določila glede priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov oziroma priprava podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev.
Spremembe in dopolnitve OPN se bodo nanašale na določila tekstualnega dela in grafičnih prikazov OPN. Na podlagi navedenih razlogov Občina Kočevje začenja s postopkom priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Kočevje.
III. Območje SD OPN 1 
Območje sprememb in dopolnitev OPN Občine Kočevje se nanaša na podane pobude ter odpravljanje morebitnih napak pri določanju namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v postopku sprejemanja OPN oziroma pripravi novih. Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na celotno območje občine.
Spremembe in dopolnitve OPN se izvajajo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju.
IV. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt in splošnimi smernicami, prvimi mnenji oziroma drugimi mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.
V. Roki izdelave SD OPN 1 
Okvirni roki za izdelavo SD OPN 1 so določeni po navedenem terminskem planu, in sicer:
1. Sprejem Sklepa o začetku priprave SD OPN 1 
/
2. Obvestilo ministrstvu in sosednjim občinam
15 dni po objavi v Uradnem listu RS
3. Izbor izdelovalca SD OPN 1
60 dni po objavi v Uradnem listu RS
4. Izdelava strokovnih podlag
5. Izdelava Osnutka SD OPN 1
60 dni po sprejetih stališčih do pobud
6. Pridobitev smernic s strani pristojnih NUP
40 dni po oddaji vloge
7. Izdelava Dopolnjenega osnutka SD OPN 1
30 dni po pridobitvi smernic
8. Javna razgrnitev in Javna obravnava SD OPN 1
30 dni
9. Priprava stališč do pripomb in predlogov 
30 dni po končani javni obravnavi
10. Izdelava Predloga SD OPN 1 
30 dni od potrditve stališč
11. Pridobitev mnenj s strani pristojnih NUP
40 dni
12. Izdelava Dopolnjenega Predloga SD OPN 1
30 dni po prejemu mnenj
13. Druga obravnava in sprejem odloka o SD OPN 1
30 dni
14. Objava odloka o SD OPN 1 v Uradnem listu RS 
15 dni po sprejemu na OS
VI. Nosilci urejanja prostora (NUP) 
V postopku priprave SD OPN 1 sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora (NUP):
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije;
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
5. Zavod za ribištvo Slovenije;
6. Zavod za gozdove Slovenije;
7. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje ter Direktorat za vode in investicije;
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje;
10. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana;
11. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste;
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo;
14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za prostor, Sektor za letalstvo;
15. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice in žičnice;
16. Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo;
17. Slovenske železnice d. o. o., Področje za nepremičnine;
18. DARS d. d.;
19. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Služba za vojna grobišča, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana;
20. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo;
21. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo;
22. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za informacijsko družbo;
23. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg, Sektor za proizvode in blagovne rezerve;
24. ELES PE d. o. o., Sektor za prenos električne energije;
25. Elektro Ljubljana, DE Kočevje;
26. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
27. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte;
28. Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za bilateralo in evropske zadeve;
29. Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko;
30. Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje (pristojne občinske službe za področje gospodarstva, lokalnih cest, turizma, družbene javne infrastrukture lokalnega pomena);
31. Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.;
32. Telekom Slovenije d. d., PE Ljubljana;
33. Hydrovod d. o. o.;
34. Ministrstvo za zdravje;
35. Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko (Center za oskrbo Gotenica);
Nosilci za komunikacijsko gospodarsko javno infrastrukturo: 
36. Simobil d. d.;
37. Tuš Mobil d. o. o.;
38. Gratel gradbeništvo, telekomunikacije, inženiring, trgovina, storitve d. o. o.;
39. T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d. o. o.;
40. Mobitel telekomunikacijske storitve d. d.;
41. Telemach d. o. o.;
42. Tušmobil d. o. o.;
43. Snežnik podjetje za proizvodnjo in storitve Kočevska Reka d. d.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, v kolikor se pri postopku priprave SD OPN 1 izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
V postopku se o začetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki sporoči pripravljavcu ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi izdelavo Okoljskega poročila.
VII. Obveznosti financiranja SD OPN 1 
Stroške priprave SD OPN 1 nosi Občina Kočevje. Stroške priprave strokovnih podlag in utemeljitev posamičnih individualnih investicijskih pobud ali drugih sprememb SD OPN 1, ki se nanašajo na utemeljitev in obrazložitev investicijske namere na posamični lokaciji in bodo zahtevane v postopku priprave SD OPN 1 nosi pobudnik spremembe SD OPN 1 za predlagano lokacijo.
VIII. Končna določba 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kočevje ter začne veljati z dnem objave.
Št. 350-6/2015-3510
Kočevje, dne 1. decembra 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost