Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3355. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 – 3. rebalans proračuna, stran 11366.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 11. redni seji dne 30. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 – 3. rebalans proračuna 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 (Uradni list RS, št. 21/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2016
I.
PRIHODKI
7
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (70+71+72+74+78)
5.093.440,63
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.218.031,19
70
DAVČNI PRIHODKI
3.664.381,19
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.959.481,19
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
580.900,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITEV
112.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
553.650,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
158.550,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
5.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
41.100,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
60.000,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
289.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
9.000,00
722 PRIHODKI OD PRODANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ
9.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
866.409,44
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
316.409,44
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV EU
550.000,00
II.
ODHODKI
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.093.440,63
40
TEKOČI ODHODKI
1.433.585,00
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
251.800,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
36.035,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.035.750,00
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
10.000,00
409 REZERVE
100.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.896.000,00
410 SUBVENCIJE
60.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.119.000,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
164.900,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
552.100,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.723.855,63
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.723.855,63
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
40.000,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.
40.000,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
0,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
300.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
190.300,00
550 Odplačila domačega dolga
190.300,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
109.700,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
109.700,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
0,00
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2015-22
Dol pri Ljubljani, dne 30. novembra 2016
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost