Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1682. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Sodišča Evropske unije v Luksemburgu
1683. Sklep o imenovanju namestnice varuhinje človekovih pravic
1684. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1685. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1686. Uredba o državnem prostorskem načrtu za obvoznico Tolmin
1687. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

Sklepi

1721. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi protokolarnih pravil

MINISTRSTVA

1688. Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
1689. Pravilnik o delih in opremi vozil
1690. Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov
1691. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2013)
1692. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
1693. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov
1694. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
1695. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki

USTAVNO SODIŠČE

1696. Odločba o razveljavitvi prvega do četrtega odstavka 10.a člena in četrtega odstavka 10.b člena ter o delni razveljavitvi sedmega odstavka 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah, in o ugotovitvi, da peti in šesti odstavek 10.a člena, del sedmega odstavka 10.a člena ter prvi do tretji odstavek 10.b člena in dvanajsta alineja 50. člena Zakona o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena Zakona o gospodarskih družbah, niso v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1697. Splošni akt o omejitvah signalov analognih zvokovnih radiodifuznih postaj
1698. Splošni akt o zahtevah za medsebojno delovanje digitalnih interaktivnih televizijskih storitev in digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki
1699. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2013
1700. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1701. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana

OBČINE

Bled

1702. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2012

Brežice

1703. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2012
1704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 – 2

Črnomelj

1705. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2 po skrajšanem postopku

Idrija

1706. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN »Rožna«
1707. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija
1708. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1709. Odredba o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca

Ivančna Gorica

1710. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2013

Mežica

1711. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2012
1712. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju gospodarske cone Vogarjevo v Občini Mežica

Nova Gorica

1717. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnovo zahod

Šentrupert

1718. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5) – za Občino Šentrupert

Šmarješke Toplice

1719. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmartno pri Litiji

1720. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik

Zreče

1713. Cenik daljinskega ogrevanja

Žalec

1714. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako PG – 4 Pongrac

Žiri

1715. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2012

Žužemberk

1716. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

POPRAVKI

1722. Tehnični popravek Sklepa o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
1723. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
1724. Popravek Odloka o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2013
1725. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti