Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3382. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, stran 11437.

  
Na podlagi šestega odstavka 242. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in po pridobitvi soglasja sveta Agencije za energijo št. 73-35/2016-03/213 z dne 26. 10. 2016 izdaja operater prenosnega sistema družba Plinovodi d.o.o.
P R A V I L A 
o spremembah in dopolnitvah Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo
1. člen 
V Pravilih o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo (Uradni list RS, št. 67/14) se v prvem odstavku 3. člena doda nova alineja, ki se glasi:
»zmogljivost znotraj dneva: pomeni zmogljivost, ki je bila ponujena in dodeljena po zaprtju dražb zmogljivosti za dan vnaprej za navedeni dan in je zakupljena za obdobje od ure začetka zakupa do konca navedenega plinskega dne.«.
2. člen 
Drugi odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Standardni produkti zmogljivosti vključujejo ponudbo zagotovljenih in prekinljivih prenosnih zmogljivosti, ki se s pogodbo o prenosu za dražbene zmogljivosti sklepajo za tipska časovna obdobja kot letni, četrtletni, mesečni, dnevni standardni produkt zmogljivosti, razen standardni produkt znotraj dneva, ki lahko vključuje samo ponudbo zagotovljenih zmogljivosti.«.
3. člen 
Četrti odstavek 8. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Mesečne zmogljivosti, dnevne zmogljivosti za dan vnaprej in zmogljivosti znotraj dneva se ponudijo na tekočih dražbah, ki potekajo enkrat mesečno, enkrat dnevno oziroma vsako uro v dnevu s pričetkom:
– za mesečne zmogljivosti: na tretji ponedeljek vsakega meseca za prihodnji koledarski mesec;
– za dnevne zmogljivosti za dan vnaprej: vsak plinski dan ob 16:30 uri za prihodnji plinski dan;
– za zmogljivosti znotraj dneva: vsake 4 ure do vključno 3 ure in pol pred želeno začetno uro zakupa do konca plinskega dne.«.
Osmi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(8) Letne, četrtletne in mesečne zmogljivosti se na dražbah dodeljujejo z uporabo algoritma za stopnjevano dražbo, skladno s 17. členom Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013, dnevne zmogljivosti za dan vnaprej in zmogljivosti znotraj dneva pa z uporabo algoritma z enotno poravnalno ceno v skladu z 18. členom Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013.«.
4. člen 
Drugi odstavek 13. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Finančno jamstvo, ki je pogoj za pristop k dražbi, je lahko v obliki bančne garancije, garancije zavarovalnice ali denarnih sredstev, ki jih uporabnik sistema položi na poseben transakcijski račun operaterja prenosnega sistema. Uporabnik sistema zagotovi operaterju prenosnega sistema finančno jamstvo v višini, za katero uporabnik sistema oceni, da ga bo potreboval za svojo skupno udeležbo na dražbah.«.
V četrtem odstavku se besedilo »depozitni račun« nadomesti z besedilom »poseben transakcijski račun operaterja prenosnega sistema«.
Peti in šesti odstavek se spremenita, tako da se glasita:
»(5) Operater prenosnega sistema v svojem imenu odpre poseben transakcijski račun in ga objavi na svoji spletni strani, na katerega deponira denarna sredstva, ki jih uporabnik sistema nakaže za zagotovitev ustreznega finančnega jamstva. Uporabniku sistema pripadajo obresti na sredstva, vplačana na prej navedeni račun, v višini, kot jih prizna banka za sredstva na vpogled, in krije pripadajoče stroške navedenega posebnega transakcijskega računa, v kolikor znaša pripadajoči del obresti oziroma stroškov za posameznega uporabnika po mesečnem obračunu za poseben transakcijski račun najmanj 10,00 eurov.«.
»(6) Če uporabnik sistema zahteva vrnitev garancije ali vračilo sredstev, nakazanih na posebni transakcijski račun, operater prenosnega sistema ugodi njegovi zahtevi, ko so poravnane vse dospele obveznosti in druge pogodbene obveznosti uporabnika sistema, ki bodo v zvezi s sklenjenimi pogodbami o prenosu za dražbene zmogljivosti dospele v bodoče.«.
V sedmem odstavku se doda nova alineja, ki se glasi:
»– standardnega produkta znotraj dneva: v višini mesečnega zneska predvidenega zakupa.«.
Deseti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(10) Uporabnik sistema mora sproti in pravočasno zagotavljati, da pred vsako dražbo razpolaga z zadostnim razpoložljivim stanjem finančnega jamstva, ki ga potrebuje na dražbi. Dopolnitev razpoložljivega stanja finančnega jamstva se na dražbi upošteva, če uporabnik sistema najmanj pet delovnih dni pred začetkom dražbe predloži operaterju prenosnega sistema novo oziroma dodatno garancijo ali če v tem roku položi dodatna denarna sredstva na poseben transakcijski račun.«.
5. člen 
Šesti odstavek 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(6) Šteje se, da terjatev za znesek dražbene premije za dodeljene mesečne zmogljivosti, dnevne zmogljivosti za dan vnaprej in zmogljivosti znotraj dneva nastane zadnji dan obračunskega meseca, na katerega se nanaša zakup zmogljivosti.«.
6. člen 
Drugi odstavek 26. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) V primeru izpada spletne rezervacijske platforme v času tekoče dražbe za dnevne zmogljivosti operater prenosnega sistema v času med 18:00 in 19:00 uro na dan draženja zbira zavezujoče ponudbe za zakup prenosnih zmogljivosti in razpoložljive zmogljivosti za posamezno dražbo razdeli po principu vrstnega reda prispelih ponudb na podlagi časovnega žiga prejema. Uporabniki sistema, ki željo zakupiti prenosne zmogljivosti, posredujejo ponudbe v elektronski obliki preko spletne aplikacije operaterja prenosnega sistema, izpolnjene v skladu s podatki iz tretjega odstavka 12. člena tega akta.«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V primeru izpada spletne rezervacijske platforme za dražbe zmogljivosti znotraj dneva operater prenosnega sistema zbira zavezujoče ponudbe za zakup prenosnih zmogljivosti, ki jih prejme v času med 180 in 150 minut pred začetkom želenega zakupa, in razpoložljive zmogljivosti za posamezno dražbo razdeli po principu vrstnega reda prispelih ponudb na podlagi časovnega žiga prejema. Uporabniki sistema, ki želijo zakupiti prenosne zmogljivosti, posredujejo ponudbe v elektronski obliki preko spletne aplikacije operaterja prenosnega sistema, izpolnjene v skladu s podatki iz tretjega odstavka 12. člena tega akta.
(4) O rezultatu dodelitve dnevnih prenosnih zmogljivosti ter zmogljivosti znotraj dneva skladno s tem členom operater prenosnega sistema z elektronskim sporočilom 135 minut pred začetkom želenega zakupa seznani pošiljatelje ponudb, s čemer se šteje, da je sklenjena posamezna pogodba o prenosu. Šteje se, da je bila z elektronskim sporočilom operaterja prenosnega sistema ponudba uporabnika sistema za zakup določenega obsega standardnega produkta zmogljivosti in po ceni zakupa sprejeta.«.
7. člen 
V prilogi 1 se spremeni točka 1.1.2 tako, da se glasi:
»1.1.2. S temi splošnimi pogoji se ureja postopek sklepanja pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti in določajo medsebojne pravice in obveznosti operaterja prenosnega sistema in uporabnika sistema zaradi zakupa prenosnih zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema, in sicer veljajo ti splošni pogoji za naslednje standardne produkte zmogljivosti, ki so lahko predmet zakupa na dražbi:
– letne zmogljivosti;
– četrtletne zmogljivosti;
– mesečne zmogljivosti;
– dnevne zmogljivosti za dan vnaprej in
– zmogljivosti znotraj dneva.
Standardni produkti zmogljivosti se ponujajo v zakup kot zagotovljene in prekinljive zmogljivosti na povezovalnih točkah, standardni produkt zmogljivosti znotraj dneva pa lahko vključuje le ponudbo zagotovljenih zmogljivosti.«.
Točka 2.4.1. se spremeni tako, da se glasi:
»2.4.1. Uporabnik sistema mora pred prvo udeležbo na dražbah najmanj 5 delovnih dni pred datumom začetka dražbe predložiti operaterju prenosnega sistema finančno jamstvo, ki je v skladu z 11. členom teh Pravil lahko v obliki:
– nepogojne, nepreklicne in na prvi pisni poziv plačljive bančne garancije ali garancije zavarovalnice ali
– denarnega depozita, ki ga uporabnik sistema položi na poseben transakcijski račun operaterja prenosnega sistema.«.
Točka 2.4.4. se spremeni tako, da se glasi:
»2.4.4. Finančno jamstvo je predloženo pravočasno, če pred iztekom roka operater prenosnega sistema prejme garancijo oziroma denarna sredstva na poseben transakcijski račun. Šteje se, da je operater prenosnega sistema prejel finančno jamstvo, ko garancija prispe na naslov operaterja prenosnega sistema oziroma ko so sredstva prejeta na poseben transakcijski račun.«.
Točka 2.8.4 se črta, dosedanja točka 2.8.5. pa se preštevilči v 2.8.4.
Točka 3.9.1. se spremeni tako, da se glasi:
»3.9.1. Operater prenosnega sistema lahko izvrši zavarovanje, tako da unovči bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice oziroma pobota svoje terjatve do uporabnika sistema v breme vplačanih denarnih sredstev na posebnem transakcijskem računu skupaj s pripadajočimi obrestmi s posebnega transakcijskega računa, če uporabnik sistema ne plača zapadlih obveznosti niti v dodatnem roku 5 delovnih dni od prejema opomina skupaj z opozorilom, da bo v primeru, če svojega dolga ne bo poravnal, izvršeno zavarovanje.«.
8. člen 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. ES/SKR-1230-MM/MZ
Ljubljana, dne 26. oktobra 2016
EVA 2016-2430-0092
PLINOVODI d.o.o. 
Glavni direktor 
Marjan Eberlinc l.r.
 
Namestnica glavnega direktorja 
mag. Sarah Jezernik l.r.

AAA Zlata odličnost