Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3351. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Zdenska in Mala vas«, stran 11362.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), določil Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 13. seji dne 13. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Zdenska in Mala vas« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Zdenska in Mala vas« (v nadaljevanju: program opremljanja).
(2) Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Zdenska in Mala vas«, ki ga je izdelalo podjetje Espri d.o.o. iz Novega mesta pod številko 46/16 v septembru 2016.
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred in po izvedbi projekta komunalnega opremljanja,
– prikaz stroškov in finančne konstrukcije gradnje komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
(3) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrepolje.
3. člen 
(uporabljeni izrazi) 
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja; 
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna; 
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. 
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
– Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme, ki se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme (kanalizacijski sistem), katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu oziroma tisti, ki izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja namembnost objekta ali s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
4. člen 
(obračunsko območje) 
Obračunsko območje programa opremljanja je eno in obsega območje Zdenske vasi in Male vasi v Občini Dobrepolje v obsegu, kot je razviden iz grafične priloge k programu opremljanja.
II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME PRED IN PO IZVEDENI INVESTICIJI 
5. člen 
(trenutno stanje komunalne opreme) 
Na območju opremljanja se gradnja kanalizacijskega omrežja izvaja od leta 2004. Trenutno je s kanalizacijskim omrežjem opremljen pretežni del Zdenske vasi, zgrajena pa je tudi čistilna naprava Zdenska vas.
6. člen 
(komunalna oprema po izvedeni investiciji) 
Po zaključku projekta je predvidena celostna komunalna opremljenost s kanalizacijskim omrežjem in urejeno obdelavo in čiščenjem odpadnih voda na celotnem obračunskem območju. Tehnične podrobnosti so na voljo v projektni dokumentaciji, ki je na vpogled na sedežu občine.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME 
7. člen 
(skupni in obračunski stroški investicije) 
(1) Ocenjeni skupni stroški za gradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v območju opremljanja znašajo 1.500.506,22 EUR.
(2) Obračunski stroški so glede na skupne stroške znižani za okoljsko dajatev v letih 2013–2016, sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz naslova 23. člena ZFO in sredstva proračuna Občine Dobrepolje. Delež skupnih stroškov, ki predstavljajo obračunske stroške tako znaša 25,2674 %, obračunski stroški pa 379.138,89 EUR.
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za kanalizacijsko omrežje v obračunskem območju v EUR
Postavka
Skupni stroški v EUR
Obračunski stroški v EUR
1. Kanalizacija Zdenska in Mala vas
1.500.506,22
379.138,89
8. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
Obračunski stroški investicije iz 7. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov na obračunskem območju se razberejo iz tabele:
Tabela 2: Obračunski stroški na enoto mere
Komunalna oprema
Cp(ij) (EUR/m2)
Ct(ij) (EUR/m2)
1. Kanalizacija Zdenska in Mala vas
2,889
11,312
9. člen 
(financiranje predvidene investicije) 
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Dobrepolje iz proračuna, iz sredstev okoljske dajatve in delno tudi na račun bodočega plačila komunalnega prispevka s strani zavezancev v območju opremljanja. Del sredstev je prispevalo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev po 23. členu ZFO.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
11. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij =
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela =
površina parcele
Cpij =
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp = 
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij =
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Atlorisna =
neto tlorisna površina
Dt = 
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost =
faktor dejavnosti
i =
posamezna vrsta komunalne opreme
j =
posamezno obračunsko območje
(2) Površina parcele se za objekte, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(4) Če parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se kot parcela upošteva površina stavbišča, pomnoženega z 1,5.
(5) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Podatek se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.
12. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(2) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. V kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
V takih primerih se komunalni prispevek izračuna po naslednji formuli:
KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta
(3) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju obravnavanega kanalizacijskega sistema. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. Posebne programe se sprejme za območja, ki bodo urejena s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.
13. člen 
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine (Dt) znaša 0,3:0,7.
14. člen 
Faktorji dejavnosti (Kdejavnosti) so:
Tabela 3: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta
Kdejavnosti
Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe 
– enostanovanjske stavbe
0,70
111 
11100
Večstanovanjske stavbe 
– dvostanovanjske stavbe 
– tri- in večstanovanjske stavbe
0,90 
1,10
112 
11210 
11221
Stanovanjske stavbe za posebne namene 
– stanovanjske stavbe za posebne namene
0,70
113 
 
11300
Gostinske stavbe
1,20
121
Upravne in pisarniške stavbe
1,20
122
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
1,20
123
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
1,30
124
Industrijske stavbe in skladišča
1,20
125
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,70
126
Druge nestanovanjske stavbe 
– stavbe za rastlinsko pridelavo 
– stavbe za rejo živali 
– stavbe za spravilo pridelka 
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
– stavbe za opravljanje verskih obredov 
– pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 
– kulturni spomeniki 
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
0,70 
0,80 
0,70 
 
0,70 
 
0,70 
 
0,70 
0,70 
 
0,70
127 
12711 
12712 
12713 
 
12714 
 
12721 
 
12722 
12730 
 
12740
Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
15. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se odmeri samo za tisto komunalno opremo, ki je v trenutku vloge za odmero komunalnega prispevka že zgrajena in na katero se objekt zavezanca za plačilo komunalnega prispevka lahko priključi oziroma mu je omogočena njena uporaba. Če objekt naknadno pridobi možnost uporabe komunalne opreme, za katero komunalni prispevek še ni bil odmerjen, se mu komunalni prispevek za tovrstno komunalno opremo odmeri po uradni dolžnosti.
16. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko v primeru priključitve obstoječega objekta poda vlogo za plačilo na obroke.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih kanalizacijskih vodov na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene amortizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.
17. člen 
(pogodba o opremljanju) 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil kanalizacijo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Dobrepolje za izvedbo kanalizacije, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, če bo obremenil že zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, na katero bo priključil svoj kanalizacijski vod, katerega investitor je.
18. člen 
(pogodba o medsebojnih obveznostih) 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na obravnavani kanalizacijski sistem. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi predvsem rok za priključitev objekta na kanalizacijo kot tudi druge pogodbene obveznosti pogodbenih strank v zvezi s priključevanjem objekta na kanalizacijski sistem.
19. člen 
(oprostitve plačila) 
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih investitor je občina ali država oziroma pravna oseba v lasti Občine Dobrepolje ali Republike Slovenije.
20. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Indeksira se obdobje od dneva uveljavitve odloka do dneva izdaje odločbe.
VI. KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(dostop do podatkov) 
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Dobrepolje.
22. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2016
Videm, dne 13. oktobra 2016
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost