Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1720. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik, stran 5192.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik
1. člen
Dopolni se 1. člen sklepa, in sicer se v prvem odstavku doda v seznam zemljišč še zemljišča s parc. št. 320/9, 320/10, 371/5, 371/1 – del k.o. Ježni Vrh.
2. člen
Dopolni se drugi odstavek 2. člena sklepa, in sicer se doda v seznam zemljišč še zemljišča s parc. št. 320/9, 320/10, 371/5, 371/1 – del k.o. Ježni Vrh ter popravi površina ureditvenega območja, ki znaša 61.965,50 m2.
3. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/2012-30
Šmartno pri Litiji, dne 20. maja 2013
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost