Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3362. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek, stran 11381.

  
Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško, na 18. seji, dne 24. 11. 2016, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Skupščinski dolenjski list št. 12/85 in Uradni list RS, št. 4/97, 73/00, 38/06, 70/07, 24/08 in 47/10) – v nadaljevanju SDZN, ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s. p., Krško pod številko SDZN-09/16.
2. člen 
(vsebina SDZN) 
SDZN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o SDZN
(B) Kartografski del
– Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine Krško
1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1.500
– Situacija obstoječega stanja
1:500
– Zazidalna situacija, Prerez A-A, B-B
1:500
– Prikaz regulacijskih elementov
1 500
– Načrt parcel z zakoličbo 
1:500
– Zakoličbena situacija
1:500
– Situacija infrastrukture
1:500
– Prikaz vplivov
1:500
– Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
1:500
(C) Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave SDZN
– Odločba MOP
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev SDZN
– Strokovne podlage
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb z javne razgrnitve
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Okoljsko poročilo
– Seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi SDZN.
3. člen 
(pomen izrazov) 
1) Parcela, namenjena gradnji – je zemljišče, na katerem se gradijo objekti vključno z urejenimi površinami, ki služijo tem objektom.
2) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti s svojo fasado ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost.
3) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ) je razmerje med zazidano površino (stik objekta z zemljiščem po SIST) in celotno površino parcele, ki je namenjena gradnji. V izračunu FZ se upoštevajo vsi objekti na parceli, tudi nezahtevni in enostavni objekti, ki so stavbe.
4) Etaža je višina stavbe med dvema horizontalnima nosilnima elementoma konstrukcije, ali med horizontalno in strešno konstrukcijo.
5) Gradbena linija – je črta, na katero morajo biti s fasado ali delom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
II. UREDITVENO OBMOČJE SDZN 
4. člen 
(obseg ureditvenega območja) 
(1) Območje urejanja SDZN obsega zemljišča, ki so v južnem delu mesta Krško, v občini Krško, na parcelah št. 1009/32, 1009/33, 1011/4, 1011/6, 1014/12, 1014/15, 1246/19, 1011/35, 1011/34, 1011/33, 1011/37, 1248/14, 1248/5, 1248/13, 1248/12, 1248/11, 1009/3, 1009/11, 1009/10, 1009/12, 1009/13, 1067/56, 1067/187, 1067/208, 1067/41, 1009/29, 1067/188 (cesta), 1067/190 (cesta), 1067/191 (cesta), 1009/28 (cesta), 1009/22 (cesta), 1009/20 (cesta), 1009/23 (cesta), 1067/186 – del (cesta), 1067/44 – del (cesta), 1067/111 – del (cesta), 1248/15 – del (cesta), 1011/32 (cesta), 1011/111 – del (cesta), 1246/18 (cesta), 1014/14 (cesta), 1014/5 – del (cesta), 1011/41 – del (cesta), 1011/40 – del (cesta), 1011/31 del (cesta), 1246/17 – del (cesta), 1014/13 – del (cesta), 1014/117 – del (cesta), vse k.o. Leskovec. V občinskem prostorskem načrtu je območje označeno z oznako KRŠ 0220.
(2) Območje SDZN je umeščeno med mestnimi cestami – Cesto krških žrtev in sicer, LK 192055 na južni strani, LK 192057 na vzhodni strani ter LK 192056 na zahodni strani. Na severu območje meji na zelene površine in območje pokopališča.
(3) Skupna površina območja SDZN je cca 3,6 ha.
5. člen 
(ureditve izven območja SDZN) 
Izven območja SDZN se izvede:
– del telefonskega priključka od glavne razdelilne omarice do območja urejanja,
– del priključka optike od glavnega razdelilnega mesta do območja urejanja.
6. člen 
(skupno vplivno območje) 
Skupno vplivno območje obsega parc. št. 1009/32, 1009/33, 1011/4, 1011/6, 1014/12, 1014/15, 1246/19, 1011/35, 1011/34, 1011/33, 1011/37, 1248/14, 1248/5, 1248/13, 1248/12, 1248/11, 1009/3, 1009/11, 1009/10, 1009/12, 1009/13, 1067/56, 1067/187, 1067/208, 1067/41, 1009/29, 1067/188 (cesta), 1067/190 (cesta), 1067/191 (cesta), 1009/28 (cesta), 1009/22 (cesta), 1009/20 (cesta), 1009/23 (cesta), 1067/186 – del (cesta), 1067/44 – del (cesta), 1067/111 – del (cesta), 1248/15 – del (cesta), 1011/32 (cesta), 1011/111 – del (cesta), 1246/18 (cesta), 1014/14 (cesta), 1014/5 – del (cesta), 1011/41 – del (cesta), 1011/40 – del (cesta), 1011/31 del (cesta), 1246/17 – del (cesta), 1014/13 – del (cesta), 1014/117 – del (cesta), 1240/6, 1009/6, 1009/35, 1011/41, vse k.o. Leskovec.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
7. člen 
V 2.b členu se pod točko 1. Opis prostorske ureditve in podnaslovom Predmet sprememb in dopolnitev odloka, briše besedilo prvega stavka in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta predstavljajo površine, katerih večji del je namenjen za CD – druga območja centralne dejavnosti (kjer prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj), manjši del na severovzhodu in jugu pa površinam ZD – druge urejene zelene površine (zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo).«
8. člen 
V 2.b členu se pod točko 1. Opis prostorske ureditve v drugem odstavku, v podnaslovu briše beseda »SZN« in nadomesti z novo besedo »prostorskim aktom«.
V 2.b členu se pod točko 1. Opis prostorske ureditve v drugem odstavku briše besedilo druge alineje in nadomesti z novim, ki se glasi:
»– trgovsko – poslovno – storitvenih objektov s pripadajočo zunanjo in infrastrukturno ureditvijo.«
9. člen 
V 2.b členu se pod točko 3.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin ter pod naslovom Umestitev v prostor, briše besedilo tretjega stavka in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Na severozahodu je lociran trgovski objekt z ureditvijo zunanjih parkirišč in drugih površin, na vzhodu in jugu so predvidene nove parcele namenjeni gradnji novih objektov in njihovih zunanjih površin ter ohranitev južne parcele in obstoječega objekta na njej.«
10. člen 
V 2.b členu se pod točko 3.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin ter pod naslovom Namenska raba prostora briše celotno besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»pretežno CD – druga območja centralnih dejavnosti (kjer prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj), manjši del pa ZD – druge urejene zelene površine (zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo).«
11. člen 
V 2.b členu se pod točko 3.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin ter pod naslovom Vrste dopustnih dejavnosti se dopolni tekst podnaslova Trgovski objekt tako, da se celotni podnaslov glasi: “Trgovski objekt na parc. št. 1009/35, k.o. Leskovec:
Briše se podnaslov in besedilo drugega odstavka Poslovno trgovski objekti 1,2,3: in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“Trgovsko-poslovno-storitveni objekti:
»Dovoljene so naslednje vrste dejavnosti, skladno s predpisi, ki urejajo klasifikacijo dejavnosti (danes: Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), in sicer:
C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 
10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin,
18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zvoka,
26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov,
32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti.
D) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO 
35.119 Druga proizvodnja električne energije – le proizvodnja električne energije preko sončnih celic na strehi objekta.
F) GRADBENIŠTVO 
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
42.110 Gradnja cest
43.390 Druga zaključna gradbena dela
G) TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
vse dejavnosti, razen trgovine, ki je v povezavi z živimi živali ter trgovina na stojnicah in tržnicah.
H) PROMET IN SKLADIŠČENJE 
I) GOSTINSTVO 
55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
55.209 Druge nastanitve za krajši čas,
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač.
J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 
60 Radijska in televizijska dejavnost,
61 Telekomunikacijske dejavnosti,
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,
63 Druge informacijske dejavnosti.
K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI 
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 
M) STROKOVNE ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI 
vse dejavnosti, razen 75.00 Veterinarstvo.
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 
O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI 
P) IZOBRAŽEVANJE 
85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
(Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 
86.2 Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost,
86.9 Druge dejavnosti za zdravje,
88 Socialno varstvo brez nastanitve.
(R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVOSTI 
vse dejavnosti, razen 91.03 Varstvo kulturne dediščine in 91.04 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot.
(S) DRUGE DEJAVNOSTI 
vse dejavnosti, razen 96.03 Pogrebna dejavnost.«
Navedene dejavnosti so dopustne pod pogojem zagotovitve zadostnega števila parkirnih mest.
12. člen 
V 2.b členu se pod točko 3.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin ter pod naslovom Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del briše celotno besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Dovoljene so naslednje vrste gradenj in izvedbe del:
– gradnja novih objektov (tudi legalizacija, dozidava, nadzidava, nadomestna gradnja),
– odstranitev objektov,
– rekonstrukcija,
– sprememba namembnosti objektov,
– vzdrževanje objektov.«
13. člen 
V 2.b členu se pod točko 3.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin ter pod naslovom Vrste dopustnih objektov briše celotno besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Dovoljene so naslednje vrste objektov, skladne s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (danes Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11)):
1 STAVBE, od teh:
12 Nestanovanjske stavbe, od teh: 
121 Gostinske stavbe, 
122 Poslovne in upravne stavbe, 
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, 
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajane komunikacij, 
125 Industrijske stavbe in skladišča, razen tovarn, klavnic, rezervoarjev za nafto in plin, žitnih silosov in silosov za cement in druge suhe snovi, 
126 Stavbe splošnega družbenega pomena. 
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
21 Objekti prometne infrastrukture, od teh: 
211 Ceste 
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi: 
vse, razen 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti in 22232 Čistilne naprave 
23 Industrijski gradbeni kompleksi, od teh: 
230 Industrijski gradbeni kompleksi, od teh: 
23020 Elektrarne in drugi energetski objekti – le sončne elektrarne 
24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh: 
242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh: 
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje 
V okviru navedenih nestanovanjskih stavb je v delu le teh dopustna ureditev stanovanj.
(2) Na območju urejanja je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost (danes Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13)), in sicer:
– majhna stavba,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograja,
– podporni zid,
– mala komunalna čistilna naprava,
– rezervoar,
– vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
– samostojno parkirišče,
– kolesarska pot, peš pot,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje: vodni zbiralnik, okrasni bazen, bazen za gašenje požara,
– objekt za oglaševanje,
– pomožni komunalni objekt.«
14. člen 
V 2.b členu se pod točko 3.3. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo se briše celotni besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Umestitve objektov v prostor so opredeljene v grafičnih prilogah.«
15. člen 
V 2.b členu se pod točko 3.3. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo ter pod naslovom Funkcionalna, tehnična in oblikovna zasnova stavb briše podnaslov Poslovno trgovski objekti 1,2,3 in celotno besedilo pod tem podnaslovom ter se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Trgovsko-poslovno-storitveni objekti, zahodno od mestne ceste LK 192057 Cesta krških žrtev (razen trgovskega objekta na parc. št. 1009/35, k.o. Leskovec):
(1) NESTANOVANJSKE STAVBE:
 Tipologija zazidave: individualni prostostoječi objekti, dvojčki, vrstni objekti.
– Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: tloris se prilagodi dejavnosti, objekt se postavlja znotraj gradbenih meja, upoštevajoč gradbeno linijo in faktor zazidanosti parcele,
– Vertikalni gabariti: višina objekta je največ 15,50 m nad koto vzhodne mestne ceste (LK 192057 – Cesta krških žrtev),
– Oblikovanje zunanje podobe objekta:
Fasade in strehe stavb se oblikujejo na način, da višino stavb vizualno znižujejo.
Objekt na severnem delu območja urejanja (ob Leskovškem potoku) mora biti od roba brežine potoka odmaknjen najmanj 5,0 m in mora imeti severno stran zaprto s fasado v barvi svetlejših zemeljskih barv, lahko v kombinaciji z lesom, pri čemer naj bodo leseni elementi postavljeni navpično. Del severne fasade objekta ima lahko funkcijo visokovodnega zidu v višini najmanj 1,3 m, merjeno od obstoječega terena.
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: podana je v grafičnih prilogah, lahko je za največ 0,6 m višja ali nižja od terena ob stavbi.
Streha: ravna, enokapna ali dvokapna, naklona do 30°. Na streho je dovoljeno postavljati oziroma vgraditi strešna okna, sončne zbiralnike, sončne celice, inštalacijske naprave ipd.. Naprave za izkoriščanje sončne energije morajo biti nebleščeče, postavljene vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Pri ravnih strehah se postavijo pod optimalnim kotom ter orientacijo, skrito za fasadnim vencem.
– Kritina: sive barve, dovoljena je tudi transparentna kritina, prepovedana je uporaba reflektirajočih materialov kritine (npr. glazirana kritina).
– Fasada: les, omet, steklo, beton in ostale različne fasadne obloge, dopustna je kombinacija več materialov in barv, prevladujejo naj svetle barve, prepovedana je uporaba močnih odtenkov barv kot so: izrazito citronasto rumena, vijoličasta, zelena, modra, turkizno modra, rdeča in podobne.
– Oblikovanje odprtin: po izbiri projektanta.
– Lega objekta na zemljišču:
Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je z gradbeno mejo.
– Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: do vključno 0,6.
– Ureditev okolice nestanovanjske stavbe:
– pešpovršine so asfaltirane ali tlakovane z drobnimi tlakovci,
– medsosedska ograja je v obliki žive meje iz avtohtonih grmovnic ali žičnata in transparentna, višina ograje je do 2,0 m,
– ostale zunanje površine okoli objekta se zatravijo, zasadijo z avtohtonimi visokim drevesi in nizkimi grmovnicami, uredijo se cvetlične grede,
– zunanje stopnice so iz nedrsečega materiala.
(2) NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI:
Objekti, ki so stavbe 
 tlorisne velikosti/površine so usklajene z veljavnimi predpisi, ki določa vrste objektov glede na zahtevnost,
– stavbe so v pritlični enoetažni izvedbi (strop je hkrati streha objekta) in morajo biti nižje od nestanovanjskih stavb,
– postavljajo se na celotni površine parcele, namenjene gradnji,
– odmik od parcelne meje je 1,5 m ali manj s soglasjem lastnika sosednje parcele,
– lahko so različnih konstrukcij,
– oblika, naklon strehe in kritina so enaki obliki, naklonu strehe in kritini, ki so določeni za nestanovanjske stavbe na isti parceli namenjeni gradnji,
– ostali oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi ostalih stavb na isti parceli.
Ob fasadi objektov, ki so orientirani proti mestni cesti JK 192055 (Cesta krških žrtev) ni dopustno postavljati nezahtevnih in enostavnih objektov, razen nadstrešnic nad vhodi v objekte in vetrolovov.
V primeru postavitve več nezahtevnih in enostavnih objektov na isti parceli, namenjeni gradnji, ti objekti morajo biti enotno oblikovani.
Objekti, ki niso stavbe, 
 postavljajo se lahko na celotni parceli, ki je namenjena gradnji,
– od parcelne meje so oddaljeni najmanj 0,5 m, manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele.«
Oglaševanje kot gospodarska dejavnost se izvaja v skladu z odlokom o oglaševanju, katerega priloga je načrt vizualno komunikacijskih objektov (VKO). Urbana oprema in objekti za oglaševanje na javnih površinah se oblikujejo v skladu s Katalogom urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško.
16. člen 
V 2.b členu se pod točko 3.3. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo ter pod naslovom Ureditve okolice stavb in pod podnaslovom Parkirišča in manipulativne površine v drugem stavku briše naslednje besedilo: »Med poslovnima objektoma 2 in 3«. Preostali del stavka se oblikuje v nov stavek, ki se glasi:
»Možna je izvedba parkiranja v pritličju, po potrebi pa je možna izvedba parkiranja tudi v kletnih etažah pod objekti (lahko več kletnih etaž), oziroma pod ostalimi zunanjimi površinami.«
17. člen 
V 2.b členu se pod točko 3.3. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo ter pod naslovom Ureditve okolice stavb in pod podnaslovom Zelene površine v prvem stavku za besedo »delu« doda pika in se briše preostalo naslednje besedilo: »SZN na načrtu 3.1 – »Arhitektonsko zazidalna situacija z zelenimi površinami
Na koncu besedila se doda novo, ki se glasi:
»Ohranja se obstoječ drevored visokih dreves ob južni in vzhodni mestni cesti (LK 192055 in LK 192057) ter se zasadi nov drevored ob zahodni mestni cesti (LK 192056), za katerega se uporabi vrsta dreves iz obstoječega drevoreda, kakovosti in velikosti primerne za javni nasad. Dovoljena je tudi odstranitev dreves, katere pa je potrebno nadomestiti z novimi iste vrste, kakovosti in velikosti primerne za javni nasad. Na severnem delu območja se med potokom in objektom/stavbo izvede zasaditev z avtohtono drevnino – listopadne drevesne vrste in listopadne ter vednozelene grmovne vrste, kakovosti in velikosti primerne za javni nasad, ki se jih zasadi v določenem ponavljajočem se vzorcu.«
18. člen 
V 2.b členu se pod točko 3.3. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo ter pod naslovom Ureditve okolice stavb in pod podnaslovom Brežine in oporni zidovi briše celotno besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Brežine se zatravijo, lahko se zasadijo z avtohtonimi grmovnicami. Oporni zidovi se prekrijejo s trajno zelenimi plezalkami.«
19. člen 
V 2.b členu se pod točko 3.3. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo ter pod naslovom Velikost in oblika gradbenih parcel briše celotno besedilo za dvopičjem v prvem odstavku in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»je določena s kartografskim delom. Mejne točke gradbenih parcel so razvidne iz grafičnih prilog.«
20. člen 
V 2.b členu se pod točko 3.3. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo ter pod naslovom Lega stavb na zemljišču na koncu prvega stavkabriše beseda »SZN« in se za besedo »delu« doda pika.
Briše se celotno besedilo drugega stavka ter se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Upoštevajo se gradbene linije in gradbene meje, ki so razvidne iz grafičnih prilog.«
21. člen 
V 2.b členu se pod točko 3.3. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo ter pod naslovom Javne površine briše celotno besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Javno dobro predstavljajo mestne ceste LK 192056 Cesta krških žrtev, LK 192055 Cesta krških žrtev, LK 192057 Cesta krških žrtev ter dostop do parcele na skrajnem severnem delu območja urejanja (ob potoku).«
22. člen 
V 2.b členu se pod točko 4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge javne gospodarske infrastrukture in obveznosti priključevanja nanjo ter pod naslovom Pogoji za prometno urejanje in podnaslovom Dostopi v prvem stavku briše beseda »SZN«, za besedo »delu« se doda pika.
23. člen 
V 2.b členu se pod točko 4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge javne gospodarske infrastrukture in obveznosti priključevanja nanjo ter pod naslovom Pogoji za prometno urejanje in pod podnaslovom Ceste, parkirišča, manipulativne površine briše celotno besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»– Ceste: dovoljena je rekonstrukcija obstoječega prometnega omrežja.
– Križišče na jugovzhodu (LK 192055 in LK 192057): upoštevajo se ureditve križišča, ki so podane v projektu »Gradnja križišča ob mostu na desnem bregu Save na novi cestni povezavi od Krškega do Brežic, od G1-5/366 Krško – Drnovo do R1-220/1334 Krško – Brežice ter cestna povezava od mostu do mestne ceste št. 192055 (Merkur)«, št. projekta P+15/2010, izdelal GPI d.o.o., Novo mesto, januar 2016 ter »Rekonstrukcija križišča pri Mercatorju (na G1-5/0336 Krško – Drnovo v km cca 1.620), križišča pri Merkurju in cestne povezave med njima v Krškem«, izdelal: PNZ, Ljubljana, marec 2012.
– Vhodi na parcele/dostopne ceste – se asfaltirajo, široki so najmanj 6,00 m.
Za dostop do parcele na skrajnem severnem delu območja urejanja, ob potoku, se uredi skupni dostop s spodnjo parcelo in se rezervira prostor za ureditev lastnega dostopa z mestne ceste LK 192057 na vzhodu območja urejanja.
– Mirujoči promet: parkirišča z obračališčem se zagotovijo na lastni parceli, izvedejo se lahko kot asfaltirana ali betonska, potrebno je zagotoviti zadostno število parkirnih mest glede na vrsto dejavnosti in velikost koristne površine posameznih objektov ter prav tako za invalide. Parkirišča se lahko urejajo na celotni površini parcele, ki je namenjena gradnji in v objektih. Parkirne površine morajo biti obrobljene z robniki zaradi kontroliranega odvajanja padavinske vode.
– Manipulativna dvorišča: se izvedejo kot asfaltirana ali betonska in obrobljena z robniki, na dvoriščih je dovoljeno urejanje parkirnih mest za tovorna in osebna vozila, kakor tudi urejanje zunanjih odprtih ali nadkritih skladišč.«
24. člen 
V 2.b členu se pod točko 4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge javne gospodarske infrastrukture in obveznosti priključevanja nanjo ter pod naslovom Pogoji za prometno urejanje in pod podnaslovom Peš in kolesarski promet briše celotno besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»– Peš promet: odvija se po hodnikih za pešce ob cestah, ki so lahko asfaltirani ali tlakovani in po peš stezah/površinah znotraj območja urejanja, ki so prav tako lahko asfaltirane ali tlakovane in primerno označene s talno signalizacijo.
– Kolesarski promet: odvija se po kolesarskih stezah in po cestišču z označeno talno signalizacijo (pas za kolesarje).«
25. člen 
V 2.b členu se pod točko 4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge javne gospodarske infrastrukture in obveznosti priključevanja nanjo ter pod naslovom Pogoji za komunalno in energetsko urejanje in pod podnaslovom Komunalna in energetska infrastruktura se v drugemstavkubesedna zveza »lokacijski načrt« nadomesti z besedilom »prostorski akt«:
V četrtem stavku se besedna zveza »lokacijskega načrta« nadomesti z besedilom »prostorskega akta«.
Briše se celotno besedilo petega stavka in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Dopustna so odstopanja od predlaganih rešitev (sprememba tras, zasnove, materialov, lokacij, globine polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma na parcelo ipd.), če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišča ali ustreznejše tehnološke rešitve.«
Na koncu besedila se doda novo, ki se glasi:
»Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati predpisane horizontalne in vertikalne odmike med posameznimi infrastrukturnimi vodi.«
26. člen 
V 2.b členu se pod točko 4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge javne gospodarske infrastrukture in obveznosti priključevanja nanjo ter pod naslovom Pogoji za komunalno in energetsko urejanje in pod podnaslovom Vodooskrba vprvem stavkubriše besedilo »trgovskega centra in poslovno trgovskega centra s tremi poslovno trgovskimi objekti« in se nadomesti z besedilom »novih objektov«:
Na koncu celotnega besedila se doda novo, ki se glasi:
»Vodovod se položi na globino najmanj 1,0 m oziroma izpod cone zmrzovanja.
Na mestu prekopa/podboja in pod utrjenimi zunanjimi površinami (npr. asfalt, beton, tlakovci) se vodovod ustrezno zaščiti.«
27. člen 
V 2.b členu se pod točko 4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge javne gospodarske infrastrukture in obveznosti priključevanja nanjo ter pod naslovom Pogoji za komunalno in energetsko urejanje in pod podnaslovom Elektrika vprvem stavkubriše besedilo »predvidenega poslovno-trgovskega centra« in se nadomesti z besedilom »novih objektov«:
Na koncu besedila se doda novo, ki se glasi:
»Priključno-merilne omarice se postavijo na stalno dostopnih mestih.«
28. člen 
V 2.b členu se pod točko 4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge javne gospodarske infrastrukture in obveznosti priključevanja nanjo ter pod naslovom Pogoji za komunalno in energetsko urejanje in pod podnaslovom Odvod odpadnih voda vprvem stavkubriše besedilo »področju novega trgovsko-poslovnega kompleksa« in se nadomesti z besedilom »območju urejanja«:
Na koncu drugega stavka se briše pika in doda naslednje besedilo:
»in vodijo v čistilno napravo Krško.«.
Besedilo tretjega in ostalih stavkov se briše ter nadomesti z novim, ki se glasi:
»Padavinska odpadna voda se s prometnih površin pred izpustom v javno meteorno kanalizacijo in vodotok očisti v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj. Čiste padavinske vode s streh objektov se direktno vodijo v sistem javne meteorne kanalizacije ali v ponikalnico, ki mora biti zgrajena na lastnem zemljišču. Kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno iz atestiranih materialov, ki zagotavljajo vodotesnost kanalizacije. Pod voznimi površinami se kanalizacijski cevovod mora zaščititi pred možnostjo porušitve.«
29. člen 
V 2.b členu se pod točko 4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge javne gospodarske infrastrukture in obveznosti priključevanja nanjo ter pod naslovom Pogoji za komunalno in energetsko urejanje in pod podnaslovom TK in KTV omrežje na koncu drugega stavka briše besedilo »ob dostopni cesti v IC Žadovinek« in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»severozahodno od območja urejanja.«.
Na koncu celotnega besedila se doda novo, ki se glasi:
»Do novih objektov se zgradi novo optično telekomunikacijsko omrežje, ki se naveže na obstoječe, ob jugovzhodni meji območja urejanja.«
30. člen 
V 2.b členu se pod točko 4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge javne gospodarske infrastrukture in obveznosti priključevanja nanjo ter pod naslovom Pogoji za komunalno in energetsko urejanje in pod podnaslovom Ogrevanje – plinovodno omrežje se na koncu drugega odstavka doda novi stavek z besedilom, ki se glasi:
»Del priključnega plinovoda PE32, ki poteka ob mestni cesti LK 192056 se rekonstruira v distribucijski plinovod PE90, na katerega se priključujejo novi objekti.«
V 2.b členu se pod točko 4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge javne gospodarske infrastrukture in obveznosti priključevanja nanjo ter pod naslovom Pogoji za komunalno in energetsko urejanje in pod podnaslovom Ogrevanje – plinovodno omrežje se na koncu besedila doda novo, ki se glasi:
»Za ogrevanje se lahko uporabljajo različni energenti (npr. elektrika, zemeljski plin ipd.), skladno z zakonodajo. Dovoljeni so tudi obnovljivi viri energije (geotermalna energija, toplotne črpalke, biomasa, voda, sonce, veter ipd.).
Obravnavano območje je v varovalnem pasu obstoječega prenosnega plinovoda z oznako P431 operaterja družbe Plinovodi d.o.o., ki poteka po vzhodni strani ureditvenega območja. Pri nadaljnjem načrtovanju uporabe prostora in projektiranju (objekti s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo) je potrebno upoštevati obstoječi prenosni plinovod z omejitvami v pripadajočem varovalnem pasu (2x65 m), plinovod pa zaščititi pred obremenitvami z ustrezno dimenzionirano zaščito. Pri pripravi projektnih rešitev je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10). Na projektne rešitve je potrebno pridobiti soglasje operaterja.«
31. člen 
V 2.b členu se pod točko 4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge javne gospodarske infrastrukture in obveznosti priključevanja nanjo ter pod naslovom Pogoji za komunalno in energetsko urejanje in pod podnaslovom Odvoz smeti na koncu besedila doda novo, ki se glasi:
»Odjemni in zbirni prostor ter velikost in število posod za zbiranje odpadkov določi izvajalec javne službe. Ograde za ekološki otok se oblikujejo v skladu s Katalogom urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško«.
32. člen 
V 2.b členu se pod točko 5. Rešitve in ukrepi za zavarovanje okolja ter ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine in pod naslovom Varstvo pred hrupom briše besedilo prvega stavka in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) se območje urejanja uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 60 dBA za dan in 50 dBA za noč, kritične pa 69 dBA za dan in 59 dBA za noč.«
Briše se celotno besedilo zadnjega odstavka.
33. člen 
V 2.b členu se pod točko 5. Rešitve in ukrepi za zavarovanje okolja ter ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine in pod naslovom Varstvo zraka briše celotno besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Objekti ne smejo presegati dovoljenih vrednosti emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.«
34. člen 
V 2.b členu se pod točko 5. Rešitve in ukrepi za zavarovanje okolja ter ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine in pod naslovom Varstvo voda briše celotno besedilo prvega odstavka in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Območje urejanja leži v 4. varstveni coni pitne vode.«
Briše se celotno besedilo zadnjega odstavka.
Doda se novi odstavek z naslednjim besedilom:
»Onesnažene padavinske vode s prometnih površin in manipulativnih dvorišč se pred iztokom v javno meteorno kanalizacijo prečistijo preko lovilcev olj.
Vse povozne in parkine površine so obrobljene z robniki, zaradi kontroliranega zbiranja odpadnih padavinskih voda.«
35. člen 
V 2.b členu se pod točko 5. Rešitve in ukrepi za zavarovanje okolja ter ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine in pod naslovom Ravnanje z odpadki briše celotno besedilo prvega odstavka.
36. člen 
V 2.b členu se pod točko 5. Rešitve in ukrepi za zavarovanje okolja ter ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine in pod naslovom Kulturna dediščina se briše besedilo drugega stavka do dvopičja in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Na podlagi Poročila o predhodnih arheoloških raziskavah (izkop strojnih testnih jarkov) na lokaciji Krško/Žadovinek, izdelal PJP d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, datum 22. 9. 2016, na območju OPPN ni najdenih nobenih arheoloških najdb, kljub temu se morajo upoštevati naslednje smernice:«:
V prvi alineji drugega stavka se briše naslednje besedilo: »upoštevati določila druge alinee 58. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine in«.
V drugi alineji drugega stavka se briše naslednje besedilo: »ki mora biti izvedena po določilih 59. in 60. člena Zakona o varstvu kulturne dediščina.« Vejica na koncu nespremenjenega besedila se nadomesti s piko.
37. člen 
V 2.b členu se pod točko 5. Rešitve in ukrepi za zavarovanje okolja ter ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine in pod naslovom Naravna dediščina v prvem stavku briše beseda »SZN«.
38. člen 
V 2.b členu se pod točko 6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in pod naslovom Usmeritve za zaščito in reševanje briše celotno besedilo druge alineje in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»– na podlagi Elaborata hidrotehnične osnove – Analiza poplavnosti za industrijsko cono Žadovinek št. 15-S/16, izdelal, IS projekt, Pot za brdom 102, 1000 Ljubljana, oktober 2016 je vzhodni del območja OPPN v poplavnem območju Leskovškega potoka in sicer delno v razredu srednje nevarnosti in delno v razredu majhne nevarnosti. Za izboljšanje poplavne ogroženosti se na desnem bregu potoka zgradi visokovodni zid, visokovodni nasip ali kombinacija obojega, višine do kote 195.60 m.n.v in v dolžini, ki je razvidna iz grafičnih prilog. Visokovodni zid je od roba brežine Leskovškega potoka oddaljen najmanj 5,0 m. Vlogo visokovodnega zidu se delno ali v celoti lahko zagotovi tudi s fasado objekta.
Zaradi zaščite pred visokimi vodami zunaj območja SDZN, se na vzhodni strani, v nadaljevanju visokovodnega zidu postavijo montažni elementi za zaščito pred visokimi vodami (protipoplavne vreče, sestavljive montažne stene ipd.), ki se postavljajo le v primeru poplav in do realizacije načrtovanih ureditev znotraj državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Brežice.
Zaradi odtoka padavinskih voda s pozidanih površin se v vzhodnem delu območja OPPN izvede/jo zadrževalni bazen/i za padavinske vode v velikosti najmanj 438 m³.«
39. člen 
V 2.b členu se pod točko 6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in pod naslovom Usmeritve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami briše naslednje besedilo v prvem stavku: »z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A. Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01 in 110/02 – ZGO-1)« in se nadomesti z novim, ki se glasi: »s predpisi s področja varstva pred požarom.«.
40. člen 
V 2.b členu se pod točko 7. Načrt parcelacije v prvem stavku briše beseda »SZN« in se nadomesti z besedno zvezo »prostorskega akta.«
V drugem odstavku se briše besedilo za besedo »grafičnih« in se nadomesti z novo besedo »prilog.«.
41. člen 
V 2.b členu se pod točko 8. Obveznosti investitorjev, lastnikov in izvajalcev in pod naslovom Obveznost ob pripravi projektne dokumentacije briše beseda »SZN« in se nadomesti z novo »prostorskega akta.«
V 2.b členu se pod točko 8. Obveznosti investitorjev, lastnikov in izvajalcev in pod naslovom Obveznost v času gradnje na koncu besedila doda novo, ki se glasi:
»– v varovalnih pasovih infrastrukturnih vodov se dela izvajajo pod stalnim nadzorom pooblaščenih predstavnikov izvajalca javne službe,
– na trasi javnega vodovoda oziroma v njegovem varovalnem pasu je prepovedano postavljati vse vrste gradbenih objektov ter saditi drevesa,
– v varovalnem pasu vodovoda je prepovedano dodajati ali odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanje ali zniževanje globine vodovoda od predpisane,
– v kolikor bo izvajalec del pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati upravljavca.«
42. člen 
V 2.b členu se pod točko 9. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in odstopanja in pod naslovom Etapnost briše celotno besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Lahko se izvede katerikoli del prostorskega akta kot funkcionalna celota po pogojih tega odloka, vendar se visokovodni zid, nasip ali kombinacija obojega mora zgraditi pred ali istočasno z gradnjo ostalih objektov.
– Na parceli morajo biti zgrajene najmanj dovozna cesta, elektrika, vodovod in kanalizacija.
– Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.«
43. člen 
V 2.b členu se pod točko 9. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in odstopanja in pod naslovom Odstopanja briše celotno besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»– Tolerance za horizontalne gabarite nestanovanjskih stavb so znotraj območja do gradbene meje, ki se ne spreminja. Nezahtevni in enostavni objekti ter gradbeno inženirski objekti se lahko gradijo na celotni parceli, ki je namenjena gradnji. Tolerance za objekt na parc. št. 1009/35 k.o. Leskovec so ±15 %.
– Tolerance za vertikalne gabarite so podane z največjo možno višino objekta (15.50 m), dovoljeni so nižji objekti. Od določene višine objekta lahko odstopajo postavitve dimnikov, anten (ne bazne postaje), inštalaterskih napeljav ipd.
– Dovoljena so odstopanja od kot pritličij oziroma kleti, pod pogojem upoštevanja max. višine objekta, merjeno od kote vzhodne mestne ceste (LK 192057 – Cesta krških žrtev),
– Ograjevanje parcel je dovoljeno, ni obvezno.
– Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in števila vhodov v objekt oziroma na parcelo.
– Zaradi urejanja lastništva je dopustna sprememba parcelnih meja, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.
– Pri objektih in trasah prometne infrastrukture, komunalno-energetske infrastrukture in sistema zvez je dovoljeno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, prečnih profilov, globine polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti, materialov in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma na parcelo, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišča, ustreznejše tehnološke rešitve ipd..
– Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve.
– Dovoljeno je združevati parcele, ki so namenjene gradnji, v tem primeru se združujejo tudi površine omejene z gradbenimi mejami, tako da se upoštevajo le robne gradbene meje, ki se medsebojno spojijo.
– V primeru povezovanja parkirišč, manipulativnih dvorišč in drugih odprtih površin na posameznih parcelah je dovoljeno dvigovanje terena in s tem kote pritličja objektov.«
IV. KONČNE DOLOČBE 
44. člen 
(vpogled v SDZN) 
SDZN so na vpogled pri pristojni občinski službi za urejanje prostora v Občini Krško ter na sedežu KS mesta Krško in KS Leskovec pri Krškem.
45. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem SDZN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
46. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2016-O502
Krško, dne 24. novembra 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost