Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3375. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Občine Štore, stran 11418.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je župan Občine Štore dne 25. 11. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Občine Štore 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Štore začetek in način priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev na območju Občine Štore (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve PUP).
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP so Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO – v nadaljevanju ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP) 
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP so v določilih veljavnih PUP, ki ne dopuščajo oziroma le izjemoma dopuščajo gradnjo objektov na kmetijskih zemljiščih. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16) je uzakonil možnost, da lahko lokalna skupnost v svojem prostorskem aktu, do določitve območij trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč, dopusti gradnjo nekaterih kmetijskih objektov in posegov v prostor. Zaradi hitrega razvoja kmetijstva, se v lokalni skupnosti pojavlja potreba po gradnji takšnih objektov in posegov v prostor.
3. člen 
(predmet in programska izhodišča) 
Predmet sprememb in dopolnitev PUP, določenih v 4. členu tega sklepa, je opredelitev novih prostorskih izvedbenih pogojev glede gradnje določenih objektov in posegov v prostor na kmetijskih zemljiščih.
4. člen 
(območje sprememb in dopolnitev PUP) 
Območje sprememb in dopolnitev obsega celotna območja, ki se urejajo z naslednjimi PUP-i, v mejah Občine Štore:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Štore izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore (Uradni list RS, št. 39/92, 35/96, 58/01, 28/16)
2. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad, Bukovžlak in Vrhe (Uradni list SRS, št. 10/89, 28/16)
3. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, Severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih (Uradni list RS, št. 15/90, 39/94, 68/98, 91/00, 20/01, 49/03, 28/16)
4. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 31/91, 20/01, 28/16)
5. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kompole (Uradni list RS, št. 40/93 in 44/02)
6. Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Svetina (Uradni list RS, št. 27/90).
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pridobitev strokovnih rešitev ter pridobitev smernic in mnenj ni potrebna.
6. člen 
(postopek in roki za pripravo) 
Spremembe prostorskih aktov se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, zato v skladu z 61.a členom ZPNačrt potekajo po skrajšanem postopku.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja) 
Pri pripravi spremembe in dopolnitve PUP ni potrebno sodelovanje nosilcev urejanja prostora ter drugih udeležencev. Predmet postopka je opredelitev dopustnih posegov v prostor, kot jih določajo smernice Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
8. člen 
(obveznosti s financiranjem OPPN) 
Izdelavo sprememb in dopolnitev financira Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Šifra zadeve: 350-0005/2016-1
Štore, dne 27. novembra 2016
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost