Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3344. Sklep o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic, stran 11347.

  
Na podlagi četrtega odstavka 384. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, v nadaljevanju ZBan-2), prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) ter v povezavi s petim odstavkom 412. člena, tretjim odstavkom 413. člena in tretjim pododstavkom tretjega odstavka 415. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1, v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic 
1. člen 
V Sklepu o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15 in 44/16) se v prvem odstavku 1. člena črta točka (b).
2. člen 
4. poglavje z naslovom NAČRTOVANJE TOKOV LIKVIDNOSTI se črta.
3. člen 
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Banka mora zagotoviti pravilno izračunavanje in pravočasno poročanje Banki Slovenije v skladu s tem sklepom o količnikih likvidnosti iz tretjega odstavka 3. člena tega sklepa.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Banka mora za izpolnitev obveznosti iz drugega odstavka tega člena Banki Slovenije predložiti poročilo na obrazcu KL-1, ki je sestavni del tega sklepa.«.
Peti odstavek se črta.
4. člen 
Priloga 2: Poročilo o tokovih likvidnosti se črta.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. decembra 2016
dr. Mejra Festić l.r.
namestnica predsednika 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost