Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1701. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, stran 5172.

Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, s spremembami – ZTFI), je uprava borze, ki jo zastopata Andrej Šketa, predsednik uprave, in mag. Polona Peterle, članica uprave, dne 26. 3. 2013 sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12, v nadaljevanju: Pravila), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo opr. št. 40211-1/2013-3, z dne 17. 5. 2013.
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
1. člen
V 90. členu Pravil se besedilo »V Pogodbi o članstvu, s katero se osebo iz 84. člena teh Pravil sprejme v članstvo na borzi, se določi rok, ki ne sme biti daljši od treh mesecev, v katerem mora ta oseba« nadomesti za besedilom:
»Borzni član mora najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve Pogodbe o članstvu, s katero je bil borzni član sprejet v članstvo na borzi, izpolniti naslednje pogoje za vključitev v trgovanje«.
2. člen
(1) Spremeni se prvi odstavek 208. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
»(1) Spremembe in dopolnitve Pravil z dne 28. avgusta 2012 (Uradni list RS, št. 71/12) v zvezi z izdajatelji in vrednostnimi papirji in sicer:
– spremembe 2., 5., 13., 14., 15., 16., 21., 33., 35., 36., 43., 44., 47., 49., 55., 115. člena Pravil, prenehanje veljavnosti členov v 8. poglavju Pravil ter spremembe 13., 14. in 15. poglavja Pravil, v zvezi s prehodom na pogodbeno razmerje z borzo;
so začele veljati in se uporabljati 6. oktobra 2012, kar pomeni, da se je med borzo in izdajatelji prehodno vzpostavilo pogodbeno razmerje v skladu s Pravili. Izdajatelji morajo Pogodbo o kotaciji podpisati najkasneje do 30. 9. 2013.«
(2) Drugi in tretji odstavek 208. člena Pravil se črtata.
3. člen
Naslov in besedilo 209. člena se črta.
4. člen
(1) V prvem odstavku 210. člena Pravil se besedilo »v prehodnem obdobju 9. mesecev po uveljavitvi teh Sprememb in dopolnitev Pravil in sicer do 6. julija 2013« nadomesti z besedilom: »najkasneje do 30. 9. 2013«.
(2) Drugi in tretji odstavek 210. člena Pravil se črtata.
5. člen
Naslov in besedilo 211. in 212. člena Pravil se črtajo.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati in uporabljati pa začnejo petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 26. marca 2013
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
mag. Polona Peterle l.r.
članica uprave
 
Andrej Šketa l.r.
predsednik uprave

AAA Zlata odličnost