Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3367. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Planina PL 024 – del, stran 11402.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je župan Občine Postojna dne 30. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Planina PL 024 – del
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Planina PL 024 – del
Občinski podrobni prostorski načrt za območje Planina PL 024 – del (v nadaljevanju OPPN PL24-del) se pripravlja na pobudo podjetja KATERN transport, gradbena mehanizacija, proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o., Planina 198, 6232 Planina.
V območju OPPN PL24-del se skladno z usmeritvami z OPN predvidi ureditev parkirišča vključno s poslovnimi in stanovanjskimi objekti. Za novo območje se v OPPN PL24 - del določi osnovna prometna in komunalna infrastruktura, ki se navezuje na že obstoječo ter umestitev predvidenih objektov v prostor.
2. Pravna podlaga za pripravo OPPN 
Pravna podlaga za pripravo OPPN PL24-del je 55. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 17/14, 27/16), ki na območju enote urejanja prostora z oznako PL-024 predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina OPPN 
Območje predvidenega OPPN PL24-del obsega približno 0,89 ha.
Območje predvidenega OPPN PL24-del po OPN Občine Postojna delno obsega enoto urejanja prostora z oznako PL-024 Rupa – zahod, kjer je predvidena namenska raba SS-e1 – čiste stanovanjske površine – enodružinska gradnja, CU – območje osrednjih centralnih dejavnosti, kjer se predvidi površine za parkiranje tovornjakov in ZD – druge urejene zelene površine.
Območje predvidenega OPPN PL24-del obsega zemljišča s parcelno številko: 1445, 1446, 2932/3, 2932/1, vse k.o. Kačja vas, z namensko rabo z oznako CU in ZD. Območje OPPN se v fazi izdelave lahko spremeni.
V OPPN PL24-del se za umestitev objektov v prostor predvidi prostorske ureditvene pogoje in merila za objekte za potrebe parkirišča za vlačilce, poslovno stavbo s pisarnami, delavnico in garažo ter stanovanjski objekt. Določi se potek osnovne prometne infrastrukture in ostala komunalna infrastruktura.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– idejni projekt umestitve objektov v prostor,
– izdelan geodetski posnetek območja,
– prikaz stanja prostora,
– usmeritve iz OPN Občine Postojna.
V kolikor se bo v postopku priprave OPPN PL24-del izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo OPPN 
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN PL24-del:
Priprava osnutka OPPN
45 dni
Priprava osnutka za pridobitev smernic
5 dni po potrditvi osnutka s strani občinske uprave
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 
30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka 
30 dni po pridobitvi smernic
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
7 dni pred javno obravnavo
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnave
15 dni po zaključeni javni razgrnitvi in obravnavi
Priprava predloga OPPN za pridobitev mnenj 
20 dni po sprejemu stališč do pripomb
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 
30 dni
Priprava usklajenega predloga za obravnavo na občinskem svetu 
20 dni po pridobitvi mnenj
Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu
Predvidoma 20 dni po pripravi usklajenega predloga
Priprava končnega predloga po sprejemu akta na občinskem svetu
15 dni po sprejemu na občinskem svetu
V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN PL24-del, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, OE Koper, Ankaranska 7b, 6104 Koper,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Valtel, gradnja in upravljanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– Krajevna skupnost Planina, Planina 14b, 6232 Planina,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 
Sredstva za izdelavo OPPN PL24-del in strokovnih podlag zagotovi pobudnik. Občina Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN PL24-del.
8. Veljavnost sklepa o pričetku 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-2/2016-5
Postojna, dne 30. septembra 2016
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost