Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

Št. 24/2013 Ob-2676/13 , Stran 1654
Št. 24/2013 Ob-2676/13
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2013 (MUV, št. 4/2013) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2013, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: 1. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični) na naslovu Dvorakova ulica 14 v Mariboru, v skupni izmeri 62,60 m2, ID znak dela stavbe 659-38511-113, s solastništvom na vetrolova (ID znak dela stavbe 659-38511-114) s poslovnim prostorom z ID znakom dela stavbe 659-38511-112. Poslovni prostor v naravi prestavlja prodajno-sprejemni prostor, manjše pomožne prostore in sanitarije. Stavba stoji na zemljišču s parc. št. 327, k.o. 659 – Tabor. Za stavbo na Dvorakovi ulici 14 je etažna lastnina vzpostavljena. Za stavbo je v zemljiški knjigi dne 13. 3. 2013 vpisana plomba (DN 56089/2013, ID postopka 634451) o vpisu postopka dokončanja etažne lastnine (uskladitvi št. stavbe in delov stavbe). Po uskladitvi bo ID znak tega dela stavbe spremenjen in sicer bo ID znak dela stavbe 659–4674-10. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 63.300,00 €. 2. poslovni prostor v pritličju stavbe na Lackovi cesti 216, v tlorisni izmeri 109,48 m2 in v naravi predstavlja štiri pisarne, hodnik in sanitarije. Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 364, ki je povezana s parc. št. 396.S (ID znak parcele: 661-396/0-1), k.o. 661 – Limbuš. Etažna lastnina za stavbo ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo. Predmetni poslovni prostor je v solasti treh lastnikov in sicer: Mestna občina Maribor-Krajevna skupnost Pekre do 45/400 od celote, Mestna občina Maribor-Krajevna skupnost Limbuš do 55/400 od celote in Mestna občina Maribor do 20/400 od celote. Poslovni prostor predstavlja zaključeno celoto z ločenim vhodom. Poslovni prostor je zaseden z najemniki. Izklicna cena: 50.000,00 €. 3. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični) na Partizanski cesti 18, v tlorisni izmeri 77,38 m2 in v naravi predstavlja vetrolov, prodajalno (neživilsko), skladišče in sanitarije. Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 1464, ki je povezana s parc. št. 1220 (ID znak parcele: 657-1220/0-0), k.o. 657 – Maribor – Grad. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 75.000,00 €. 4. poslovni prostor v pritličju dvoriščne stavbe na Partizanski cesti 18, v skupni izmeri 57,41 m2 in v naravi predstavlja pisarniški prostor, pomožni prostor in sanitarije. Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 1504, ki je povezana s parc. št. 1220 (ID znak parcele: 657-1220/0-0), k.o. 657 – Maribor – Grad. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Za predmetni objekt na Partizanski cesti 18 etažna lastnina ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom za določen čas pet let in sicer do 30. 11. 2016. Izklicna cena: 38.100,00 €. 5. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični) na Partizanski cesti 31, v tlorisni izmeri 54,02 m2 in v naravi predstavlja prodajni prostor (neživilski), v izmeri 27,15 m2 in klet (desni prostor) z ločenim vhodom, v izmeri 26,87 m2. Ločeni WC v veži izven poslovnega prostora, v izmeri 1,10 m2 je v souporabi (solastništvu do 1/2) s poslovnim prostorom pod zap. št. 6. Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 1278, ki je povezana s parc. št. 1104/1 (ID znak parcele: 657-1104/1-0), k.o. 657 – Maribor – Grad. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 36.000,00 €. 6. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični) na Partizanski cesti 31, v tlorisni izmeri 34,33 m2 in v naravi predstavlja prodajni prostor (neživilski), v izmeri 23,27 m2 in klet (levi prostor) z ločenim vhodom, v izmeri 11,06 m2. Ločeni WC v veži izven poslovnega prostora, v izmeri 1,10 m2 je v souporabi (solastništvu do 1/2) s poslovnim prostorom pod zap. št. 5. Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 1278, ki je povezana s parc. št. 1104/1 (ID znak parcele: 657-1104/1-0), k.o. 657 – Maribor – Grad. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 27.000,00 €. 7. poslovni prostor št. 1 v pritličju stavbe (lega dvoriščni) na Partizanski cesti 85, v skupni izmeri 107,88 m2, ID znak dela stavbe 657-207-5 in v naravi predstavlja večji proizvodno-skladiščni prostor ter tri manjše skladiščne prostore. Stavba stoji na zemljišču s parc. št. 401, k.o. 657 – Maribor – Grad. Za stavbo na Partizanski cesti 85 je etažna lastnina vzpostavljena. Za predmetni poslovni prostor imajo na podlagi 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) drugi etažni lastniki predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Mestne občine Maribor o višini izdražene cene. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 29.300,00 €. 8. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični) na Smetanovi ulici 33, v skupni izmeri 32,21 m2, ID znak dela stavbe 658-172-115 in v naravi predstavlja prodajni prostor s sanitarijami. Stavba stoji na zemljišču s parc. št. 1513, k.o. 658 – Koroška vrata. Za stavbo na Smetanovi ulici 33 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je v posesti prodajalca, v Zemljiški knjigi pa je kot lastnik napačno vpisan Hypo Leasing d.o.o. V ZK je pod Dn 96157/2013 z dne 29. 4. 2013 vpisana plomba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim na podlagi uskladitvene pogodbe med MOM in Hypo Leasingom d.o.o. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 27.000,00 €. 9. poslovni prostor v pritličju (ulični) in kleti stavbe na Strossmayerjevi ulici 13, v skupni izmeri 81,0 m2, ID znak dela stavbe 658-2008-60 in v naravi predstavlja večji prodajni prostor, pisarno in sanitarije v pritličju (53,0 m2) ter skladiščni prostor v kleti (28,00 m2). Stavba stoji na zemljišču s parc. št. 1395, k.o. 658 – Koroška vrata. Za stavbo na Strossmayerjevi ulici 13 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 64.000,00 €. 10. poslovni prostor v stavbi na naslovih Tkalski prehod 4, Gosposka ulica 12 in Gosposka ulica 14, v skupni izmeri 2.536,7 m2, (uporabne površine 2.192,8 m2), etažnosti 2K+P+2N+M in v naravi predstavlja proizvodno skladiščne prostore, pisarne in sanitarije ter tvorijo zaokroženo celoto. Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 1843, ki je povezana s parc. št. 1735/1 (ID znak parcele: 657-1735/1-0), k.o. 657 – Maribor-Grad. Z odločbo GURS št. 02132-00273/2013-2 z dne 28. 2. 2013 je poslovnemu prostoru določena ID št. 657-1843-5, ki pa v zemljiški knjigi še ni vpisano kot posamezni del stavbe, saj etažna lastnina za stavbo na predmetni stavbi še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Za stavbo je postopek vpisa etažne lastnine v izvajanju (postopek v zemljiški knjigi vpisan pod Dn št. 96758/2013 z dne 30. 4. 2013). Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 2.028.000,00 €. 11. solastniški delež do 15/20 na posameznem delu stavbe – poslovni prostor v kleti stavbe na Trubarjevi ulici 2 (Gregorčičevi ulici 26) z začasno identifikacijsko št. 657-1238-914, v skupni izmeri 233,45 m2 in v naravi predstavlja vhodni vetrolov in sanitarije v pritličju ter štiri prostore v kleti. Poslovni prostor se v večini nahaja v kleti. Stavba stoji na zemljišču s parc. št. 1423, k.o. 657 – Maribor – Grad. Za stavbo na Trubarjevi ulici 2 etažna lastnina ni vzpostavljena. Za predmetni poslovni prostor imajo solastniki na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Mestne občine Maribor o višini izpogajane cene. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 45.750,00 €. 12. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični) na naslovu Ulica Moše Pijada 20 v Mariboru, v skupni izmeri 142,6 m2 in v naravi prestavlja gostinsko sobo (jedilnico), kuhinjo, skladišče, sanitarije v kleti in tri kleti. Poslovni prostor je v Zemljiški knjigi vpisan v dveh delih in sicer ID znak dela stavbe 659-385-8 in 659-358-9. Za predmetni prostor poteka geodetski in ZK postopek združitve obeh delov v en nov posamezni del z ID znakom 659-385-115. Stavba stoji na zemljišču s parc. št. 326, k.o. 659 – Tabor. Za stavbo na Ulici Moše Pijada 20 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 94.000,00 €. 13. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični) na naslovu Trg Borisa Kidriča 2 v Mariboru, v skupni izmeri 47,50 m2. Poslovni prostor predstavlja dva prostorsko ločena dela, ki sta v Zemljiški knjigi vpisana v dveh delih in sicer ID znak dela stavbe 657-1099-116 (28,20 m2) in 657-1099-117 (19,30 m2). Stavba stoji na zemljišču s parc. št. 1100/1, k.o. 657-Maribor Grad. Za stavbo na Trgu Borisa Kidriča 2 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 39.000,00 €. 14. poslovna stavba z dvoriščem, na naslovu Kamniška graba 2 v Kamnici, št. stavbe 362, ki je povezana s parcelno številko 60/1 (ID znak parcele 636-60/1-0), k.o. 636 – Kamnica, površina parcele 496,00 m2 (zemljišče pod stavbo, v izmeri 443,00 m2, dvorišče 53,00 m2). Neto tlorisna površina stavbe je 933,83 m2 (klet, v izmeri 52,56 m2, pritličje, v izmeri 325,35 m2, I. nadstropje, v izmeri 275,73 m2 in neobdelano podstrešje, v izmeri 280,19 m2), neto koristna površina poslovne stavbe na podlagi cenilnega zapisnika je 650,00 m2. Nepremičnina je zasedena v delu pritličja za določen čas do prodaje. Izklicna cena: 177.000,00 €. 15. solastniški delež do 1/2 od celote na nepremičninah na naslovu Lackova cesta 228: – parc. št. *123 (ID znak parcele: 661-123/0-1), v skupni izmeri 386,00 m2, na kateri se nahajata dve stavbi: stanovanjska stavba (K+P, št. stavbe 398), v izmeri 107,00 m2 (površina zemljišča pod stavbo) in pomožna stavba (št. stavbe 397), v izmeri 57,00 m2 (površina zemljišča pod stavbo) ter dvorišče, v izmeri 222,00 m2, – parc. št. 499/39 (ID znak parcele: 661-499/39-0), v skupni izmeri 655,00 m2, – stavbno zemljišče – vrsta rabe travnik, v izmeri 655,00 m2 in – parc. št. 499/9 (ID znak parcele: 661-499/9-0), v skupni izmeri 291,00 m2 – stavbno zemljišče – vrsta rabe njiva, v izmeri 291,00 m2, vse k.o. 661 – Limbuš. Nepremičnine oziroma solastniški delež se na javnem razpisu prodajajo kot celota. Za to nepremičnino ima solastnik na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavlja v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Mestne občine Maribor o višini izpogajane cene. Nepremičnine so nezasedene. Izklicna cena solastniškega deleža do 1/2: 54.500,00 € 16. stanovanje št. 7, v I. nadstropju v stavbi, z naslovom Frankolovska ulica 5 v Mariboru, v skupni izmeri 54,48 m2 (dvosobno stanovanje s kletno shrambo), ID znak dela stavbe 659-1785-207. Stavba stoji na zemljišču s parc. št. 1644/1, k.o. 659 – Tabor. Za stavbo na Frankolovski ulici 5 je etažna lastnina vzpostavljena. Stanovanje je nezasedeno. Izklicna cena: 44.700,00 €. 17. stanovanje št. 6, v I. nadstropju v stavbi, z naslovom Goriška ulica 12 v Mariboru, v tlorisni izmeri 26,60 m2 (garsonjera s kletno shrambo), ID znak stavbe 678-777, stavba stoječa na parcelni št. z ID št. 678-611/0-0, k.o. 678 – Sp. Radvanje. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Po podatkih Geodetske uprave RS je nepremičnina vpisana v katastru stavb s številko dela stavbe 110. Predmetna nepremičnina je v zemljiški knjigi, pisana z ID št. 678-777-9999 (nerazdeljeni posamezni deli stavbe) in na katerem je vpisana plomba – zaznamba postopka vzpostavljanja etažne lastnine na posameznem delu stavbe, z naslovom Maribor, Goriška ulica 12 in Goriška ulica 14. (Dn 49159/2013, začetek postopka 5. 3. 2013). Nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Stanovanje je nezasedeno. Izklicna cena: 22.900,00 €. 18. stanovanje št. 30, v VI. nadstropju, v stavbi z naslovom Kardeljeva cesta 80 v Mariboru, v tlorisni izmeri 55,70 m2 (dvosobno stanovanje z kletno shrambo), ID znak stavbe 678-169. Stavba stoji na zemljišču s parc. št z ID št. 678-431/0-0, k.o. 678 – Sp. Radvanje. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Po podatkih Geodetske uprave RS je nepremičnina vpisana v katastru stavb s številko dela stavbe 330. Nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Stanovanje je zasedeno z najemnikom z neprofitnim najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik stanovanj ima na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami) pri nakupu stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 177. člena istega zakona uveljavljata v 60 dneh po prejemu pisnega obvestila (ponudbe) Mestne občine Maribor o višini izdražene cene. Izjava o sprejemu ponudbe ima učinek le, če se v tem roku plača tudi celotna kupnina. Če predkupne pravice ne izkoristita, imajo predkupno pravico. Če najemnik ne izkoristi predkupne pravice, imata predkupno pravico Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor in Stanovanjski sklad RS. Predkupna pravica se uveljavlja po tem vrstnem redu. Izklicna cena: 49.600,00 €. 19. stanovanje št. 2, v mansardi stavbe, z naslovom Nasipna ulica 67b v Mariboru, v skupni izmeri 108,87 m2 (stanovanje, v izmeri 52,34 m2, odprta terasa, v izmeri 14,27 m2, klet shramba, v izmeri 10,19 m2, garaža, v izmeri 16,87 m2 in poševnina, v izmeri 15,20 m2), ID znak dela stavbe 681-2966-2. Stavba stoji na zemljišču s parc. št. 1489, k.o. 681 – Pobrežje. Za stavbo na Nasipni ulici 67b je etažna lastnina vzpostavljena. Za predmetno stanovanje imajo na podlagi 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) drugi etažni lastniki predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Mestne občine Maribor o višini izdražene cene. Stanovanje je nezasedeno. Izklicna cena: 29.700,00 €. 20. stanovanje št. 13, v IV. nadstropju v stavbi, z naslovom Ulica Frana Kovačiča 9 v Mariboru, v skupni izmeri 64,60 m2 (dvosobno stanovanje s kletno shrambo), ID znak dela stavbe 659-3365-113. Stavba stoji na zemljišču s parc. št. 2480/2, k.o. 659 – Tabor. Za stavbo na Ulica Frana Kovačiča 9 je etažna lastnina vzpostavljena. Stanovanje je nezasedeno. Izklicna cena: 49.100,00 €. 21. stanovanje št. 13 (soba) v I. nadstropju stavbe, z naslovom Zagrebška cesta 74 v Mariboru, v skupni izmeri 17,60 m2, ID znak dela stavbe 680-4087-13. Stavba stoji na zemljišču s parc. št. 1106, k.o. 680 – Tezno. Za stavbo na Zagrebški cesti 74 je etažna lastnina vzpostavljena. Stanovanje je nezasedeno. Izklicna cena: 12.100,00 €. 22. stanovanje v pritličju stavbe, z naslovom Ljubljanska ulica 25b v Mariboru, v skupni izmeri 42,90 m2 (stanovanje s kletno shrambo), ID znak dela stavbe 659-1797-103. Stavba stoji na zemljišču s parc. št. 1015, k.o. 659 – Tabor. Za stavbo na Ljubljanski cesti 25b je etažna lastnina vzpostavljena. Stanovanje je nezasedeno. Izklicna cena: 33.900,00 €. III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za vse nepremičnine je 200,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, katero bo moral najuspešnejši dražitelj skleniti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in ima Mestna občina Maribor pravico zadržati vplačano varščino. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor v sejni sobi generala Rudolfa Maistra v II. nadstropju, dne 11. 6. 2013, ob 10. uri. VII. Višina varščine Dražitelji morajo do vključno 7. 6. 2013 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: – za nepremičnine pod zap. št. od 1. do vključno 21. na transakcijski račun Mestne občine Maribor – IBAN SI56 0127 0010 0008 403 (Banka Slovenije) UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »varščina za nepr. pod št._______«. – za nepremičnino pod zap. št. 22. na transakcijski račun Mestne občine Maribor – Mestne četrti Magdalena – IBAN SI56 0127 0645 0823 152 (Banka Slovenije) – UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »varščina za nepr. št. 22.«. Navedba zaporedne številke, pod katero je navedena nepremičnina, je obvezna. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem od dražbe odstopijo, se varščina zadrži. Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem, ki dražijo to nepremičnino. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. – Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije (s. p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. – Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. – Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled. – Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače kasneje ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb oziroma ob izdelavi etažnega načrta za nepremičnine kjer še ni izveden vpis. – Pri nepremičninah v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se morebiti nahaja v poslovnih prostorih oziroma stanovanjih in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XI. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-406 (Darko Lorenčič). Ogled nepremičnin bo mogoč ob naslednjih terminih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ogled nepremičnin pod zap. št. 10. (Tkalski prehod 4) in 15. (Lackova cesta 228) je možen le po predhodnem dogovoru na tel. 02/22-01-406, v času uradnih ur. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi. XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost