Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1694. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij, stran 5157.

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, drugega odstavka 20. člena, prvega in tretjega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 90/12 – ZdZPVHVVR) ter tretjega odstavka 125. člena in za izvajanje 29., 30. in 31. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZGO-1, 110/02 – ZUreP, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
1. člen
V Pravilniku o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS, št. 37/10 in 52/11) se v 1. členu besedilo »zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 220/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2009, str. 155)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 56/2013 z dne 16. januarja 2013 o spremembi prilog I in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 21 z dne 24. 1. 2013, str. 3)«.
2. člen
V 2. členu se v tretji alinei 3. točke besedilo »Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS)« nadomesti z besedilom »organ, pristojen za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava)«.
V 6. in 7. točki se beseda »VURS« nadomesti z besedo »Uprava«.
3. člen
V petem odstavku 3. člena, tretjem odstavku 5. člena, tretjem, četrtem in petem odstavku 7. člena, tretjem in petem odstavku 8. člena, prvem in drugem odstavku 13. člena, prvem in drugem odstavku 14. člena, prvem odstavku 16. člena, prvem odstavku 17. člena, prvem odstavku 18. člena in v 19. členu se beseda »VURS« nadomesti z besedo »Uprava« v ustreznem sklonu.
4. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za izvajanje 6. člena Uredbe 999/2001/ES Uprava pripravi letni program monitoringa in izkoreninjenja TSE, katerega sestavni del je program aktivnega in pasivnega monitoringa pri govedu (v nadaljnjem besedilu: monitoring BSE), ovcah in kozah ter pri drugih živalskih vrstah (v nadaljnjem besedilu: monitoring ostalih TSE), ob upoštevanju minimalnih zahtev iz Priloge III Uredbe 999/2001/ES in Odločbe Komisije z dne 28. septembra 2009 o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE (UL L št. 256 z dne 29. 9. 2009, str. 35), zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 4. februarja 2013 o spremembi Odločbe 2009/719/ES o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE (UL L št. 35 z dne 6. 2. 2013, str. 6).«.
V drugem odstavku se črta tretja alinea. Dosedanji četrta in peta alinea postaneta tretja in četrta alinea.
5. člen
Za 9. členom se doda 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(analiza tveganja pri ugotovitvi manjših količin ostankov živalskih tkiv v posamičnih krmilih rastlinskega izvora oziroma njihovih krmnih mešanicah)
Za uveljavljanje odstopanja iz točke (e) Poglavja II Priloge IV Uredbe 999/2001/ES Uprava zagotovi oceno tveganja v sodelovanju z NRL za tkiva živalskega izvora.«.
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(odstopanja, dovoljenja in posebna dovoljenja)
(1) Za izvajanje 1. točke Oddelka B Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede uporabe ribje moke, dikalcijevega in trikalcijevega fosfata živalskega izvora in proizvodov iz krvi neprežvekovalcev za proizvodnjo krmnih mešanic za neprežvekovalce, za izvajanje točke (d) Oddelka D Poglavja IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje krmnih mešanic, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine, pridobljene iz neprežvekovalcev in niso ribja moka in so namenjene izključno za proizvodnjo krme za živali iz ribogojstva, ter za izvajanje točke (g) Oddelka E Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede krmljenja neodstavljenih prežvekovalcev z mlečnimi nadomestki z ribjo moko na kmetijah, ki redijo tudi druge prežvekovalce, je pristojni organ za izdajo dovoljenj območni urad (v nadaljnjem besedilu: OU) Uprave. OU Uprave izda dovoljenje na podlagi vloge nosilca dejavnosti. Vloga se vloži na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Uprave. OU Uprave dejavnost proizvodnje, ki je predmet dovoljenja, vpiše v CIS VET.
(2) OU Uprave izda posebno dovoljenje za uveljavljanje odstopanja iz:
– 2. točke Oddelka B Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje krmnih mešanic za neprežvekovalce, ki vsebujejo ribjo moko, dikalcijev in trikalcijev fosfat živalskega izvora oziroma proizvode iz krvi neprežvekovalcev, v obratih, ki proizvajajo tudi krmne mešanice za rejne prežvekovalce;
– 2. točke Oddelka D Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede uporabe in skladiščenja krmnih mešanic, ki vsebujejo predelane živalske proteine, vključno z ribjo moko, pridobljene iz neprežvekovalcev, dikalcijev in trikalcijev fosfat živalskega izvora oziroma proizvode iz krvi neprežvekovalcev, na kmetijah, na katerih gojijo tudi vrste rejnih živali, ki jim ta krmna mešanica ni namenjena;
– točke (a) Oddelka C Poglavja IV Uredbe 999/2001/ES glede zakola prežvekovalcev v klavnicah, ki proizvajajo kri neprežvekovalcev, namenjeno za proizvodnjo proizvodov iz krvi za krmljenje rejnih neprežvekovalcev;
– točke (c) Oddelka C Poglavja IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje proizvodov iz krvi za krmljenje rejnih neprežvekovalcev v predelovalnih obratih, ki predelujejo tudi kri prežvekovalcev;
– točke (a) Oddelka D Poglavja IV Uredbe 999/2001/ES glede zakola prežvekovalcev v klavnicah, ki proizvajajo ŽSP iz neprežvekovalcev, namenjene za proizvodnjo predelanih živalskih beljakovin iz Oddelka D;
– točke (c) Oddelka D Poglavja IV Uredbe 999/2001/ES, glede proizvodnje predelanih živalskih beljakovin iz Oddelka D v predelovalnih obratih, ki predelujejo ŽSP iz prežvekovalcev;
– točke (d) Oddelka D Poglavja IV Uredbe 999/2001/ES, glede proizvodnje krmnih mešanic za živali iz ribogojstva v obratih, ki proizvajajo tudi krmne mešanice za druge rejne živali, razen kožuharjev;
– točke (c) Oddelka E Poglavja IV Uredbe 999/2001 ES, glede proizvodnje drugih krmnih mešanic za prežvekovalce v obratih, ki proizvajajo tudi mlečne nadomestke za neodstavljene rejne prežvekovalce.
(3) Pristojni organ za izdajo posebnega dovoljenja iz prejšnjega odstavka je OU Uprave. Nosilec dejavnosti vloži vlogo na OU Uprave na obrazcu, objavljenem na spletni strani Uprave. OU Uprave izda posebno dovoljenje po preveritvi izpolnjevanja pogojev v obratu nosilca dejavnosti. Dejavnosti proizvodnje, ki so predmet posebnega dovoljenja, OU Uprave vpiše v CIS VET.«.
7. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojni organ za izvajanje točke 4.3. Priloge V Uredbe 999/2001/ES je OU Uprave. Nosilec dejavnosti vlogi na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Uprave, priloži dokazilo, da ima sklenjeno pogodbo s koncesionarjem o oddaji ŽSP kategorije 1. OU Uprave dejavnosti, ki so predmet dovoljenja, vpiše v CIS VET.«.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za uporabo in skladiščenje ribje moke, mlečnih nadomestkov z ribjo moko, dikalcijevega fosfata in trikalcijevega fosfata živalskega izvora, krvne moke, krvnih proizvodov in njihovih krmnih mešanic na kmetijskem gospodarstvu (Uradni list RS, št. 30/09).
9. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2013.
Št. 007-85/2013
Ljubljana, dne 13. maja 2013
EVA 2012-2330-0051
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost