Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3373. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža, stran 11416.

  
Na podlagi 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 4/15), 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07) sta Občinski svet Mestne občine Novo mesto dne 28. 1. 2016 in Občinski svet Občine Straža dne 6. 10. 2016 v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža (v nadaljevanju: skupna občinska uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njunih organov v razmerju do skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen 
Mestna občina Novo mesto in Občina Straža ustanovita skupno občinsko upravo Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in
– občinskega redarstva kot enovit organ.
3. člen 
(1) Sedež skupne občinske uprave je v Mestni občini Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki je sedežna občina skupne uprave.
(2) Skupna občinska uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža. V notranjem krogu pa sta grba občin ustanoviteljic skupne občinske uprave.
4. člen 
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne občinske uprave, za kar sta pristojna občinska sveta, izvršujeta župana občin ustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
5. člen 
(1) Skupna občinska uprava opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzora, naloge občinskega redarstva ter vodenja in odločanja o prekrških pri izvajanju nadzora nad predpisi občin ustanoviteljic in državnimi predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno skupnost.
(2) Svoje naloge opravlja skupna občinska uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen 
(1) S tem odlokom se kot prekrškovni organ za območje občin ustanoviteljic skupne občinske uprave določi Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža.
(2) Pooblaščene uradne osebe skupne občinske uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določene s predpisi občin ustanoviteljic in o prekrških iz državne pristojnosti, določene z državnimi predpisi. Predpisi, nad katerimi izvaja nadzor skupna občinska uprava, morajo biti objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic. Pooblaščene uradne osebe skupne občinske uprave morajo za vodenje in odločanje o prekrških izpolnjevati pogoje skladno s pogoji predpisa, ki ureja prekrške.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna občinska uprava, so prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
7. člen 
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna občinska uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna občinska uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni občinski upravi odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne občinske uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni občinski upravi, odgovarjata občini ustanoviteljici solidarno.
8. člen 
(1) Skupno občinsko upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine na predlog komisije, ki jo sestavljajo po en predstavnik občin ustanoviteljic skupne občinske uprave v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne občinske uprave je vodja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne občinske uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne občinske uprave mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z Aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi.
9. člen 
(1) Vodja skupne občinske uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne občinske uprave v celoti pa skupaj obema županoma občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne občinske uprave predstavlja skupno občinsko upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne občinske uprave.
(3) Župana občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne občinske uprave sprejmeta kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujeta delo ter dajeta skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave.
10. člen 
(1) Občina, v kateri ima skupna občinska uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne občinske uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Mestni občini Novo mesto, ki je sedežna občina skupne občinske uprave.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine na podlagi pooblastila župana druge občine ustanoviteljice oziroma vodja skupne občinske uprave na podlagi njunega pisnega pooblastila.
(3) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne občinske uprave sprejme župan sedežne občine.
III. SREDSTVA ZA DELO 
11. člen 
Sredstva za delo skupne občinske uprave, odhodke iz naslova delovnega razmerja in druge ostale odhodke, ki jih organ potrebuje za nemoteno opravljanje svojih nalog, zagotavljata občini ustanoviteljici v svojem proračunu, in sicer po ključu, kot se dogovorita v Sporazumu o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih.
12. člen 
(1) Skupna občinska uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. Prisotnost v drugi občini ustanoviteljici ter način dela se določijo v medsebojnem sporazumu.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne občinske uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna občinska uprava sedež. Postopki javnih naročil se vodijo na sedežni občini.
(3) Sedežna občina vodi tudi računovodsko-finančne storitve ter druge strokovne naloge za skupno občinsko upravo.
(4) Za stroške, ki izvirajo iz uporabe upravnih prostorov, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja ter stroške, ki izvirajo iz tekočih upravnih in strokovnih nalog, ki jih za skupno občinsko upravo opravlja sedežna občina, je preostala občina ustanoviteljica sedežni občini dolžna kriti v mesečnem pavšalu, ki se ga določi v medsebojnem sporazumu.
13. člen 
(1) Skupna občinska uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne občinske uprave, ki ga na predlog vodje skupne občinske uprave določita župana občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna občinska uprava sedež.
(3) Občini ustanoviteljici zagotavljata sredstva za skupno občinsko upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne občinske uprave je priloga k njunima proračunoma.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne občinske uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
14. člen 
Župana občin ustanoviteljic skleneta sporazum, s katerim podrobneje uredita način izvrševanja medsebojnih pravic, način dela, opravljanja administrativno-strokovnih in drugih nalog za skupno občinsko upravo ter ostale obveznosti in odgovornosti, določenimi s tem odlokom.
15. člen 
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne občinske uprave tako, da svojo namero pisno poda županu občine soustanoviteljice. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje obema občinama ustanoviteljicama.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne občinske uprave na podlagi tega odloka in sporazuma iz 14. člena odloka. Z odločitvijo o izstopu občina prevzame sorazmerni del zaposlenih v skupnem organu, po ključu določenem v sporazumu iz 14. člena tega odloka.
(3) V primeru, da želi v skupno občinsko upravo pristopiti nova občina, se morata s tem strinjati obe občini ustanoviteljici.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(1) Vse začete zadeve in postopki, ki jih vodita občini ustanoviteljici samostojno oziroma v drugi skupni občinski upravi, se nadaljujejo v skupni občinski upravi Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža.
(2) Dosedanji zaposleni v Inšpektoratu in mestnem redarstvu Mestne občine Novo mesto nadaljujejo svoje delo v skupni občinski upravi Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Novo mesto in Občine Straža.
(3) V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine na podlagi pooblastila župana občine soustanoviteljice akt o sistemizaciji delovnih mest skupne občinske uprave.
(4) V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka župana obeh občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne občinske uprave sprejmeta kadrovski načrt.
17. člen 
(1) Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža začne z delom v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka. Do uveljavitve tega odloka se v Občini Straža nemoteno opravlja delo v obstoječi skupni občinski upravi – Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža.
(2) Skupna občinska uprava prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinski upravi Mestne občine Novo mesto, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno-tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame skupna občinska uprava.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
18. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah, se objavi v uradnih glasilih Mestne občine Novo mesto in Občine Straža. Odlok začne veljati in se začne uporabljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 007-23/2015
Novo mesto, dne 29. novembra 2016
Župan 
Mestne občine Novo mesto 
Gregor Macedoni l.r.
Št. 00700-20/2015-11
Straža, dne 29. novembra 2016
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost