Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

Ob-3591/16, Stran 2768
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1414-A, 14/15 – ZIPRS1414-D, 55/15 – ZfisP in 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15, v nadaljevanju: ZPOP), Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljevanju: ZDIJZ), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 16. 12. 2014 (v nadaljevanju: OP 2014–2020), Slovenske strategije pametne specializacije (potrjena s strani vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije dne 3. 11. 2015, v nadaljevanju: S4), Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2014/C, 198/01, z dne 27. 6. 2014), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L187, z dne 26. 6. 2014), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: RISS), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1 in 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, v nadaljevanju: ZRRD), Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 (UL L št. 138/5, z dne 13. 5. 2014), Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in razvoj (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/20106 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 81), Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek: 4. 11. 2016); trajanje sheme: 31. 12. 2020), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15), Programa dela in finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017 (v nadaljevanju: Program SPIRIT Slovenija), Sporazuma o načinu izvajanja nalog med MGRT in SPIRIT, podpisanega 9. 5. 2016, Pogodbe št. 4300-23/2016-1 o izvajanju in financiranju javnega razpisa »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1« z dne 30. 6. 2016, Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu št. 3032-88/2016/14 z dne 6. 12. 2016, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalskega in posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva
Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija). Agencija nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem razpisu v vlogi izvajalskega organa.
Neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem razpisu v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja 1.2.1: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti (tehnične in komercialne), ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP)1, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta2 v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 (v nadaljevanju: Obzorje 2020) od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (v nadaljevanju: Pečat odličnosti), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.
1 »MSP« pomeni mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014. Gre za slovenski prevod angleške kratice SME (Small and Medium sized Enterprises).
2SME Instrument je poseben del Obzorja 2020, namenjen sofinanciranju inovacijskih projektov izključno mikro, malim in srednje velikim podjetjem.
Študija izvedljivosti mora biti sestavljena (najmanj) iz dveh delov:
1. Pregled opravljenega dela in rezultatov glavnih aktivnosti (ki jih je prijavitelj navedel v osnovni prijavi3), kot npr. tržna raziskava, analiza tveganja, upravljanje z intelektualno lastnino ipd.
3Osnovna prijava pomeni predložitev predloga projekta na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020.
2. Zaključek (posodobljeno stanje poslovne ideje iz osnovne prijave)
– če naj bi se projekt nadaljeval, pojasnite nadaljnjo strategijo:
– podrobno opišite zlasti morebitne spremembe ciljev, koncepta, pristopa in učinkov, 
– navedite, kakšna vrsta podpore bi bila koristna za nadaljnji razvoj vaše poslovne ideje (partnerji, strokovnjaki, dostop do finančnih sredstev ipd.). 
– če je poslovna ideja opuščena, pojasnite in navedite namero za nadaljnji razvoj.
2.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je:
– omogočiti MSP pripravo bolj kakovostne prijave na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020,
– prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg,
– prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih,
– omogočiti kakovostnim in obetavnim projektom z doseženo visoko oceno v okviru programa Obzorje 2020 lažji dostop do drugih virov financiranja.
Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 30 študij izvedljivosti v okviru faze 1.
Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma. Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih operacij, opredeljuje sledeča področja uporabe:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov
Natančna opredelitev sedaj veljavnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na spletnem naslovu: http://www.svrk.gov.si/.
2.3 Regija izvajanja
Operacije ali deli operacij se bodo izvajali v Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji.
Sredstva se bodo delila na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo, v odvisnosti od tega, kje ima upravičenec (to je prijavitelj, oziroma v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen partner v konzorciju) sedež podjetja ali poslovno enoto/podružnico na dan prijave na ta javni razpis.
Upravičenci (v primeru konzorcijev tudi posamezni konzorcijski partnerji), ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo najkasneje do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo ustanoviti podružnico s sedežem v Republiki Sloveniji.
Poslovna enota/podružnica mora biti vpisana v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Prijavitelj, oziroma v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen partner v konzorciju, ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v katerikoli od obeh kohezijskih regij. Razdelitev slovenskih občin na Vzhodno oziroma Zahodno kohezijsko regijo je razvidna iz www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls).
Za vsakega prijavitelja (oziroma v primeru konzorcijev za vsakega posameznega konzorcijskega partnerja) mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji) ima sedež oziroma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice. Sprememba regije izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena, posledica spremembe regije pa predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
3. Upravičenci
Upravičenci so MSP, ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.
Upravičenci so MSP, s sedežem v Republiki Sloveniji ali katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki imajo najkasneje ob izstavitvi prvega zahtevka za izplačilo ustanovljen poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji, kar bodo dokazovali z vpisom v Sodni register. Tak prijavitelj mora vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do oddaje prvega zahtevka za izplačilo izvedel zahtevan vpis, ter o tem, v kateri regiji bo izvajal svojo dejavnost. V primeru, da prijavitelj do oddaje prvega zahtevka vpisa ne izvede, bo agencija odstopila od pogodbe.
Projekte (operacije) lahko MSP prijavijo samostojno ali v konzorcijih. V imenu konzorcija se na javni razpis prijavi vodilni konzorcijski partner (prijavitelj).
V primeru izbora vloge konzorcija imajo status upravičenca kot prejemnika sredstev državnih pomoči vsi partnerji v konzorciju. Obvezna priloga prijave v primeru konzorcija je konzorcijska pogodba, v kateri konzorcijski partnerji opredelijo svoje pravice in obveznosti. Obvezne sestavine konzorcijske pogodbe so:
a) pooblastilo prijavitelju za zastopanje konzorcija,
b) medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev,
c) načrt operacije s posameznimi finančnimi deleži partnerjev,
d) ravnanje v primeru sprememb konzorcijskih partnerjev; spremembe konzorcijskih partnerjev so dopustne le v primeru, da je med starim in novim partnerjem zagotovljeno univerzalno pravno nasledstvo,
e) ravnanje v primeru kršitev določb te pogodbe s strani posameznih konzorcijskih partnerjev,
f) ravnanje s pravicami intelektualne lastnine.
V primeru konzorcijev mora biti sestava konzorcija in prijavitelj enak kot v osnovni prijavi. Prijavitelj lahko na tem javnem razpisu kandidira le z enim projektom. Posamezno podjetje lahko sodeluje le z enim projektom faze 1 v vsakem trenutku, bodisi v vlogi samostojnega prijavitelja bodisi partnerja ali vodilnega konzorcijskega partnerja.
Do sofinanciranja so upravičena le podjetja oziroma konzorciji, ki niso prejeli sredstev za iste stroške oziroma za isti projekt na kateremkoli drugem domačem ali tujem javnem razpisu.
Za posamezno MSP se bo ob predložitvi vloge ponovno preverjal in določil status MSP v skladu s Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vsi prijavitelji in partnerji konzorcija (v kolikor gre za prijavo konzorcija) in njihove operacije morajo izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
Vlogo na javni razpis odda prijavitelj projekta, ki lahko v skladu z osnovno prijavo nastopa bodisi samostojno ali pa vlogo odda v imenu konzorcija partnerjev.
V primeru, da agencija ob preverjanju vlog ugotovi, da je prijavitelj navedel napačen podatek, ki je vplival na izpolnjevanje pogojev, se vloga zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru za sofinanciranje, se pogodba ne bo podpisala. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe, bo agencija odstopila od pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun agencije (v nadaljevanju: TRR) do dneva vračila.
V primeru, da je za operacijo že prišlo do sklenitve pogodbe o sofinanciranju na tem javnem razpisu in se kasneje ugotovi, da je isti projekt prejel sredstva tudi v okviru katerega od domačih ali tujih javnih razpisov, se sklenjena pogodba o sofinanciranju razveljavi, upravičenec pa je dolžan skladno z Navodili organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020 vsa že prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev vrniti.
Dokazila, ki jih mora predložiti prijavitelj za dokazovanje izpolnjevanja pogojev na ta javni razpis, so navedena v razpisni dokumentaciji v Obrazcu 1: Prijavni obrazec, v točki 4.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelja
Samostojni prijavitelj ter prijavitelj in partnerji konzorcija so podjetja, opredeljena v točki 3 tega javnega razpisa, in ki:
– ustrezajo definiciji MSP, v skladu s Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014,
– imajo status podjetja v Republiki Sloveniji; v primeru, da kot prijavitelj nastopa MSP s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, si mora takšen prijavitelj najkasneje do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo urediti poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji; neizpolnjevanje pogoja pomeni zavrnitev celotne operacije,
– podjetje ali odgovorna oseba podjetja ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja, storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma ni bila obsojena zaradi takšnega dejanja, za katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za podjetje ali odgovorno osebo podjetja),
– ne teče pravda med ministrstvom ali agencijo in prijaviteljem ali partnerjem v konzorciju (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi neupravičene uporabe sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča,
– niso v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US),
– ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G) in niso podjetja v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
– niso za isti namen pridobila sofinanciranja iz drugih mednarodnih, državnih ali lokalnih proračunskih virov,
– niso v postopku izbrisa brez likvidacije ali prisilne likvidacije ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do agencije oziroma ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
– niso v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
a) sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
b) sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24), razen v primeru pomoči de minimis.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Pomoč je dovoljena tudi za podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ob pogoju, da ima podjetje najkasneje ob izstavitvi prvega zahtevka za izplačilo poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji.
4.2 Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Prijavljena operacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– operacija je na podlagi že izvedenega ocenjevanja v okviru prijave na razpis SME Instrument s strani Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«,
– operacija je skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
– operacija se uvršča v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma,
– operacija se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na ta javni razpis,
– za regijo izvajanja aktivnosti šteje regija, v kateri ima upravičenec sedež oziroma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice, kjer je predvideno izvajanje aktivnosti ob oddaji vloge,
– da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije,
– pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državne pomoči, po kateri se izvaja predmetni javni razpis: Program izvajanja finančnih spodbud MGRT–RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II),
– operacija mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uredba Komisije (ES) št. 651/2014)4,
4Pogoj za dodelitev državne pomoči je, da ima le-ta spodbujevalni učinek. Po priglašeni shemi ima državna pomoč spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavitelj vlogo za sofinanciranje predložil pred začetkom izvajanja operacije. Šteje se, da spodbujevalni učinek obstaja, če je vloga pripravljena v skladu z določili tega razpisa.
– če bo predlog operacije uspešen (sprejet v financiranje) na tem javnem razpisu, ni upravičena predložitev istega predloga projekta na nobenega od domačih ali tujih javnih razpisov za isti namen,
– upravičenci bodo vodili posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za prejeta sredstva sofinanciranja, ki se nanašajo na operacijo pod številko, ki jo bodo navedli v Obrazcu 2A/ 2B/ 2C vloge na javni razpis.
Prijavitelji na javni razpis prijavijo operacijo kot zaključeno celoto. Šteje se, da je pogodbena obveznost upravičenca izpolnjena, ko je operacija v celoti zaključena.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih operacij, znaša skupaj 1.050.000 EUR.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017, 2018, 2019 in 2020 oziroma do porabe sredstev.
Predvidena vrednost sofinanciranja po odpiranjih:
– 1. odpiranje (v letu 2017): 420.000 €,
– 2. odpiranje (v letu 2017): 210.000 €,
– 3. odpiranje (v letu 2018): 210.000 €,
– 4. odpiranje (v letu 2019): 210.000 €.
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru za sofinanciranje.
Sredstva bremenijo proračunske postavke ministrstva:
– 160253 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU,
– 160254 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU,
– 160255 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-SLO,
– 160256 – PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-SLO.
– višina namenskih sredstev EU, Vzhodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj, PP 160253 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU znaša 486.612 EUR (z besedo) štiristo šestinosemdeset tisoč šeststo dvanajst evrov;
– višina namenskih sredstev EU, Zahodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj, PP 160254 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU znaša 353.388 EUR (z besedo) tristo triinpetdeset tisoč tristo oseminosemdeset evrov;
– slovenska udeležba, Vzhodna Slovenija – nacionalna sredstva, PP 160255 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-slovenska udeležba znaša 121.653 EUR (z besedo) sto enaindvajset tisoč šeststo triinpetdeset evrov;
– slovenska udeležba, Zahodna Slovenija – nacionalna sredstva, PP 160256 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-slovenska udeležba znaša 88.347 EUR (z besedo) oseminosemdeset tisoč tristo sedeminštirideset evrov.
V kolikor bo z izbranim prijaviteljem sklenjena pogodba o sofinanciranju, bo agencija sredstva nakazala prijavitelju, v primeru konzorcijske prijave pa vsakemu posameznemu konzorcijskemu partnerju v deležih, kot bodo izhajali iz prijavnega obrazca (Obrazec 1: Prijavni obrazec) in konzorcijske pogodbe, pri čemer skupni seštevek ne sme preseči možne višine pavšalnega zneska.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru za sofinanciranje, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali način izplačil. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
6. Upravičeni stroški, obdobje izvajanja aktivnosti in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči RRI in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
Upravičeni so stroški izdelave študije izvedljivosti, ki bo dala oceno smiselnosti nadaljevanja aktivnosti na projektu in prehoda v drugo fazo.
Upravičenci (v primeru konzorcijskih prijav vsi konzorcijski partnerji skupaj) bodo za sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti prejeli sredstva v pavšalnem znesku (»lump sum«) 35.000 €. Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov.
Pavšalni znesek vsebinsko zajema tako neposredne stroške (stroški osebja, dodeljenega izdelavi študije izvedljivosti; potni stroški in s tem povezana nadomestila za stroške bivanja oziroma dnevnice, potrebni za izdelavo študije izvedljivosti; stroški podizvajalcev, potrebnih za izdelavo študije izvedljivosti; stroški amortizacije za instrumente in opremo, uporabljano neposredno za študijo izvedljivosti) kot posredne stroške. Upravičencem pri tem ni potrebno dejansko nastalih upravičenih stroškov in izdatkov dokazovati z dokazili.
6.1 Obdobje izvajanja aktivnosti ter upravičenosti stroškov in izdatkov
Začetek obdobja izvajanja aktivnosti ter upravičenosti stroškov in izdatkov prične teči od datuma oddaje vloge na posamezno odpiranje in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki je tudi skrajni datum za zaključek operacije.
Izdelava študije se lahko prične izvajati z dnem oddaje vloge na javni razpis in se lahko izvaja najmanj 1 in največ 6 mesecev od roka, ki ga je prijavitelj navedel v vlogi kot predvideni začetek operacije (Obrazec 1: Prijavni obrazec). Skrajni rok za pričetek izdelave študije izvedljivosti je 2 meseca od roka za oddajo vlog.
V kolikor datum pričetka izdelave študije izvedljivosti ne bo enak, kot je naveden v Obrazcu 1: Prijavni obrazec, mora upravičenec v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru za sofinanciranje obvestiti agencijo o spremembi datuma.
6.2 Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in namenskimi sredstvi slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 80,00 % / 20,00 %.
6.3 Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike
Javni razpis »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1« se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II) (v nadaljevanju: shema državnih pomoči RRI).
Upravičenci do državne pomoči (to je prijavitelj, oziroma v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen partner v konzorciju) morajo upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. Skupna višina državne pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči RRI.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
Državna pomoč po shemi državnih pomoči RRI ima spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavitelj predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom izvajanja operacije. Upravičenci ne smejo začeti izvajati aktivnosti prijavljene operacije pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis.
7. Merila in način dodeljevanja sredstev
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki je imenovana s strani direktorja agencije ali od njega pooblaščene osebe.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija najprej oceni, ali je vloga skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se vloga zavrne.
Ker so bile operacije predhodno potrjene na mednarodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s strani agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale ocene, ki so jih operacije prejele v okviru prijave na SME instrument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s predložitvijo Evaluation Summary Report (v nadaljevanju: ESR). Agencija za pravilnost izvedbe ocenjevanja s strani Evropske komisije ne odgovarja.
Vse popolne vloge bo komisija razvrstila na sledeči način:
a) Komisija med vsemi vlogami, ki so uvrščene v izbor za sofinanciranje, predlaga vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene vloge, ne glede na področje uporabe tematike iz SME Instrumenta in S4, do porabe sredstev v posamezni kohezijski regiji.
b) V primeru konzorcijev bodo sofinancirane le tiste vloge na javni razpis, katerih prijavitelji in vsi partnerji konzorcija bi se uvrstili v sofinanciranje glede na razpoložljiva sredstva za Vzhodno ali Zahodno kohezijsko regijo po tem javnem razpisu.
c) V primeru, da so sredstva v posamezni kohezijski regiji že razporejena, se nadalje predlaga za sofinanciranje operacije po vrstnem redu števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene vloge v kohezijski regiji, kjer so sredstva še na voljo.
d) V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge, ki so v ESR pri kriteriju Impact (Vpliv) prejele višje število točk.
e) V primeru, da bo še vedno več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge, ki so v ESR pri kriteriju Excellence (Odličnost) prejele višje število točk.
Nobena sprememba operacije v času med prijavo operacije na Evropsko komisijo in prijavo na javni razpis Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1 ni sprejemljiva. Taka operacija se zavrne.
Komisija na podlagi opravljene razvrstitve po kriterijih, določenih v predmetnem javnem razpisu ter na podlagi potrjenega uvrstitvenega seznama operacij, pripravi predlog za sofinanciranje.
7.1 Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
Izbranega prijavitelja bo agencija pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno. Enako velja v primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe. Tudi v tem primeru se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno.
Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Agencija si pridržuje pravico do spremembe vzorca pogodbe.
Agencija in izbrani prijavitelj, ki je upravičenec do odobrenih finančnih sredstev, s pogodbo o sofinanciranju določita obseg in način sofinanciranja operacije.
7.2 Predložitev zahtevka za izplačilo
Za vsako operacijo bo upravičenec najkasneje v 30 dneh po zaključku priprave študije izvedljivosti agenciji izstavil en zahtevek (Obrazec 5). Obvezni prilogi zahtevka sta kopija izvedene študije izvedljivosti in končno vsebinsko poročilo. Podrobneje je način predložitve zahtevka in pripadajočih dokazil razviden iz razpisne dokumentacije (Obrazec 3: Vzorec pogodbe, točka VII).
8. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje: zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jih morajo upoštevati upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014–2020.pdf), bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.
9. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenci bodo dolžni zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bodo morali upravičenci zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. Natančen datum za hrambo dokumentacije bo objavljen na spletni strani izvajalskega organa.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU morajo izbrani upravičenci voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi. Upravičenci so dolžni na tej računovodski kodi ali stroškovnem mestu prikazati priliv sredstev sofinanciranja s strani izvajalske agencije. Na ta način je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
10. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenci bodo morali omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenci bodo morali nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bodo upravičenci morali omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenci bodo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščeni, organ upravljanja in/ali posredniški organ pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenci so dolžni ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
11. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenci bodo morali cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
12. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
13. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije: ni relevantno.
14. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnika operacije
Upravičenci bodo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter s 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžni spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev (izdelani študiji izvedljivosti), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so opredeljena v razpisni dokumentaciji v Obrazcu 3: Vzorec pogodbe, točka VII, 13. člen.
15. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Če v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
se smiselno upošteva omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.
16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na TRR do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
17. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na TRR do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, lahko agencija pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
Vloga je popolna, če je izdelana v enem fizičnem izvodu in eni elektronski kopiji (na CD-ju/DVD-ju ali USB ključku) in če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce, določene v razpisni dokumentaciji v Obrazcu 1: Prijavni obrazec, v točki 4. Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, razen tam, kjer je izjemoma navedeno drugače.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Prijave morajo biti oddane v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti prilepljen izpolnjen Obrazec 4 »Oddaja vloge«, iz katerega morajo biti jasno razvidni podatki o nazivu pošiljatelja in označba, da gre za oddajo vloge na javni razpis.
Prijave, iz katerih ne bo razvidno, da gre za prijavo na ta javni razpis, ne bodo obravnavane in bodo praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju5.
5Pisemske ovojnice se bodo odprle v primeru, ko iz pisemske ovojnice ne bo razvidnega pošiljatelja ali pa v primeru, da iz nje ne bo razvidno, da gre za prijavo na javni razpis. Pisemska ovojnica z vsebino se bo vrnila podjetju, navedenemu v prijavnem obrazcu (Obrazec 1).
20. Roki za oddajo vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, pri čemer so predvidena štiri odpiranja. Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje je 13. 1. 2017, za drugo odpiranje 15. 5. 2017, za tretje odpiranje 15. 5. 2018 in za četrto odpiranje 15. 5. 2019.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na posamezen datum odpiranja. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig).
Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme.
Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do datuma za oddajo vlog.
Vloga na posamezno odpiranje se lahko vloži največ devetdeset dni pred posameznim rokom za oddajo vlog, navedenem v prvem odstavku 20. točke javnega razpisa, razen v primeru prvega postavljenega roka za oddajo vlog. Vloge, ki bodo prispele pred tem rokom in prepozno prispele vloge bodo s sklepom zavržene in bodo praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.
Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj na javni razpis soglaša z vsemi pogoji in določili javnega razpisa ter v celoti sprejema določila, navedena v vzorcu pogodbe (Obrazec 3: Vzorec pogodbe).
21. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije (http://www.spiritslovenia.si/).
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne vloge, se prijavitelje pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Vloga, ki ne bo ustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene. Nepravočasne in neustrezno označene vloge bodo vrnjene prijavitelju.
22. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Direktor agencije na predlog komisije s sklepom odloči o izboru in dodelitvi sredstev.
Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od posameznega datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za razvrščanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljene na spletnih straneh agencije (http://www.spiritslovenia.si/), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (http://www.mgrt.gov.si/) in Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (http://www.eu-skladi.si/) v obliki seznama upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Vsi ostali podatki in dokumentacija se bodo obravnavali v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
23. Dostopnost besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije: besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) so na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si/.
24. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo v elektronski obliki na naslov: SME@spiritslovenia.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje deset dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje šest dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, ne bodo upoštevana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si/.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost